ALGEMEEN No. 442. Woensdag 18 Augustus 1869. Ode Jaarg. Binnenlandsche berigten. ABONNEMENT. V E R S C IIIJ N T elfcen Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O S T C O M P. te Ituzen, ADVERTENTIEN. Neuzen, 17 Augustus. De buitenlaudsche politiek is de voornaamste kwestie van de delegation te Weeuen. Demeeste leden zijn er voor dat Oostenrijk alle pogingen doe om de vriendsckappelijke betrekkingen met Pruissen uit te lokken aan te kweeken en te behouden. Enkele leden b. v. de beer Kaiser, beweerde dat Oostenrijk en Pruissen zeer uiteen- loopende belangen hadden, dat men zich uitslui- tend houden moest aan het verdrag van Praag en het oog gerigt op een Zuid-Duitschen-bond. De heer Ziemalkowski wil evenmin iets weten van eenige verbindtenis met Pruissen, omdat bij deze mogendheid altijd het geweld gegolden heeft boven het regt. Oostenrijkzeide deze heeft niets beters te haudhaven dan vrede en regt. De heer von Beust neemt echter alle verant- woordelijkheid op zich ten opzigte van het roode boek en blijft bij zijn beweeren, dat dit iu stede van de strekking te bebben, vijandelijkheden uit te lokken, alle gegevens bezit om de moeijelijk- heden uit den weg te ruimen. Nog is besloten, dat Oostenrijk geen consuls zal hebben in China en Japan, geene gezant- sehappen te Hamburg, Lubeck, Bremen, Olden burg en Brunswijk. De gezant te Rome zal dan blijven. Voorts is de geheele staatsbegrooting met een schitterende meerderheid aangenomen en heeft von Beust zich daarmee een lauwertje gevlochteu om zijn altijd werkzaam hoofd. Wat echter de Hongaren nog aan dat werkzame hoold te doen znllen geven, als het op het budget van oorlog aan zal komen, moet de tijd nog leeren. Wat de Hongaren het allermeest zouden vreezen is, dat het huis van Habsburg meer leiding kreeg in de Duitsche zaken. Het complot tegen Prim en Topete waarvan wij hebben gewaagd wordt met alle uauvvkeu- righeid onderzochtde instructie van de ontdekte l'eiten bewijst, dat wel degelijk genoemde heeren het mikpunt waren der zamenrotting, doch geen man van naam of geboorte heeft zich hierin verwikkeld. Hoewel de doodstraf afgeschaft is in Spanje, worden de opstandelingen als ze met vvapens bij zich ontdekt worden, gefusilleerd. Dezemaat- rcgel zoowel als het middel zelf heeft dit aan zich, dat het nog al afdoende is. De Spaansche blad'en varen overigens zeer uit tegen Frankrijk, omdat in dit land de zamenzweringen tegen Spanje worden op touw gezet. Parijs is het centrum der wapenen en kuiperijen van Don Carlos en de Carlisten. De Fransche politie is waakzaam genoeg om te weten dat die partijen er zijn en waar ze zijn en de regering moest eerbied hebben voor de orde en rust van een nabuur. i De laatste berigten uit Spanje melden dat er nog geen enkele Carlistische partij meer gevon den wordt, als dit waar was, dan zon ook de laatste letter van het programma van Don Carlos vervallen zijn. Men weet dat die steldede geestelijke genootschappen te herstellenden jezuiten schadeloosstelliug te geven voor hnnne geledene verliezen; de godsdienstvrijheid op te heffen en alle protestanten te verbannen officic- ren van het leger van Isabella rangen te ver- leenen en eindelijk aan het geslacht van Isabella zelf jaargelden toe te kennen. Wat dan al een vervlogene illussien van die brave Carlisten De weerhaanachtigheid van den heer Rouher wordt in alle kringen besproken en in de dag- bladen niet zacht gegeeseld. Met den raond den liberalen gang der zaken prijzendeja er den nieuwsten en hechsten band in te zien tusschen vorst en volk, schreef hij denzelfden avond met zijn hand in de Public een artikel om de ge heele beweging te bespotten en den keizer niet minder dan de regering grofheden aan te lijgen. De consequentie van den heer Rouher is hier even sterk, als toen hij uit het