0 at UIT DE HAUD TE KOOP: HOTEL HET HERT. ESTAlilET RESTAURANT BOEK- M PAPIERHANDEL, OHDER-BEHANGSEL, Advertentien. Om •oerende Goederen LINIEER-FABRIEK, 1) RUKK E R IJ Hedeh voormiddag ten 11 ure precies, OPENBARE VERKOOPING 0NR0ERENDE Openbare Verkooping Koningstraat en Kammerstraat no. 15, bij de St. Jacobs Kerk TE GENT. J. B. BLINDENBACH, zal dc Uitloting plaats lielilicn van de KK. Oosten- rijksclie Staatsleening van het jaar 1864. Wettig gestempelde gedeeltcn ROGKBINDRRU, Magazijn van bebangselpapieren BEHA.B.GSE.L.PA.PI.E.R oo; Beursberigten. Prijzen yan Coupons en losbare Obligation. Beurs Gent. Antwerpen 17 Augustus. Rotterdam* 23 Augustus. Gent. 20 Augustus. Antwerpen* 20 Augustus. Louden, 23 Augustus. VERKOOPING van eenige KEETENKAR- REN, KOLDERS, SPARREN, VLOTDEE LEN, WAGENS, PLANKEN, REGTERS en OUDE BOOMEN, benevens eene partij PANNENKEIJEN en STEEN en meer audere materialen alsmede eenige ijzeren KAGCHELS en verder ameublementaan bet Station van den Spoorweg te Neuzen. 1 De Notaris J. J. F E It C K E N residerende te Neuzen zal ten ver- zoeke van de Erfgenamen van SARA VAN DER WIELElaatst weduwe J. C. de Graaff overleden te Neuzenin het openbaar veilen eu verkoopen, op Woeksdag den 8 Sep tember 1869, des namiddags 2 lire, in het „Nederlandsch Logement" te Neuzen Een hecht en sterk WOONHUIS en mii. V Jblstaande en gelegen te Neuzenmet daarackter staand 1* A.5t- HU1S, in de Bronwerijstraatkadas- traal sectie Cno. 87groot 1 are 60 centiaren. In gebruik te aanvaarden na de finale toe- wijzing. En d a d e i, ij k d a a r n a zal terzelver plaats ten verzoeke van de wed. en kiuderen van W«>. JoTi'. DU PREEoverleden te Neu zen in het openbaar worden te koop gepre- senteerd Een hecht en sterk WOONHUIS en JER,VJfcC, staande eu gelegen in de Nieuwstraat te Neuzen, kadastraal sectie Cnos. 847 en 848groot 2 aren 15 centiaren. In gebruik te aanvaarden 1 November aan- staande. Zevende Koop. Eene partij WEILAND met bet daarbij behoo- rende DREEFJE groot 2 hectaren 22 aren 20 centiaren (4 gem. 296 r.) beplant met Olmen- en Canadaboomen en Tronkengelegen als voorgaande in den Noordpolderkadastraal be- kend sectie G nos. 508 en 509. Acktste Koop. Eene partij GESCHEUItDE WEIDE groot 2 hectaren 19 aren 70 centiaren (4 gem. 279 r.) gelegen als voorgaande partij kadastraal bekend sectie G 110. 559. De laatste vijf koopen zijn alien buiten packt. Negende Koop. Drie veertigste aandeelen in de Meestoof genaamd d e Eendragt met STOOFHOF en gevolgen van dieu groot 41 aren (276 r.) alles staande en gelegen in de gemeente Iloekka dastraal bekend sectie E no. 115. Tiende Koop. Twee veertigste aandeelen in dezelfde Meestoof de Eendragt. Elfde Koop. Een veertigste aandeel in de Meestoof genaamd d e S 1 e u t e 1 s met het daarbij behoorende STOOFHOF, groot 52 aren (1 gem. 