ALGEMEEN No. 436. Woensdag 28 Julij 18(59. Ode Jaarav Binnenlandsche berigten. IJuitenlandsehe berigten. ABONNEMENT. VERS'C HUNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O K T Com P. to Iouzpii. ADVERTENTIEN. Neuzen, 26 Julij. Het nienwe ministerie in Frankrijk iszamen- gesteld en dus de crisis als geeindigd tc beschou- wen, ofschoon de verandering die in het perso- neel der ministers is gekoraen al zeer gering is en zich in hoofdzaak bepaald bij de verwijdering van den minister Ronher en de optreding van den prins Latour d'Auvergne, gezant van Frank rijk bij het hof van koningin Victoria, als minis ter van buitenlandsche zaken. Men gelooft niet dat de Franschen zeer tcvre den zullen zijn met de zaraenstelling vac het ministerie, daar het niet een element in zich bevat dat gezegd kan worden de liberale partij te ver- tegenwoordigen en in zijn midden geen man van talent bezit die als den eigenlijker leider van het kabinet zon zijn te beschouwen. De zeer vreedzarae beweging ter bevordering van de zondags-rnst heeft te Parijs eene zekere uitbreiding verkregen eu vindt veel bijval. De galanteriewinkels zijn dientengevolge bijna alle des zondags gesloten en de pogingen van de bedienden in andere zaken heeft tengevolge ge- had dat de vleeschhonwers hebben besloten hunne vvinkels des middags ten 2 ure te sluiten, welk voorstel door de vleeschhouwers bedienden is gocdgekenrd, waardoor vele moeijelijkheden en zeker eene zoogenaamde greve zijn voorkomen. In Engeland is de aandacht zeer gespannen door de bestaande verwikkeling tusschen het huis der gemeenten en dat der lords over de zoogenaamde Iersche kerkwet. Deze wet, die de opheffing der staatskerk in Ierland beveelt, is door het huis der gemeenten onder de toejuiching van het Engelsche volk aangenomen, doch door het huis der lords zijn op deze wet zoovele amandementen voorgestekl dat dit met eene verwerping der wet gelijk staat, en de ministers hebben besloten de wet iu te trekken om ze in het najaar andermaal in te dienen. Eene openbare vredebreuk tusschen het huis der gemeenten en dat der lords zal hiervan het gevolg zijn, die alligt aanleiding kan geveu tot ergerlijke tooneelen tusschen de reeds zoovijan- dig tegenover elkander staande partijen in Ierland. In de bijvoegsels der Staatscourant van donderdag 22 Julij is opgenomen een staat van nalatenschappen van militairenbehoord heb- bende tot de landmagt in Nederlandsch Indie, waarvan de saldo's wegens hun gering bedrag niet onder het beheer der weeskamer te Batavia gesteld, door de regthebbenden bij het departe- ment van kolonign in Nederland behooren te worden ingevorderd. Uit deze provincie komen daarop voorPieter Baasgeboren te St. Anna ter Muiden, soldaat, overledeu den 21 Julij 1864 te Soerabaija, geldelijk bedrag f 2,98Marinas de Bruyne, geboren te Vlissingen, sapeur le kl., overleden den 6 Februarij 1863 te Soerabaija, geldelijk bedrag f 2,90; Hermanus Johannes Christoffel Beereus, geboren te Veere, korporaal artillerie, overleden den 27 Augustus 1865 te Tebing Tingie, geldelijk bedrag f 1,321Adri- aan Johannes Desson, geboren te Middelburg, soldaat, overleden den 9 September 1865 te Ke dong Kebogeldelijk bedrag f 3,78Eduard Willem Mijnard Engelberts, geboren te Vlissin gen, soldaat, overleden den 10 Februarij 1865 te Salatiga, geldelijk bedrag 1,80Arend Fre- derik Grauss, geboren te Middelburg, soldaat, overleden den 17 September 1865 te Palembang, geldelijk bedrag /'4,98; Angelas Gratianus le Groe, geboren te Hoofdplaat, soldaat, overledeu den 16 December 1865 te Soerabaija, geldelijk bedrag 2,55Johannes Adrianus Huygen, ge boren te Zierikzee, soldaat, overleden den 11 Maart 1863 te Padang Pandjang, geldelijk be drag f 2,90Gerrit Hofman, geboren te Axel, £ddaat, overleden don 6 