UGE1IEEN No. 444. W oensdag 25 Au gustus 1809. 9de Jaai'g. Binnenlandsche berigten. llandelsberigten. f ABONNEMENT. V E R S C H IJ N T elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure I) H O I T COUP, te W^uzen. ADVERTENTIEN. Neuzen, 24 Augustus. Het keizerrijk is deze geheele week niet allcen de vrede maar ook de vreugde gevveest. VVij hebben reeds voor langeu tijd gemeld dat de ainnestie zou worden geproclameerd het werd tijd dat we konden meldenzie zij is er. De honderden der vrijen hebben er nieuwe bonder deu gebaard aan vrienden, verwantenen ken- nissen Leve de keizer was de leuze aan de gevangenpoorten aan de carretours, de boule vards, de markten en straten en de keizer zelf was rbeumatisch. Afwisselend met de pijnlijke trekkeu der knijpende wceen moest bij nu en dan een laebje plooijen langs zijn kenbare kne- velbaardwant bet vrolijke en vrijheidlievend volkje liep bij stroomen en met luide kreeten langs de Tuilerien. Ledru Rollin moet echter uitgesloten zijn van de algemeene vergiffenis. of de andere stap te docn. Er moeten reeds aanraerkingen gewisseld zijn van dieu kant op de depeche Tbile. In Engeland is weer een nieuwe volksvoree- niging tot stand gekomen. Deze vereeniging gaat verder dan dergelijke zoowel elders als bij ons pogen te komen. Het is eene veieeniging voor bet volk niet tot volk'svoordrachten, of volks- vermaken, volkstooneel of volksvoedingvolks- gezondheid of volksindustriemaar zij wil dat mannen uit bet volk zitting zullen nemen in het parlemeut. De vereeniging beetLabour Repre sentation Leage. Voorzitter, penningmeester en secretaris, commissoriaal belieer enz., zijn gesteld Deze vereeniging Als roode republiekein is hij tegelijk met Massini ter dood veroordeeld, als sehnldig aan pogingen van hoog verraad en keizermoord. Rochefort zou vrij zijn, had bij tijdens de geschiedenis met den drukker liochette maar geen stok bij zich gehad. Als Rochette, de hoekdrnkkernu zoo vergevensgezind is over stokslagen, als Napoleon, de keizer, over drieste en scherpe woorden, lean de sehrijver der Lanterne van de eene omarming tot de andere overgaan, en twee dingen in toe passing brengenzijn stokken wegsmijten en zijn lautaarn uitblazen. Zonder dat zal hem de amnestie niet veel baten. Een geillumineerd monsterachtig groote Napo leon trok bij den Napoleonsdag de meeste aan- dacht. Was bet de scattering van al die lichtjes, was bet, het buitengewone model van letters, of was het de op nieuw geblekene en onbegrij- pelijk fijne taktiek vau den man, die den Franseh- man betooverde bij dien naam Zij hadden als gumma van al hunne gevoelens er wel achter willen geplaatst hebben 1' incompris de onbe- grepene. Er was niet veel beweging voor de teestvie- ring, melden de berigten, en toch lezen wij dat het volksgedrang op de Pont de la Concorde allerverschrikkelijkst was, zoodat men voor het ergste vreesde echter zegt een der berigten zijn een algemeene schrikettelijke blaauwe oogenplatget rapte voeten en fiaauw ge vail en vrouwen en kindereu het eenige ouheil geweest. Het eenige? zouden wij geneigd zijn te vragen, moet het dan nog mooijer, als men uit is voor zijn pleizier Generaal Niel is gestorven en reeds begraven. De begrafeniskosten zouden ten laste vallen van deu staat. De Steele treedt in een vergelijk van de dwaasheden der regcring bij zulk eene gcle- genheid en bespreekt de begrafenis van den beer l'roplong, vroeger voorzitter van den senaat, een man die een jaarlijksch inkomen bad van .