50 r.) staande en gelegen in de gemeente Axelka dastraal bekend sectie B no. 209. Twaalfde Koop. Een TUIN met TUINHUISgroot 10 aren 80 centiaren (73 r.) gelegen als voorgaande nabij de stadkadastraal bekend sectie G no. 561. Dertiende Koop. Een KOETSHUIS op en met 2 aren 85 cen tiaren (20 r.) GROND, staande en gelegen als voorgaande in de Lange Dreefkadastraal be kend sectie G no. 894. Veer tiende Koop. Een VROUWENBANK in de Hervormde kerk te Axelgemerkt no. 5 en eene VROUWE- PLAATS in de nieuwe banked, no. 157. Die gading hebben om te koopenkomen ten voorschreven dageuur en plaatsaankoorec de voorwaarden die inmiddels 10 dageu voor de verkooping ten kantore van bovengenoemden Notaris te Iezen zullen liggen en alwaar alle verdere iulicktingen te bekomen zijn. ZEGGEN HET VOORT. gemeente A. X. 13 L- De Notaris S. A. DES M IDT gevestigd te Axel, zal ten verzoeke van de gezamentlijke erfgenamen van Mejufvronw C. A. AUGUSTIJN weduwe van den Heer P. J. KRUIJSSEover leden te Axelen krachtens Regterlijke mag- tiging op D O N D E R D A G DEN 16 S E P- t ember 1869 des voormiddags ten e 1 f uren te Axelin het Logement „het Gulden Vlies", bewoond bij L. B. A. Roi.ff in het openbaar presenteren te verkoopen de navolgendc Eerste Koop. Eene partij extra goed BOUVVLAND, groot 3 hectaren 20 aren 70 centiaren (7 gem. 59 r.) gelegen in de gemeente Axelin den Buthpol- derkadastraal bekend sectie G no. 458. Tweede Koop. Eene partij dito ditogroot 3 hectaren 95 aren 80 centiaren (8 gem. 265 r.) gelegen als voorgaande partij kadastraal bekend sectie G no. 459. D e r d e Koop. Eene partij dito dito, groot 2 hectaren 31 aren 50 centiaren (5 gem. 58 r.) gelegen als voorgaande partijenkadastraal bekend sectie G no. 460. Voorschreven partijen LAND zijn verhuurd aan Jacobus van Dixhoorn en Jan Vinke tot bet rooven van den oogst van den jare 1870. V i e r d e Koop. Eene partij BEPLANTE DIJKgroot 1 hec tare 05 aren 60 centiaren (2 gem. 111 r.) gelegen als voorgaande in den Ouden Egelantierpolder kadastraal bekend sectie B nos. 278 en 218bis. Vijfde Koop. Eene partij BOUWLAND zijnde de walgroot 1 hectare 75 aren 57 centiaren (3 gem. 282 r.) gelegen als voorgaande nabij de stadkadas traal bekend sectie G no. 862. Zesde Koop. Eene partij WEILAND, zijnde contrescarpe of gesloopte vestiugwerkengroot 3 hectaren 04 aren 60 centiaren (6 gem. 156 r.) gelegen naast het voorgaande kadastraal bekend sectie G no. 347 en sectie F no. 438. tegen contante betaling en zonder verliooging. Ten verzoeke van den heer INGENIEUR van den Waterstaatresiderende te Neuzenzal C O D V E L I S V A i\ D E ft S W A NDeur- waarder bij de Arrondissements-Regtbank te Goes, wonende te Axel op V r ij d a g den 3 September 1869, des voormiddags ten 10 urenovergaan tot den openbare verkoop van en STEErV, afkomstig van- en