ALGEMEEN No. 441. Zaturdag 14 Augustus 1869. 9de Jaaro;. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure I) II O IV T CO HI P. te ]W6uzen. ADVERTENTIEN. wenschelijkhcid om voor geheel het vereenigd koningrijk gebruik te maken van de opheffing van de kerkelijke huwelijksvvet. Neuzen, 13 Augustus. De beweging van don Carlos tot omverwerping van het tegenwoordige Spaansche bewind, maakt tot nog toe weinig vorderingen. Hier en daar eene scbermutseling met de regeringstroepen, waarhij de overwinning nu eens aan gene dan weder aan deze zijde is, maken in hoofdzaak alles uit wat men er van verneemt. Het schijnt don Carlos tot heden niet gelukt te zijn een eenigzins ge- regeld corps zamen te stellen maar hij houdt met zijne strooptogten het land in onrnst en ver- lamt daardoor menigen maatregel om de rege- ring des lands op vaste grondslagen te vestigen. De geschiedenis van Spanje heeft geleerd, dat de Spanjaarden een aanvankelijk or.gelukkig avonturier, later toch weder bijvielen en op zijne beurt aan het hoofd des lands plaatsen. Het zonderlinge beginsel „dat men om vrede te behouden zich van top tot teen moet wapenen'' werd dezer dagen ook weder door den Oosten- rijkschen riiksbestunrder von Beust verkondigd. Hij verklaarde nl., dat zoo de vrede nog vier iaren bewaard bleef, zij ook voor langeren tijd verzekerd wasmaar dat daartoe noodig was de onverwijlde aauschaffing van krijgsmaterieelen naar de ui'tgebreidheid der rijken. De strijd tusschen wereld en geestelijk be- stuur wordt in Oostenrijk met kracht voortgezet en houdt de gemoederen zeer in beweging. De bisschop von Linz zal waarschijnlijk voor een herderlijk scbrijven aan zijne onderhoorigen voor eene regthank van gezworen teregt staan als beschuldigd daarin pogingen tot storing der openbare orde te hebben gedaan. Het Senatus consult door Napoleon aan de Franseken als eene schrede op de baan der vrij- zinni "beid gegeven wordt zeer versehillend op gevat De j»ematigd liberalen stellen zich voor- hands met deze concessie aan den volkswensch tevreden doch de meer driftigen meeuen dat het geheele stuk enkel vormelijke maar geen wezenlijke vooruitgang aanhiedt. En inderdaad de vrijheid in Frankrijk is een wassen neus, zoolang de helft der vertegenwoordigers worden gekozen op last en onder den invloed der rege ring. Het Handelsblad zegtdat in dit opzigt Frankrijk eenigzints deelt in het lot van Robin son Crusoe, die eene boot vervaardigde, maar toen deze gereed was, haar niet tot zijns Red ding kon gebruiken, omdat hem het water otit- brak. Nu Napoleon zal wijsselijk op het punt van staatkundige vrijheid de Franschen nog wel wat op 't drooge weten te houdenovertnigd dat ze dat vaartuig nog niet goed kunnen han- teeren. VVederom is een der pilaren van het Frnnsche bewind wankelende. De maarschalk Nielde ijverige talentvolie oorlogsministersdie tijdens zijn beheer veel heeft gedaan om het leger en de oorlogskrachten van Frankrijk tot eene tot dusver ongekende sterkte heeft opgevoerd, is snk- kelend en in zijne plaats een tijdelijken plants vervanger benoemd. De dagbladen strijd geeft in Frankrijk gedu- rig aanleiding tot tweegeveehten. Zoo werd dezer dagen weer van meer dau eene zijde ge- vochten soms met bijkans doodelijken afloo]). Het oudridderlijk karakter der Franschen schijnt nog altijd zijn wraak door bloed te inoeten bevredigen. Met het verwijderen van den grooten slagboom door den Iersclieu kerkstrijd, staat Engeland, dat inwendig eene autocratische huishouding loezit, op de baan van eene ontwikkeling tot dus ver aan de bakermat van vele andere volksvoor- regten ten eenenmale onbekend. De Engelsche kerk bekleedt eene