ALGE1EEN mm No. 446. Woensdag 1 September 1869. 9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Ingezonden Stukken. Handelsberigten. BEH0EFTI6E OOGLIJDERS ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 lire DHOST C O M P. te leuzeu. ADVERTENTIEN- BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van A E U Z E N maken bekenddat de in die gemeente op de gewone wijze zal plaats bebben van af Maandag, n e n 20" tot en met Zatubdag, den 25 September aanstaande. Neuzen, den 30 Augustus 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN Burgemeester. J. DIELEMAN Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOU- w DERS van NEUZEN brengen ter kennis der ingezetenen dat, blijkens ontvangen bevigt, Dr. Bri- bosia, Directeur van het instituut voor oog- lijders in de provincie Namenop IVIaaiidag den O September a. m.des morgens ten 10 urezich zal bevinden in eene zaal van het Stadhuis te St. Nicoeaas (Belgie)waar bij voor zal te spreken zijn en voorts, dat zij, welke zich daar willen aanmelden van eene verkla- ring van onvermogen van het Bestuur moeten voorzien zjjn. Neuzen. den 30 Augustus 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. Van wege den GEMEENTERAAD w van BOSC H K APELLE wordt ter algemeene kennis gebragtdat de aldaar in dit jaar te houden KEAMVIIS zal plaats hebben op den 89 en IOSeptember aanstaande. Z. M. beeft met 1 October benoemdtot president der arr. regtbank te Goes mr. W. G de Knokke van der Meulen thans officier van justitie bij gemelde regtbank tot officier van justitie bij de arr.-regtbank te Goes mr. J. A. van Hoek, thans subst.-offic. van just, bij gemelde regtb.; tot subst.-offic. van just, bij de arr. regtb. te Goes mr. A. M. R. Hauloadvocaat te 'a Gravenhage. De rijks ambtenaar 2e klasse, J.J.Werner, is met den 1 September a. s. verplaatst van Sas van Gent naar het entrepot te Rotterdam. Door den gouverneur-generaal in Nederl. Indie is o. a. bevorderd tot officier van gezond- heid 1« klasse de officier van gezondheid 2e klasse J. F. P. Ermerins. Neuzen, 30 Augustus. De raad dezer gemeente heeft in zijne vergadering van heden besloteu dat de kermis dit jaar, als naar gewoonte zal gehouden worden in de week beginnende den derden maandag in September aanstaande, zijnde van af maandag den 20 tot en met za- turdag den 25 dier maand. INeuzeu, 1 September. De heer van Leul, stations chef aan den spoorweg NeuzenGent alhier is dezer dagen verplaatst naar Selzaete en vervangen door den heer Dubucq. Metleed- wezen vernamen wij de verplaatsing van eerst- genoemden heer, die zich gedurende zijn kort- stondig verblijf alhier door gepaste voorkomend heidvriendelijkbeid en goedlieid veler achting wist te verwerven. Dat veranderingen niet altijd verbeteringen medebrengen Week al spoedig, daar het terrein v66r het stations gebouvv, onder den vorigen chef yoor het publiek toegankelijkthans wordt af- gesloten waardoor den reiziger de gelegenheid wordt gegeven zich in de sombere wachtkamer van het station op te sluiten, of in de onvrien- delijke omgeving achter het statiousgebouw om te dwalen tot de trein waarop bij zich wil be- gevenvertrekt. Hetzij nu deze raaatregel is voorgeschreven, hetzij niet, wij gelooven, dat in het eerste geval eone meergematigde toepassing van dat voorschrift alhier, evenmin als vroeger, door de betrekkelijke superieuren zou worden gelaaktterwijlhet meerendeel der bewoners onzer streken met de regelen der spoorwegen en hunne appendentie's onbekenden daaraan niet gevvoon zijnde eenige voorlichtingcn en gepaste