ALGEMEEN No. 445. Zaturdag 28 Augustus 18(59. 9de Jaarg. Binnenlandsclie berigten. Buitenlandsclie berigten. ABONNEMENT. elken Woensdag- VERSCHIJNT en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O if T A C O M P. te Neuzen. ADVERTENTIEN. Neuzen, 27 Augustus 18G9. De dood van maarschalk Niel wordt in hoogere Fransche kringen als een wezenlijk verlies van het keizerlijk bewind geacht. Wat Rouher op het staatkundig, llausnian met zijn bouwplannen was, dat was Niel op het wapentenein. Het was deze trits die een onverbreekbaren dam vormde tegen alle aanslagen jegens het keizer lijk bewind. Of deze drie mannen daarbij bet volk op hunne zijde haddenof Hausman door Parijs onderste boven te gooijen en alle gelegen- heid tot het vormen van een krachtigen opstaud weg te nemenof Rouher met zijn vasthouden aan het absolute der keizerlijke regering, of Niel met zijne uitgebreide legerformaties in den geest der Fransche natie handeldedaarover hebben de jongste gebeuctenissen in Frankrijk genoeg- zaam uitspraak gedaan. Rouher heeft zijne staat- kunde door het jongste Senatus-Consult den bodem zien inslaan de werken Hausmans zijn openbaar genoegzaam veroordeeld en ook Niels planuen werden door een groot deel des volks met weerzin begroet. Het berigt dat Rochefort, de schrijver van de Lanternein Frankrijk zou zijn teruggekeerd wordt wederotn tegengesproken. Hij moet inte- gendeel aan een der dagbladen gescbreven heb ben, dat hij de amnestie van de band wees en niet in Frankrijk zou terugkeeren, voor de stem des volks hem riep. Napoleon verkeert ongetwijfeld in een sukke- lende toestand, die bij bet klimmende der rege- vings-bezwaren, hem zeker zeer ten onpas komt. lndien ooitdan is tbans, nu de versehilleude partijen meer en meer tegen malkander opwegen, een vaste hand noodig om bet roer van Frank rijk te besturen. Onder de oogenscbijnlijk kalme oppervlakte broeijen liartstogten en bewegingen, die bet meest energieke en beraden verstand noodig beeft 0111 ze te onderdrukken. Heeft het tegenwoordig bewind in de laatste 80 jaren, meer dan eenig ander bet veld behou- don, er zullen nog eene goede reeks van jaren noodig zijn, de vijanden van hetzelve onscbade- lijk en ongevaarlijk te maken. De spanning tusschen Oostenrijk en Prnissen schijnt voor dit oogenblik eenigzins te kalmeren en misschien lezen we binnen kort dat alle mis- verstand der diplomatic is weggenomeu. Het staat eehter vastdat Pruissen en Oostenrijk elkander geen goed hart toedragen en de gevoe- ligheid der beide rijken zich gedurig zal open- haren, zoolang de Pruissische overhand in Duit sche aangeleger.beden, door Oostenrijk niet vol komen zal worden erkend en aangenomen. De Times, die soms ongemanierd den spijker op den kop kan slaan, zegt van bet Oostenrijksch- Pruissisch gehaspel het volgende„er is geen onwaardiger vertooning dan dat twee groote ke- rels, wel wetende dat geen van beiden durft te slaan elkaar met gebalde vuisten staau te be dreigen en daardoor den weg voor andereu versperren." De regering van Spanje benadeelt zich meer door de uiterste gestrengheid waarmee ze te werk gaat tegenover de Carlistische benden, dan wel die beweging zelve haar voor bet oogenblik nog kon schaden. Prim heeft meermalen bewe- zen dat bij de man was van krachtdadige ban- delingniaar heeft ook meer dan eens zijne eigene zaak door overdreven gestrengheid bedor- ven. Wat jammer is voor de regering des lands, is dit, dat voorname Spanjaarden in die Carlis tische bewegingen eene groote rol spelen. De trouweloosheid en wreedheid zijn waarlijk met Philips II en zijne dienaren, in Spanje niet uitgestorven. Een Spaansch blad beseliuldigd Napoleon van heimelijke ondersteuning der Carlistische be- Jveging. De toebereidselen voor het concilie te Rome worden op groote schaal voortgezct. Een aan tal jonge geestelijken zullen als tolkeu dienen om bet verkeer der uit alle oorden zainen te komen bisscboi)pen te veraangenamen. Sommi- gen beoefenen de snelschrijfkunst, om als steno- grafeu bij de zittingen te kunnen dienen. Neuzen 