inagt en aanzienzooals in geen ander land ter wereld. In eene zitting van het huis der gemeenten heeft reeds den af ^evaardig Palmer, de aandacht gevestigd op de Bij kon. besluit van 30 Julij jl., no. 15, is aan Elisius Johannes Passemier, kwijtschel- ding verleend van de straf des doods, waartoe hij bij arrest van het provinciaal geregtshof in Zeeland dd. 6 Maart jl., is veroordeeld ter zake van diefstalgepleegd bij nacht door twee of meer personen die wapenen bij zich hadden, begaan met behulp van breken van buiten en inklimming in de woning van Jobs, lluijssen onder de gemeente Neuzen, met geweldpleging en met bedreiging van hunne wapenen gebruik te maken, en die straf verwisseld in eenetucht- huisstraf van twintig jaren blijvende het arrest overigens in zijn geheel. Bij zijner majesteits besluit van den 9 dezer, no. 12, is o. a. met ingang van den 1 September aanstaande, benoemd tot adelborst der le klasse bij de Nederlandsche marine, de adel borst der 2e klasse bij het koninklijk instituut voor de marine te Willemsoord L. G. Krol, van Neuzen. JNeuzen, 13 Augustus. Naar men ver neemt zal op zondag den 29 Augustus e. k., een pleiziertogt plaats hebben per stoomboot Telegraaf van Antwerpen naar Neuzen en Vlis singen vice versa. In verbinding daarmede zal op denzelfden dag een pleiziertrein afrijden van Gent naar Neuzen en terug, waardoor ook die van Gent en omstreken eene schoone gelegenheid zullen hebben aan den bedoelden pleiziertogt deel te nemen. De belangrijke openbare werken die in het eiland Walcheren worden geexploiteerd, en die de belangstelling van velen ook in Belgie gaande makenlokken menigeen uit tot een bezoek aan die schoone in de geschiedenis zoo bij uitnemendheid bekende streken, die thans naar het algemeen oordeel eene schoone toekomst te gemoet gaan. Het doet ons genoegen, bij herhaliug te mogen opmerken dat zoowel spoorweg- als stoomboot- maatschappijen op deze wijze zamenwerken om iedereen in de gelegenheid te stellen zich een nuttige en aangename uitspanning te verschaffen en juichen de onderneming dan ook volkomen toe. Boschliapelle, 11 Augustus. Gisteren namiddag omstreeks 4 ure ontlastte zich boven deze gemeente een vreesselijk onweder vergezeld van zwaren regen en hagel. Toen men meende dat de bui nagenoeg was afgedrevensloeg plotseling de bliksem vermoedelijk door den schoorsteen in de woning van den beer A. Geill, geneesheer alhier. De uitwerking was verschrikkelijk. Na de bovenvensters aan stukken geslagen en het. bnvengedeelte van den schoor steen vvijd en zijd weggeslingerd te hebben, baande de bliksem zich een weg tot de apolheek, waar al het aanwezige totaal werd vernield. De geslotene denren werden opengerukt en gedeeltelijk verbrijzeld; de beide ramen der apotheek en een raam in een der woonkamers werden geheel stuk geslagen en de raamgor- dijnen aan Harden gescheurd. Ook de kelder is eenigzints beschadigdop sommige plaatsen zijn! stukken uit de muren geslagen. De schade, in het hovengedeelte des gebouws is insgelijks aanmerkelijk de zolder werd 2 cen timeters van de balken geligt en velen der zich daar bevindende voonverpen werden verbrijzeld. Van brand heeft men slechts geringe sporen aan de planchiergoot kunnen ontdekkende schade is evenwel aanzienlijk. Alles was ver zekerd bij de onderlinge brandwaarborgmaat- schappij te Middelburg. Opm'erkelijk is het, dat van een 7 tal personen die zich in eene kamer bevonden langs welke de bliksem het gebouw schijnt te hebben verlaten, niemand eenig letsel hekomen heeft. Men verneemt dat ook op andere plaatsen in den omtrek schade is aangerigt. Onder andcren werd een paard van den landbouwer J. Fde Rooij