ALGEMEEN No. 438. Woensdag 4 Augustus 1869. 9de Jaarg. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. V E R S C IIIJ N T elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure I> II O N T A CO I?1 P. te Neuzen. ADVERTENTIEN. Neuzf.n, 26 Julij. De meeste Fransche dagbladen geven wei- ni" meer dan de vermoedens ten beste over bet geen de toekomstige Senatus conculte zal worden, die reeds bij voorbaat door de bladen der oppositie wordt aangevallen. De keizer zal volgens zijne gewoonte den 15 Augustus in het karap van Chalons doorbrengen. In den politieken korakommertijd doen de dagbladen er wel aan voor hunne kolommen om° de versebillende geruchten wat scherp te bespreken dan trekken andere bladen daartegen te velde, dan treedt cen derde in eene beoor deeling en een vierde kiest partijwaardoor weer een vijfde stof tot schrijven vindt enz. Zoo lezen wij in de Gauldis, dat er een ernstigetij- ding uit Algerie is gekomen, n. 1. dat de troe- pen hnnne militaire lijnen in het binnenland moesten verlaten en zich zamentrekken langs de kusten. Dat zott een maatregei kunnen zijn van gezondheid gedurcnde de heete dagen van Augustusdoch de correspondent voegt er de beteekenisvolle woorden bijdat het geheele le<*er zich gereed moet houden om op het eerste teeken onder zeil te gaan. Maar hier tegen zou men knnnen aanvoeren, dat sedert 1866detroe- pen in Algerie, reeds zoo vaak verordineerd zijn zich gereed te houden op het eerste teeken echter de correspondent gaat voort met te zeggen dat de regering bevel heeft gegeven aan de stoom- bootmaatschappijen dat zij een aantal bodems ter beschikking inoest houden van den minister van marineen dat zij geenerlei schikkingen moo-ten beranien tot hamielsvervoer, die dit bevel zouden kunnen belemmeren. Dit nieuws wordt voorts in het licht beschouwd van een ander gerucht, dat de maarschalk Mac Mahon teParijs zich bevindt met den maritiemen prefect van Toulon dat deze heeren lange gesprekkon zou den gevoerd hebben met den maarschalk Niel en den admiraal Rigault de Genouillyen dat dit alles voorteekenen zijn van een naderende botsing van Frankrijk met Pruissen. De France bespreekt nu in het breede deze geruchten en meent te weten dat het gouverne- ment geenerlei bevelen als bovenstaande heeft gegeven dat Mac-Mahon niet in Parijs gezieu is dat er wel verplaatsingen in bet leger van Algerie hebben plaats gegrepen doch met gee nerlei vijandig of staatkundig doel. Van Spanje zijn berigten gekomen die be- lan°Tijk zouden zijn, wanneer ze minder tegen- strijdig waren. Don Carlos zou geslaagd zijn de waakzaamheid van de grenswachters te heb ben bedrogendoor zich bij eenige Fransche reizio-ers, en onder een valschen naam te hebben vermengd. Hij zou in Spanje doorgedrongen zijn bij een plaatste Arrenna genaamdwaar slechts een nietig stroompje de grens vormt tusschen de beide rijken. Deze tijding isdade- lijk medegedeeld aan al de grensposten, die ten getal van twaalf duizend de Carlistische paitij zijn t'oegedaan. Allen goed gewapend, moet er den 20 dezer door dezen een besluit genomen zijn, waarbij zij zich verbonden in kleine benden tegen Alcaniz, Cospe en nog een paar plaatsjes op te trekken, om zich dan te vereemgen en den 25sten den opstand te beginnen. Als nu aan dit programma niets veranderd is, of als dit alles gelnkt mag zijn, dan wachten ons binnen kort belangrijke tijdingen. De minister van oorlog heeftbeschikkende op een aantal requesten, waarbij vrijstelling werd verzocht voor miliciens-verlofgangers om tot oefening in den wapenhandel op te komen, mede gedeeld, dat de belangen van den dienst niet toelaten in die verzoeken te bewilligen. Naar men verneemt bestaat er aanleiding pm te