tLGEMEEN No. 440. Woensdag 11 Augustus 1809. 9de Jaara;. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche bcri^lcii. o ABONNEMENT. 11. geheel Belg'« VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure 1) II O IV T A COUP, te Kuzen. ADVERTENTIEN. Neuzen, 10 Augustus. Deu 2 Augustus is door den beer Rouher de fitting van den senaat geopend en werd door •den minister van justitie lecture gedaan van de twaalf artikelen die de bevestigingja eene verrniming bevatten van hetgeen vroegcr in de keizerlijke boodschap was toegczegd. Zoo zal b. v. bet regt van ainendement door de vermin- Merin0' der belemmeringen van meer regtstreek- sche "toepassing worden de vereenigbaarheid van afgevaardigde en minister wordfc gesteid bet regt van interpellatie geschonkenhet regt van vvetsvoorstellen te doen aan de leden der kamer gegund. Echter wordt de collectieve ver amtwoordelijkheid der ministers niet bepaald de ministers bangen slechts af van bet lioofd van den staat wordt er ge/.egd en daarover is men minder gesticht. Evenwel, zonder kanon, ■Ckassepots of barricades bebben de Fransche thans een vrijheid verworven, die de gemoederen beter tot bezadigdheid en wijsheid zal stemmen, •dan wauneer zij de vrncht ware geweest van do gedeeideerste revolutie. Deze uitkomst geett |an den liberalen voornitgang dien duurzamen waarborg, welke de revolution in Fraukrijk ge- durig bebben gemist, De berigteu uit Spanje zijn bcvredigend voor bcJen; de troepen der regering verjagen overal de opstandelingen. De regering schijnt de po gingen der Carlistische partij niet veel te stellen. Prim gaat binnen een paar dagen Madrid ver laten om te Vichy de baden tegebruiken, Silvela ■zal bem verge/.ellen. liet is klaarnaar onze meening, dat de minister van oorlog en de minis ter van staat er niet aan zouden denken zich te verwijderen, wanneer er zooveel onriist in den lande was, als de vreemde bladeu dag aan dag verkondigen. De ministerraad in Itahe keeft besloten de parlementaire zittir.gen binnen weigene dagen te sluiten. Dit besluit van de ministers kon wel eens overbodig zijn, oradat de zomerhitte •op een paar enkele hoofden ua het parlement reeds heeft geledigd. In Portugal is de reeds lang verwachte nnniste- rieele crisis uitgebroken. De ministers van finan- tien en justitie bebben bun ontslag ingediend. Een bervorming van het ministerie zal met de tegen- woordige houding der kamers wel moeijelijkheden omlervinden. Daarom verwaclit men een geheel nieuw ministeriedat do graaf d'Avila gezegd wordt te zullen zamenstellen. Een groot aantal troepen van de Noord-Duit- sche bond zal na de jaarlijksche oefeningen, bij Me reserve overgaan. Voorts zullen met onbe- paald verlof, van elke compagnie een vijftien of twinti"tal manschappen naar hnnne haardsteden tcrugkeerenen daar de rekruteu eerst in midden December opgeroepen worden, zoo zal het Noord- Dnitsche leger gedurende eenige maanden eene aanzienlijke vermindering oudergaan. Dit zou van den kant van Pruissen een bewijs zijn dat deze mogendheid op geenerlei wij/.e eenige vre debreuk in Europa op bet oog beett noeh die vermoedt. Het reisplan van de keizenn van t ranknjlc met baar zoon, is als volgt: Zij zullen zich te zamen naar Corsica begeveu en zich te Ajaccis «en veertien dagen ophouden om de feesten ter gedaebtenis aan Napoleon I bij te wonen. Na Men terugtogt over Venetiii te bebben gemaakt, zullen de wegen van moeder en zoon daar uit •elkander loopen. De prins zal naar Arenenburg -en van daar naar Fraukrijk terug keerenter- nvijl de keizerin liaar weg zal nemen over Con- •s'antinopel naar de lieilige oordenom daarna lhare belofte gestand te doen aan den beer Lesseps ter bijwoning van de inwijding van bet Suez