door den bliksem doodgeslagen. Henqfstdijk13 Augustus. Dingsdag 10 dezer omstreeks 4 uren in den namiddag barstte hier een hevig onweder los vergezeld van hagel en regen na verloop van ruirn een half uur ontdekte men brand aan het dakwerk van den toren hetwelk ofschoon het -zich treurig liet aanzien, men toch met inspanning van alle kracht, spoedig meester geraakte. Openlijk daarvoor dank betuigende aan ieder die ter zake zijne behulpzame hand uitstak, ver- dienen toch in het bijzonder, daarvan erkent te worden de personen Jan de Smit, timmerman te Eamswaarde, welke vergezeld van W. Haas en P. J. de Potter, koster en wagenmakersknecht heide alhier wonende, op het geroep van brand brandin den toren onmiddelijk binnen in dezelve tot aan de plaats des onheils klommen, en door het afstampen van het brandend besehot en het begieten met water den brand bluschten Hulst, 11 Augustus. Gisteren avond om streeks zeven uren brak boven deze stad een vreesselijk onweder los. Gelnkkig hebben we, zoover ons bekend is, hier geene ongelukken te betreuren. Op den stadswal is een boom gedeeltelijk stuk geslagen, en bij den landbou wer de Maateen kwartier van deze stad gemeente Hontenisseis insgelijks een boom die slechts eenige roeden van de woning stond, geheel vernield. De heer A. Keers, predikant bijdeNeder duitsche hervormde gemeente te Koudekerke, heeft het beroep naar Enschede aangenomen. Als een bewijs van betreurenswaardige koelbloedigheid, wordt het volgende voorval uit 's Gravenhage gemeld. De huizen in de Huygens- straat aldaar zijn gebouwd op landerijer. waarbij thans achter de huizen nog eene slootligt. Nu had een 17jarig meisje woorden gehad met twee mevrouwen, waarbij zij dienstbaar was. Hieruit volgde eene bedreiging dat zij haar zonden weg- zenden. Of dit haar tot wanhoop heeft gebragt, of hoe ook, het meisje ging in plaats van zich, na de deur gegrendeld te hebben, ter ruste te begeven, naar den tuin, ontkleedde zich daar, hing hare kleederen stuk voor stuk aan het hek, dat de sloot omringde, klom over het hek, en sprong in de sloot, waaruit, zij toen hare afwezigheid werd ontdekt, door de politie levenloos werd opgehaald. In de Batauwer lezen wij de volgende advertentieEen jonge jufvronw, liefst van den boerenstand en niet onbemiddeld, genegen zijnde een huwelijk aan te gaan met den heer Hirts Hinko, mi*, slager te Bemmel, gelieve zich met franco brieven of liefst in persoon bij gemelden heer te vervoegen. Uit Hengelo wordt als? eene bjjzonderheid medegedeehldat een zes en negentig jarig grijsaard zich voor eenige dagen hier nog bezig hield met het maaijen van koren. De markt te Leeuwarden wordt tegenwoor- dig met aardappelen overstroomd. Dezer dagen was de aanvoer uit de omliggende dorpen bni- tengewoon groot. De prijzen waren daardoor ge- drukt en liepen van /'2,50 tot f 1,50 per mud. In liet Bat. Handelsblad leest men het volgende: ,,Het schijnt, dat het geloof aan de familiebetrekking der apen tot de menschen (hun farailiariteit is reeds lang genoeg gebleken), toch veld wint. Ten minste hoorden wij, eenigen tijd geleden (en dat is geen ui), in de nabijheid van een bosch, waar eene menigte Siamans (de heer Boeken zou zeggenen Siavrouwen) aan het schreeuwen waren, eene dame tot haar echtge- noot de vraag rigten „Hoor je die apen Zijn die van je familie „Dat zijn ze, was het antwoord, maar aangetrouwd." De Belgische bladen vermelden den omloop van vele valsche bankbilletten van 100 francs waardoor reeds verschillende personen zijn be drogen geworden. De handteekeningen allecn zijn zeer goed nagebootst. Overigens zijn de onregelmatigheid der letters en cijfers, de dnn- kerheid van