toegevendheid wenschelijk en geoorloofd zijnte meerdaar genoemden maatregel door het volslagen gebrek aan estaminets of logeinen- ten in de nabijheid onzer spoorweg-gebouwen ook den vreemden reiziger tot hatelijke tijdver- moording in de eentoonige wachtkamerof tot doodelijke verveling daar buiten veroordeelt. Wij drukken dan ook den wenseh uit, dat het ondoelmatige en onaangename van dezen maatregel zal worden ingezienen dezelve zal worden opgeheven of althansin het belang en gemak, ten minste van het reizend publiek, zal worden gewijzigd. Tot voorziening in de predikants vacature bij de nederduitsch hervormae gemeente te Baarland is een drietal opgemaakt, waarin voor- komt de heer J. F. van Binsbergen, predikant Axel30 Augustus. Verhaalde men ons in het vorig uummer dezer courant, dat Zaam slag vooral wat de straatverlichting betreft met andere plaatsen niet ten achteren staat, ook de regering dezer stad heeft ingezien, dat tot voor- uitgang licht en verlichting noodzakelijk is. De straatlantaarns, die vroeger nog voor een gedeelte met olie werden gebrand, zullen dezen winter alien de straten met petroleum verlichten. Moge dan ook deze gemeente niet alleen zoo blijven, rnaar zelfs voortgaan, om verbeteringen tot stand te brengen, ten einde deze stad met alle anderen te doen wedijverenDank zij dus de edele achtb. regering voor dezen stap Wordt eenmaal de zijtak van het kanaal van Neuzen naar Gent tot bier bevaarbaar, dan ook zien wij nog vele andere inrigtingen tot stand komen, die thans nog te weinig zouden opbren- genom in de kosten daarvan te voorzien. Kwam dit werk tot stand, dan zou Axel ook weer zijn plaats onder de steden kuunen iunemen, die het in vroegere tijden bezat. Ook dan zou men natuurlijk niet ten achteren blijven en de spreuk van W. von Humboldt zou zekerlijk in toepassing gebragt worden „Men lean veelals men slechts een goed vertrouwen heeft op eigene volharding". Als eene bijzonderheid lean gemeld worded, dat er te dezer stede in meer clan eene tnih aardbeziiin bloeijen, die dus dit jaar eene dubbele vrucht beloven. Sas van Gent, 27 Augustus. A. de Letterkoewachter bij den landbouwer D. de Vos, des naraiddags na het gebruik van het middagmaal willende zwemmen, had het ongeluk iu de diepte van een gedeelte van het kanaal te verdwijnen, de spoedig aangebragte hnlp kwam echter te laat, en hoeveel krachtsinspanning de gebroeders Warrels ook toonden mogt het een hunner wel gelukken den 17jarige dreukeling van den bodem van het kanaal te lulen, maar de levensgeesten weder te roepen dit was hem onmogelijk, en al mogt hij hier de zelfvoldoe ning niet sroaken hem levend aan de zijnen terug te geven, de overtuiging zoo ruimschoots zijn pligt gedaan te hebben zal hem voldoende wezen. Hontenisse, 30 Augustus. Heden och tend werden aan den zeedijk van den Wilhel muspolder aangespoeld gevonden eenige scbeeps luiken, watervat, peilstokken, kurkzakken en andere roorwerpen, welke later bleken afkom- stig te zijn van het Brabantsch schip Achil en Albert, kapt. L. A. Maes, geladen met steen- kolen en portlandcement, komende van Duisburg en bestemd voor Harume (oost-viaanflerenj. Voornoemd schip bemand met evengenoemden gezagvoerder, die tevens daarvan eigenaar is, en twee knechtenwas ten zes ure van Hans- weert gekomen en is even voorbij Walzoorden omstreeks 8 ure in den avond, ten gevolge van den stormwind, geheel onverwachts gezonken. Of het ook ten _gevolge van dat stormweer is, dat in den afgeloopen nacht op den weg van Hengstdijk herwaarts draaiboomen neergeworpen, jonge opgaande boomen afgekraakt, en op het dorp Groenendijk een wegpaal afgebroken en het uithangbord van den tapper J. B. beschadigd is, weten wij nietdoch wij gissen niet zonder reden, dat hier weder van die brutale straats- schenders in het spel geweest zijn, die bijna altijd een politieagent in bun gezelschap zouden behooren te hebben, om hen in toom te houden. 