ALGEMEEN No. 439. Zaturdag 7 Augustus 1869. 9de Jaarg. Birinenlandsche berigten. Buitenlandsehe berigteu. ABONNEMENT. V E R S C IIIJ N T elkcn Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O X T COUP, te Kcuzen. ADVERTENTIEN. N E U 7. F. N 6 Augustus. Uit Spnnje verontrnstende geruchten (lie bc- wijzcn dat bet nicuwc rijk nog op ccn zand- grond gebonwd en de fluwdelen presidents zetel van Serrano minder zaeht en veilig isdan de honten bank waarop de arme daglooner zijne leden uitstrekt. Frankrijk geen nieitws, want 'r langdurig gc- haspel dat de dagbladen nn reeds drie tveken voeren over de politick des keizersdoet ver- waehten dat de Fransehen doze speelpop weldra voor ecne andere znllen laten varcn. Engelands Iersche kerkgeseliiedenis begint wijselijk langzamerhand van de rol dcr beden- dangsclic feiten af te komen. Wat de dagbladen in Oostenrijk voornameljk bezig houdt is de Krakau-ehe nonncngeschiedenis, waarvan alle sebandaal wonlt medegedeeid 't geen eehtcr door de Tijd Noordh. Conr. als overdroven en onwaar wordt voorgesteld. De tijd zal lecren of de Tijd al of niet gelijk heeft. Victor Hugo, de Fransche volksdieli'er, ligt gcvaarlijk ziekmen vreest voor 't bchoud van zijn lercn. In de hadinrigting te Enghicn is een groot on "el uk gebeurd eon der buizen door welke het water der zwavclbronnen loopt, was verstopt de werkman, die gezouden werd om in den put het noodige herstel aan te brengen had naau- welijks den voet op de tvveede sport van den ladder gezetof hij vieldoor de opstijgende zwaveldampen hedwelmd, in den put. Een ander werkman, die hem ter hulp sneldeonderging hetzelfde lot en zoo tot eeu getal van elf. Kin- delijk werd de hulp beter georgauiseerd en slaagde men er in om de elf personen uit de put °te halen vier huunei* waren echter reeds overleden. Drie dezer waren gebuwd en laten kiuderen na. Van de leveud opgehaaldeu ver- keeren verscheidene in zorgwekkenden toestaud. Z. M. heeft, wegens verandering van woon plaats naar eene andere proviucie, dr. P. A. Toorenburg, eervol ontslagen als lid van den geneeskuudigeu raad voor Zeelaud, en in diens plaats beuoemd tot lid van den geneeskuudigeu raad voor Zeeland0. J. Coruelisheel en vroedineester te Breskens. Z. M. heeft pensioen verleend aan J. Dreg- mans, commissaris derloodsen, tevens ontvanger der loodsgelden en lichtwacliter te Neuzen, van f 342,— voor ligehaamsgebreken. Z. M. gelet op het besluit van het staats- bewind der Bataafsche Republiek van 18 Decem ber 1804, houdende bepaliug, dat de spelling, aangeprczen in de in naam eu op last van dn. be- wind uitgegeven verbaudelir.g over de spelling der Nederlandsche taal van den Leidscheu lioogl. M. Siegenbeek, zal worden aangenomeu en ge- volgd in de bij dat besluit vermelde gescbriften, lieeft, bij besluit van 23 Julij voorschreveu be sluit ingetrokken. pe minister van binnenlandsche zaken maakt in de Staatscourant van 31 Julij bekend, dat met 1 Augustus te Tboleo eeu rijks-telegraaf kantoor met beperkten dagdieust wordt geopend. Door den minister van binneiilandscbe za ken is onder dagteekeuing van 16 Julij jl. no. 161, 3de afd., de volgende circulaire gerigtaau de gedeputeerde staten der ouJerscbeidene pro vineieu. Mijn ambtgenoot van finantien brcngt onder mijnc aandacht, dat vele geuieeute en polderbe stureu de gewooute hebbeu om de processen verbaal van door ben gehoudeu verpacbtiiigen, aaubestedingen cnz. niet door de pacbters, aau- ncmcrs en borgen te doen onderteekenen. Der"elijke processen-verbaal leveren dan ook tegen de pacbters enz volstrekt geen bewijs der pverceukoinst op zij worden dan ook niet tegon het voor dergelijke overeenkomsten