miuisterie ging omdat het liberaal werd, en overging om pre sident te worden van den senaat en omdovrij- zinnige beginselen te begrooteu. De Engelsche politiek is thans op reis en de zaken in de City zijn stil zegt de Amsterdamsche Courant. Het jaargetijde schenkt gewoonlijk die politieke afvvezighedeu maar die stilte in de zaken wordt thans versterkt door een zekere lusteloos- heid, waarvan men de oorzaak zoekt in den toe- stand der Oostersche aangelegenheden. De minister van finantien heelt aan de leden van het parlement een licht verteerbaar vraag- stukje meegegeven op reis, om de geesten toch nog een beetje wakker te houden. Ilij wil de gouden munt, met name de souvereigns eenigzins in gewigt verlichten, om daardoor de onkosten te dekken van de stempeling euz., maar vooral om de indnstrie van het smelten te voorkomeu, wat vooral te Brnssel veel gedaan moet worden. Om dit vraagstukje wat te iuteresseeren, wordt er tevens gewag gemaakt van een plan om een internationale munt te scheppen met Frankrijk, zoodanig dat vijf Engelsche souvereigns gelijk zouden staan met vier Napoleonsd or. De limes bespreekt die herfstbespiegeliug van den minister maar vindt er nog al wat moeijelijkheden in ja noemt het een finantieel raadseltje opgeven. Na de Iersche kwestie zullen de lords alzoo uit- genoodigd worden raadseltjes op te lossen. Frankrijk wordt er te regt of te onregt van verdacht van kuiperijen ten bate van den onder- koning van Egypte, met het oog op eigenbelang alleen en voorbijzien van Turksche belangen. De Correspondance Italienne meldt ook dat het Engelsch escader Napels heeft verlaten om zich te vereenigen met dat van Malta voor alle moge- lijke ernstigheden, die mogten voorkomen. In 1868 kwamen binnen met hout, 66 schepen, metende zamen 15529 ton tegen 64 schepen metende 17321 tonnen in 1867. De invoer van hout beliep in 1868 10,050 tonr.en minder dan in 1865. De gemiddelde grootte den Neuzen 16 Augustus. Bij besluit van 30 J" il.. is door gedeputeerde staten van 0 Aug. J Zeeland vergunnir.g verleend, tot het leveren van medicijnen aan den heer II. P. W. Steeukamp stadsgeueesheer alhier en corresponderend lid van den geneeskundigen raad iu Zeeland. Naar wij vernemen heeft vrijdag morgen, ten ongeveer vijf ure, aan den iugang van de Zandkreeknabij de Zuid-Bevelandsche wal een droevig ongeval plaats gevouden. Sehipper Jacobus de Mul, alhier te huis behoorende, met zijn schip aldaar ouder zeil zijude, had het on- geluk, waarschijulijk door de overgaande giek, een slag te ont\angeu, waarbij hij over boord sloeg en zijn graf in de golven vond. De opper- lading vlas en slechts met een jongen vareude, waren beletselen dat er geene pogingen tot red ding kouden worden aangewend. De Mul was een oppassend ongehuwd persoon, die nog slechts weinige maanden eene boeijerschuit in eigendom bezat, welke door hem was aangekocht van gel- den gedurer.de een dozijn jaren met gedane reizeu op Oost en West overgespaard. Neuzen, 17 Augustus. Uit het jongste verslag der kamer van koophandel te Gent blijkt, dat den zeehandel dier stad gedurende de laatste jaren aanmerkelijk is teruggegaan. In 1865 bedroeg den gezameulijken iuhoud der ingekomen schepen 81,000 tonnen, in 1867, 77,000 en in 1868 slechts 73,000 tonnen, onder welke laatste dan nog begrepen zijn54,000 tonnen van de geregelde stoomvaartdiensten en de schepen welke uitsluitend hout aanvoerden zoodat den haudel in alle andere artikeleu, werd vertegenwoordigd door slechts 18,000 tonnen. In 1868 was de gemiddelde grootte der inge komen schepen, 173 tonnen. De stoomvaart op Engelar.d bestond in 139 reizen, vertegenwoor- digende een totale iuhoud van 26977 tonnen verdeeld in 33 reizeu op Louden, 62 op Goole en 44 op Grimsby. Ook de doorvoerhandel kwijntbuiten de doorvoer van goederen, per