ALGEMEEA No. 448. Woensdag 8 September 1869. 9de Jaarff. Binnenlandsclre berigten. Buitenlandsche berigten. Advertentien. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DIIOIT COIflP. te l£nzen. ADVERTENTIEN. Neuzkn, 7 September. De ziekte-berichten van den keizer vervangen de 8taatkundige mededeelingen uit Frankrijk. Wat de gezondheid van den keizer aangaat, we lezen van altijd meer en meer voldoende ver- ■chiinselen. De pijneu des keizers hetzij dan jicht pijnen of andere smarten, worden op de beur- sea gevoeld. Rijzen en dalen der effecten, schijnt het jichtverband te zijn tusschen het paleis van Frankrijks vorst en de paleizen van Plutus. Het publiekzegt de Opininion Nationale, zal zich met eerder tevreden stellendan wanneer de keiier in Parijs teruggekomen zal zijn. St. Marc de Grardin zei al voor tien jaarhet is uiet het keizerrijk dat den keizer staande houdtmaar de keizer houdt het keizerrijk op zijn beenen. De keizer raoet aan Generaal Bourbabi geschre- ven hebben, dat hy over acht dagen in het kamp te Chalons hoopt te verschijnen. De Figaro van de persvrijheid sprekende, maar op het onderwerp van den dag, des keizers toe stand terugkomende zegtWij zijn zoo vrij, als men vrij is op den dag v<Mr dat men in de ge- vangenis gaat. Men heeft ons een commissaris van politie gezonden om te vernemen wat wij bericht hebben over den gezondheidstoestand des keizers. De commissaris heeft verzekerddat onze uitdrukkingen lichte flauwten en kleine chirurgische operation, van zeer bedenkelijken aard zijn. Intusschen meldt het Journal ofliciel, dat door den 6taat gepatenteerd is en onder toe- zicht van den minister van binnenlandsche zakeu Htaatdat de rheumatische crisiswaaraan de keizer lijdt, spoedig voorbij zal zijn. Crisis, het woord crisis zegt de Figaro, jaagt de paniek in •He gemoederen, dat is het gevaarlijkste woord van alle woordenboeken dat brengt het zweet op de voorhoofden van Napoleons onderdanen en dat zou minder gevaarlijk zijn dan hetgeen wij hebben geschreven. De keizer heeft nooit een crisit gehadhij was ongesteldzeer ongesteld misschien, dat kan ons ook overkomen, maar hij heeft nooit in zulk een toestand verkeerd orn van een crisis te spreken. De doktoren waren voUtrekt niet ongerust over den toestand van den keizermaar het Journal Officiel maakt het volk ongerust over het geheele land. Als nu de redacteurs van het ministerie geen doktoren ge- noeg zijn om te weten wat het woord crisis be - teekent, dan zijn de doktoren van den keizer journalisten genoeg om verstandige ziekte bulle tins op te maken. Deze krankheid des keizers kan misschien ge- atrekt hebben om belangrijke gedachten bij zicb op te wekken. Een particuliere telegram aan de Amsterdamsche Courant houdt in, dat de keizer bekend heeft gemaakt, dat hij afstand wilde doen van den troon. Hij zal met de keizerin en den keizerlijken prins vooraf nog alle departementen en Algerie bezoeken. In Spanje schijnt het nu, wat de Carlisterij aan gaat, waarachtig rustiger te worden. Enkele dagen gingen voorbij waarop men niets vernam van het verdere woelen dier partij. Nu wordt er gemeld dat Serrano wel niet genegen zou zijn, de koningskroon over dat rijk te aanvaarden. Mevrouw Serrano krijgt van die koningsambitie meer de schuld dan de regent zelf. Zij moet een zeer heerschzuchtige vrouw zijn, die mevrouw Serrano. Andere berickten komen wel niet tegen deze begeerte van den premier op, maar zij zien er een middel in van den regent, om meer kracht bij te zetten aan de candidatuur van