betwijfelen, of wel gevolgd zal worden gegeven aan het voornemen, om in Augustus voor den tijd van vier weken de miliciens infantris- ten van de drie laatste ligtingeu, onder de wa- penen te doen komen. Het provinciaal blad no. 75 bevat de vol- gende circulaire van gedepnteerde staten van Zeeland aan de gemeente en polderbesturcn in de provincie Door de staten is in hunne jongste vergad-ring aan ons opgedragen om, zoodra aanvragen om rentelooze voorschotten voor wegsverbetering, voor inwilliging vatbaar, zullen zijn ingekomen, zoo spoedig mogdijk aan hen de noodige voor- stellen te doen tot het vinden der geldmiddelen om daarin te knnnen voorzien. „Naar aanleiding van dat besluit hebben wij de eer n te verzoeken, aan ons te willen opge- ven of bij u eenige plannen tot wegsverbetering zijn of worden voorbereid, tot wier uitvoering een renteloos voorschot van de provincie zou worden vereischt, en zoo ja, welke." JNeuzen, 2 Augustus. In de voorgaande week is, aan de Leuvensche nniversiteit tot docter in de medicijnen bevordert den beer Oughena jun., van Zuiddorpe Neuzen, 3 Augustus. Vernamen wij uit no. 434 van dit blad, dat door het Belgisehe gouvernement aan eene Belgisehe mnatschappij vergunning was verleend om op dat gedeelte van het kanaal van Neuzen naar Gent, eene stoomsleepdienst te exploiteren, en die rnaat- schappij ook aan onze regering concessie had aangevraagd om op het Nederlandseh gedeelte van genoemd kanaal (van Neuzen tot Sas van Gent)die dienst uit te oefenen, heden verne- men wij dat de heeren II. Dregmans, J. de Smidt Jz. en J. Sturm, alhier, vergunning heb ben gevraagd om eene stoomsleepdienst aan te leggen op het Nederlandseh gedeelte van meer- gennoemd kanaal, waartoe zou worden gebruikt de dezer dagen door genoemde heeren aange- koehte schroefstoomboot genaamd: L'Espe- ranee et la Confiance, liggende in het ka naal alhier. Zijn wij wel ingelicht dan zal genoemde stoom- boot voortaan de naam dragen van Cornelia Magdalen a. Breskens, 3 Augustus. Sedert gisteren bestaat er eene diligencedienst tusschen deze gemeente en IJzendijkein verbinding met de dienst IJzendijke—Ecloo. Voor het verkeer van vele gemeenten uit dit district met Belgie, zrd dit nieuwe communicatiemiddel een groot gemak opleveren. Oostburqr, 3 Augustus. Naar men ver neemt zal den 1 September e. k. de telegraphische gemeenschap tusschen deze gemeente en Sluis, alsmede die tusschen laatstgenoemde plaats en Brugge, geopend worden. "Vlissing-en 31 Julij. Ilet is ons aan- genaam eene edele daad van menschenliefde en zelfopoffering te mogen vermelden, waarvan wij gisteren avond omstreeks 8 ure getuige waren. Een knaapje van 8 jaren liep dartelende over den dekbalk der beschoeijing van de Pottekade een misstap en de arme knaap viel in het water. De eb was pas ingetreden, zoodat het kind al dadelijk den dood nabij was, te meer nog, wijl het ongeval plaats vond bij eene kromming van de havenop het punt waar de zoogenaamde roode brug ligt, waar altijd meer stroom heerscht dan op andere plaatsen. De kade is zeer hoog geen sloep of boot nabij. Maar de beer Erdt- sieck, kapitein bij het 3e reg. infant, is daar. Zonder aarzeleu springt hij, slechts van zijn uniformjas ontdaanin de havengrijpt met moeite het reeds ziukende kind, en slaagt er in met ongeloofelijke inspanning van moed, kracht en behendigheid om den bewusteloozen knaap in handen te stellen van den kapitein Mulder, die zich langs de beschoeijing had laten afzak- ken om den beer Erdtsiek behulpzaam te wezen. De geredde knaap kornt spoedig weer bij en is aan den dood ontrukt; maar nu is het de redder die zich in levensgevaar bevindt. Eene aan- zienlijke menigte is inmiddels bijeengekomen