bepaald even- redig regt, maar sleehts tegen betaling van een vast regt geregistreenl. Dit vast regt, evenals het zegelregt der akto, wordt nntteloos betaald, want wonlt er van de verpnohters cnz. geen proces verbaal, behoorlijk door alle partijen ge- teekend, opgemaakt, dan bestaat daarvan even zooreel of even zoo weinig bewijs, als wanneer bet proces verbaal alleen de toestemming van de zijde van sleehts eene der partijen constafeert. Daarom heb ik, op verzoek van mijn ambt genoot, de eer tivv eollegie te verzoeken de ge- meento en andere open bare besturen er op te wij/.en, dat, zij in het belang hunner gemeenten ol instellingen handelen, wanneer zij de processen verbaal door de pacbters, aannemers, borgen enz. doen mede onderteekenen. De' administrate van de rijkslelegraaf zal met 1 Jannarij 1870 bij het departement van financien worden overgebragt. Doze maatregel heeft hoofdzakelijk ten doel de oprigting van rijkstelegraaf kantoren in kleinere gemeenten gemakkelijker te maken. Nenzen 6 Augustus. Gcdurende de vorige maancl zijn het kanaal alliier opgevaren 52 zeeschepen, tnetende 9434tonnen en 317 bin nensehepen, m. 25260 t.; en afgevaren59 zee sehepenin. 9735 t. en 290 binnensohepen, ni. 19820 t. Totaal sedert 1 Januarij 1869 zjjn bet kanaal opgevaren 163 zeeschepen m. 26990 t. eu 1826 binnenscliepenm. 96856 t.en afgevaren165 zeeschepenm. 29290 t. en 1784 binnenscliepen, ni. 87546 t. In de 7 eerste maanden van 1868 zijn bet kanaal op gevaren 236 zeeschepen m. 35055 t. en 1393 binnenschepenin. 95075 t.eu afgevaren 219 zeeschepen, in. 38318 t. en 1362 biuueu schepeu in. 95833 t. Hoek4 Augustus. Bjj de op beden plaats gebad bebbende herstemming voor eeu lid van den gemeenteraad, zijn 60 stenibriefjes iugcleverd. Hiervan verkregen de beeren Jozias Haak 38en O. Platteeuw Pz. 22 stemmen. Eerstgenoeinde is alzoo gekozen. Axel, 4 Augustus. Bij de plaats gebad bebbende herstemming voor twee leden van den gemeeuteraad, zijn uitgebragt 100 steiumeu, van onwaarde 1, hiervan verkregen de beeren A. van Overstraten Kruijsse 76S. A. de Smidt 73 aftredende leden, L. C. van Vessem 30 eu J. Cappon 9 stemmen. De beide eerste beeren zijn alzoo verkozeu. y^iiims-Oiiur, 4 Augustus. Bij de op gis tereu gehoudeu bersteuiming, ter beuuemiug van eeu lid van den gemeeuteraad, over de beeren C. M. van Dixhooru eu A. de Jonge, is eerst genoeinde verkozen met 49 van de 96 uitgebragte geldige stemmen. Van onwaarde zijn verklaard 2 briefjes. Hontenisse, 4 Augnstus. Bij de plaats gebad bebbende bersteuiming, voor 6eu lid van den gemeenteraad, is beuoemd de beer J. F. Meersscbaert met 57 stemmen. Op deu heer J. Buijsrogge werden 41 stemmen uitgebragt. C»ra,t*.u.w, 5 Augustus. Gisteren is door den beer A. A. Janssens, koperslager te llnlst, een begin gemaakt met bet plaatsen eeuer Aiue- nkaauscbe waterpomp (model van Dr. Norton), op de hofstede van den beer P. J. van deu Eeck- hout. In weerwil van eeuige ondervoudeu moeije- lijkhedeu, zijn de buizen der pomp toch reeds 3 meters in deu grond gedreveu. De onderviuding heeft dikwerf getoond, dat aan dergelijke hulpmiddeleu dringende beboefte bestaat in vele strekeu, vvaar men hij eene eenig- zints langdurige droogte maar al te spoedigvan drinkbaar water verstokeu is, zooilat bet, vooral in bet belang van onzeu veestapel - wel wen* scbelijk is, dat bovengeuoemde onderneming guustig slage eu uavolgers viude, Ziiirl*loi*pe, 4 Augustus. In plaats van C. van Waes, die zijne beuoemiug als iid van den raad niet lieeft aangenomen, is gekozen J. Bruggeman. Naar wij vernemen, heeft Mr. J. .T. van Deinse wegens vergevorderden leeftijd, zijn ont slag gevraagd, als voor/.itter