Aanbesteding. No. 443. 9<le Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. elken "Woensdag- VERSCHIJNT en Zaturdag-morgen ten 8 ure PIIOIT CO MP. te Neuzen. ADVERTENTIEN. De BURGEMEESTER eu WETHOUDERS der gemeeute ZAAMSLAGzaller. op V r ij- „ag den 27 Augustus 1869des voor- middags te 9 ure, in het opeubaar trachten aan te besteden: De Straatverllcliting binnen de kom der gemeeute, gednrende liet verllclitlngssalzoen 1§69/7U, daaronder begrepeu de levering van Petroleum en Itatoen, het schoonhouden der lantaarns, enz. Deze aanbestedingwaarvan de voorwaarden voor een ieder ter leziug liggeii ter secretarie der gemeentezal geschieden ten Raadhuize aldaar, bij inschrijving en opbod. Zaamsuag den 20 Augustus 1869. De Burgemeester en Wethonders voornoemd L. VAN DIXHOORN Voorzitter. E. H. WORTMANSecretaris. Neuzen, 20 Augustus. In Spanje schijnt men maar niet tot rust te kunnen komen. Meldde men in de vorige week dat alle Carlistische benden waren verspreid en de opstand was gedempt, dadelijk volgde het berigt dat een hondertal hoofden aan de grenzen op bevelen wachtten, om wederom de vaan des opstands te outrollen. Heden berigt inen dat op nieuw eene Carlistische beweging is ontstaan te San Mateo. De burgerwacht heeft evenwel deze oproerlingen verjaagd, die al vlugteude nog zooveel niogelijk hunne vernielzucht zochten te bevredigen door het opbreken van den spoorweg te Alfala eu het vernielen der telegraaflijnen. Te Cadix had eene beweging plaats van republie- keinsehe zijde. Ter gelegenhcid nl. der aan- komst aldaar van vier republiekeinsche afgevaar- digden ontstond eene groote gisting ondcr de be- volking, die tot oproer oversloeg onder bet aan- heffen der kreten „leve derepubliek, dood aan de monarchicArrestatien zijn aan de orde van den dag. De correspondent der Indepen- dance Beige meldde o. a. de vorige week het volgende Gisteren zijn te Leon achttien Carlisten, waar- onder vijf pastoorsaan den militairen regter overgeleverd het overige der bende van Polo is naar het gebergte van Toledo geweken en wordt onverpoosd vervolgd. Heden ochtend zag ik bier ter stede drie priesters door de politie naar de gevaugenis leiden een van hein droeg nog een revolverpistool in zijn gordel. De veldkapellaans van twee regimenten hebben zich nit de voeten gemaaktom zich bij de gewapende Carlisten te voegen. De regent is door den onderkoning van Egypte uitgenoodigd, om de plegtige open stelling' van het Suez kanaal bij te wonen docli hij zal in 's lands tegenwoordige gesteldheid die uitnoodiging bezwaarlijk kunnen aannemen. De papieren, die bij eenige gearresteerde per- sonen zijn gevonden hebben volledige ophelde ring gegeven omtrent de Carlistische zatncnzwe- ring. Daaruit blijkt, dat, indien het oorspronke- lijk plan in alien deele uitgevoerd ware gewor- den de regering groote moeite zou gehad hebben om den opstand te bedwingen. De geesielijk- heid was de ziel van het complotbepaaldelijk in de provincien Leon en Astorga. Elk priester, die tot het eedgespan behoorde, inoest zich ge reed houden om op bepaalde plaats cn tijd in 'tveld te zijn met een zeker aantal lieden nit zijn kerspel. De cathedraal van Astorga moest in den nacht van den 30 Julij de alarmklok luiden de kerkklokken van elk dorp moesten dat gelui beantwoorden en alzoo het sein tot den opstand heinde en ver overbrengen. Dit goed peraamde plan mislukte ten gevolge de vastbe- radenheid en tegenwoordigheid van geest van den alcade te Astorga. Op het oogeublik, dat voor de beweging gekozen was, kwara eene Carlisti sche deputatie, waaronder twee kanunuiken van den cathedraal, bij den alcade en gelaste hem om ter