2G Augustus. Als eene beves- tiging van het berigt, voorkomende in ons nuin mer van den 14 dezerkunnen wij tbans met zekerheid melden, dat de voorgenomen pleizier- togt per stoomboot Telegraaf van Antwerpen naar Vlissingen en Middelburg en tusschen liggende plaatsenop zondag den 29 Augustus a. s. zal plaats hebben. Het vertrek van Antwerpen is bepaald op half negen ure des morgens en van Neuzen ten ll1/1 ure om ten. 12 ure te Vlissingen te arriveren. Lies namiddags ten half vijf ure precies zal de stoomboot weder van Vlissingen vertrekken, en ten bglf zes ure te Neuzen aankoraen. In verbinding daannede zijn de vertrekuren der treinen van de verscbillende Belgisebe spoor- wegen gewijzigd en de prijzen vermindcrd. Passagebilletten voor den spoorweg GentTor- neuzenzullen aan hen, die aan den togt deel- nementegen de belft van den gewonen prijs worden afgegeven. De passagebilletten der stoomboot Telegraaf, zullen worden verstrekt voor de reis van Ant werpen naar Vlissingen en terug, tegen 7 francs voor de le en 5 francs voor de 2e klasse, ter- wijl men voor de reis van Neuzen naar Vlissin gen en terug, zich van passagebilletteu kan voor- zien aan de verscbillende stations van den spoor weg Gent Terneuzen, tegen den prijs van 5 frs. voor de le en 4 frs. voor de 2e klasse. Neuzen, 27 Augustus. Men verneemt dat op zondag den 29 dezer een pleiziertogt zal plaats hebben van Neuzen naar Hansweert en Antwerpen, per stoomboot Merwede III, en zulks onverschillig of zich daarvoor deelnetners op doen of niet. De afreis van Neuzen is bepaald op des mor gens 5 ure, en van Antwerpen terug, des nachts ten 12 ure. De prijzen der plaatsbilletten zijn vastgesteld op f 2,50 in de leen f 2 in de 2e kajuit, terwijl voor 25personen plaats bescbik- baar is. Dewijl de prijzen dezelfde zijn als die voor den togt naar Vlissingen, per stoomboot Telegraaf en men een geruimen tijd te Antwerpen kan vertoeven, twijfelen wij niet, of velen zullen van die gelegenheid gebrnik maken, om zich eene aangename en nnttige uitspanning te verschaffen. Zaamslag24 Augustus. De mensch leeft niet alleen bij den broode, neen, mogt ook al het ligchaam door toevoeging van nog wat worst, kool en aardappelen daarmede gevoed kun nen worden, ook de mensebelijke geest beeft nog beboeften die door dergelijke stoffen niet te ver- zaden zijn. Gelukkige tijden die wij beleveu waarin de ontwikkeling en bescbaving van den geest gelijken tred schijnt te houdeu met den vooruitgang van landbouw en nijverbeid enz. De zaaimachine brengt onder ons oog het zaad in geregelde voren, de naaimachine bezorgt ons spoediger en weldra goedkooper onze kleederen, van verre verkondigt ons de stoomfluit, dat zoo- wel personen als ook onze landbouw-voortbreng seleu en andere goederen veilig met den meesten spoed en gemakkelijk wooden vervoerd terwijl bet vertrek en den aautogt van een en ander door middel van een ijzeren draad den snelsteu irein soms reeds is vooruifgesneld en als door een bliksemstraal in de verte met eene onge- loofelijke juistbeid is aangekondigd. Dit alles zien wij en velen bevatten bet niettoch zal de tijd komen dat iederen arbeider weldra, het- zij in de schoolbetzij uit goede volksboeken de kennis de verklaring van dit allesvan de wonderen dezer eeuw zal leercn begrijpen en het aan zijne kinderen zal verduidelijken. Maar daartoe is licbt cu verlichting noodig, voortiilgang in weteuschap, vooruitgang in be- schaving en ja, gelukkig onze gemeente, zoo met de verlichting in onze huizenmet onze goedgeordende straatverlicbtiug ook de verhel- dering op bet gebied des geestes gelijken tred houdeu. Eere wien eere toekomtalle goede dingen komen langzaam toch is onze gemeente op het punt van straatverlichting niet ten achteren. Mogt bet zoo blijven en voortgaan Licbt ont steekt licbt. De commies der 3e klasse van de admini- stratie der directe belastingen, in en uitgaande regteu en accijnsen, J. J. van Caem, te St. Maar- tensdijk gestationeerd, wordt met 1 September a. s. naar Sas van Gent verplaatst. lTulst 26 