der arromlissements- regtbank te Goes. Bij de hervormde gemeente te Ond Vosse- meer is beroepen, ds. l). H. Telger, pred. te Oostburg. Naar wij vernemen, hebben eenige inge zctenen te Brouwershaven met de Pliolhogenische Gasnnatschappij te Amsterdam een overeenkomst getrofFentot oprigting eener petroleum gasfa briek. Het is gelnkkig dat door de toepassing eener nieuwe uitvinding gemeenten van kleinen omvang goed en goedkoop gaslicht kunnen be komen. Zijn wij juist ondefrigt, dan moet de fabriek binnen twee maan leu geree I zijn. Een wethonder in een plattelandsgemeer.te van Zuid Holland is bij de jongste verkiezing niet als lid van den gemeenteraad herkozen om zijn regtgeaard geloof. In bet eollegie van burgemeester en wethoitders, had onlangs de burgemeester voorgesteld eene aardglobe voor de school aan te koopen, en op de vraag van dien- wethouder, „wat ze met zoo'n ding doen moesten?" geantwoord, o. a. dat men daarniede de voorstelling geveu kon, hoe de aarde 6m de zon draait. Maar op (lit ketters deukbeeld vatte de wethouder hem terstond, met een verwijzing naar Jozua X, vers 12 en 13, waarin dan toch geleeraanl werd, dat de zon om de aarde draait, verzette hij zich tegen deu aaukoop van een voonverp, dat dienen moest om met de Heilige Scbrift strijdige leeringen te verbreiden. Daar de tweeds wethouder ook wel ^la die beschou- wiug koiueu ltou" werd de globe, niet aan- gescbaft. llet is te liopeu, dat nu een ander wethouder zal worden beuoemd, die in de globe- kwestie de zijde van deu burgemeester kiezen zal eu aan de open bare school den aardbol bezorgen. Naar men verneeint, lieeft mevr. Lamb, van Bristol, aan nir. D. van Eek te 's Hage de be- hartigiug opgedrageu van de belangen van baren echtgenoot, die onlangs door Eugelsclie agenteu te Rotterdam met geiveld aan boord eeuer Engel- scbe stoomboot gebragt is. Te Hoorn is een no. 71142 in de Neder landsche staatsloterij uitgegeven welk nominer niet bestaat. Het briefje was dus valscb. De justitie doet onderzock. iDe reeds dikvvijls afgekeurde maatregel omoudauks de groote bittetoch militaire exercitiiin eu manoeuvres te doen plaats bebben heeft dezer dageu iu het kamp te Beverloo weder eeu slagtoffer geeiscbt. Eeu twee eu dertigjarig kapiteiu der greuediersde beer de Facqz, zaturdag met zijue compagnie exerceerende, werd door eeue cougestieuse aandoening, als gevolg der bitte, getrolfeu eu overleed plotseling. Uit Leeuwarden schrijft men van 29 Julij: „Gelijk onlangs is medegedeeid, lieeft de hooge raad, bij arrest van 16 Juuij jl., vemietigd een door do arroudissemeuts regtbauk alhier beves- tigd vounis van bet kautougeregt te Bergum, waarbij eeu ingezeteue van dat dorp wegens weigeriug om de betrekking van armvoogd aan te iiemeu, op groud van de verordeuiug betref- feude de algemeeue armbestureu iu de gemeente Tietjerksteradeeltot geldhoeie van f 25 of subsidiaire gevaugeuisstraf vau 3 dagen was veioordeeld. Geheel iu overeeustenuuing met eeu vrbegdi' arrest, van 10 Mei 1859, uam de liooge raad axiu, dat de gemeeuteraad on hevoegd was oin straf te stelieu op de overtrediug vau eeu reglement, dat eeniglijk zijn grond lieeft in de wet op bet armbestuur. Gedeputeerde staten van FrieslauJ bebben thaus gemeend de aan- I daebt van de gemeentebesturen op deze beide j arrestee te moeteu vestigeu en lien aan (e bevelen, de reglemeuteuop dit Ouderwefp iu biinue gemeente bestnande, aan een naanwkeurig ondcr- zoek te onderwerpen. Moeht dat onderzoek aan- toonen, dat die reglementen ook zoodanige be|ia- lingen bevatfen, dan zal het op den weg der gemeentebesturen zijn gelegon, bij den gemeente raad de vereischte stappen te doen tot