voorkoming van bloedvergietenzijne betrekking onmiddelijk ne"6r te leggen. Docli de alcade wel ver van zich vrees te laten aanjagenriep dadelijk de vrijwilligers op en liet door militairen de cathetraal bezetten waar de klokluiders gereed stonden om aan het eerste bevel te gehoorzamen. De zaamgezworenen op het plattelanddie deu nacht wakende hadden doorgebragtmaar te vergeefsch op het luiden der klok wachtten, meenden dat er contra bevel was gegeven en gingen uiteen. Den volgenden dag vernamen zij wat er had plaats gehad, nu wetende dat de regering van alles onderrigt was, durfden zij de vaan des opstands niet weer verheffen. De vrees van verpletterd te worden hield hen terug. Jammer dat die menschen, ongetwijfeld bewe- rende het belang huns vaderlands te bevorderen, zoo weinig het waarachtig belang daarvan be grijpen en daardoor zooveel aanleiding geven tot bloedstorting en ellende. Jammer, duizend maal jammer, dat zulk een schoon en rijk land als Spanje kon zijn, door de ego'istische bedoe- lingen van enkelen of dweepzucht van priesters eener godsdienst die allereerst liefde tot zijne naasten prediktwordt verwoesten aan de teugellooze harstogten eener opgeruide volks- meuigte wordt overgeleverd. Wanneer, o Spanje zullen toch de koesterende straleu van vrede en eensgezindheid u verwarmen. In Oostenrijk houdt men zich nog altijd met de kloostergeschiedenis bezig. Zoo is nu weder te Weenen eene groote volksvergadering gehou- den, welke door 5000personen werd bijgewoond en waar men in heftige taal de opheffing van alle kloosters vorderde, als zijnde in strijd met de belangen der staat en niet meer wordende gevorderd voor de belangen der christelijke godsdienst. Bij het lagerhuis van Engeland is een gewig- tig wetsontwerp ingediend tot herziening der verordeningen op de scheepvaart, welk wets ontwerp niet minder dan acht honderd artikolen bevat. Voornamelijk wordt bij deze wetsvoor- dragt zorg gedragen om de zeelieden voor oplig- ting en bedriegerijen te vrijwaren en hen tot naleving der met cle reeders aangegaue verbind- tenissen te noopen. De controleur der directe belastingen enz. C. J. C. van der Ven te Axel, is verplaatst naar Hansweert terwijl de heer E. A. Tissot van Patot, controleur te Hansweert is verplaatst naar Axel. Z. M. heeft aan den heer S. J. Hoffman eervol ontslag verleend nit zijne betrekking van ontvanger der directe belastingen in-eu uitgaan- de regten en aceijnsen te Vlaardingen c. a. behoudens aanspraak op pensioen. Bij koninklijk besluit van 3 dezer is beslist dat alleen dan aan eenige zoons vrijstelling van den militairen dienst kan worden verleend wanneer zij de eenige zoons zijn zoowel van vaders- als moeders zijde en geen halve broeders hebben. De praatjes die, waarschijnlijk bij gebrek aan wat beters of om de agitatie gaande te houden, in sommige dagbladen zijn verspreidomtrent het voornemen van sommige ministers om af te treden, zijn geheel en al van grond ontbloot. Wat de heer van Mulken betreft, kan een klein verschil van gevoelen omtrent het cindcijfer zijuer hegrooting in den ministerraad aanleiding gege ven hebben tot de gevolgtrekking dat hij zijne portefenille zou nederleggcn maar voor ieder die gezond over de zaken denktwas het toch niet aannemelijkdat een minister vau oorlog, die eene wet op het defensiewezen heeft toege- zegd, voor de indiening daarvan zich zou terug- trekken. Van de heeren Fock, van Lilaar cn de Waal is het eveneeus pertinent on waar, dat in het kabinet aan hunne aftreding gedacht is, I hoe gaarue men van een zekcren kant het ook I wenschen zou, zoo is er tot nog toe geen quaestie van disharmonie onder de