ALGEMEEN Zaturdag 24 Julij 1869. No. 433. 9de Jaarg. I Binnenlandsche berigten. ABONNEMENT. V E R S C IIIJ N T elk en Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure 1) II O I' T COUP, te ]W6uzen. advertentien. Jp- N e iJ z e n 23 Julij. Wii hebben vroeger gewezen op bet gewigt, dat de Middellandsebe zee zal krijgen voor den alo-enteenen Europeschen handelwanneer net kanaal van Suez gebleken zal zijn aan de hooge vcrwaehtingen te beantwoorden. Behalve 1 ruis- sen dat, zooals we gemeld hebben, zich in eene der'natuurlijke havens zal vestigen, komt Enge- land ook en wel met groot gewigt voor den dag. Er heeft zich aldaar een maatschappij gevormcl the Oriental Company," die met een kapitaal van 700 millioen de handels en maritiemeaan gelegenheden zal exploiteeren. Een nog onaan- zienliik haventje, Tobrouck in Tripolizal het eerste station worden. Wat Frankryk uu, zal doen en vooral Marseille, dat zooals men zeg geschrikt is voor die Engelsche plannen eu mil- De Iersche kerkwet levert nog altijd het kapi- tale nieuws van Engeland. De hoogere lords en de lagere dito, zullen wel een beetje de ooeen en ooren moeten rigteu naar de monstei- meetingsdie men overal houdt. In de zaal St James b. v. heeft een meeting plaats gehad, waar de krachtigste tegenkantingen zijn geuit tetren de amendementen der hoogere Lords. De meetings beoogen alleen de wet, de bill zeggen meen maar inzonderlieid over de gebeurtenissen te Alicanie en de kwestie over Cuba. De eed op de constitutio wil nog maar niet altijd vlot nit de borst komen van vele hooggeplaatsten. Het gerucht als zoude de bisschop van Linz geweigerd hebben gebruik te maken van de gratie des keizers voor de uitgesproken gevangenisstraf, wordt van alle kanten tegengesproken. De president der vereenigde staten heeft aan de laud- en zeetroepcn bevel gegeveu op het kracbtigst de onzijdigbeid der staten te bewarcn en alle° aanvallen tegen Cuba te beletten. De president zou een reis doen langs den nieuwen spoorweg naar het westen. Om de gewichtige aangelegenheden met Cuba, Engeland, Spanje, Brazilie" en het zuiden heeft bij deze reis uit gesteld. In de stad Gefle in Zweden is zaturdag na middag een brand uitgebroken die de stad ge deeltelijk, zoo niet geheel in asch heeft gelegd. Z. M. heeft benoemd tot dijkgraaf van den stad Philippine-polder de heer F. Nicolle en tot gezworen van de watering Walsoorden J. van Sikkelerus. De minister van oorlog heeft het volgend sehrijven aan 1IH. kommandereude officieren gerigt Het heeft mijne aandaclit getrokken dat sedert de" inwerking treding van het kon. beslnit van den 15 April jl. no. 2, houdeude uitbreiding der bepalingen nopens het verleenen van burger- lijke rijksbedieningen aan militairen van het leger, de belanghebbenden, die voor de bij dat beslu'it aangewezen bedieningeu in aanmerking wenschen te komen, vermoedelijk met bet oog op de min of meer aanzienlijke inkomsten daaraan verbonden, meestal hunne keuze op zoodanige betrekkingen vestigen, waarin uit den aard der zaak slechts zelden vacaturen kunnen ontstaac, terwijl daarentegen voor betrekkingen waarin jaarlijks een groot aantal plaatscn open- vallen en die voor het meerendeel voor militairen bestemd zijn, zoo als commies bij's rijks belastin- gen, brievenbesteller, postbode, rijksveldwacbter, bew'aarder in eene gevangenis enz., slechts zel den aanvragen aan mijn departement worden in- gezonden. Dit zal ten gevolge hebben dat voortaan j pftreweg het grootste gedeelte der bedieningen, waarvoor militairen in aanmerking kunnen