stoomboot uit Enge- laud aangebragt, is die handel van geene be- teekenis meer. der houtvarende sche pen, is gedaald van 271 tot 235 tonnen, hetwelk wordt toegeschreven aan de omstandigheid, dat de invoerders kleinere vaartuigen moeten afhu- ren, om de kosten en het oponthoud der ligtin- gen te vermijden, terwijl men er bovendien slechts met moeite in slagen kau, grootere schepen voor de haven van Gent af te huren, daar de bezwaren die de vaart op het kanaal oplevert, de gezag- voerders afschrikken. De uitvoer van onbeslagen en gezaagd hout naar Frankrijk, die in 1866 tot 10,194 kubieke meters was gestegenbedroeg in 1868 slechts 4,751 kubieke meters. Deze handelstak schijut zich naar Duinkerke te verplaatsen. De kamer van koophandel wijt dezen terng- gang van den Gentscheu zeehandel aan den on- voldoenden toestand van het kanaal van Ter- neuzen, en de hinderpalen, door het departement van financien in den weg gelegd, door het ver plaatsen van het kantoor van inklaring te Sel- zaete en het haudhaven der formaliteit van voor- loopige declaratie aan dat kantoorvan welk laatste de Antwerpsche handel, aan het kantoor te Lillo is ontheven. Het heroep door de christelijk gereformeer- de gemeeute te Zaamslag uitgebragt op den can- didaat A. Steketee, is door dezen aangenomen. Sas van Great, 15 Augustus. Verna- men wij dezer dagen dat het Belgische gouver- nement naar aauleidiug van ontvangen reclames van reeders, handelaars en schippersalles be- halve tevreden is en zelfs klaagtoonen bij de Nederlandsche regering heeft ingediend over de te late voltooijiug der werkzaamheden verbonden aan het maken en inhangen van twee ijzeren waaijerdeuren in de westsluis te Neuzenwij stonilen daarover verbaasd en meendeu ten miuste dat er genoegzame technische en locale kennis bij de ambtenaren van het Belgische rijk, en bij leden van de kamer van koophandel te Gent aan vezig was om onze ambtenaren van den waterstaat die om hnnne kuude en acti- viteit een algemeenen roem dragen en veel minder ons rijk, daarover niet lastig te valleu maar waarover wij zoo vrij zijn onze bevreem- ding te kennen te geven is ditdat de Belgische regering concessie verleend heeft aan de heeren 0. de Mesnil en Ch. van Hoobronck te Gent om op het Belgisch gedeelte van het kanaal van Neuzen naar Gent eene sleepdienst met zooge- uaamde kettingbooten iu exploitatie te breu- genkan er ons erachtens iets bedacht worden dat meer de vaart op het kanaal beleinmeren kan dat meer in strjjd is met de bepalingen van arlilcel 23 en 24, lilel II van hel reglement ler uilvoering van artikel 10'va/t het Iractaal van 19 April 1839, en van het lie hoofdsluk, He afdeeling van het traclaat van 5 November 1842, belrekltelijk de scheepvaart op het kanaal van Terneuzen, dan is het toch het toelaten van eene sleepdienst met zoogenaamde ketting booten. Eene sleepdienst met schroef ja zelf met ra- derbooten kau de vaart op het kanaal niet be- booten kuanen even als iedere de meergenoemde bepa- maar eene doze is kan niet manoeuvreereu zullen worden ingewilligdwant ofschoon wij zeker meenen te weten dat er nog geen concessie verleend is, zijn de aanvragers gisteren reeds be gonuen met hier den kabel te leggeu. Sas|;van Glent, 16 Augustus. Bij do herstemming alhier, tusschen de heeren D. do Vos en J. Verschaffel, aftredende leden, en J. Graaf van Ilogendorp en J. C. Peeters, hebben de eerstgenoemde bij het openen der stembus verkregen, als: D. de Vos 40, J. Verschaffel 34, aftredende leden Graaf van Hogendorp 12 en J. C. Peeters 11 stemmen. De aftredende leden zijn alzoo verkozen. Bosclili&pelle16 Augustus. De klagten over de hooge opvoering van gemeente - belastiugen die iu de laatste jaren zoo menigvnl- dig in vole gemeenten van Zeeuvvsch Vlaanderen werden aangeheven, schijnen reeds veel