den hertog de Montpensier. Te Berlijn is een volksvergadenng gehouden in de Tonhalle, waar twee duizend menschen te zamen kwamen, om de afscbaffing der kloosters en geheime genootschappen te bewerken. Men besloot even wel dat geenerlei godsdienstige over- miging noch kerkelijke vereeniging zou worden tffleevd. Echter is het moeijelijk te begrijpen hoe men godsdienstige sekten wil verwijderen en vernietigen, zonder godsdienstijver althans. Of nu het polemisch vuur nitgedoofd zal zijn tusschen Weenen en Berlijn is nog niet geheel en al zeker. Het zal dan intusschen niet de heer Thile zijn, die met den heer von Beust zal corres- pondeerenmaar de heer Balau, die gedurende de afwezigheid van den heer Thile de zaken besturen zal. Men meldt reeds dat deze beer met den heer von Beust een lansje gebroken heeft. De Noord-Ost. bespreekt die nieuwecor- respondentie- in een zeer concilianten toon. Bij besluit van den 26 Augustus heeft Z. M. de koning vernietigd het raadsbesluit der gemeente West-stellingwerf, waarbij benoemd is tot opzigter over de werken dier gemeente en dorpen, L. B. Wesselius, op grond vanhet deel- nemen aan de stemming door het raadslid R. Zijlstra, welk raadslid den benoemde in den der- den graad verwant iswat volgens art. 46 der gemeentewet verboden is. Op 31 Augustus jl., heeft te's Gravenbage de uitwisseling plaats gehad der acten van be- krachtiging van de overeeukomst door de Neder- landsche en Belgische commissarissen op 15 Maart 1869 te Sluis onderteekend, omtrent de grens- scheiding in het Zwin. Neuzen, 7 September. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 58 zeeschepen, metende 10558 tonnen en 312 bin- nenschepeu, m. 19987 t.; en afgevaren54 zee schepenm. 11643 t. en 304 binnenschepen, m. 19102 t. Totaal sedert 1 January 1869 zijn bet kanaal opgevaren 221 zeeschepen rn. 37548 t. en 2138 binnenschepen, m. 116843 t.en afgevaren219 zeeschepenm. 40933 t. en 2088 binnenschepenm. 106648 t. In de 8 eerste maanden van 1868 zijn het kanaal op gevaren 271 zeeschepen, m. 40370 t.^n 1645 binnenschepen m. 109254 t.en^ afgevaren 253 zeeschepen m. 44557 t. en 1556 binnen schepen m. 107797 t. Neuzen, 7 September. In de raadsver- gadering van heden zijn herbenoemd tot wet- houder, de heer J. C. Steenkamp PWz. en tot ambtenaar van den burgerlijken stand genoemden heer en de beer J. Donze Az. Hoek, 7 September. Heden is door den raad herbenoemd: als wethouder, de heer W. G. Dieleman en als ambtenaar van den burger lijken stand J. Haak. Boscliltapelle6 September. Giste- ren avond outstond in deze gemeentein de Ruischende straat brand in eene arboiderswo- ning. Spoedig was de brandspuit dezer ge meente ter plaatse van het onheil, en heeft goede diensten gedaan. De woning is geheel uitge- brand. Van den inboedel is nog al veel gered. Was de wind N. 0. geblevenzoo hadden nog meer woningen in de nabijheid kunnen ver- branden, doordien zij meestal met stroo zijn ge- dekt. De oorzaak van den brand is onbekend. Hensrstdijli 6 September. Heden na- middag is de zoon van den landbouwer Joos Aarssen, die aan vallende ziekte onderhevig is, in de zoogenaamde haven verdronken. Hontenisse7 September. Als eene opmerken8waardige bijzonderheid zij vermeld dat in den tnin vau den H. W. Geb. heer Baron Collot 'd Escuryburgemeester dezer gemeente een appelboom voor de tweede maal met bloe- sem bloesemknoppen en eenige pasgezette vrucht- jes prijkt. Ook op den huize Lettenburg staat in den tuin van den heer E. Sergeant een perenboora, die voor de tweede maal