0 tempora O mores Neuzen, 31 Augustus 1869. In de laatste maanden is er door de bewoners van deze veste herhaald geklaagd, over de wijze waarop het corps der genie hier van haar zoogenaamd goed regt gebruik maakt, en over de maat waarmede het woord teichtsbetrach- De handelingen van die heeren zijn tegen- woordig hier z<M overdreven, dat men meenen zou of dat er oorlog op handen is 6f dat wij door het departement van oorlog op Pruissische manier worden behandelddf dat er misbruik van magt wordt gemaakt. Is er hier veel wrevel en murmuratie ontstaan over het opheffen, in den laatsteu tijd, van vrij heden van verschillenden aard die de ingezetenen reeds genoten van af den tijd dat Neuzen vesting is geworden, de verontwaardiging is dezer dagen ten top gestegen, daar men nn zoo ver is gegaan dat ook passages, van welke de ingezetenen reeds van vddr den tijd dat Neuzou vesting wasen zelfs in de dagen van 1848, toen Neuzen als vesting in staat van verdediging was, het vrije en onbelemmerde gebruik hadden, voor rijtuigen en voetgangers verboden zijn of ontoegankelijk zijn gemaakt. Bij de beraadslaging over de begrooting van het departement van oorlog voor 1869, zeide de heer Dumbar, lid der karaer Men moet bedenken dal het vesting zijn vooi' eene plants een east is ten algemeenen nutte en dat het gouvernement alzoo dien last zoo i.igt moge- eijk maken moet. Wanneer men lie! niet bij ondervinding meet/can men zich van dien last wezenlijk geen denkbeeed vormen, liet doct ■zicli, tat zelfs in allerlei kleinigheden gevoelen. Het antwoord dat de minister van oorlog aan dat kamerlid gaf, was duidelijk en bevredigend genoegde minister wil de bestaande bezwa ren zooveel mogelijk opheffen en de burgers van eene vesting niet meer laslen lalen dragen dan bepaald noodig is. Heeft het genoemde kamerlid van den minister een gewenscht antwoord ontvangen, de minister heeft het niet bij woorden gelaten maar, met de geschiedenis van den jongsten tijd voor ons knuuen wij zeggen dat hij door de daad getoond heeft regtmatige bezwaren te willen opheffen of ze zooveel mogelijk te willen verligten. Wanneer dus de minister de bezwaren van algemeenen aard zooveel mogelijk wil opruimen of ze zooveel mogelijk minder drukkend maken wil, hoeveel te meer schijnt er dan hier waar men het vesting zijn zoo lastig mogelijk maakt en alzoo van eene tegenovergestelde rigting uit gaat, hoop te bestaau dat de minister ons in de eerste plaats zal willen ontheffen van al de in den laatslen tijd opgelegde laslen en de noodige maat- regelcu zal willen ueiuen dat wij voor verdere on aangename handelingen van het corps der genie worden bewaard. Is het in het algemeen waar dat het vesting zijn, voor eene piaars een east is, JNenzen on dervindt daarvan in het bijzonder meer dan men zich kan voorstellen. Werd Neuzen als vesting opgeheven en hare sterkte geslooptgewis zoti daardoor de uitvoering van verscbillende aan- zienlijke plannen, in verband met den spoorweg, en de zee- en kanaalvaart bevorderd worden, en eene schoone en belangrijke gelegenheid tot ont- wikkeling van handel en nijverheid worden ge opend, maar, daar het echter herhaald gebleken isdat