afgemat als hij is, bereikt hij met inspanning van zijne laatste krachten a! zwemmende eene vaste ladder, in de beschoeijing aangebragt ten dienste der schepelingen. Aan den dood onttogen, die hem reeds tegen grijusde, is hij zoo gelnkkig nu ook de voldoe- ning te mogen smaken voor zijne met zooveel kordaatheid en veraehting van alle doodsgevaar volbragte redding. Men heeft opgemerkt dat de mosselen van dit jaar zeeriaangedaan zijn door kleine krabben bijna iedere mossel bevat er een en somtijds wel twee. Ilet is dan ook zeer onvoorzigtig raauwe mosselen te eten. Het beroep in cassatie van Jacob de Vletter zal eerst na de vacantie, in September, voor den hoogen raad dienen. Het model van bet gedenkfeeken te Heili gerlee op te richten is thans te Rotterdam ten toon gesteld. Het stelt voor Grnaf Adolf van Nassau doodelijk gewond, den blik dankbaar ten hemel voor de overwin- ning, leur.t met het gebroken zwaard in de vuist en de linkerhand geldemd om het vaandel waarop de lens „recuperare aut Mori" herkrijgen of sterven tegen de Nederlandsche maagd. Deze in eene fiere strijdbare houding, wordt geacht den vijand van vaderland en vorst aan te zien. Hoewel met teekenen van droefheid op het gelaat als zich ten voile bewust, dat de tegen haar leunende held voor hare belangen viel, is ze tevens vast- beraden en bereid, hem, den voorzaat van het thans regeerend hnis van Oranje Nassau tegen wien ook ter zijde te staan. Nevens haar staat de Nederlandsche Leeuw met opgeheven manen, den regterpoot geplaatst op de door koning Philips geschonden previlegien, gereed om deze te ver- dedigen als het kostbaarst kleinood van het Nederlandsche volk. Het geheel stelt dus voor, hoe ook hier een der voorvaders van Oranje Nassau reeds voor 300 jaren ten koste van zijn leven 's lands vrijheden verdedigde en hoe het Nederlandsche volk dit niet vergetende, met Oranje wenscht vereenigd te blijven vol vertrou- wen op 't koniuklijk devies van 't rijkswapen Je maintiendrai. Bij het scherpschutters-feest te Loosduinen heeft het oudste vrouwtje van 'tdorp met een jong scherpschntter, uit Delft, gedanst. Spoedig schaarde zich mecrderen om het ongelijke paar en maakte men, door de muziek voorafgegaan, een rondedanswaarbij het gewone „zoenen, zoeneu" gezongen werd. De scherpschutter kustte haar waarlijk, het 80jarig olijke vrouwtje. bloosde en ontvlugtte haar galanten danser. In de gemeente Scherpenzeel bevinden zich twee personen, oom en neef, die volkomen den- zclfden naam dragen. Bij de jongste verkiezing voor leden van den gemeenteraail heeft zich nu het geval voorgedaan, dat die naam op een ge- noegzaam aantal steinbriefjes voorkwam om den daardoor aangewezen persoon in herstemming te doen komen. Tot dus verre scbijnt de kwestie niet beslist te zijn, wie, de oom of de neef, door de kiezers is bedoeld, en over wien alzoo her- stemd moest worden. Te Enschedd hebben dezer dagen de beide wethouders hun ontslag genomen, uithoofde zij zich niet kondec vereenigen met de gevoelens en het beheer van den burgemeester. Dingsdag 27 Julij jl. werd daar eene raadsvergadering gehoudeu ter benoeming van nieuwe wethouders. Nadat drie gekozene achtereenvolgens onmid- delijk bedaukt en de overige leden de verkla- ring afgelegd hadden dat zij eene eventueele beuoeming niet zouden aannemen, werd besloten I eene commissievan drie raadsleden te benoemen, om met den commissaris des konings in Over- ijssel of met den minister van binnenlandscke zaken in overleg te tredeu over hetgeen in deze buitengewonen toestand behoort te geschieden. Te Knijpe woont een man, die 105 jaar oud is en wekelijks zijn liefdegaven inzamelt te Heerenveen. Hij is misschien de oudste ingezetene