kanaai. Zoo'n rcisje van de keizerin met baar gevol" zal wel een aardig duitje kosten maar -wat nood, een beetje geld! bet geluk is ook Jiier op hare zijde; want de keizer haar gemaal heeft daar op bet onvervyachts een aardig dofje gebad waarvoor zijn gemalin 't er wel eens van nemen kan. In het West-End te Londen, woonde een oud grijs man, die reeds twintig jaren ge- woon was door de straten van Louden te rijden in een rood voertuig van den vorm eener brand- spuit en met vier paardcn bespannen. Zelf dat rijtuigje met groote naauwkeurigbeid besturcnde, had liij reeds lang de opmerkzaamheid der be- woncrs tot zich getrokken, maar niemand wist wie bij was, van waar bij kwam, noch wat bij deed. Men zeide echter dat hij uit Frankrijk was gekomeu en van daar vele schatten bad mcegebragt. Die zonderlinge beer nil, die zich mr. Savage (wij zouden rar. de Wilde zeggen) noemde of zich zoo noemen liet, heeft zijn gau- sche vermogen dat meer dan 120,000 pond St., of anderhalf millioen gulden beliep, als erfenis vermaakt aan keizer Napoleon III. De landverhuiziug naar Amerika necmt in het zuiden van Frankrijk zoo zeer toe, dat de lar.d- bonw door gebrek aan veldarbeiders kwijnt en wehlra, zoo de verhuizing niet ophoudt, in som- mige streken geheel onmogelijk zal worden. Geen enkel sehip, naar Amerika bestemd, ver trekt uit de haven van Bayonne of bet heeft eene aanzienlijke menigte boeren aan boord, die lain geluk aan de overzijde van den oceaan gaau beproeven. Tal van grondeigenaars zijn nu reeds verpligt de te veld staande gewassen maar te laten verrotten, wijl er niemand is om ze^ in te oogsten. In den laatsten tijd hebben deSpaan- sche boeren, die de grenzen waren overgetrokken, gebolpen bij de inzameling van den oogstmaar ook deze verdwijnen, nu zij door hunne landge- nooten worden opgeroepen om deel te Demen aan den Carlistischen veldtogt. Bij kon. besluit zijn de jaarlijksche trac- tementen der kapiteins bij het wapen der mare- cbaussee vastgesteld als volgtvoor kapiteins divisio kommanderende, op f 2400; voor de overige officieren van dien rang, voor de twee oudsten op f 2100 en voor de overige op f 1800. De Staatscourant van donderdag 5 Augus tus bevat bet koninklijk besluitwaarbij op grond dat door de vereeuiging der administration van de posterijen en van de rijks telegrafen onder lien departement van algemeeu bestuur vereen- voudiging en besparing van uitgaven verkregen en bovendien het gevolg kan worden dat zonder overwegend bezwaar voor s rijks schatkist in kleinere gemeenten, waar dit tot dusver niet geschied is, rijkstelegraafkantoren kunnen geves- ti°M worden wordt bepaald dat, te lekenei, van den 1 Januarij 1870, de administratie van de rijks telegraaf en de behandoliug der zaken die d'e telegrafie in het algemecn betrelfen, van bet departement van binnenlandsche zaken wordt overgebragt naar bet departement van finantien. Tegen 11 Augustus zijn de miliciens ver- lofgangers der ligtingen van 1866 en 1867 bij het regiment grenadiers en jagers en de acht regimenten infanterie, voor zooveel zij niet lan- geT- dan vijf maanden in werkelijke dienst heb beu doorgebragt, onder de wapenen geroepen, met bepaling dat zij, voor ot op 8 September daaraanvolgeude weder in bet genot van onbe- paald verlof zullen worden gesteid. Alle mili ciens der ligting van 1865, behoorende tot het wapen der infanterie zullen in de eerste dagen van September a. s. zich bij bun korpsen moe- ten vervoegen, om boogstens dertig dagen te worden geoefend. De Nederlandsche Staats Courant bevatte voor een paar dagen een tweetal bijv.oegsels, waarin een „staat van nalatenschappen" van I'lailippine 0 Augustus. In tegenstel- ling van bet berigt in vele dagbladen opgenomen, „als