komen I aan andere personen zullen worden toegewezen, en de gunstige bepalingen van het genoemd be- sluit weinig nut voor bet leger zullen opleveren. Het is uit dien hoofde dat. ik de eer hebu te "verzoeken uwe ondergesebikten, wie zulks aangaat, op de voorschreven omstandigbeid op- merkzaam te maken." Axel, 22 Julij. Bij C. Gerritsen albier, is geboren een kieken met drie pootenaan een dier pooten heeft hetzelve zeven nagels. Hontenisse, 21 Julij. Aan den beer P. J. van Remortel, bet eeuige raadslid, betwelk sedert 1851 onafge broken zitting in den raad heeft gehad, werd heden avond door de Ilarmonie St. Cecilia eene serenade gebragt. VERKIEZirVGEN VAN LEDEN VAN DE GEMEENTERADEN in liel voonnalig 4c en 5c District van Zec!and. Axel. Uitgebragt 104, van onwaarde 5, "•eldige 99, volstrekte meerderheid 50 stemmen. b Daarvan bekwamen M. van Dixboorn 63 S. A. de Smidt 41, A. v. 0. Kruijsse 41 St., aftredende leden; L. C. van Vessem 20 en J. Cappon 17 st. Dus gekozen M. van Dix hoorn en li e r s t e m m i n g tusschen de beeren de Smidt, Kruijsse, van Vessem en Cappon. Boschkapelle. Ingeleverd 21 stembnef- waarbij werden b e r k o z e n de aftredende P-_.v"^.,"m.*~n7 A. van de De overige stemmen waren op verscliilleude personen verdeeld. Voor de vervulling der vacature, ontstaau ten gevolge van het genomen outslag als raadslii dezer gemeente van den beer J. F. de Rooij, zijn op voornoemden datum raede 21 stembriefjes ingekomenwaarbij is benoemd de beer Hypoliet de Moor met 11 St., terwijl op deu beer P. d'Dhont, landbouwer, 6 geldige st. wer den uitgebragt. C 1 i n g e. Uitgebragt 16, volstrekte meerder heid 9 St., herkozen de beeren F. Smet 12, B. A. de Cauwer 11 en A. Praet 11 St. G r a a u w. Ingeleverd 33 briefjes, volstrekte meerderheid 17bier van hebben bekomen, de beeren: P. Verhaegen 27, A. Kouijzer 23, aftre dende leden, M. Bauwens 19, Th. Borm 5, J. Stallaert 4, P. L. van Eerdenburg 4, aftredend lid welke verzocbt heeft niet weder in aaumer king te komen, J. Verdurmen 3, J. Borm 2 en G. van Kampen 1 st. Zoodat verkozen zijn de heeren P. Verhaegen, burgemeester, A. Kou ijzer en M. Bauwens. Hengstdijk. Uitgebragt 36 geldige st. Herkozen, de beeren: J. B. lleijens, J. F. Krieckaart en P. A. Staas. Hoek. Getal kiezers 78. Ingeleverd 54st. Van onwaarde, in bianco 1. Geldige stemmen mitsdien 53. Volstrekte meerderheid 27. Be komen de beeren P. Scheele 32, W. G. Diele- man 28, J. Haak 26, C. Platteeuw Pz. 19, Jac. Jurrij 14, M. J. van Dixhooru 10 en A. Ver- brugge 7 st., terwijl onderscheidene andere per sonen een minder aantal stemmen verkregen. Zijn mitsdien gekozen de heeren: P. Scheele en W. G. Dieleman, aftredende ledeu, terwijl wijders her stemming moet plaats hebben tusschen de heeren J. Haak, aftredend lid en C. Platteeuw Pz. Hontenisse. Getal uitgebragte alien gel dige st. 88, volstrekte meerderheid 45. Her kozen de heerenW. liinghout 54, P. J. van Remortel 51 en J. J. Verdurmen 51 st. H e r- Ilebben stemmen bekomen de heeren rar. F. van Deinse 55, L. J. F. van Waesberghe 55, A. G. V. Hombach 54, A. L. J. van Waesberghe 37, M. A. T. Moors 4, F. van Mervennee 3 en wijders twee en eene stem op negen verschil- lende personen. Dus benoemd de drie eerst- gcnoemde, zijndc de aftredende leden. Koewacht. Zijn herkozen de beeren B. van de Vijver, P. F. Dierick en A. B. Neuzen. Getal kiezers 180. Ingeleverd 97 stembriefjes. Van onwaarde, in bianco 3. Geldige st. mitsdien 94. Volstrekte meerderheid 48. Bekomen de heerenJ. J. Fercken 85, mr. J. P. Dronkers 