ALGEMEEN No. 449. Zaturdag 11 September 18(59. 9de •Jam*"*. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. o ABONNEMENT. V E R S CHIJN T elkeu Woensdag- en Zaturdao-morgen ten 8 ure D II O X T C O HI I®, te Hoiizen. ADVERTENTIEN. Neuzen, 10 September. Als er een stand in de vvereld is die te kla- gen beeft over den goeden onden en den slech- ten tegenwoordigen tijd., dan is het wel die van keizers, koningen of vorsten. Waar vroeger de hand des gebieders alleen den scepter zwaaide waar vroeger b. v.zooals men van een keizer verhaalt, die een vreemd land bezoekendchet radbraken wenschle te zien, en wegens gebrek aan snjetteu daartoe geene gelegenheid vond nog kon zeggen „och neem dan maar een paar van mijn kerels," daar zijn thans in vele landen de hekken geheel omgehangen en spreekt men van niets dan van volkswil en volksraagt en alle sehijn en schaduw van vroegere groothcid en overheersching is verdvvenen. Is een eonsti- tutioneel koningscha|> voor velen nn reeds eene onbegrijpelijke onhoudbare zaak, een doom in 't oog, 't wordt nog erger, als we, zooals in de vorige week door prins Napoleon, de neef, een keizerrijk zien 6chetsen en verlangendat in zijne regeringsvormen 7/s van een republiek lieeft. De ministers des keizers zijn dan ook met kracht opgekomen tegen de democratisehe redevoering van den prins en de meeste bladen verwerpen, ja belagchen zijne taal. Men weet dan waarijjk ook niet of men hier te denken heeft aan ge- meende taaldan aan eene soort comedie of coup d'Stat, om het Fransche volk, dat toch altijd zoo'n spee'lballetje moet hcbben, af te leiden van den ernstigen toestand, waarin keizer Napoleon blijft verkeeren welke hem belet naar zijnen wenseh in het openbaar te versehijnen, om daar- door de ongunstige berigten zijner ligehaamstoe- stand te logenstraffen. Maar welke vrijzinnige regeringsbeginselen de neef des keizers mag ver- kondigen, hiervan kan men zich verzekerd hou den, dat de Fransche regering niet ligt de draden zal uit handen geven, waarmede zij in de laatste jaren, op meesterlijke wijze de verschillende frac- tien der bevolking heeft weten te leiden en in bedwang te houden. De graal'de Segur d'Aguesseau, heeft de rede voering van prins Napoleon genoemd eene treu- rige, bedroevende en schandelijke rede. Welke houding deze prins eens zal aannemcn als de keizer, zooals men vreestmogt komen te vallen, laat zich moeijelijk raden. Hij lieeft zich tot nog toe altijd op een geYsoleerd en excep tioneel standpunt gehouden. Intusschen schijnt hij door zijne tegenwoordige rede geene ontevre- denheid bij den keizer te hebben opgewekt. Maandag middag 1 uur 20 minuten verkeerde de Parijsche bears in volslagen wanorde, tenge- volge van verkoopen. De commissaris der benrs verzekerde echter den voldoenden staat van's kei zers toestand en hierdoor bedaarde de storm eenigzins. Deze groote gevoeligheid der beurs doet zien, dat men omtrent de toekomst van Frankrijk niet gerust isin het geval keizer Napoleon mogt komen te overlijden. 'tis daarom maar te wen- schen dat het spreekwoorddat iemand wiens dood veel wordt besproken lang leeftop den keizer maar mag worden hevestigd. Ook over den gezondheidstoestand van keizer Alexander loopen zeer ongunstige berigten. Reeds geruimen tijd moet hij in eene sombere gemoed- stemming hebben verkeerd. In de kerken wordt voor zijn herstel gebeden en aan het paleis ver- drijft men elkander om de laatste berigten te vernemen. Tnsschen den sultan en den onderkoning van Egypte schijnt alles veretfend te zijn althans de laatste wordt te Konstantinopel verwacht om mondeling nog die ophelderingen te geven welke men van hem mogt verlangen. Men wil dat de onderwerping van