Julij 1864 te Soerabaija, geldelijk bedrag f 4,25Jan Marijs, geboren te Middelburg, soldaat, overleden den 25 Julij 1865 te Weltevreden, geldelijk bedrag /'4,37j; Pieter Moerman, geboren te Kats, kanonnier, overleden den 24 September 1865 te Saraarang, geldelijk bedrag f 1,65; Pieter de Rieke, geboren.te Rit- them, ziekenoppasser, overleden den 11 Septem ber 1865 te Serang, geldelijk bedrag ^4,20; Antony Sterek, geboren te Hontenisse, kanou nier 1» klasse, overleden den 24 Januarij 1865 te Djene Pontogeldelijk bedrag 3,41; Cor nells de Smidt, geboren te Axel, soldaat, over leden den 16 September 1864 te Willem I, gel delijk bedrag f 4,21 Marir.us Willemse, gebo ren tc Vlissingen, kanonnier 2« klasse, overleden den 2 September 1865 te Samarang, geldelijk bedrag f 4,02. In de afgeloopen week zijn de spoorweg en kanaalwerken op het eiland Walcheren, voor- namelijk die te Vlissingen, bezocht door den heer M. H. Jansen, oud-kdlonel der marine, in gezelschap met den zoon van den heer Maury, thans professor aan de militaire academic te Norfolk, groot voorstander van eene stoomvaart- verbinding van Amerika met Vlissingen. Ge- noemde heer Maury heeft zijne studien als inge- nieur te Londen voltooid en keert binnen weinige dagen terug naar Virginie. Ilet is dus van groot belang dat hij persoonlijk bekend is met de ligging van Vlissingen en de belangrijke hier in aanleg zijnde werken, om een en ander aldaar nader te kunnen toelichten. Bij de inlevering der stembiljetten voor 3 leden van den gemeenteraad te Zuidzande zijn door eenige kiezers bezwaren ingebragtomdat aan hen gemerkte biljetten bezorgd waren. Zoo- veel mogelijk zijn door de leden van het stem- bureau anderen verstrekt, doch vele kiezers zijn te huis geblevenzoodat van de 52 slechts 27 gestemd hebben. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de verkiezing zal vernietigd worden. Een der aftredende leden had te kennen gegeven niet in aanmerking te willen komen, zoodat het geene belcefdheid aan de aftredenden zoo als de periodieke herkiezingen in sommige gemeen ten veelal zijn, gold, maar voor eene plaats al- thans, er een geheele vrije keuze moest wezen. Daar niet ieder le courage de son opinion heeft en de merkteekenen de gelegenheid konden gcven, na te gaan wie op A en wie op B gestemd had, was die vrijheid tamelijk denkbeeldig. Den 23 dezer had in den gemeenteraad te Bath de plegtige uitreiking plaats van medailles en getuigschriften toegekend aan F. Schweighard kwartienneester, M. van Pelt, VV. van de Velde, G. Androm, L. S. Bor en J. Barendregt, sloep- roeijers, (de twee laatste waren afwezig) voor het redden van een Belgisch onderdaau in den nacht van 1 Dec. 1867, toen een hevige storm op zee woedde. Deze ouderscheidiug werd hun door het Belgische rijk toebeschikt door de be- moeijing van den consulairen agent van dat rijk, de heer F. V. de Grooff. Ook ter zelfder tij d werd hunne menschlievende daad door ous gou- vernement beloond. Met eene korte, krachtige toespraak werd aan die vier niannen het eermetaal door den voor- zitter op de borst gehecht, waarna de kwartier- mcester een woord van dank bragt aan alien die hadden medegewerkt om hun ten tvveedeu male zulk eereblijk te doeu erlaugen, met de belofte om waar dit in hun vermogen was voor hunne iu nood verkeerende natuurgeuooteu alles te wagen. Ter bijwoning der plegtigheid waren eenige uitgenoodigd, en werd na den afloop in gezelligen kring menige toast aan koning Leopold II, Willem III, de redders enz. gebragt. Uit Rozendaal wordt van 19 Julij gemeld Gisteren avond omstreeks 11 uren barstte er brand uit iu de schuur bij eene bouwhoeve on- der oud Gasteltoebehoorende nan den heer P. F. Eemau. In korten tijd was do geheele j schuur met al de omliggcnde getimmcrtenuit- j gezonderd