vruchten draagten welke tweede vruchten reeds de groote van duiveneijeren hebben. Zuiddorpe, 1 September. Dezen naeht is bij den horlogiemaker D. Winne alhier, een diefstal gepleegd, van 11 zilveren en koperen horlogien, welke geborgen waren, in de Echuif zijner werktafel, staande tegen een venster zonder biinden, uitzigt hebbende op de dorpstraat. Door het inslaan eener ruit is de schuif der tafel kunnen worden geopend. De horlogiemaker door het geruclit wakker geworden, is opgestaan en heeft, naar hij beweert, een persoon zien vlugten in de rigting naar Belgie. Te Middelburg loopt het gerucht, dat de heer Lamb het voorneraen heeft met zijne familie, althans voorloopig, daar te komen wonen. Er wordt ten miuste voor ,hen naar eene woning uitgezien. N<iar men van goederhand mededeelt moeten de berigtendoor vele dagbladen verspreid omtrent eene aanstaande echtverbintenis van H. K. H. prinses Marie der Nederlandenbe- schouwd worden alleszins voorbarig te zijn geweest. Een der medewerkers van Het vaderland geeft in overweging om het uitheemsche woord „revolver" te vervangen door een Nederlandsch, namelijk „vuistkolf wentelroer." Uit Amsterdam wordt gemeld, dat men verueemt, dat de firma Paul van Vlissingen c. a. met het oog op de opening van den waterweg door de landengte van Suez, zes groote stoom- schepen op stapel heeft gezet, bestemd voor de vaart op lmlie. Uit Berg-Ambacht wordt gemeldt, dat even als in vele andere streken van ons vaderland, ook aldaar, en in den omtrek, de zoogenaamde varkensziekte heerschtzoodat daaraan reeds ver- scheidene varkens zijn gestorven. Ook de long- ziekte of tongblaar onder de koeijen eischt er alsmede inde naburige dorpen verscheidene offers. In de provincie Groningen kreeg een schip- per plan om naar Amerika te verhuizen, hoewel hij goed zijn brood had. Zijn schip verkocht hebbende, trok hij met zijn gezin naar Amerika vond het daar niet naar zijn zinkeerde terug en is blij weer in 't vaderland te zijn, nadat de mislukte proevc van landverhuizing hem f 1400 heeft gekost. Hij is weer aan het schipperen gegaan. Vele leden-werkliedenvan hunnen arbeid komendeen de gelukkige tijding vernomen hebbende, waren er zoo sterk door aangedaan, dat zij schier niet spreken konden. Eerstdaags zuilen nieuwe Oostenrijksche gouden muntspecien k fl. 8 (fr. 20) en a fl. 4 (fr. 10) aangemunt worden. De eersten zuilen 21 millimeters in diameter, 6,45161 grammen in gewigt en 9/io fijn gehalte, de laatsten 19 millimeters in diameter, 3,22590 grammen in wigt en 9/ io fijn gehalte bevatten. Een der Russische gepantserde ramschepen heeft dezer dagen zijne deugelijkheid tegen een zwaar schroefstoomfregat getoond. Beide behoor- den tot een eskader, dat, van Helsingfors uitge- loopen, reeds twee dagen evolutien had uitge- voerd. Het signaal„flankverandering met zwen- ken regts" werd geheschen. Bij het opvolgen van dat bevel, stoote het gepantserde ramschip Kreml, voerende 20 stukken op fregat Olgvoe- rende 57 stukken, en trof het met zijn ram onder de waterlinie. De stoot was zoohevig, en het toe- gebragte lek zoo veel beteekenende, dat het prach- tige fregat binnen 15 minuten reddeloos zonk in 35 vadem water. Daar de overige schepen van het eskader onmiddelijk, op het gezicht van den toe- gebragten stoot, hunne sloepen afzonden en de voorbeeldigste orde op het vaartuig heerschte werd nagenoeg de geheele manschap nog gered. Evenwel werden 16 der opvarende toeh nog het slachtoffer der ongevraagd betoonde deugdelijk- heid van het ramschipen kwamen