verschitlende ministers, er broeit. niets in den ministerraaduitgenomen j verschillende gewigtige ontwerpen om iu de volgende zitting in te dienen. Has van GJ-ent, 20 Augustus. Van goedchand kunnen wij berigten, dat in weerwil van het vroeger door burgemeester en wethou- ders omtrent het niet schoolhouden op roomsche feest- en heilige dagen beslotene, thans door wederkeerige correspondentie tns chen gezegd bestuur en gedeputeerde staten van Zeeland be- paald is, dat op bedoelde dagen voortaan onder- wijs zal worden gegeven. H.en<?stdrjk:17 Augustus. Ter ver- duideljjkiug en aanvulling van het berigt voor- komende in dit blad van den 14 dezer, omtrent den brand iu den toren der kerk te llengstdijk diene het volgende. De koster P. A. Staas en zijn zoon W. van het onheil verwittigt zijnde en de rookwolken be- merkende die door het beschot en de leijen van den toren been drongen, spoedeu zich in allerijl naar de kerk. W. Staas klom onmiddelijk iu den toren en baande zich door de rookwolken onversaagd eenen weg tot in de spits, gevolgd van Jan de Smit nam aldaar eene deur uit, waardoor hij licht verkreeg en zag hoe zich de vlammen dreigend om zijn hooid slingerden, waardoor hij eene kleine brandwond ontving en ook door eenige droppelen gesmolten lood ge- kwetet werd. Door middel van eene houten rib stampte hij nu het brandeud beschot naar beneden. Intusschen waren op het geroep van W. Staas om water eene menigte menschen met emmers toegesneld, die den afstand van de nabij liggende wal tot in den toren geheel bezettenden, zoodat er geregeld water werd aangevoerd. Na aldus een geheel uur onvermoeid te hebben voortgewerkt was men den brand meester. De schade is nog al aanzieulijk, kerk en toren zijn verzekerd bij eene Amsterdamsche brandwaarborgmaatschappij. Eere zij bij deze toegebragt aan W. Staas, organist alhier en Jan de Smit, timmennan te Lamzwaarde, tijdelijk alhier werkzaam, die zich beiden in den brander.den toren hebben gewaagd om met voorbijziening van alle gevaar, een groo ter onheil te voorkomen. Eere zij ook aan alle dorpelingen, die daartoe, door het aanbrengen van water enz. wilden bij- dragenaan henis het te danken dat onzeu toren met zijne spitse naald zich nog fier bo ven de omliggcnde kerktoreus verheft. Wij vernemen dat door den heer Lamb eene procedure is in gesteld tegen den Engelschen vice consul te Vlissingen, den heer Elliuckhuijsen. Deze laatste is gedagvaard om zich bij vounis der arrondissements regtbank te Middelburg, uit- voerbaar zelfs bij lijfsdwang, te hooren veroor- deelen tot vergoeding van alle kosten, schaden eu interessen door den eischer geleden of nog te lijden tengevolge der onregtmatige daden van hem gedaagde, zijnde o. adat hij heeft goed- gevonden om den heer Lamb op 8 Julij, terwijl deze zich op het politie bureau te Vlissingen be- vond om zijn paspoort te toonen, in hechtenis te nemen, hem voorts onder bevvaking van be- ambten der Vlissingsche politie over te brengen naar het hotel Duke of Wellington te Vlissingen, al zijne bagage te onderzoeken of door de politie- ageutcu te doen onderzoeken, en van hem en zijne eclitgenoote eene som gelds af te nemen dat de gedaagde hem dien geheelen dag en den volgenden nacht in genoemd hotel gevangen heeft gehouden onder bevvaking van een beainbte der Vlissingsche politie eu hem zoowel als zijn huisgezin, in deu morgen van 9 Julij, met be- hulp der politie, naar de Rotlerdamsche sfoom- boot heeft doen overbrengen en ook op die stoom- boot door twee Vlissingsche politie agenten heeft doen bawaken, om hem te Rotterdam, onder be vvaking steeds van die politie-beambten, naar de woning van den