zouden de mosselen thans minder goed en zelfs gevaarlijk zijn om raauw te gebruiken," kunnen wij me!den dat bij ons de mosselen zel- den beter, in dezen tij l van het jaar, zijn aan- getroffen en worden ook daarom van hier dage- lijks honderden tonnen afgeleverd tegen goede prijzen. F'liilippino, 10 Augustus Bij de eerst- boudeude verkiezingen door de gekozen persoon Ch. Wijne, de kennisgeving volgeus art. 13 der gemeentewet aan burgemeester en wetbouders niet ingezonden zijnde, heeft heden eene nieuwe verkiezing plants gchad, waarvan den uitslag is als volgt: ingekomen 14 stembiljetten, hier- van verkreeg Cb. Draeck 8 stemmen en Ch. Wijne 6 stennnenderhalve is eerstgenoemde gekozen. Bij de plaals gebad hebbende stemming vond men het navolgeude sternbriefje in de bus In ons gemcenfe hoe klein zij is Vond men partij en kiezings twist, Mosselmannen groot en klein Willen soms rijk en verstandig zijn Zoo is't bij laatste stemming gebleken Ik zal het ook nooit vergeten Dat een man vol list noch eer Niet wist hoezeer Ilij met de pen inoest drukken Om zijn gnnsteliug te gelukken Oin bem te dienen in den raad Voor een Mouehart. Nu treedt ik weer op 't stadbuis En steek mijn briefje in de buis En sieint voor den man die is aan den kaak En die men noemt Karel Draeck. bij en moet men zelfs op de Beestenmarkt met steenen geworpen hebben. Op den 6 dezer vierde eene inge/.etene van Maassluis, Ariaanlje de Raaf, weduwe A. Middelburg, haar lOOsten verjaardag. Sedert den 19 Januarij 1858 in het dincon'ie omle mannen en vrouwenhuis aldaar verplccgd wor- dendegeniet zij eene redelijke gezondheid heeft nog het gebruik harer zintuigen en is helder van hoofd, terwijl dagelijks nog eenige bezig- heden door haar worden verrigt. Een kanonnier, te Delft, II. van der Veen genaamd, 31 jaren oud, werd terwijl hij op weg was naar het raadhuis, om over zijii op dien dag te voltrekken huwelijk te spreken, op last van den kommandant der artillerie, donr eon onderofficier en eenige manschappen in verzekerde bewaring genomen. De rcden van dit ar.est was, naar wij vernenien, daarin gelegen, dat hij zich zonder toestemming, zelfs zonder voor- kennis van zijn chef in ondertromv bad doen opnemen, en thans, niede zonder consent vail den kommandant, zijn liuiVeltjk Wil le lat> n voltrekken, terwijl bovendien zijne tegenwoor- digheid oin dienstzaken elders gevorderd \Verd. De man is heden morgen naar den fielder over- geplaatst, alwaar bij, na zijne wel verdiende straf wegens vergrijp tegen de militaire discipline te hebben ondergaan, verder in garnizoen zal blijven. Men kan ligt begrijpen met welke ge waar wor- dingen de bruideene 48jarige weduwe, die baar bruidegom met ougeduld verl^eidde, om door hem naar het huwelijks alfaar te wonlcn geleid, de tijding vernam dat baar bartevriend gearresteerd was. - - onderofficieren en manschappen van liet Indisch leger (laudmagt) was opgenomen die nalaten schappen zijn van te gering bedrag om onder 't belieer der weeskamer te Batavia te worden gesteid. Inderdftad bet hoogste bedrag is van ^4,98 en het geringste de som van zcicn I centeu Gelukkige erfgenamen Htoppel<lijl£-. 9 Aug. Voor de plaats gehad hebbende herstemming waren ingeleverd 32 geldi- ge st., waarvan op den heer A. Adriaansens 23, en op den heer C. A. v.Campen 9 st. waren uitgebragt. ^Va,i*dentuir*cr7 7 Augustus. Aan Julie Omon, gedurende ruim 28 jaar dienstbode bij den heer J. Bliudenbach alhier, is door het hoofd bestuur der maatschappii Tot Nut van 't Alge- meen op voordragt van het departement Sluis dier maatscbappij „als een merkwaardig voorbeeld van buitengevvoue pligtsbetracbting" de zilveren medaille der maatschappij toegekend. Eene kleine gift in geld en een keurig