>00,000 francs, die als millionnair stierf en begraven werd voor 28,500 francs. Dat blad vergelijkt die sommen met de inkomsten en pensioenen der ouderwijzers in Frankrijk en de slotsom is dat 36 hunner, in bun dienst verouderd en vergrijsd aan pensioenen ontvangen de geringe som van 5168 francs. Zulk een lijkrede zou bij die hoog- aevierden, alle illusie weg kunnen nemen. Enfin, Niel is ook begraven met alle heerlijkheid en eer aan zijn naam en stand verbonden, bet mi nisterie van oorlog in rouw, een zwart fluweelen kussen vol eereteekens achter zijn lijk vijftien rouwrijtuigen, alles wat groot en voornaam was in den stoet en een dubbele rei infanterie van de gansche bezetting der hoofdstad. Zijn sterf- dag bragt in herinnering dat juist 10 jaren ge leden Parijs hem triomphantelijk zag binnen- treden' van zijn roemrijke tocbten in Italie. Wanneer de voile ernstder Pruissiscbe corres- nondentie geeno wending neemt op de eene of andere wijze, dan zal Frankrijk de bewerker der Prager vrede, wel gerocpen womlen de een en de boofdzetel is Londen. zou een dam moeten zijn tegen de strikes, gre- ves, enz. In Ierland hebben gedurig demonstraties en groote volksvereenigingen plaats tusscben de oraujelui en allerlei andere partijen. Zc betreffen verschillende kwestien over de kerkwet zoowel als over eene amnestie voor alien die wegens feneanisme gekerkerd zijn. Vele burgers te Frankfort hebben, naar men zegt, voor hunne zonen beneden de 17 jaren bet burgerregt aangevraagd in de Zwitsersche gemeeDten. Han doel is aan de algemeene dienst- pligtigheid van Prnissen te-ontduiken. De rege ring heeft echter een kapitale moeijclijkheid in- gebragt tegen die anti-soldateske liefde der oudeis, door te bepalen, dat de kinderen dan ook binnen zes weken bun vaderstad moesteu verlaten. De meeste verontwaardiging gevoelt men in Spanje, over bet voorgevallene te Monte Allegro. Een troepje Carlisten had zich genesteld in de bosschcn van Monte Allegro. De militaiie be- velhebber, die geroepen was, deze na te zetten, liet zich door den boschwachter de plaats wijzen, waar de ongelukkigen zich ophielden. Zij wcr- den gevonden, slapende bij een beek en sleclits negen personen sterk. Ondanks bun voetvallen en°smeekenliet de bevelhebber ben twee aan twee binden en doodschieten. Dit liet hij ook den boschwachter docn, wiens houding hem niet beviel, zooals hij zeide. Het berigt zegt, dat er 3 jongelingen bij waren van 16 tot 18juar. De regering beeft onmiddelijk gelast, dat voortaan de gevangenen voor regtbauken moeten worden teregt gesteld. zuim, die geesel van het onderwijs, dieafbreker van zoovCel goed, eene voorname plaats bekleedt. De spreker kan niet genoeg op de noodlottige omstaudigheid wijzen, dat dit gedeelte van Zee- land zicii vooral daarin zoo ongunstig onder- scbeidt. ZE. stekle eenige middelcn ter bestrij- ding van dien kanker voor, en beveelt de zaak vooral aan in de zorg van gemeentebesturen en ouderwijzers. Dit print gaf aanleiding tot eene breedvoerige discussie, waarbij de inspecteur den weg aan wees om, met de hoop op goed gevolg, dien woedeuden vijand te kunnen keeren. Nadat de notulen van de vorige algemeene vergadering waren gelezen, trad de heer C. van Dijk boofdonderwijzer te Neuzenals spreker op. Ilij behandelde eene les in bet rekenen op de hem zoo eigene wijze. Hij spreekt van tel ling, optelliugen vermeuigvuldiging en rekenende op en over het groot maatschappelijk rekenbord der wereld, werkt bij voorstelleu uitdie of de lachspieven opwekken, of bet voorbootd doen rimpelen maar toch alien zoo aangenaara boei den, zoo boeijeud inspanden dat het einde van zijne rede nog veel te spoedig daar was. Als slot van de eerste afdeeling der werkzaam beden werd de eerste tusscbeuzaug aangebeven waarop eene pauze volgde en de leden zich even gingen ontspannen Door bet ministerie van binnenlandsche zaken wordt medegedeelddat het tariei voor de verzending van telegrammen naar Noord- Amerika langs den Ierscb-Ainerikaanschen kabel via Valentiavoor de kantoren op bet eiland Cuba met twaalf gulden, voor die in de ver- eenigde staten met zes gulden