VLGEMEEN No. 437. Zalurdag 31 Julij 18(51). 9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsehe berigten. o ABONNEMENT. V E R S C IIIJ N T elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O K T COIBP, te Neuzen. ADVERTENTIEN. Wij vestigen de aandacht van den lezer, op de wijziging van den spoor- trein, in correspondentie met de stoomboot Tele- graaf van Nenzen op Hansvveert en Rotterdam 8,30 vm., van Rotterdam 8,10 vra, en van Ilans- weert 2,30 nm, Neuzen, 30 Julij. Weinig nieuws voor leden nit Parijs. Ook het Journal officiel geeft niemendal. In de ge- rnchten en geruchten van geruchten sterven thans de laatste klanken uit van het wetgevende lig- ehaam. De afgevaardigden zijn naar hunne ver schillende departementen getrokkenen eene nieuvve periode van afwachting en verwachtiug zal nu duren tot den dag, dat de senaat die grondwettige vraagstukkeu zal liebben open te leggenwelke thans nog in studie en in staat vaiT bewerking zijn. Prins Napoleon wil aan de wereld verkondigen dat hij geenerlei aandeel in de laatste zaken heeft gehad ja dat hij sodert 1865, toen hij het presidum neerlei van den ge- heimen raad, geen aandeel aan de regering ge- nomen heeft. Het conflict tusschen de lioogere en lagere lords geeft aan de pers eon tal van beschoo win- gen. Wij hebben in ons vorig nummer gezegd, dat we nog niet wisten of de wet zou ir.getrok- ken worden of nog gedebatteerd. Er is besloten tot het laatste. Wat bljjft er voor een regering over, als zij nog politieker wijze oplossen, noch nntbinden kan In het noorden van lerland zijn de gemoede ren thans kunstmatig tot rust gebragten de vele politic maatregelen verstrekt door een tal patrouilles, houden er die kunstmatige kalmte in. De openbaarmaking van den inhoud van het roode boek houdt de polemiek bezig van de Ber- lijnsche en Weener dagbladen. De Gazette de la Croix vindt het dwaas, dat de stukken der diplomatic openbaar gemaakt worden. Al naarmate de omslagen der stukken blaauw, geel, groen of rood zijn, worden de ma- terialen daar uitgeligt en ter beoordeeling gesteld. Wat hebben de menschen noodig te weten wat er in die staatstukken staat. Dat dacht Bismarck ook eens6f de stukken zijn werkelijk belang- rijk, sprak hijen dan geen gouvernement zal 7,e dan aan de openbaarheid prijs geven<5f ze hebben geen waarde en dan beteekenen ze nie mendal. Dat is conform Omar toen hij de biblio theek te Alexandrie gebruikte om de badstoven er mee te verwarmen. Die boeken zijn of vbor de Koran, en dan zijn ze niet noodig; want de Koran is uit zich zelf genoegof ze zijn er tegen en dan deugcn ze niet. Zoo wordt het oude weer nieuw, wat is het echter gelukkig dat het nieuwe ook weer oud wordt. Z. M. heeft goedgevonden aan 37 gevan- genen te Hoorn vermindcring van straf te ver- leenen van e6n tot drie maanden, voor deman- tnoedige bulp door hen bij der. brand in het huis van correctie aldaar op den l9Mei jl. verleend. Het Staatsblad no. 129 bevat de wet van 15 Julij 1869, houdende goedkeuring der be- palingen van eene overeenkomst door Neder- landschc en Belgischc commissarissen op 15 Maart 1869 aangegaan, omtrent de grensscheiding tusschen de beide rijken in het Zwin. Naar men verneemt is bij den raad van state aanhanging een wetsontwerp omtrent de banken van leening, waarvan de opheffing van het monipolie dier inrigtingen een hoofdbeginsel uitmaakt. Naar men verneemt heeft de minister van .oorlog last gegeven om al de miliciens der lig- ting van 1868 bij de troepen te voet die in Belgie nog ruim een jaar onder de wapenen moeten blijven en daarom gedurende den oogst- Jijd verlof krijgen in deu loop dezer maand met groot verlof naar hunne haardsteden terug te zemlen. Daar in deze courant fegenvvoordig voor de aanduiding van maten en gewigten meestal