liggende aan den provincialen weg loopende van Walsoorden naar Ilulst en gelegen tusschen de mijlpalen 0 en zulks om te beginnen aan het Tolhuis nabij Walsoorden. ZEGT HET VOORT. een WOOl'IIUIS met SCIIIJIR- TJG* EKVE en B 1 K, K E B T staande en gelegen in den Kleinen H u ij s senspolder, gemeente Z a a m s l a g. Te bevragen bij CORNELIS D E J O N G E aldaar. De ondergeteekende maakt aan het publiek bekend dat de geruch- ten welke van hein in omloop zijn vjjJscIi en onwaai* zijn. A1 diegenen welke zoo iets zonder genoegzaine gronden verspreiden moeten zekerlijk buiten het gezond verstand ot zeli in eene krankziunigen toestand verkeert hebben. UE. Dienaar J. B. DE SMET, Mr. Kleermaker en Barbier. De hotelhouder .J. HEYE heeft de eer het publiek te berigten dat men bij hem een o-oed betamelijlc Logement van geringen prijs kan bekomen. Hij beveelt zijn Logement in het bijzonder aan tot bet houden van maaltijden voor gezelscbappen enz. maiDiDiaiLiBiaiiifii, I\ CHIRURGICALE 0PTISCHE E!V PHYSISCHE INSTRUMENTED. CIIEjTIISCII GliNSWERK enz.* beeft direct ontvangen nit de Fabriek van CLE MENS en MULLER, te Dresden, llainl« itaalmachines die onder het vverken geen gedruis maken en tot den prijs van 23 a conlant worden afgeleverdna naauwkeurig nagezien en in orde te zijn bevonden. Ook zijn steeds voorhanden de algemeem bekende en voortdurend gezochte solide Ame-. rikaansclie lBaml-Saainiacliines van RAW- MOND (D e p 6 t b o u d e r L. BECKH te Mann heim) tot den prijs van f 3d a conlant. Voor beide soorten garantie. Bestelling en betaling- franco. Heeft ook in voorraad BOONENMOLENS. or DE^1 SEPTEMBER i860 IIOOGSTB uitkeeringen fl 200,000 fl 50.000, fl 15.000, fl 10.000, fl 5.000, fi 2.000, fl 1000, fl 500, fl 400. L.WGSTE uitiieering- fl 160. van aandeelen dezer leening, tegen onderstaau- de prijzen 1 stuk 7 gulden Ned. Crt. 3 stukken 20 11 70 BOT§CIIILI) Co., Postgasse No. 14 te Weenen. Aandeelen worden bij franco overmaking van bet bedrag of wel per wissel aan gegadigden toegezonden. ALGEMEENEN VAN VISlTEIiAARTJES enz. enz. LUXE AETIICELEN, Behangselpapier en Randen, alios tegen elviele prifzen. De ondergeteekende heeft de eer zijne stad- en laudgenooten te berigten dat hij zich Inci ter stede gevestigd heeft, beiovende eene allesints prompte en civiele bediening. Hopeude door eene accurate en nette bediening de guust en recommandatie waardig te maken. Vraagt tevens een Loojijongeu. Neuzen, Uw. Dv. Dienaar 24 Aug. 1869. A. BOMITOFF. A HT T tT W P U UT Jill Jt h JmL J.M ur Jj Jrtl l)ij DIIONT Sc GOMP. TE NEUZEN, a contant lO cent per rol. van 15 cent en lioog^er. Aanvrage franco. Neuzen, 24 Aug. 1869. Sl'OURU'GGEI. TE NEUZEN, BIJ DIIONT COMP, 671 44i 240 173 841 651 471 231 631 55 631 57J 57 491 501 531 29» 25 34{i 43; 89» 881 87a 70 Obligation 1867 Certificate!! Aandeel spoorweg Gr. Maatsch Oblig. dito dito spoorweg Poti-Tiflis. dito dito 18G8. Polen. Schatkist obligation4 Proissen. Obligation....5 OoateErijk. Obligation metalliek 5 dito 1847/1852 2; dito rente Amsterdam5 dito nationale5 dito 18645 dito fr. 500 1865 5 dito 1866 O. W5 Buukactien3 I Oblig. mctall. in zilver Jan/Julij. 