per enkelvoudig telegram verminderd is. Boven de seinkosten tot Londen, wordt dus voor een berigt, dat met inbegrip van adres en onderteekening slechts 10 woorden bevatge- lieven naar Boston en New York 18, Balti more en Philadelphia f 19,50 Sjin Fransisco f 27 en de kantoren op Cuba 37,50. Axel, 19 Augustus. Ileden hield de on derwijzers vereeniging Oostelijk Zeenwscb Vlaan- derer. hare 6 jaarlijksche algemeene vergadering onder de leiding van haren geaehten voorzitter, den wel edel geboren beer Mr. J. W A. Schneiders van Greijffenswerth. De onverwacbte, maar zoo b artel ijk gewenschte komst van den wel edel ge boren beer C. M. van Visvlietinspecteur vau bet lager onderwijs in Zeeland, alsmede de tegen- woordigheid van'de plaatselijke schooleommissie te Axelbragt niet weinig bij om bet beloofde nut en genoegen te verboogen, te'rwijl de oud- onderwijzers M. Hollebrands van Sas van Gent, en P. J. van den Eeckbont van Graauw door hunne opkomst tevens een regt aangenaain blijk van voortdurende belangstelling gaveu. Na aan alle leden maar vooral ook aan de getioodigden een opregten w dkomstgroet te heb ben gebragt, opent de voorzitter de bijeenkomst met cen belangrijk woord, waariu het scboolver- Ter vergadering teruggekomen bepaalde de inspecteur de aandacht der ouderwijzers op bet koninklijk besluit, betreffende het tijdstip, waar op bet gebruik der stelselmatige benamingen van onze mateu en gewigten verpligtend zal wezen en verzocht hij driugeud de medewerking van alle onderwijzers. Hierna trad de heer J. A. Bnkkcr boofdonder wijzer te Sas van Gent open behandelde in eene scboone bijdrage het nut der beocfening van den zang. Vervolgens werden verscheidene gewigtige punten bebandeld, waarvan wij slechts enkele aanstippen, als Het uitschrijven eener prijsvraagbet regt aan wie de keuze der lees- en leerboeken is het nut van eene verzaineliug van voorwerpen bij het natunrkundig onderwijs, de scboolvacantien, scboolbibliotbeken, berbaling- scbolen, enz. Na de bespreking van zooveel gewigtige puns ten levert dc heer VV. Goedbart, boofdonderwijzer te Kloosterzande eene kern voile bijdrage over bet nut der eenzaambeid, vooral voor deu jeug- digeu onderwijzer. llierop wordt de 2e tusschenzang aangebeven waarna de vergaderden zich naar bet openbare scboollokaal begaven, waar zij ontvangen werden, door een twaalftal leerlingen-, die onder de lei ding vau den beer J. Buijs Cz. blijken gaveu van hunne vorderingen in den zang. Alsnu werd nog eene korte wandeling gedaan, waarna men zich terug begaf naar de societeit „het Gulden Vlies" alwaar eene keurige tafel gereed was. Aan dien discli leefde eene ware, gepaste vro- lijkheid, eene eenstemmigbeid, steuuende op hoog- acbting, toegenegenheid en broederzin. Van dien goeden geest getuigden de feestdronkeu, gewijd aan den kouing, den coramissaris in deze pro- vincie, den inspecteur van het lager onderwijs, den schoolopzieuer en aan de plaatselijke school eommissie te Axel, alsmede bet aantal bijdrageu, welke zoozeer strekten om bet tafelgenot te verboogen. Eindelijk brak het scheidensuur aan, wanneer de beer C. van Dijk aan den schoolopzieuer den dank der vergadering bragt voor de uitmuntende wijze, waarop ZWEG. de werkzaamheden geleid had. Hierna nam de voorzitter het woord, daukte alien voor hunne tegenwoordigheid en medewerking en sloot deze bijeenkomst met deu wenschdat wn elkander het volgende jaar alien te liulst inogen ontmoeten. Wij vevnemen dat de verkiezing van leden van den gemeenteraad, die den 20 Julij te Znid- zaride plaats bad, door gedeputeerde staten van I Zeeland is vernietigd, op grondln. dat de biljetten van bijzondere kenmerken waren voor* zieu en 2 dat. de leden van bet bureau niet gedurende den bij de wet voorgefchreven tijd bij de stemming zijn aanwezig