net gesebreven diploma was daar nog bijgevoegd, toen haar 27 Julij 11. de medaille werd aangeboden door de heeren Hennequin en van Dale, voorzitter en secretaris van bovengenoemd departement. Cjri-oede, 7 Augustus. Onder het rundvee van eenige landbouwers in deze gemeente heersckt het epirootisch moud en klauwzeer. De le Vlissingen gearresteerde, te Rotter dam vrijgelatene en van daar vervolgens geweld dadig weggevoerde Lamb is thans weder in vrij heid en in den afgeloopen nacht, van 5 op 6 dezer omstreeks te 3 uren, te Vlissingen aauge- komen. Hij heeft woensdag teregt gestaan voor de ci- viele regt bank te Bristol. Daar de aanklagers afzageu van de vervolging, wat aangaat de op- lichting van 945 p. st. ten nadeele der firma Morris Lamb, zou hij onmiddelijk op vrije voeten gesteid zijn ware bij niet ook gevangen genomen op eeu bevelschrift van het Bankruptcy Court. Ook deze heeft hem, volgens de Daily News van 5 dezer, in vrijheid doen stellen. Men sehrijft uit Rotterdam in d.d. 6 Augustus aan bet Vaderland Reeds eenige avonden waren de jongens bijzonder onrustiggisterenavond verzamelden zij zich ten getale van ruim 300 aan de Deiftsche poort, en trokken luid schreeu- weude, met een hoorn voorop de siad door. Het waren weder de omle kreten van „jato hoed weg met MandersOp deze schijnt men bet bijzonder gcninnt te liebbeu. Dc menigte groeide steeds aan ook waren er volwassen menscben De kamer van koophandel Van Gent eindigt haar jongste verslag met de volgeude wensehen uit te drukkeu I. Voltrekking van den ringspoorweg. II. Verdieping eu verbreediug der Terneusche vaart III. Verbetering van de Brugsche vaart. IV. Afschatfing van de voorloopige verklaring te Zelzate, eu kerstelliug van het douaaiiburecl op het kanaaitoelating om, gedurende de aba ting der waters op de kunaleu van Brugge naar Oostende of van Geut naar Terneuzeu, de scliepeu onder geleide te expedieereu, betzij langs de Nederscheldebetzij langs betgene der twee kanaleu, waar de scbeepvaart open is gebleven. V. Ontvangst te Gent van bet loodsgeld. VI. Vrije iukomst van ougdsckorst hout. VII. Posthervorming aan 10 centimep. Dit Gent meldt men, dat spdert 1 Augus tus de broodpegel, de ofticieele prijsstelling vau het brood, die sedert ettelijke jareu aldaar be- stond, is afgesckaft, ten einde dieu uijverbeids- tak evenals elken anderen voile vrijheid te laten. Vau dieu maatregel verwachten de voorstanders dat de graanmarkt aldaar eene groote uitbrei- ding zal krijgeu en dat de concureutie Lusscheu de bakkers deu broodprijs zal doen vermiuderen. De ondervinding zal echter moeten leereu of deze laatste niet de handeu in eeH zullen slaau om te traehten deu broodprijs zoo hoog mogelijk te houden, hetgeen bun dan welligt gedurende eenigen tijd gelukken zal. Naar men uit Brussel meld, is in eene bij- zondere vergadering, dezer dagen onder voorzit- tersckap van den aartsbissehop van Meclielen ge- houden, besloten dat alle Belgisclie bisschoppeu, tec getale van 6, waaronder de aartsbissehop, voor 8 December e. k. ter bijwoning van bet algemeeu concilie naar Rome zullen afreizen. Het onderzoek in de zaak van mgr. Cat- tani's koetsier te Brussel, die, gelijk men weet, met geweld door eene escorte heenreed en eeu onderofficier zweepslagen toediende, is /.eer ten nadeele van deu pansclijkeu nuntius, die voor Per drie maanden binnen Nenzen. 1.— franco door het geheele Rijk. 1,-5 Enkele Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, Postdirectenreo en Brierenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regela 0.40 Voor elke regel 0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uittrlijk Ding9dag en Vrijdag avond 6 are.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1