den onderkoning vooral te danken is aan de raadgevingcn der Fransche regering. Bij hot lioog geregtshof in Spanje zijn de perste stappen gedaan tot vervolging van zeven bisschoppen, die zich weerspannig hebben betoond aan de regeringsbeveleu, wegens deelneming van geestelijken aan Carlistische bewegiugen. Z. M. heeft besloten1». dat de tegen woordige vergadering van de stateu-generaal zal worden gesloten op donderdag den 16 Septem ber 1869 des nainiddags ten twee ure. 2-. De minister van binnenlandsche zaken wordt gemagtigd om zich op het in het art. 1 be- paalde tijdstip te begeven in de vergadering der staten-generaal, ten einde in vereenigde zitting der beide kamers de vergadering in Onzen naam te sluiten. De bevolking van de provincie Zee- land is ('olijkens het verslag van gedeputeerde staten) in 1868 vermeerderd met 297 persouen, en bereikte alzoo op 31 December 1868 179,298. Het gemiddelde cijfer van de toeneming der be volking was over de laatst verloopene vijf jaren 1359. De vermeerdering in de verschillende gemeenten bedroeg: door geboorten 7107, door vestiging 10676, totaal 17783; de vermindering door overlijden 4885, door vertrek 12601, totaal 17486. De vermeerdering der bevolking bedraagt in het voormalig vierde district 101 in het voor- malig vijfde district 172; in Zuid-Beveland c. a. 97 in Noord-Beveland 69 in Tholen c. a. 32 in Schouwen 227. Alleen in Walcheren is ver mindering van bevolking; deze bedraagt 401. In 1868 werden met de stoombootdienst op de Wester-Schelde 35,128 persouen vervoerd, zijnde 12,029 meer dan in 1867, 13,771 meer dan in 1866, 16,100 meer dan in 1865, 16,541 meer dan in 1864, 17,137 meer dan in 1863, 17,795 meer dan in 1862, 18,338 meer dan in 1861, 18,553 meer dan in 1860, 18,717 meer dan in 1859. Zafiinslag", 7 September. De gemeente- raad heeft in zijne zittingheden gehouden besloten tot het aanstellen van een tweeden hulponderwijzer aan de openbare school alhier, op eene jaarwedde van f 300. In dezelfde vergadering zijn de heeren L. de Regt en M. van Kerkvoord als vvethouders her- benoemd. Axel, 8 September. In de op gister gehou den vergadering van den raad dezer gemeente, is kennis gegeven dat bij besluit van gedepn- teerde staten dezer provincie overeenkomstig art. 35 der gemeentewet is besloten de heeren S. A. de Smidt en A. v. 0. Kruijsse niet als leden van den raad toe te laten. Dit besluit is genomen op grond, dat de herstemming waarbij genoemde heeren zijn benoemd, had moeten plaats hebben tusschen de heeren S. A. de Smidt, A. v. 0. Kruijsse, L. C. van Vessem en J. Dees Az. en niet tusschen de heeren de SmidtKruijsse, van Vessem en Cappon, zoo als die volgens de uitspraak van het stembureau heeft plaats gehad. Naar men verneemt zal de raad tegen dit be sluit bij den konirtg in berocp komen. In diezelfde vergadering is tot wetkouder her- benoemd de heer M. van Dixhoorn. Bosclikapelle 7 September. Heden zijn door den raad der gemeente herbenoemd ais vvethouders de heeren II. J. Kox en P. van Campen, en als ambtenaar van den burgerlijken stand de heer H. J. Kox. Graauw, 9 September. In de op dings dag 11. gehouden gemeenteraads vergadering, is tot wethouder en ambtenaar van den burgerlij ken stand benoemd de beer M. Baauwens, in plaats van den heer P. van Eerdeubnrg. De gepensioneerde binnenloods bij bet Nederlandsche loodswezen M. van de Velde, een der weinige overgeblevencn welligt de laatste van de bemanning der Nederlandsche kanonneerboot onder bevel van van Speijk, wiens dood eenigen tijd geleden ten onregte werd medegedeeld, is thans werkelijk overledcn. De liouders van provisionele bewijzen in de preinien-leening van 1868 a 3 pCt. ten laste der stad