de namen gebezigd worden die daaraan bij de wet van den 7 April jl., Staatsblad no. 57, zijn toegekcndhcrhalen wij hier tot regt verstand voor sommigen onzer lezers het volgende uit genoemde op 1 Januarij 1870 in werking tre- dende wet. De voorwerpen, in het jaar 1799 onder de namen van metre en kilogramme in de staats-archieven van Frankrijk nedergelegd, zijn de grondslagen der maten en gewigten. De eenheid van maat is de afstand tusschen de middelpunten der eindvlakken van voornoem- den metre bij de temperatuur van smeltend ijs. De eenheid van gewigt is het gewigt van voornoemd kilogramme in het luchtledige. De maten en gewigten die bij uitsluiting in het rijk mogen worden gebezigd, zijn Lengtematen. Myriameter10 kilometers, 10.000 meters, 10 mijlen of 10.000 el. 1000 meters of 1000 el. 100 meters of 100 el. 10 meters of 10 el. grondslag der maten. 0.1 meter of 0.1 el. 0 01 meter of 0.01 el. 0.001 meter of 0.001 el. Kilometer of raijl Hektometer Dekameter of roede Meter of el. Decimeter of palm Centimeter ofduira Millimeter of streep Vlaktematen. Hektare of bunder 100 aren, 10.000 vierkante meters, 100 vierk. roeden of 10.000 vierk. el. Are of vierk. roede 100 vierk. meters of 100 vierk. el. Centiare of vierk. el 0.01 are, vierk. meter of 0.01 vierk. roede Ruimtematen. Dekastere10 steren, 10 kubieke meters 10 wissen of 10 kubieke el. Stf.re of wisse kubieke meter of kubieke el. Decistere0,1 stere, 0.1 kubieke meter of 0.1 kubieke el. Inhoud s maten. Kiloliter Hektoliter, vat of mud Dekaliter ofschepel Liter, kan of kop Deciliter of maatje Centiliter ofvinger- hoed 10 hektoliters, 1000 liters, 10 vat, 10 mud, 1000 kan of 1000 kop. 100 liters, 100 vat of lOOmud 10 liters, 10 kan of 10 kop. kub. decimeter of kub. palm. 0.1 liter, 0.1 kan of 0.1 kop. 0.01 liter, 0.01 kop. kan of 0.01 Gewigten. Myriagram10 kilogram., 10.000 gram- men of 10 pond. Kilogram of pond grondslag der gewigten. Hektogram of ons 0.1 kilogram, lOOgrammen of 0.1 pond. Dekagram of lood 0.01 kilogram, 10 grammen of 0.01 pond. Gram of wichtje. 0.001 kilogram ofO.OOlpond. Decigram0.1 gram of 0.1 wichtje. Centigram0.01 gram of 0.01 wichtje. Miligram0.001 gram of 0.001 wichtje. De namen en waarden der lengtematen kun- nen, met bijvoeging van het woord vierkante, als vlaktematen, en met bijvoeging van het woord kubieke, als ruimte of inhoudsmaten gebe zigd worden. Zaainslag, 28 Julij. Tot predikant bij de christelijk afgescheiden gemeente alhier, is beroepen de wel eerw. heer A. Steketee, kau- didaat der theol. school te Kampcn. Groede28 Julij. Onze verwachting aangaande een beterc regeling van het bricven- vervoer waarvan sprake in het vroegere berigt aangaande deze zaak is niet telenrgesteld gcwor- den. Vroeger toch bleven de brieven voor hier en Nieuwvllet van 4 a, 5 uren 's middags te Breskens liggen tot den volgenden morgen te 7 uren. Thans zullen we ook (behalve des morgens) onze brieven des avonds na aankomst der boot ontvangen. De verdere regeling is dus onbekend. Sluis, 27 Julij. Naar wij vernemen heeft de kon. kantvverkschool alhier, andermaal een bewijs ontvangen van de belangstelling van het vorstelijk huis. Hunne K. K. H. II. prins en princes Frederik hebben daaraan andermaal eene som van houderd gulden geschonken. Op de rivier de Maas, ter hoogte van Kra lingen, heeft 11. dingsdag ochtend, omstreeks half negeu ure, een ontzettend ougelnk plaats gehad. Het aakschip Anna Maria, schipper L. Krull, werd door de stoomboot Rhenus No. 3, kapt. Herman, overvarcu. In weerwil van de pogin- gen des schippers, om af te houden, kivam zijn schip in geweldige aanrakiug met eene boot, door genoemde stoomboot gesleept. IJlings begaf Krull zich met zijne familie in een boot om zich te redden, maar op dat oogenblik werd zijn