geweest. Wij vernemen, dat bet ministerie van ko!o- nien eene aanzienlijke partij vleescb extract ge- koeht beeft, bereid in de fabrieken te Fray-Bcnlos (Zuid-Amerika), van de Liebig's extract of Meat- Company, limited te Londen. Dit vice eh extract is bestemd voor Java en wordt daarheen gozouden door tusscbenkomst der Ned. bandel maatsehappij. Het algemeen dagblad vau Nederland mel 1 - de dezer dagen en houdt in zijn voorlaatste nom- mer tegenover door sommigen geopperden twijfel vol, dat eene medaille ter herinnering aan do zegelafschaffiug zal worden geslagen. Naar men verneemt, bestaat bet voornemeri, om de ontbulling van bet monument in't Wiileo s- park te 's Ilage, tot herinnering aau <le veilossmg van de Franschen in 1813, den 17 Notember a. s. plegtig te vieren. In de 5 laatste maanden is langs de lijn Cleve- Nijtncgen zooveel boter nit Hongarije ingevoenl, dat daarvau in laatstgenoemde stad jjiini 50,0!)-) gulden vracbtloon is betaald. Deze boter wordt per as naar Ossin Noord Braband vervoerd aldaar verwerkt en verder naar Groot Brittmrfro geexpedicerd. Bij do komst van Z. M. den kouing to Utrechthebben de zakkenrollers met succcs werkzaam geweest. Onderscbeidene personen zijn goederen, waaronder 14 horologies, kettiu- gen enz., ontvreemd. Het Nieuw Algemeen Effecfenblad meldt het volgende: Volgeus otlicieele mededeeling blijkt dat de regering der V. S. vau Noord- Amerika, in afwijking vau de bij andere lege- ringen gebruikelijke bandelwijzezich niet vcr- pligt rekent de eigenaren van verloren geraakle coupons, obligatien of scbatkistbiljetten welke in bianco zijn uitgegeven en ten tijde van bet verloren gaan nog zoo gebleven waren, in geval van verlies te bescbermen zoodat obligatien scbatkistbiljetten en couponsdie aan toonder botaalbaar gesteld zijn, slechts aan hem worden uitbetaald, die ze volgeus de gewone bepalingeu aanbiedt, zonder dat daartegen gemaakte bezwa- ren in aanmerking komen. Evenzoo wordt geeno vergoeding gegeveu voor scbuldbrieven, die het- zij door brandhetzij door schipbreuk vernield zijn, al is bet dat men hiervan genoegzaam bc- wij.e.i kan bijbrengen. Eerst na den veivaltijd kunnen dergelijk verloren gegane scbuldbrieven worden uitbetaald tegen borgstelliug. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van IS tot A21 Augustus. I^rijzen cTer* Effecten. i%iiistertlam21 Augustus. r'K - Per drie maanden binnen NeuzenL— franco door het geheele Rijk. 1,-5 II. geheel Belgie. MO Enkele nommers"'"5 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirectearen en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels0,40 Voor clke regel meer0,!0 Advertenticn gelieve men aaD de Uitgcvers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. 'iwajrg.ril I I M I Ml I III- HUWEL1JKEN. Den 19 Aug. Jacob da Witle, oud 32 j., jm. en Wilhelmina Sara Looije, oud 29 j., jd. Den 21. Jan van Langevelde, oud 26 j., jm. en Ecltje Kolijn, oud 25 j.. jd. HUWELIJKS-AANG1FTEN. Den 20 Aug. Cornelia Gits, oud 33 j., weduwenaar van Amelia Frauci6ca dc Causeiuaker en Albertina de Buck, oud 30 j., jd. GEBOORTEN. Deu 15 Aug. Jau Mattheus, z. v. Jacobus de Smit en van Maria van PieDbroek. Den 16. Johannes, z. v. Jan Zoeteweij en van Catharina Lamper. Dsn 19. Aar- nout, z. v. Jacobus de Braal en van Corneiia Lensen. Nederland. Belgie. Rusland. Certific. Werkelijke schuld2J dito dito dito3 dito dito dito4 Aandeel Haudelmaatsehappij. 4J dito exploitatie Ned. staatspoorw. Cerlificaten bij Rotschild2J Obligatica 1798/18165 Oerlific. adm. Hamburg5 dito Hope Co. 1855, 6e serie. 5 dito f 1000 1864 5 dito f 1000 1866 5 Loten 18665 Oblig. Hope Co. Leening 1360 4* Certific. dito4 Inscript. Stieglitz Co. 2ea4eL. 4 pet, 63j 8G.S 117j 69 941 71 78J 92 201 s:ii 671 671

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1