Rotterdam, zijn dezer dagen door bur- gemeester en vvethouders dier stad uitgenoodigd, om alsnog ten spoedigste, en uiterlijk voor 1 October e. k., tot de inwisseling banner provi sionele bewijzen tegen definitieve obligation over te gaan, daar bij de op den 1 October e. k. plaats te hebben nitloting alle6n de nommers der definitieve obligation znllen deelnemen en niet de nommers der provisionele bewijzen. - Men meldt uit Rotterdam, 3 September. Heden middag viel er bij het laden der stoom- boot Germania naar Hamburg, liggende aan de Willemskade alhier, een vat zink in bladen van de stel ling over boord. De stouvver der lading, Arnoldus Hendriks genaamd, na zich met een 24 voet langen schippersboora verzekerd te heb ben waar 't vat zich bevond, ontkleedde zich, liet een ketting met ijzeren schenkelhaken, waar- aan een touw was hevestigd, langs den schippers- boom zakken, en begaf zich toen zonder eenige voorzorgsmaatregelen langs dien boom naar be- neden op 18 voet water, bevestigde de schenkel haken aan de kimmen van het vat, gaf een teeken dat men den ketting vast moes't aantrekken, kwam daarop wederom boven water, en liet zoo het vat ophijschen. Toen het vat boven water kwam, moest men bekennen, dat het niet beter kon worden hevestigd. Hendriks kleede zich aan en ging, of er niets gebeurd was, wederom aan zijn vermoeijendeu arbeid. Eene ongehoorde misdaad bragt de gemeente Waalwijk verleden woensdagnaeht in opschud- ding. Zeker gepasporteerd marechausseedie voorheen hier gestationneerd was geweesthad reeds lang in onmin geleefd met den cipier van het huis van bewaring alhier. Men geeft voor, dat ongeoorloofde verstandhouding van den mare chaussee met de echtgenoot des cipiers aanlei- ding tot die onmin was geweest, welke eindelijk zoo hooggaand werddat de gewezen militair besloot den cipier te vermoorden, en werkelijk volbragt de boosvvicht dit snoode voornemen. Met twee geladen pistolen kwam hij verleden vvoensdag van 's Ilertogenbosch verschool zich 's avonds in den tuin des cipiers, en toen deze omstreeks half tien ure zijne geit nog wat voeder wilde geven, schoot de snoodaard hem neder. Men raeldt uit Harlingen 2 September. Gisteren stond voor het kantongeregtom zich te verantwoorden op de besckuldiging van sab- batscheunisdezelfde persoondie onlangs te Franeker zooveel beweging maakte, toen ds. Hoevers van 's Gravenhage predikte. Deze par- ticulier was op zondag bezig zijn schip te teren, zijnde hij de meening toegedaan dat de zaturdag als godsdienstige feestdag behoorde gevierd te worden. Nu wordt de zondagswet in het kanton Harlingen nog al eens ook zoo maar eens bij gelegenheid, volstrekt niet algemeen toege- past en zoodoende werd ook de bedoelde schip per bevonden schuldig te zijn aan vergrijp tegen die wet, die zijne gemoedeljjke overtuiging kwetst. Toen de beklaagde door den kantonregter werd uitgenoodigd om zich te verantwoorden, verklaar- de hij niets te zeggen te hebben, maar verzocht of de regter zijne gevoelens maar eens wilde leeren kenuen nit het papier, dat hij overhandigde. Dit was de dagvaarding, die van achter met allerlei sehriftuurlijken ouzin was beschreven beginnende met het verzoek, dat het den kanton regter mogt behagen den rustdag van zondag op zaturdag te verzetten. Op het gemeentehnis van Lonneker zou een huwelijk worden voltrokken, bij welke ge legenheid de bruid die nog geen dertig jaren oud is, als het ware iemand van de straat had opgenomen, om bij de op handen zijnde plegtig heid als haar vader op te treden. In <le verwackting van een paar borreltjes als beloouing te zullcu outvangen trad de voorge- wende vader te voorschijnen hoewel slechts 31 jaren oud, gaf hij op 58 jaren