Augustus. Gisterenbij gele genheid van een huwelijksfeest, vermaakten zich eenige personen met bet lossen van geweren en pistolen. Een persoon daarbij bad het ongeluk dat bij het lossen van een schot een stuk van zijn pistool vloog, waardoor bij zijn broeder die erinsgelijks bij tegenwoordig was, eene ernstige wonde toebragt. De wonde scheen in het begin zeer gevaarlijk heden evenvvel vernemen wij, dat er beterschap is op te merken. Hier heeft men dan wederom een ongeluk dat bepaald aan onvoorzigtigheid moet worden toe- geschreven men gebruikte (begrijp eens bij zoo een gelegenheid een oud pistooldat, als bet ware, met spijkers en ton wen was aan elkander gckeckt. MT<lclelDur*sr25 Augustus. Heden vierde de beer P. C. Groen, roomsch catholiek pastoor albier, het 25jarig gedenkfeest zijner priesterwijding. Reeds vroeg in den morgen wapperde uit de woningen van meest alle roomsch- catholieke ingezetenen de nationale vlag. Eene commissie van 6 ledeu tot feestelijke viering van dezen dag bad zich geconstitueerd. Ten 9 ure bevond zich eene talrijke schaar in bet eenvoudig docb zeer smaakvol versierde kerk- gebouw aan den ingang waarvan de jubilaris werd opgewacht door de feestcommissie en een zevental strooistertjes. Gevolgd door een aantal ambtgeuooten, waaronder do deken van s' Ileeren- hoek, werd de pastoor door den kapcllaan den heer W. C. Koevoets naar het altaar geleicl. Na afloop der dienst waarbij door den beer Botz, pastoor te Leideneene indrukwekkende feest- rede werd uitgesproken, werd de pastoor op de zelfde wijze uitgeleid als bij was ingehaald. Van ll'/a tot 1 en van 3 tot 6 ure was het kcrkgebouw voor een ieder toegaukelijk tot het in oogenschouw nemen der versiering, van welke vergunning ecu ruitn gebrnik werd ge- maakt. Van 1 tot 4 ure werd in de mede l'ees- telijk versierde wooing van den jubilaris receptie gegeven bij welke gelegenheid bij vele en veler- lei biijkeu van sympatbie ontviug, getuige daar- vau de vele en kostbarc gesebenken hem van wege de feestcommissie en verscbillende andere zijden aangeboden. Wederkeerig betoonde de heer Groen zijne erkentelijkheid. Aan do armen der R. C. ge meente werd voor zijne rekening eene buitenge- wone bedeeling in geld en eetwaren gedaan, terwijl de kinderen dier armen benevens de weezen die in het gesticht op de Heerengracbt verpleegd worden feestelijk onthaald werden. Des namiddags bood de feestvierende aan ongeveer een 20tal ambtgeuooten ten zijneu huize een diner aan. Het een en ander bewijst dat er eene regt feestelijke stemming beerscbte. Den 15 September a. s. zal voor den boogen- raad behandeld worden de zaak van J. de Vletter, door bet provinciaal hof van Zuid-Hollaud tot eene tuchthuistraf van 10 jaren veroordeeld. Door 24 gezagvoerders van vreemde sche- pen, die van de haven van Gent gebrnik maken, is aan den Belgischen minister van finantien een bezwaarschrift gerigt tegen de verplaatsing van het douanenbureau aan het kanaal van Neuzen. Zij beweren daarin dat zij door de verplaatsing veel tijdverlies onderviudeu en ook op andere wijze nadeel lijden. Zij vorzoeken daarom dat het bureau weder op de oude plaats gevestigd worde. De gemeenteraad eu de kauier van koophandel te Gent, hebben zich reeds vroeger ongunstig over de verplaatsing uit- gelaten. Sedert eenigen tijd bestaan te Gent in al de lagere stadsscholen spaarkassen voor da leer- lingen. Gedurende bet pas gesloten schooljaar 1868 18G9 beliep de som, door de leerliugen der Gentsche kostelooze stadscbolen gespaard, 55,G85 franken, ingeschreven op 6,995 spaarboekjes. In de betalende scholen beliepen de gespaarde sommen 13,220 franken, verdeeld over 666 spaar boekjes. In de scholen voor volwassenen werd 22,513 franken gespaard op 1801 spaarboekjes in gescbreven. Eindelijk in de bewaarscholen hebben 1075 kinderen 4880 franken gespaard. Het totaal der sommen door 9,537 leerlingen gespaardbeliep dus zes en negentig duizend twee honderd acbt en negentig franken Blijkeus bet programma van bet llde Nederlaudsch taal- en letterkundig eongres, zal