de regering de vesting Nenzen wil be- houden, willen de ingezetenen als geboorzame en trouwe burgers van den staatgewillig de lasten, onvermijdelijk, naar den toestand van het oogenblik, aan het vesting zijn verbonden dragen, maar zien zij daarentegeu zich ook on- gaarne boven de bewoners van andere vestingen bezwaard, voornamelijk niet wanneer zij de ver- meerdering van last meenen te moeten toeschrij- ven aan de drijfveeren van een enkel onderge- schikt persoon. Heeft Z. M. de koning toen hij zich op 21 Mei 1862 te Middelburg bevond gezegd dal het hem aangenaam was te zijn in het hart van het gewesl dal van oudslier onder al het lief en lee l des Vaderlands, steeds getoond heeft trouivc aan- hangers van het liuis van Oranje te zijnwij zagen daaruit bij vernieuwing, wat wij steeds hebben ondervonden, dat Hij geen mindere liefde voor Zeeland heeft dan voor andere provincien, en vernamen wij op 26 Mei van dat zelfde jaar, hier uit die zelfde koninklijke monddat het Hem aangenaam was te zien, dat Neuzen steeds loenam in bloei en dat Hij zich dan ook over- luigd hield, dat zij eene schoone Inekomsl lege- moet gingwij houden ons dan ookop grond van die belangstellende woorden, overtuigd, dat Z. M. niet wil dat de ontwikkeling van onze gemeente door een officier wordt tegengewerkt, veel minder dat de tegenwoordigen toestand wordt gedrukt. Aan de flinke houding van ons gemeentebe- stuur hebben wij het te danken dat de passage over den westbeer, die onlangs voor rij- en voer- tuigen onmogelijk was gemaakt, weinige dagen daarna werd hersteld en alzoo de aanlegplaats der provinciale stoomboot weder met rij en voer- tuigen kon worden bereiktwij twijfelen er niet aanof het genoemd bestuur zal bet noodige weten aan te wenden dat ook de passage voor rij- en voertuigen over den oostbeer spoedig weder vrij kan geschieden, en ook deu weg langs de scheepstimmerwerf die voor de sehippers in den regel de eenige gelegenheid is om hunno schepen in- of uit de binnenhaven. te trekken weder voor voetgangers worde opengesteld. Nevens de gepaste waakzaamheid van ons ge- meentebestuur staat in dezen de algemeen bekeude goede zorg voor de bewoners van vestingen van den heer minister van oorlog, en daarop vertrou- wende vleijen wij ons, dat wanneer onze bezwaren onder de aandacht van Z. E. worden gebragt, wij spoedig van al de in den laatsteu tijd ons opge- legde lasten zullen worden ontheven, en iu het vervolg met geen noodelooze lasteu zullen worden bezwaard. Veritas. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 22 tot 28 Augustus. jPr-ijzen der Effecten. Amsterdam30 Augustus. Per drie maanden binnen Neuzen. 1,— franoo door het geheele Hijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Bnkele nommers0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhaodelaara, Poaldirecteuren en Brievenbushoudera. BIJ Van 1 tot 4 regela f 0,40 Voor elke regel meer. 0,10 Advertentien gelieve men aan do Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. tA TIMi door haar wordt uitgomoton. OVERLIJDEN. Den 25 Aug. Marina Boot, 24 j., echt- genoot van Levinns de Ruijter. GEBOORTEN. Den 22 Aug. Cornelia Jacobs Hendrika, d. v. Joris Cornelis Johannes Kolijn en van Paulina Baluikker. D«n 24. Jaona, d. v. Marinus van de Wege en Tanueke Meertens. Den 25 Elizabeth, d. v. Antonie Weijns en vati Suzanna Bakker. Willemina Maria, d. v. Bareud Blokl.aud en van Pieternella Wisse. Nederlauil. «Certific. Werkelijlte schuld2J pet. ."55 adito dito dito3 63.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1