Engelschen consul te doen overbrengen, alwaar hij door dezeu eehter onmid- dellijk iu vrijheid werd gesteld. Men meldt ons uit Bath, dat de slikken in de Bathsche Vlei, beneden de vissckerij aan den Engelschen-polder, tot digt bij het hoofd aldaar, volgens rapport van deskundigen, zeer geschikt zijn voor de mosselteelt en dat de minis ter van finantien besloten heeft, die slikken in perceelen (men vermoedt in twaalf perceelen) in concessie uit te geven. Welke middelen al niet beraamd worden om het geld van slechte betalers in handen te krijgen, bewijst het volgendeOnlangs zag men bij een winkelier te Stadskanaal een groot stuk papier voor de glazen staau waarop met groote letters Te koop een preteutie groot van den 30 Januarij 1869 ten laste van Men zegt, dat dit de gemakkelijkste, goedkoopste en juiste manier is, om restanten betaald te krij gen. Den volgenden dag was het papier ver- dwenen, omdat het geld betaald was. In de afgeloopen week heeft een Engelsch ingenieur aan de zeekust te Blokzijl opmetiugen gedaan. Naar men verneemt staat de komst van dien heer in verband met een voor ruim 20 jaar, door wijlen den heer B. P. 0. vau Digelen ver- kregen eigendomsregt op een vrij aanzieulijk gedeelte der zee. Eene Engelsche maatsckappij zou, zegt men, dezen eigeudom van de erfgena- men gekocht en 't plan hebben, dat gedeelte der zee iu te dijken, door het leggen vau een zwaren dijk in de rigting van Kuinre op de Voorst bij Vollenhoven waardoor ruim 2000 bunders lan I zou worden aaugewonneu. Naar men van goederhand verneemt, ver- keerde de trein die 's morgens te 5 uur van Nieuwe-Schans naar Arnkem vertrekt, den 12 Augustus in groot gevaar. De brugwachter aan het kanaal „de Rensel" had namelijk bij het ua- deren van deu trein de spoorvvegbrug door eene nog onbekende oorzaak niet behoorlijk overge- haald, niettegenstaande het signaal van den wach- ter het tegendeel aanduidehet schijnt dat door waakzaamheid van machinist en stoker tijdig is ontdekt, dat de brug niet was te passeren, althans er is nog juist tijd geweest om door stoppen en remmen den trein vdor dat hij de opening van de brug had bereikt te doen stil staau waardoor vreesselijke gevolgen werden voor komen. Aan een Belgisch blad ontleenen wij het volgende Men meldt uit Antwerpen d. d. 17 Augustus. Gisteren namiddag is de klerk van den heer Thijs, fondsenhandelaar, Rubbenstraat, met eene som van 16,000 dollars iu obligatieu, uitmaken- de 80,000 fr. ten nadeele van zijnen meester verdwenen. De schuldige is ongeveer 29 jaar oud. Onder dagteekeniug van 18 Augustus wordt hierointrent nog medegedeeld De persoon vau D. oud 23 jaar, zoon van brave burgerlieden, was sedert 3 jaren klerk bij den heer Thijs en genoot het voile vertrouwen zijns meesters. Eergisteren had de fondsenhandelaar voor eene groote waarde Amerikaansch bankpapier out- vangentot een bedrag van 16,000 dollars of ongeveer 80,000 fr. Iu den namiddag werd D. geiast de uummers der stukken aan te teekenen en de stukken in een pakket te bindeu welk werk hij volt.ragt. Ten 6 ure werd als gewoon- lijk het kantoor gesloten. Gisteren werd het laat in den morgen en D. was nog niet op het kantoor verscheueu, den- keude dat hij ziek was zoud de heer Thijs een bediende naar zijne woning, om te vernemen wat er van was. Deze kwam bij de ouders van den Per drie maanden binnen Neuzen1,— franco door het geheele Rijk. 1.25 geheel Belgie,1.40 Enkele nommers0>f'5 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regela0.40 Voor elke regel meer. ,0.10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevcrs in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1