schip aanstukken geslagen en kantelde het bootje, ten gevolge van den schok. De vijf personen, die er zich in bevonden, verdwenen in de diepte Hoewel terstond hulp aanwezig was, mogt het allecn gelukken den schipper, diens schoonmoeder en knecht te redden. De vrouw en een kind van Krull zijn* verdronken. Uit Maastricht schrijft men van 23 Julij Naar men verneemt is te Eckt en te Schiuveld, twee dorpen in Limburg, tegen de verkiezingen aldaar protest aaugeteekend. In laatstgenoemd dorp zoude het lint waarmede de stembus was verzegeld, losgesneden en weder aaneengebondeu zijn. De bus zou hierop, op verlangen van een kiezer, ongeopend andermaal verzegeld en door twee mar^chaussees op het parket van den officier van justitie alhier gedepon eerd zijn. Uit Schin- veld wordt hieromtrent, onder dezelfde dagtee- kening, het volgende gemeld „In deze gemeente, waar nog al dikwijls onregclmatigheden in zake van verkiezingen zijn voorgevallen, hebben de beide stemopnemers, in de meening verkeereude dat de stembus zich niet in dien toestaud be vond als bij hare verzegeling van den vorigen dag, geweigerd tot de ontzegeling over te gaan en goedgevonden, ondanks het verzet van den voorzitter van het stembureau, de bus in bezit te nemen en deze ongeopend bij den kantonregter in bewaring te stellen. De burgemeester die in het stembureau had voorgezeten, heeft van deze willekeurige haudeling proces-verbaal opgemaakt en dit aan de regterlijke autoriteit ter vervol- ging opgezonden." Zaturdag-avond heeft een zonderling voorval op den boulevard Mazas te Parijs plaats gehad. De grond kwam plotseling op verscheidene plaatsen in beweging en er ontstondeu scheureu, waaruit waterstralen sproten eu wel in z66 groote mate, dat vveldra de gansche boulevard eu de naburige straten werden overstroomd. 't Schijnt dat ten gevolge van deu sterken regeu, die vrijdags was gevallen, de riolen overstelpt waren en het water zich een uitweg heeft gezocht. Door de krachtige hulp van de te Toulon aanwezige zeelieden, soldaten en pompiers is die stad voor een ontzaggelijke ramp behoed. De bergplaats der kolen voor den spoorweg had vlam gevatzoodat alle vrecs bestond voor het in de onmiddeliike nabijheid gelegeu artillerie- magazijn, waar ook cartouches vervaardigd wor den en een zeer groote voorraad kruid aanwezig is. Na drie uren lange inspanning heeft men den brand kunnen blusschen eu was het gcvaar alzoo geweken. Eene wednwe, die in eene zeer fatsoenlijko wijk van Londen een mooi hnis bewoonde, deed op zekeren dag een zeer rijken proenrenr hij zich ontbieden door wien zjj iianr testament liet opmakenin hoofdznak de bepaling bevattende, dat eene som van 60,000 p. s. onder versehil- lende instellingen van liefdadigen aard naar haar dood zou verdeeld worden. Korten tijd daarna werd haar door den procureur hart en hand aangc- boden, welke door de dame, na eenigen schrooin werden aangenomen. Den morgen na het hu- welijk was onze man de gelu'kkige bezitter van eene lmndige avonturrerster, die het middel had uitgedacht om zich van een man en een goed onderkomen in den nood te verzekercn. Te Keulen is (lezer dagen een Engelschmau, die om schulden in de gevaugeuis zat, door middel van eeu kist daaruit outsnapt. llij zat er in gezelschap van een koopmau uit Keuleu, die een groote kist luet papiereu kreeg, waarvan hij er eeuige noodig had. De kist zou deu volgenden morgen vroeg weder worden geliaald. Voor dag en dauvv kroop de Engelschmau in de kist, na zijn schoeueu en rok op een stoel te hebben gelegd. De kist werd gesloteu en op eeu kruivvageu uit de gevangeuis gebragt naar een huis in de stad waar zij 11a eeu half uur werd geopend. Toen sprung de Eugelschman er uit, en van de outsteltenis der vrouw des huizes maakte hij gebruik, oui zich te