het woonhuis, vernield. In de schuur bevond zich eenig klein veebouwgereedschap- pen en p. m. 30 a 40,000 Ned. pond hooi 't welk alles verloren is. Over het ontstaan van den brand is niets bekend. In weinige maanden is dit de vijfde kapitale bouwschuur welke in die gemeente afhrandt. Er wordt in Rotterdam wel eens geklaagd over een groote en kostbare politie. Dat andere plaatsen daar ook hun deel van hebben bewijst het volgende. De kosten der Londensche politie bedroegen in het afgeloopen jaar f 9,692,040, hun getalsterkte is 8906 man en wel 26 hoofd- commissarissen, 256 hoofd-inspecteurs, 931 in- specteurs en 7693 agenten. Dingsdag 20 dezer werd in het kerkge- bouw der Evang. Luthersehe gemeente te Rotter dam het jaarlijksch opeubaar examen gehouden van de leerlingen der inrigting voor doofstommen- onderwijswelk examen blijk gaf van de goe- de vruchten van het aan die inrigting gege ven ondcrrigt. Uit een bij die gelegenheid uit- gebragt verslag bleek, dat het aantal leerlingen thans geklommen was tot 102, zijnde 54jongens en 48 meisjes terwijl door 10 onderwijzers en 3 onderwijzeressen onderrigt gegeven wordt. In de finantieele aangelegenheden hadden zich gun- stige vorschijnselen voorgedaan evenwel moot de inrigting in dit opzigt aan de algemeene ondersteuning aanbcvolen blijven. Op de internationale tentoonstelling te Amsterdam beviudt zich een schrijfboek van een 9jarigen knaap, ter school gaande van den heer Maassen die, geheel lam zijndegeleerd heeft met den mond zeer duidelijk te schrijven. Het is inderdaad een treffend en Icerzaam voor- beeld van hetgeen inspanniug vermag. Eene Friesche dorpsmeid slikte dezer da gen eene speld in. Een dokter liet haar Deven- terkoek eten, meer dan zij luste, en de speld verdvveen. Opmerkelijk was het dat in het vol gende kwartaal 7 meiden en ontelbare jongens spelden hadden ingeslikten dat alien er ook door hetzelfde heilzaam middel gelukkig weder afkwamen. Als een bewijs hoe vindingrijk sommige gemeentebesturen zijn om de door de wet aan de gemeenten opgelegde kosten van het lager onderwijs te ontgaan, moge het volgende dienen. In eene kleine gemeente vond de raad goed de jaarwedde van een aan te stellen hulpouderwij- zer te bepalen op [200, omdat naar's raad zeg- gen, ieruand aangeboden had, die som daarvoor aan de gemeente te schenken. Wie was nude philanthroopdie de schenking aaubood Nie- mand anders dan de hoofdonderwijzer die door zijn ziekelijken toestaud verhinderd werd som- tijds school te houden eu, zeer zeker tegen zijn wilvan het gemeentebestuur den welgemeen- den raad had ontvangen om van zijnc karige wedde van f 400 de helft te laten inhouden teneinde daarmede den hulponderwijzer, die tij - delijk de school zou waarnemen, te betaleu. Ge lukkig dat dit philautropischo raadsbesluitde avereehtsche strekking hebbende om het lot van den ziekelijken onderwijzer te verzachteubij hooger gezag eene goedkeuring vond. Dr. W. II. Eugelman, die voor rekening van het Nederlandsch bijbelgeuootschap in de Soendalanden werkzaam wasten eiude de Soendasche taal aan te leeren om later den bijbel iu die taal over te brengenis in het begin dezes jaars te Buitenzorg, op Java overledeu. De Belgische regering heeft een zeer groot getal miliciens van al de corpsen met 3 weken verlof naar hunne haardsteden gezonden, om bij de inzameling van den oogst de behulpzame hand te bieden voorwaar een maatregel, die ook iu Nederland wel navolging mogt vinden. Jufvrouw Fortuna is niet altoos zoo blind als men gelieft te zeggen eene dengdzame en brave dienstmeid te Antwerpen, wonende in de Hamerstraat aldaarheeft een lot van 80,000 thaler in de loterij van Brunswijk gewonnen. Op den dag dat deze tijding te Antwerpen be kend werdontving zij niet minder dan 50 huwelijks aanvragen. Deze