van Nederland. Hij heeft in dezen hoogen ouderdom het ongeluk, dat zjjn dochter reeds meer dan 25 jaar bedlegerig is, zoodat bij in zyn armoede deze moet onderhouden, oppassen en verzorgen. Gelnkkig echter voor hem, dat men zulk een oud man gaarne iets geeft. IIij heeft dan ook zijn vaste begunstigers. De volgende mnnten hebbei in Belgie wettigen koers en mogen door niemand gewei- gerd worden. Uit Frankrijk de stukken sedert 1864 geslagen uit Belgie, de stukken van Leo pold II; uit Italie, de stukken van 1863; uit Zwitserland (Helvetie) stukken sedert 1860 uit den kerkelijken staat, de stukken van Pius IXalle vijffrancstukken zonder uitzondering. De metselwerken aan de Scheldebrug, te Temsche vorderen met spoed. Niet minder dan een 200tal werklieden zijn op dit oogenblik, aan de Temsche zijde in voile werking. Eene brug van honderd meters lang, staat in het wa ter als stelling en is voorzien van cen dubbel spoor, om de materialen aan te brengen en te vervoeren welke benoodigd zijn voor de metsel werken aan de reuzenpijlers. Deze brug is ver bonden met de andere stellingen die van den eenen pijler naar den anderen leideu. Reeds zijn de werken zoo vev gevorderd dat ineu mees- ter is geworden van de breuk welke aan de ijzeren kas van den eersten pijler, bij het neder- zinken gekomen was. Deze heeft nu eene diepte bereikt van 16 meters. De tweede pijler zal binnen eenige dagen dezelfde diepte bereikt heb ben. Kortom, alles vordert, en het water over, gaan de werken aan het leggen van den spoor- weg insgelijks goed voort. Binnen eenige dagen zal de zandheuvel in de vallei, voor het kasteel van Bornhem, en welke tot boven den Schclde- dijk moet verheven worden, de voile hoogte be reikt hebben is dit gedaan, dan zijn alle moeije- lijkheden van den weg, tot aan de Schelde, vereffend. Aan het maken van station en water- loopen wordt insgelijks ijverig gewerkt. Voor de brug over de Vliet bij Puers zijn de paal- werken omtrent gereed, en kan men oumiddelijk de bogen beginnen te steeken. Jammer dat er vertraging is aan de brug te Willebroeck, ten gevolge der onderhandelingen met de stad Brus- sel om het water der vaart eenige duimeu te laten dalen en met meer gemak de metsel werken aan de brug te kunnen verrigteu. Bin nen weinige dagen hoopt men evenwel, dat alle tegengang zal opgehoudeu hebben. Voor de eerste maalzegt de Gentsehe Bien public, heeft men dit jaar bij de processie van het II. sacrament van Mirakel te Brussel geen militair eskorte gezien. Daarentegen tradeu des avonds 200 soldaten als figuranten op in het drama la Patrie van Sardou, dat opgevoerd werd in het Theatre de la Monnaie. Door het hoofdeomitd voor de pauselijke werken te Brussel, is besloten dat voortaan elken donderdag der week een vertrek der pauselijke vrijwilligers zal plaats hebben. Voor het hof van assises te Brussel stond dezer dagen zekere Bachelerij te regt als be- schuldigd van te hebben geschreven, gedrukt en uitgegeven een schotschrift tegen keizer Napoleon, waarin diens bijzonder leven op de schandelijkste wijze ten toon gesteld is en de Franschen openlijk worden aangespoord tot het vermoorden van hunnen keizer. De houding van den beschuldigde, die Frankrijk ten gevolge van tegen hem geslagen vonnissen voor opligtiug ontvlugt was, crkende op de meest onbeschaatude Per (trie maanden binnen Neuzen. franco door het geheele Rijk. geheel Belgie. Enkele nomraers 1,— 1,25 1,40 0,1'5 IKCic Men abonneert zich bij alle Boekhandetaars, Posldirecteuren en Brievenbushouders. BIJ 0,40 o.io Van 1 tot 4 regeU Voor elke regel Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dtngadag en Vrijdag avond 0 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1