79, J. C. Steenkamp PWz. 73, J. Donze Az 70, P. Moes 14 en J. A. Taze- laar 6 st'., terwijl onderscheidene andere personen een minder aantal st. verkregen. Mitsdien zijn gekozen de heeren: J. J. Fercken, mr. J. P. Dronkers, J. C. Steemkamp PWz. en J. Donze Az., alle aftredende leden. Ossenisse. Her benoemd de heer Jan Francies Rosseel en in plaats van de aftre dende ledeu G. de Waal en Joos Hiel, geko zen de heeren: Petrus de Waal en Judocus Seij. Philippine. Uitgebragt 13 geldige st., hiervan verkregen P. B. Caes, aftredend lid 8, Ch. Wijne 8, V. Hults 6 en Ch. Draeck, aftre dend lid, 6 st., zoodat de twee eersten de meer derheid verkregen hebben. Sas van Gent. Getal kiezers 63. Uitge- gemanaftredend lid met 33herstem- ming tusschen de beeren D. de Vos 21, J. Verschaffel 20, aftredende leden, J. Graaf van Hogendorp 19 en J. C. Peeters 13 st. St. Jan S t e e n. Herkozen: de heeren J. Schout, C. L. van Putte en P. C. Reijns. Stoppeldijk. Uitgebragt 40 geldige st Herkozen de heeren J. Vereeeken en W. P. Staal. Herstemming tusschen de beeren: kiezers 30. Uitgebragt aftredende leden P. B. Die en J. F. Rubbens, stemming voor 66n lid tusschen de beeren J. F. Meersschaert die 43 en J. Buijsrogge die 22 st. heeft bekomen. H u 1 s t. Aantal kiezers123 waarvan hebben gestemd 101 biljetten van onwaarde. 1 geldige stemmen 100 volstrekte meerderheid 51 mar gerneentebe- Staal. Herstemming A. Adriaansens eu C. A. van Campen. Z a a m s 1 a g. Ingeleverd 84, van onwaarde 2, geldig 82 briefjes. Herkozen de heeren M. van Kerkvoort 44 en L. van Dixboorn 43 st. Herstemming tusschen de heerenC. M. van Dixhooru die 39 en A. de Jonge, af tredend lid, die 37 st. bekwam. Voorts badden de beeren J. Scheele 35, C. de Kok 18, C. Cor- nelissen 10 en C. Dieleman 4 st. Z u i d d o r p e. Uitgebragt 26 St., van on waarde geene. Herkozen de beeren A. A. van Ilaelst 20 en L. E. Dierick 19 st Geko zen de heer C. van Waes 15 st Aardenburg. Aantal kiezers 93. Uitge bragte st. 75. Herkozen de aftredende ledeu P. L. Reepmaker met 63P. L. Verbeeke met 47 en A. van de Plassche met 43 st B i e r v 1 i e t. Uitgebragt 41 geldige st. G e- k o z e n J. B. Tbomaes aftredend lidmet 31, P. le Grand met 21 st. Herstemming tusschen de beeren J. Leenhouts Jz. aftredend lid, en V. Buijck, op wie 17 en 12 st. werden uitgebragt. Breskens. Aantal kiezers 66. Uitgebragt 42 st., waarvan 1 van onwaarde. Gekozen J. B. Becu met 32 st. eu J. van Male Dz. met 28 st., aftredende leden, en J. van Male Jz. E e d e. Aantal kiezers 25. Uitgebragt 22 st. Herkozen de aftredende ledeu L. Cue- lenaere met 16, C. L. Dbondt met 15 en P. J. Crombeeke met 14 st. G r o e d e. Uitgebragt 62 st., waarvan 2 van onwaarde. Herkozen de aftredende leden M. Mazure en J. Cornelisbeiden met 58eu A. "Risseeuw Jz. met 43 st. Hoofdplaat. Gekozen de beeren C. F. Serrarens, aftredend lid en J. J. Croin. Her stemming tusschen de beeren J. B. Tas aftredend lid, en C. L. Ego. 0 o s t b u r g. Getal kiezers 94, waarvan 63 zijn opgekomeu. Een billet was van onwaarde. lie drie aftredende leden zijn op uieuw geko- z e nde heeren J. Otto Risseeuw met 53, F. J. Ilenneqnin met 55, en J. van Honte met 53 st. S c h o o n d ij k e. Herkozen de heeren W. C. de Smidt, J. van Honte en P. van Bortel. S t. K r u i s. Aantal 26 st. G e k o z e n de Bonte met 23, M. C. de ieder met 22 st. S 1 u i s. Uitgebragt 64 st. G e k o z e n do aftredende leden P. Renier met 54 en J. H. Hennequin met 43 st. Herstemming tus schen de beeren W. Hemsing en C. Schout Velt- huijsbeiden verkregen 