blaanwe en roode kleuren en de ruwheid van het papier te tastbaar, om aan het geoefend oog te ontsnappen. Onlangs werd in eenige bladen medege- deeld dat door de Belgische algemeene maat- schappij tot exploitatie van spoorvvegen, concessie was gevraagd tot het leggen eener lijn van Heist in West-Vlaanderen aan de Noordzee langs Sluis, Oostburg, IJzendijke, Watervliet, Bassevclde en Bouchaute naar Assenede. Naar men thans nader verneemt, staat bovengenoemde aanvraag in ver- band met de reeds in aanleg zijnde spoorbaan van Eecloo naar Assenede, die nog in den loop van dit jaar in exploitatie zal komen. Van af Assenede wordt de baan reeds bereden tot Sel- zaete en van daar op de lijn van Lokeren, volgt men die lijn langs Wachtebeke tot Moerbeke van welke laatste plaats eene nieuwe lijn wordt gelegd, langs Stekene en St. Gillis-Waas, voor- eerst tot St. Nicolaas. Het plan schijnt dus te bestaan om als het ware een spoorweg te leggen van de Noordzee tot Antwerpen langs de Neder landsche en Belgische grenzen, opnemende al do volkrijke gemeentenaan of bij de grenzen gelegen Dezer dagen zal, volgens het Journal de Gand, een zeer curieus proces gevoerd worden tusschen de administratie van den staatsspoorwog en den heer d'Andrimont, burgemeester van Lnik, en wel om de volgende reden. Onlangs is ge- noemde burgemeester naar Brussel gereisd om den koning en den koninklijke familie uit te noodigen de feesten te Luik met hunne tegenwoordigheid te willen vereeren. Verrukt over het gunstige onthaal dat zijn stap ondervond haastte de heer d'Andrimont zich daarmede de Luiksche bevol- king door een proclamatie bekend te maken, die de telegraaf onmiddelijk over moest brengen. Op ontvangst van dit telegram, aanvangende met de sacramenteele woorden Inwoners van Luik legde het bureau van ontvangst deze woorden in dien zin uit, dat de mededeeling der goede tijding aan iederen inwoner van Luik in het bijzonder moest gedaan worden, en verzamelde te dien einde al hare geemploijeerden voor die enorme taak, wier volbrenging niet minder dan twee dagen en een nacht vorderde. Thans eischt de administratie van den heer d'Andrimont de som van 52.452.50 frankenzijnde de prijs van 104.905 door hare zorg bezorgde berigten. De betaling dezer som wordt door den heer d'Andri mont op de kraclitigste wijze geweigerd. In het belang der vlashandelaars wordt medegedeelddat de Belgische, Engelsche en Fransche spinners en kooplieden in vlas eene schriftelijke overeenkomst hebben aangegaan waarbij is vastgesteld dat met 1 September 1869 in het geheele land geen gezwingeld vlas meer zal worden verkocht, dan dat opgedaan is in pakken wegende l'/2 kilo gebonden met vlas, en waarvan de koppen open zijn. Alle pakken vlas, op eene andere wijze opgemaakt, dan hier boven aangeduid, zullen bij de levering bepaald geweigerd worden. Verleden maandag den 9n dezer had te Boussu eene begrafenis plaats. Na afloop der plegtigheid gingen de aanwezigen in eene her- berg. Een hunner, aldaar op den schoorsteen een geweer ziende staan, nam het op en denkende dat het niet geladen was, mikte hij op Max. Debrulle, het schot ging af en de ongelukkige viel met verbrijzeld bekkeneel neder. De dader is aan- gehouden. In de laatstverloopen weken heeft men in Frankrijk verscheidene noodlottige rampen te Per drie maanden binnen Neuzen- franco door het gehecle Rijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Enkele nommers Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteaven en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels0,40 Voor elke regel meer0.10 Advertentien gelieve men aan de TJitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1