er bij om het leven. Men meldt uit Gent, 2 September. Als de bakkers rusie onder elkander beginnen te maken, zal het brood wel goed worden. Giste- ren avond ten 8 ure, was er eene groote volks- menigte bijeen verzameld, op de Groenselmarkt, voor den winkel van den bakker Pyfferoen. Ziehier wat de oorzaak daarvan was. De bakker Pyfferoen geeft zijn brood aan een goedkooper prijs dan sommige andere bakkers en heeft natuurlijk daardoor veel te doenecu bakker uit het Rapenstraatje, welke dit met geen goed oog had aangezien, is voor de deur op de Groen selmarkt komen roependat zijn brood het vereischte gewigt niet had enz. De politie is er tusschen moeten komen, om de zamenscholing uiteen te doen gaan, en heeft een proces-verbaal opgemaakt. De heer Delaet is uit naam der kinderen van Jan van Rijswijck, voor het hof van appel te Brussel gedagvaart tot betaling vau 100.000 franken schadevergoeding. Woensdag is te Antwerpen met vorstelijke praeht het stoffelijkoverschot begraven van Baron Leijsden beroemdeu schilder, waarvan gausch Belgie het verlies beweent. Een dagblad van Charleroi zegt, dat het lot van 50.000 frankenin de trekking van Brussel (1862), te beurt gevallen is aau eene rnaatsclmppij van Gilly welke grootendeels zamengesteld is uit werklieden. Elk lid der maatschappij zal 2500 franken trekken. Er zijn drie leden, die elk drie actien bezitten, en bijgevolg 7500 fr. zuilen geuieteu. De Notaris J. J. F F R C K E N te Neuzen zalmet de verdere Erf- genamen van vrouwe M. G. DEES en den heer A. J. PAULUS, in leven echtelieden te Axel, door het ministerie van den Notaris S. A. D E S MI D 7', residerende te Axelop Ding s- dag den 12 October 1869, des mor- gens ten 10 ure, in het logement „het Gulden Vlies," bewoond door den heer L. B. A. Roi.ff te Axelin het openbaar presenteren te ver- koopen 1. Een kapitaal, hecht en sterk WOQNIIUIS, met Aanhoorigheden, bevattende eene groote Vestibule, 4 beneden-5 bovenkamers 3 Keukens Provisiekainergrooten Kelder en verdere Gerieflijkhedenafzonderlijk staand Huiswaariu Bovenkamer en Stal ling, daarbij behoorende Grond en achter- liggende Tuin alles te Axel, op de groote markt, kadastraal sectie Gnummers 237, 238 en 239, groot 10 roeden 60 ellen. 2. Een STAL en KOETSHUIS met den Grond waarop die zijn gebouwd, in de korte Noord- straat te Axelkadastraal sectie G, num- mer 151, groot 63 ellen. 3. Een MOESTUINgelegen te Axelge- naamd „den Houwer," groot 33 roeden kadastraal sectie G, nummers 337 en 338 met eene ten zuiden daarvan liggende strook Grond, tusschen de sloot aan deze tnin be hoorende en den pnblieken weg niet ge nu mmerd. 4. Een partij GRONDgelegen te Axel groot 2 roeden 17 ellen kadastraal sectie G, nummer 626, in erfpacht bezeten wor- dende bij den heer A. vas Overstraten Kruijsse bierbrouwer te Axeltegen f 1,30 's jaars. De hofstede genaamd „Middenhof," be- staande in WOONHUIS SCHUUR, KEET, WAGENHUIS en verdere GEBOUWEN met 53 buuders 86 roeden 66 ellen HOF- GRONDofERF, BOOMGAARD, MOES TUIN, BOSCH, DIJK, WEIDEN en BOUWLANDEN, alles in den Cappelle- p oldergemeente Axelkadastraal sectie C, nos. 34-39, 86, 94 -99, 103-115 en Per drie msenden binnen Neuzen1,— franco door het geheele Rijk1,25 11 geheel BelgieMO Bnkele nommers",05 Men abonneert zich by alle Boekhandelaari, Poetdirecteuren en Brievenbushoudert. BIJ 0,40 0,10 Van 1 tot 4 rcgeU Voor elke regel meer. Advertentien gelieve men nan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingadag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1