30 st. ij z e n d ij k e. Herkozen dc heeren E. C. F. Lesscben, J. B. Temmerman en J. van Hijfte. In de gemeenten Overslag, Heille, St. Anna ter Muidcn en Waterlandkerkje hebben dit geene verkiezingen plaats gehad. Den 4dcn dezer ontving het stuur van Sint Kruis een sehrijven van zijne ambtgenooten der nabnrige Belgiscbe gemeente Sint Laurens, houdende kennisgeving, dat men het voornemen had, maandag den 12en dezer, bij gelegenheid der kermis, de gemeente te be- zoeken, begeleid door de muziek societeit, om aldaar eene medaille uit te reiken voor de brand- weer en eene geldelijke beloouing voor de spuit- gasten, voor door dezen bewezen diensten bij ge legenheid van den brand binnen Sint Laurens, on den 29 April 1869. De ontvangene medaille is keurig bewerkt. De voorzijde vertoout bet inscbriftUit erkentenis en daukbaarheid. Brandvoorgevallen op 29 April 1869." Keerzijde „De gemeente Sint Lau rens aan het brandwezeu der gemeente Sint Kruis (Zeeland)." Uit Zwolle wordt, onder dagteekeuiug van 14 dezerbet volgeude nog al krasse verbaal als waarheid medegedeeld Zooals wordt ver- haald, zou ecu landbouweronder de gemeente Staphorst woonaebtig, cergistereu met ziju zoou in bet hooiland zijudemet heui twist hebben gekregen en tengevolge daarvan hem in drift met de hooivork hebben doodgeslageubij loopt naar huis om aan ziju vrouw zijn outzetteudeu misslag rnede te deelen dezevier dagen te voren bevallen, vliegt bet bed uitlegtdoor deu scbrik bevangenhaar kind op eeuig booi op den vloer neder, eu spoedt zich naar de plaats waar bet verschrikkelijke onheil heeft plaats gehad. Na zieb hiervan te hebben vergewist keert zij in diepe droefbeid buiswaartsbet achterhuis ingaandeom naar haar pasgeboren kind te zienbemerkt zij tot nieuwe droefheid dat bet varken bezig is het te versiindeu, eu eiu- delijk tot overmaat van ramp viudt zij haar man in de voordeur opgebangendie, waarschijnlijk door zijn gepleegde misdaad tot wanboop gebragt, op deze wijze een einde aan ziju leveu heeft gemaakt." Dat bevige gemoedsbeweging den krach" tigsten meuscb plotseling kan doodenis jl- donderdag te Zwolle op treifende wijze gebleken- Een man, die bij zijne uiclit iuwoonde, was ge- tuige van een bij haar outstaneu twist welke f Per drie maanden binnen Neuzen. franco door het geheele Rljk. geheel Belgie. M Enkele nommers Men abonneert zich Brievenbushouders. 1,— 1,25 1,40 0,05 bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en BIJ 0.40 0,10 Van 1 tot 4 regels Voor elke regel meer Advertentien gelieve men aan de Uitgevera in te zenden niterlijk Dingsdag en Vrijdng avond 6 ure. ngl Ullil tic ICgCliMKj o Plotjciplnprt 1 "T»"a v TrUUi 1j. in ug* Op l»«t hepaalde uur van dien dag ontving bet gemeentebestuur van Smt Kruis, buiten lie kom der gemeente, bij moude des burgemeesters, die een gepaste weikomstgroet uitsprak, heeren gecommitteerden en de directie der muziek soci- teit van Sint Laurensen gcleide hen naar eene met groen, bioemen en Nederlandsche vlag- gen versierdc estrade. Hier reikte de beer Fran cies Huigbe, burgemeester van Sint Laurens met eene gepaste toespraakbet eeremctaal uit aan den heer de Die, burgemeester van Sint Kruis, die bet, onder daukbetuiging aauvaardde, eu zeer gepast de hoop uitdrukte, dat de goede gezind- heid der wederzijdscbe gemeeuteu strekken mogt tot bevordering barer geineeuschappelijke belau- gen, vooral in de verbetering van coinmuuica- tiewegenwaarvan welligt eerlaug de bliikeu zullen geleverd worden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1