en vader van de bruid te zijn. Die opgava verwekte achter- docht en bij het eerste onderzoek bleek het be- drog. Het huwelijk werd dan ook niet voltrokken. De optogt en tentoonstelling van oude hoe- den heeft te Tilburg met veel succes plaats ge hadde jury, van al het gewigt der zaak zich bewust, heeft tot laat in den nacht zitting ge houden, en toen eindelijk de uitspraak bekend washadden velen die nog zeer lang te bespre- ken, wat tot allerlei bespottelijke vertooningen met de verschillende modellen van oude hoeden leidde. De optogt bestond uit: de nieuwe kon. Har- mouieeen triomfwagenwaarop een tal van meisjes in bruidsgewaad met een monsterhoed in het midden, de regelingscommissie dejury; de inzenders met hunne inzendingen op het hoofden ten slotte een praalwagen met eene koedenfabriek en hoedenwinkelwelke laatste even als alle deelnemers van oude hoeden voor- zien was. Selzaete9 September. Het douanen- kantoor dat eertijds langs het kanaal gevestigd wasis onlangs in het stationsgebouw overge- bragt op eenen afstand van 5 a 6 minuten van het kanaal. Hieruit ontstaat voor de schippers een schadelijk en nutteloos tijdverlies, waarom deze goed gevonden hebben, zich bij middel van smeekschriften tot den heer minister van finan- tien te wenden waarin zij verzoeken dat het kantoor op zijne vorige plaats hersteld wordt. Reeds twee dergelijke schriften met honderde handteekeuingeu voorzien zijn den heer minister toegezondendoch zonder gevolg en nu draagt men eene derde petitie rond met hetzelfde doel- wit zal zij gelukkiger zijn dan hare zusters Dit valt stbrk te betwijfelen. Altijd bewijst dit dat de belanghebbenden geenen moed verliezenen dat zij geene moeite ontzien om aan hunne ge- gronde klagten regt te doen wedervareu. In Belgie is de jagt in vollen gang. Het wild moet zeer overvloedig zijn. In het bijzonder wordt dit gemeld uit de omstreken van Brussel. Jaarlijks beplant men in Belgie 700 bunders grond met tabak, die eene opbrengst geven van 2000 fr. per bunder, of 1.400.000 fr. Werd er in iedere van de 2500 gemeenten 2 buuders tabak geplant dan zou Belgie voor de 5000 bunders, eene opbrengst hebben van 10 millioen, welke opbrengst toereikend zoude zijn voor de behoeften van dat land. Jaarlijks wordt er voor 8 millioen fr. tabak in Belgie ingevoerd, terwijl de uitvoer niet boven de 2 millioen klimt. Men meld uit Brussel. De groote militaire revue bij gelegenheid der Septemberfeesten is nu officieel aangekondigd. Dertig duizer.d man zulleu hier bijeengetrokken worden, maar de burgerij van Brussel en de voorsteden zal met geene inkwartiering lastig gevallen worden. Do soldaten, die geen onderkomen in kazernen kun- nen vinden, zulien Brussel den volgenden dag weder verlaten en 's nachts buiten de stad kamperen. Te Edinburg is dezer dagen een stoom- omnibus beproefd d. i. een omnibus getrokken door eene stoommachine. In de drukste stra- ten bewoog dit toestel zich met geraak, en ook het op- en afrijden van hellingen gaf niet het minste bezwaar. De Shipping and Mercantile Gazette wees op eene kwestie die voor reeders en assuradeuren van veel gewigt is. Men herinnert zich dat voor eenigen tijd een schip de Blue Jaquet genaamd, in voile zee eene prooi der vlammen werd. Het. schip werd op bevel van den kapitein geabon- doneerd. Nadat de man het roer reeds verlaten had, gingen twee der mannen op eigeu verant- Per drie maanden binnen Neuzenf 1,— a franco door het geheele Rijk. 1,25 gcheel Belgie1,40 Enkelo nommers0,05 Men abonDcert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirectearen en Brievenbukhouders. BIJ Van 1 tot 4 regeli Voor elte regel meer. 0.40 0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1