van hun- oorspronkelijken grond te hebben verloren. De uitvoering van publieke werken waardoor hier voornamelijk wordt bedoeld de verbetering der openbare wegen, waarvan die belastingsver- hoogingen het natuurlijk gevolg waren, heeft vele dier luide klagers tevreden gesteld. De slechte toestand toch waarin vele onzer groote wegen zich nog bevonden, eischte dringend ver betering en daartoe moesten de verschillendc gemeenten medewerken. Zoo ook ging de gemeente Boschkapelle onder zware lasten gebukt, die thans, ofschoon in ver- gelijking met andere gemeenten nog niet gering, evenwel zijn verminderd. En ook daar zijn die hooge belastingen niet ouvruchtbaar geweest daar de gemeente weldra iu het bezit zal zij i van een schooneu rijweg, waar het vroeger in- derdaad een modderpoel heeter. kon, dank zij de gemeenteraad van Boschkapelle en de direc- tie van den polder Stoppeldijk, die de behoefte aan die verbetering erkendeu, en, bij zon dere be langen aan het algemeen belang opoffereude gezamenlijk daarstelden. Nu eenmaal de hand aan het werk is gesla- genzien wij ook spoedig de verbinding van dien weg tegemoetmet den hoofdweg die van Zaamslag tot aan den proviucialen weg bij Ru.d- wat loopt, welke verbinding is geprojecteer I voorbij het zoogenaamde Ruischende gat en lei - dendo van daar langs den dijk van den polder Willem III naar het Stoppeldijke-veer of wel door laatstgenoemden polder tot aan den kruisweg. Komt die verbinding tot stand hetgeen wel den wensch is van ieder iugezeteue van Bosch kapelle dan is de gerneenschap met de nabu- rige gemeenten bevestigd en heeft Boschkapelle boven alles het voordeel waarvan het zoolaug verstoken bleef, n. 1. eene betere gelegeuhei 1 om met vreemdelingen in aanraking te komen en zich daardoor meer gemeenzaam te maken met de vorderingen, de gebruiken en eischeu des tijds. Burgemeester lemmerendeze booten Eunnen even stoomboot aan de meergenoenule het reglement voldoen ketting boot kan dat niet, andere lingeu van zoogenaamde gebonden aan zijn kabel, en vaart alzoo altijd in het midden van het kanaal. Hoopten wij nog dezer dagen dat onze rege ring toch waakzaam genoeg zou zijn om, voor zooveel betreft het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Neuzen naar Gent, eene aan- vrage om concessie voor eene sleepdienst met icet- tingbooten niet in te willigen, die hoop schijut vervlogeu en de aanvrage daartoe schijnt, toch te gen rin^ mr. en wethouders van Vlissiu- hebben in hunne heden gehoudeu vergade- benoemd tot griffier ter gemeente secretarie, A E. Dronkers, advocaat te Middelburg. In een ingezonden stuk in de Bergen op Zoomsche conrant wordt een| verhaal gegeveu van de verkiezing van een polderbestuur. Men was genaderd tot aan den secretaris-pen- uiugineester. „De aftredende secretaris penniug- meester Blankkers neemt zijn hoed waarin de stembriefjes der leden waren opgenoinenen merkt (daar er bij toeval 6en niet goed was gesloteu) dat zijn naam er niet op vermeld staat. II ij neemt een tweede, waaruit hetzelfde bleek, begrijpende, dat men zich van een onver- last wil vrijmaken, door hem niet te verkiezeu, schudt hij de briefjes uit den hoed en roept hebt geen en draagzamen gadering" aanwezige niet voor uit„ik moet er nog aanblijven ge regt van stemmen, ik sluit de ver- en verwijderde zich in galop. De leden verklaarden de gesloten vergaderini den galoppeerendeu Per drie maandea binoen Neuzen1,— franco door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie.1,40 Eokele Men abonneert zich bij alle BoekhaDdelaara, Postdirectenren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regela0,40 Voor elke regel meer0,10 Advertentien gelieve men aao de Uitgevera in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag arond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1