5 dito dito April/Oct. 5 dito in papier Mei/Nov. 5 dito dito Febr./Ang. 5 Italie. Leening 18615 Certific. bij Lamaison c. 85 Spanje. Obligation3 dito Binnenlandsche3 Portugal. dito 1856-1863 3 dito 16673 Turkeije. dito (bionenl.)5 Griekecl. dito (blaauwe)5 Amerika. dito Vereenigde Staten (1874). 5 dito dito dito (1904). 5 dito dito dito (1S82). 6 dito dito dito (1885). 6 dito Illinois7 dito All. Gr. W, Spw.Ohio ser. (p) 7 dito dito geconsoliaeerde7 dito dito debentures.8 dito St. Paul Pac. Spw. 2e ser. 7 Brazilie. dito 1*634J dito 1865 5 Mexico. dito 1851..3 Grenada. dito afgestempeld 6 Venezuela. dito3 Ecuador. dito 1 21 Augustus. De markt was over het geheel willig. Van llollandsche fondsen verbeterden de 2; eu 3 pCt. zich J. Aan- dcelen Handelmaatschappij hebben zich op nieuvv bcvestigd. Van Buitenlaudsche waren Spaansche, Portugesche, Oosten- rijksche en Russiscbe stationair. Alleen waren Russische Sporen weder lager. Turksche en Egyptische rezea op betere London- ache courscn J. Ver. St. Obligation waren met geanimeerden omzet zeer gunstig; Obligation 1882 sloten en 1885 hoo- ger. Victor Emmanuel Spoorweg verbeterdeu zich f Theias Spoorweg f 3, terwijl llumaansche f lj verloren. In Ameri- kaausnhe Spoorwegwaarden heerschte mede veel levendigheid. Illinois klommen pCt., Paul en Pacific 1869 J pCt., dito Geconsolid. J pCt,Cert. Chicago-Rock-Island pCt., dito North-Western J pCt., Cert. Michigan pCt. en 7 pCt. Oblig. Rockford Rock-Island pCt. 6 pCt. Union Pacific waren mede geanimeerd. 23 Augustus. Van llollandsche fondsen waren 4 pCt. lets vaster. Aand. Haudelm- stationnair. Van Buitenl. waren Spaansche en Portugesche prijshoudend. Van Russische herwonnen Spoorweg-act. f 1J en Jelez-Griasi f lj. 4 pCt. Obi. 1867 waren tot betere prijzen gczocht. Oostenrijksche onveraoderd, Turksche en Egyptische hooger. Ver. St. Obi. gingen mede J pCt. vooruit. Illinois pCt. hooger. St. Paul en Pacific vervolgden hunue rijzende beweging, 2de Sectie zijn Geconsolid. J pCt. en Oblig. 1869 gerezen. Obi. Rockford Rock-Isl. en West-Wisconsin waren hooger. Theiss Spoorw. actieu stegen f 8. Met. A.21C.M Nat. Met. in Zilv. 25 C.M. I)iv. in p. st. Eng. Russen, Portugal Fransche Belgische Pruissische Hamb. Kuss. 21 Aug. 23 Aug. 21 Aug. f 29|« 23 Aug f 20,07; f 20,07; Russ. in Z. R. f 291 pap. R. •1 •1 .24,40 24,40 Polen iu Z. R. II 11 .11,90 11,90 in Fl. II 11 .11,90 Sp. Piasters. II ii Fransche •1 56; 685 Am. in Doll. 2,41 2,41 56! 