verwij- dereu met een hoed en schoeueu, waarvan bij zich meester wistte maken. Hij is zegt men over de greuzeu naar Nederlaud gegaau. Wij vreezeu echter dat deze nieuwe Hugo de Groot daar niet veei bij vvinueu zal, adres aau het gebeurde met deu heer Lamb. Eeu Amerikaausche courant bevatte eeno advertentie, waarbij, tegen iuzeuding van drie dollars eeu middel belould werd om een rijk uiau te worden. Een der lezers kwam deze kouuis- geving zoo aanlokkeud voor, dat bij onverwijld de verlaugde som iu/.oud. Met omgaaude post, outving hij het volgende recept„Vermeerder uvve iukomsteu eu venniuder uwe nitgaven. Werkt iederpn dag achttiou ureu, eu leef vau haver, gort eu water." Per drie maanden binnen Neuzen franco door het geheele Rijk geheel Belgie. Enkele nommers Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Posldirecteuren en Brievenbushoudera. 1,— 1,25 1,40 0,05 BIJ Van 1 tot 4 regels 0,40 Voor elke regel meer. w 0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. NAMEN. WAARDEN. De Wiener Pre9se deelt vreeselijke bijzonderheden mede omtrent de ontdekking in het Carmelieteokloo9ter te Krakau, van eece non die daar reeds 21 jaren opgesloten was. Eerst na groote aarzeling van den bisschop de Galeaki ver- kreeg de regter van instructie magtiging om in het klooster door te dringeu, want de bi9Schop meende dat de 01 tvangen anonyme aanwijzing slechts eene mysti'ficatie was. Toen de regter van in3trnctie aan de concierge van het klooster de door den berigtgever aangeduide non Barbara Ubryk te spreken vroeg, deinsde zij terug en antwoordde stamelend dat i9 niet moge- lijk. Daarop zocht zij zich met nog een andere non uit de voeten te maken, maar zij werden daarin door de magi9traat verhin- derd, die hen integendeel gelastte de eel, waarin „de zu9ter" opge9loten was, aan te wijzen. Hieraan werd gevolg gegeven en nu zag men dat de eel naast een gemak gelegen was, het ven9ter was digtgemetseld terwijl slcchta een kleiue opening eeuige zeldzame lichtstralen doorliet. De deur bevattc ecu luikje, waarschijnlijk dienende tot het toereiken van voedsel aan de arme opgeslotene. De eel is zeven senreden lang eu zes breed. In dat donkere gat, verpest door de nabijheid van het gemak, was een volkomen noakte half krankzinnige vrouw met wilde gelaatstrekken nedergehurkt, welke, na zoovele jaren weder licht en menschelijke wezen9 ziende, hare hauden zameuvouwde en schreijende uitriepik heb honger, heb medelijden met mij, geef mij vleesch, ik zal gehoorzaam zijnDe eel bevatte niets dan een hoop afzigtelijk stroo, menschelijke uitwerpselen en een bord met beschimmelde aardappelen. Te vergeefs zocht men naar een bed of een tafel of een stoel. Daar lag Barbara Ubryk sedert 1848 De aaublik van dat ongelukkige wezen, het ligchaain bedekt met drek, de beeneu onder zich gevouwen, de wangeu ingeval- len, een geheel kaalgeschoren vuil hoofd was ontzettend. Op bevel van den regter werd den ongelukkige een hemd aangetrokken, waarna de inmiddeU geroepen bisschop, op het gezigt van het slagtoffer zeer ontroerde, de hevigste verwijten rigtte tot de verzamelde nonnen. De biechtvader en de abdis, die tot de aanzienlijkste familieu van Folen behooren, werden onmiddelijk afgezet. Ondervraagd zijnde naar de oorzaak van hare opsluiting ant* woordde Barbara: ik heb de belofte van kuischheid geschocden, maar die daar (zich met eene onbeschrijfelijke uitdrukking tot hare „zu9tera" rigteude) zijn niet kuischer dan ik, en het zijn ook geene engelen. Barbara is in een gasthuis overgebragt. Een gerechtelijk onderzoek is iugesteld, doch dit ontmoet vele zwarigheden waut het gelaat der nonnen is met een dikken sluijer bedekt, zoodat de regter niet weet met wie hij te doen heelt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1