dat eongres geboudeu worden te Leuveu, tijdens de kermis op 6, 7 en 8 September a. s. Men kan lid worden tegen betaling van 5 frs. Het bewijs van lidmaatschap geeft toegang tot de versehilleude feesteu, die tijdens bet houden van bet eongres zullen plaats hebben. Vele Neder- landsuhe en Vlaamsehe letterkundigeu, waaronder ook eukele dameshebben bun vooruemeu te kenuen gegeven daar bun talenten ten touu te spreideu eu dienstbaar te maken aan het alge- meen letter- en taalkuudig belang van Nuo d- eu Zuid-Nederland. Aan een Belgiscb blad outleenen wij bet volgende. De Fransche coinpagnie Le Progres Per drie maandeu binnen Neuzen1,—- u n 9 franco door het geheele Rijk. 1,25 n n geheel Belgiew 1,40 Enkele nommers0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbushoudera. BIJ Van 1 tot 4 regels 0,40 Voor elko regel meer0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiteriijk Dingsdag en Vrijdag avond 0 ure. Een welgest:M boertje in een aan den spoorweg gelegen dorp outving op zekereu dag, terwijl hij op het veld arbeidde van zijnen advokaat in de naburige stail, bet berigt, dat, wan- neer hij het proces, waarin hij gewikkeld was, niet wilde ver- liezen, hij zonder verwijl naar de stad moe9t komen, daar de advokaat hem nog dien zelfden dag over iets moest spreken. Terstond gaat de boer huiswaarts en werpt Zich in alhrhaast in de zondagskleeren, ten einda met den eerst vertrekkeDden trein naar de stad te kunnen stoomen. Op het punt van te vertrekken bemerkt hij, dat zijn broek, waarmede hij den vori- gen zoudag een uit9tapje had gemaakt, zeer beslijkt was, doch zich den tijd niet meer gunnende die te reinigen, 9teekt hij een kleerborstel bij zich en spoedt zich naar het station. Juist kwam de trein aan, en weldra had onze reiziger plaats genometi. Tot zijne vreugde bevond hij zich geheel alleen in eene coupe, en had hij dus ruimschoot8 de gelegeuheid ouder het rijden zijn broek schoon te maken. Reeds had hij hierraede eeu aanvang gemaakt, toen hij begon te bedenken, dat hij zoodoeode de zit- plaatsen niet weiuig bemorste. Eensklap9 komt hij op het deuk- beeld om, daar hij toch alleen is, zich van zijn broek te ont- doen en dien buiten het raampje van het portier nf te borstelen. Zoo gedacht, zoo gedaan, maar, o ongeluk, plotseling blijft zijn onontbeerlijk kleedingstuk aan eenen langs den spoorweg staan- den paal haken en ontglipt uit zijne handen. Daar zatdearme drommel zonder broek. Intusschen nadert de trein het punt van bestemming, doch hoe meer men de stad in het gezigt kreeg hoe meer natuurlijk het boertje zijn angst en verlegenheid voelde stijgen, zoo zelfs dat toen de trein het station bereikte, de be- naauwde sans-coulotte met luider stem om hulp riep. Oot<en» blikkelijk naderde een conducteur met een paar politie agentcn, ten einde te onderzoeken wat de oorzaak van dat hulpgeroep was, doch toen zij den boer in dien toestand zagen, en deze hun verhaalde op welke manier hij daarin geraakt was, barstten zij in zulk een lagchen uit dat weldra eene groote menigte, door die beweging opraerkzaam geworden, den wagon, waarin de boer zich nog altijd bevond, omringde. Eindelijk verscheen ook de 9tationchef, een zeer goedhartig maar buitengewoon zwaarlijvig man. Deze kreeg medelijden met den ongelukkige en besloot eene in9pectie over zijne kleerkast te houden, om zoo mogelijk te ontdekken of zich daarin niets bevond waarmede hij den boer van dienst kon zijn. Weldra kwam bij met een zijner broekea voor den dag, gal dezen aan den boer, met de aanbeveling van zich spoedig tc kleeden ten einde langer oponthoudt van den trein te voorkomen. Na zich overtuigd te hebbendat deze hulp in den nood ruim genoeg was, nam het boertje plaats in den broek, die hem natuurlijk als een zak om het lijf sloot en verwijderde zich onder het luide lagchen der omstauders ten einde bij eenen kleerkooper zich van een anderen te voQr- zien waarmede hij fatsoenlijker voor de heeren van de balie zoude kunnen verschijnen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1