56; in papier ,.1.71 34; 345 II r Oosteur. II 2J pCt. Belgie 62,00 g 41 Id. 103.00 3 Lot. Antw. 97,75 g 3 Id. 1867.. 98,75 p 2; Id. Luik 71,50 p 8 Id. Gent 1868 100,50 p 3 Id. Ost 1858 33,00 g 3 Ned. Centr. 145,00 g Aand. fr. 500 spoorw. Eecloo-Gent fr. 262,50 rente fr. lb 500 Eecloo-Brugge 250,00 15 600 Gent-Nenzen 262,50 15 500 rLokeren-Selzaeta 262,50 15 Spw. Antw.-Rott. 255,00 g 3 pCt. Lot. Brs. 1853 99,50 g 3 Id. Id. 1856 100,00 g 3 Id. Id. 1862 101,00 g 3 Id. Id. 1868 102 00 g 3 Rutsch. V.Obl. 108,00 g Id. Id. Aand. 00,06 p Loten Rotterdam 190,50 p Tarwe. Daar de toevoer van Zeeuwsche, Vlaamsche en Over- maassche niet groot was en weinig kooplust bestond, zoo werd dezelre tegen eene verlagiog afgegeven, puike f 11,40 a f 12, mindere f 10,20 a f 11,20, van het nieuwe gewas waren enkele partiities aangevoerd eu van f 9, 10 en 11 waren deze moeijelijk te verkoopen. Rogge, Zeeuwsche en Vlaamsche f 10,25 a f 10 75, Overmaassche f 9,75 a f 10,50, nieuwe f 8 a f 9 traag van de haud. Gerst nieuwe Zeeuwsche winter 25 cent hooger, f 5 75 a f 6,50, idem zomer f 5,50 a f 6,10. Haver 20 cent hooger, korte f 4,50 a f 5,80, lange f 4 a f 5,20. Paarden-' boonen als voreo f 7,80 a f 8,40. Duivenboonen f 9,25 a f 10. Bruineboonen f 9,50 a f 1150. Witte f 11 a f 14 50. Erwten nieuwe eukele partijtjes aangevoerd f 8 a f 9,50. Koolzaad, Vlaamsche en Zeeuwsche zakmaat 75, Overmaasch 74 a 75. Lijnzaad zonder handcl. Tarwe fr. 26,— a fr. 26,75. Rogge fr. 18,— a fr. 19,—. Gerst fr. 18.- a fr. 19,-. Haver fr. 10,-- a fr. Paardeboonen fr. 18,50 a fr. 19,— Aardappelen per 100 k. jr. 5,-- a fr. Koolzaad per 100 k. fr. 45,a fr. 48,50. Wol. W(j vernemen de afdoening van 250 balen vettige wol van La Plata, aan standhoudende prijzen. Tarwe 3 a if- lager, verdere graneu fiaauwer. VAN IN DE n n n n n v IN HET VOORTDUREND VOORHANDEN Van Neuzen naar Gent 6,20 10.50. 4 505. Van Gent naar Neuzen 6,55-}-12,30. 7,25. Van Selzaetc naar Gent 8,07 Van Gent naar Selzaete 5.23. In correspondentie op dc stoombool Telegraaf, van Rotterdam S, 10 vm en van Hansweert 2,50 nam. -|- In correspondcntie op de stoomboot Telegraafvan Neuzen op Hans weert en Rotterdam 8,30 vm. \an Selzaete naar Lokeren 5.40a. 7,40. 1,15. 6,15. Van Lokeren naar Selzaete 6,30. 10,35. 4,3.5. 7.30. Van Selzaete naar Assenede 6,30. 7.42 1,17. 6,15. Van Assenede naar Selzaete 6,50 10 50 1,40. 7,53. Van St. Nicolaasn Gent 6. 8,15. 10,03*. 11,50. 2,45. 4.35*. 6,43 8,13. Van Gent n. St. Nicolaas 4,40 7,20 9.10*. 10,50. 2,50. 4,20. 5.33* 8,13. Van St Nicolaas naar Antwerpen 5,35. 8,10. 9,50*. 11,53. 3,25. 3,10. 6,15;. 9,03 Van Antwerpen naar St. Nicolaas 5,7;50. 9,30*. 10,30. 2,4,—*. 6,—. 7,30. De trein getcekend a rijdt alleen des Woensdags. De uren geteckcnd met een zijn treinen van de le en 2e klassen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 2