zal ten minste niet kunnen klagen dat zij uit de wereld is moetcn vertrekken zonder ge\ raagd te zijn. Door het Fransche ministerie van landbouw en koophandel is het volgende bekend gemaakt „In Sicilie is door den heerschenden veetypluis de veestapel met ruim 300,000 stuks verminderd. Dien ten gevolge ontbreekt het er ann den noo digen mest voor den landbouw en is de prjjs van het vleesch tot eene buitensporige hoogte gestegen. Te Palermo, eene stad van 200,000 zielen, worden naauwelijks 20 ossen daags go- slagt, waarvan nog een gedeelte voor de troepen en do hospitalen bestemd is. Allecn doorruimen invoer kan in de klimmende behoefte voorzien worden, en de handel kan .dus zoowel voor veo als voor vleesch op.een ruimen en voordccligen afzet in Sicilie rekenen." De Engelsche infanterie zal van nieuwe bajonetten worden voorzien. Het model, waarop de keuze is gevallen, is een wapen, dat te gelijk dient als zwaard, zaag en bajonet. Het lemmct is een zwaard, de rug een zaag en de punt ecu bajouet. Uit proefnemingen is geblekon dat dit wapen uitmuntend aan de verwachting yotdoet. Het is helaas maar al te zeer een feit, dat de vreemdelingen den merkwaardigen Theems- tunnel, een van de great attractions van Louden, niet nicer zullen bezoeken. De Ooster spoorweg- maatschappij heeft den onderaardschen gang go- kocht om er eene lijn te leggenen van dit oogenblik is die merkwaardige passage voor het pubiiek gesloten. De bouw van dien tunnel heeft meer dan 600,000 pd. St. gekostterwijl hij bij den verkoop niet het dcrde gedeelte heeft opgebragt. De staat heeft derhalvo in dit zaakje een verlies geledeu van meer dan 200,000 pd. st. De generaal vicariaat van Rome heeft een statistiek openbaar gemaakt van den bevolkings- toestand dier stad. Volgens deze opgaveu, teldo Rome op paschen van dit jaar 220.532 zielen, of 3154 meer dan iu 1868. In 1600 had Rome 109.729 inwoners. De Amerikaansche president Grant heeft al de laud- en zeemagt der Unie beschikbaar ge steld tot verhinderingdat er Amerikaansche vrijwilligers naar Cuba vertrokken, om daar den opstand te helpeu uitbreideu. Reeds zijn er veleu gevangen geuomen en teruggebragt. Dat is voor Spanje zeker veel waard tot spoedige be- teugeling van de onlusteu iu die aauzicnlijke kolonie. Als men iu Amerika iets doet, wordt het gewoonlijk goed gedaan. Een' staaltje De spoorweg van New-York naar San Francisco is voltooid. De laatste spijker, die gobezigd is bij deze reusachtige oudenieming, is geheel van goudweegt 18 ons eu heeft een waarde van 350 dollars. Hij werd iugedreven met ecu zil- vereu hamer, eeu geschenk van de maatschappij Pacifis Union Express. Op den spijker staat de volgende inscriptielaatste spijker. Aauvang der werken 8 Januarij 1863. Voltooijing Mei 1896. Moge God de eenheid des lands blijveu bewaren, even als deze baau de twee wereldzeeeu verbiudt. Aangeboden door David HavisSun Francisco. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN vaw IH tot l»-4 Julij. Per drie maanden binnen Neuzen1, n m m franco door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Enkele nommers0,05 Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirectearen en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels Voor elke resrel meer. i 0,40 0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag arond 6 ure. HUWELIJKEN. Dea 24 Julij. Willem Je Kraker, 89 j.» jm. eu Maria 't Gilde, 20 j., jd. GEBOORTEN. 22 Julij. Catharioa, d. v. Jacjbus Verbruggeeu van Neeltje Bakker, Maaike, d. v. Eraus Doom* eu Leantje Boutens. Den 23. Lucas, z. v. Lucas van der Moleu eu vau Judoca Asselman. Jacob Pieter, z. v. Jacobus Marinas do Groen en Catharina de ^eijtcr. Geleijn, z. v. JoUannea Ver- liude eu van Anna Blok.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1