hot aan- brengen van de noodige wijzigingen in de regle menten." Uit Groningen deelt men ons van den 31 Julij medeAls ecne bijzonderheid kan gerneld worden dat zich hier in deze week een paar ten huwelijk heeft aangegeven, wanrvan bruide- gom en brnid beiden op den 21sfen Deeember 1816 zijn geboren en die ieder ;hins hnn derde huwelijk ingaan. Wij lezen in den Courrier de la Mouse Een aardig voorval had dezer dagen te 8chin- veld plaats. Toen de burgemeester destembns, die hij in den naeht van (lingsdag op woensdag jl. bij zieh aan huis bewaard had naar het ge- meentehuis overgebragt, bemerkfe een der stem- opnemers dat het lint doorgesueden en ven^l- gens aan een geheeht was. Daar men voor stoornissen bevreesd was werden onmiddelijk twee maimen Her mar6chaus- see uit Ileerlen ontboden die juist op hctoogen- blik aaukwarnen toen er woordeuwisselingeu plaats hadden tusschen den burgemeester eu den stemopnemer. De burgemeester maakte proces- verbaal op van het gebeurde, terwijl de stem opnemer de manueii der mar6cbaussee verzoclit de stembus bij den offieier van justitie te Maas tricht te deponerenna ze op uieuw verzegeld te hebben. De burgemeester verzette zich niet hiertegeu en de stembus vertrok met degenianuen. Twee burgers zaten iu een spoorwagen vertrouwelijk te prateu. Ja waarlijk op inijn woord van eer! zeide een buuuer. Gij bebt derhalve een woord van eer vroeg eeu luiteuant, die over hem zat. Ik heb er zelfs twee vooreerst bet mijne en dan nog dat vau ^i luitenant, die mij het zijue voor houderd krooueu verpand heeft, maar bet nooit is komeu iulossea. Iu 1685 gaf de Ilellaudscbe ingeuiieur Cornells Meijer, lid van de akademie voor wis- en natuurkunde te Rome, eeu werk uit, met vele gravures eu getiteldde kuust om aau Rome de oude scheepvaart vau ziju Tiber terug te geven. Op de 35e plaat viudt men de teekeuing van eeu v\agen, die door eeu mechanisuie voort- gestuwd kan worden. Onder die plaat leest men Wijze oin wagens of rijtulgeu te vervaardigeu, die door werktaigelijke zameuotelliug worden voortgestuwd eu de hulp vau diereu kuiyicn missen. Men begint zicb iu Belgie, vooruamelijk op bet plattelaud, te beklageu over de baudeiiu- gen van eeuige agenteu voor de emigrate naar Brazilie. Die personen bieden ben die daar bun fortuiu willen beproeveu, volkomeu kosteloozeu overtocbt tot de plaats liunuer besteinining aau. Aan personen die van alle middeleu geheel ont- bloot zijn bieden zij zelfs eeu voorscbot iu geld aau. Daarvoor beboel't tie landman sleehts zijne liaudteekeniug op een contract te plaatsen waar- door hij zicb verbiud alii alles terug te betalen vau bet salaris dat hij iu tie nieuwe wereid zal verkrijgen. Docb die terugbetaiing wordt zoo zwaar gemaakt eu men neeiut znlk een boogeu interest, dat de ougelukkige uooit geheel vrij wordt. Hij die zulk een contract geteekend lieeft is een slaaf voor ziju gansche leven, boe ijverig hij ook moge arbeideu. iJe Braziliaansche rege- ring zelf lieeft Europa gewaarschuwil tegen deze soort vau blauke slaveuliandel. En toch znehteu nog duizende Europeanen in die ruwe dienst- baarbeid waaruit alleen de dood hen bevrijdt. Vooral in Diiitschlaud is het getal der slagtotfers aanzienlijk geweesleu vbbr korteu tijd heelt Per dri« maanden binnen Neuzen1,— 9 n 9 franco door het geheele Rijk. 1,25 a 9 m n gfibeel Belgie1,40 F.nkele nommer*0,1 »5 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirectenren en Brievenbufehoudera. BIJ Van t tot 4 regels0,40 Voor elke regtl meeri m 0,10 Ailvertcntien geliese men oan <le Uitgever9 in te zernlen uiterlijk Dingsdag en Vrijdajj avoad 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1