Publicatie. BEkENHMAklMi. No. 434. Ode Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buileiilandselie berigten. ABONNEMENT. y E R S C IIIJ N T elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O IK T COM P. te Neuzen. ADVERTENTIEN. HARD RIJUE.M IN DE ROM DER GEHEEATE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN brengen in heriunering de in de ver- ordening, betrekkelijk de openbare orde en veiligheid in die geineentevoorkomende bcpa- ling, tegen de overtreding waarvan straf is bedreigdluidende Het is verboden a. in de korn der gemeente harder te rijden dan in een inatigen drat'. b. te draven 1 bij bet wenden om eeu hoek 2'. bij afvvijking van de gewone rigting wegens beletselen op den openbaren weg of de straat 3'. in eene volksmenigte. Onder mededeelingdat op de overtreding van dat verbod voortaan ten strengste zal wor- den gelet. Neuzen, den 19 Julij, 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. De BURGEMEESTER der Gemeente Axel, maakt bekend dat de uitgewerkte plans met de kaarten en grondteekcningen bedoeld bij art. 12 der wet van den 28 Augustus 1857 (Staatsblad no. 125), van den spoorweg van Neuzen naar de Bel- gische grensin de rigting van St. N i c o- laas, voor zoo ver die stukken dezc gemeente betreffen van af den 20 dezer maand tot dat de hierna te melden commissie hare werkzaam- beden zal hebben volbragt, ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zullen I'ggen dat het algemeen plan van het werk mede ter inzage ligt ter secretarie dezer gemeente dat de commissie bedoeld bij art. 10 van voormelde wetbijgestaau zoo als aldaar is voorgeschreventot bet aanhooren der bezwa ren van belanghebbenden tegen het plan, zich op Maandag den 9 Augustus aanstaande, des voormiddags ten half elf ure, ten raadliuize dezer gemeente zal vervoegcn wordende zij die be- zwaren hebben opgeroepen die alsdan in te leveren. Axel, den 19 Julij 1869. De Burgemeester voornoemd H. J. van ECK. Neuzen, 20 Julij. De keizerlijke boodschap is den 13 Julij door den heer Rouher aan het wetgevend ligchaam voorgelezen. Zij bevat de betuigingdat de keizer aan de wenschen van bet publiek, naar hervormingen, wenscht te gemoet te komen. Zij kent aan bet wetgevend ligchaam meer vrijheid toe, meer bevoegdheid over het reglement van orde, meer vereenveudiging in de amendeeriug de goedkcuring van dit ligchaam betreffemle wijzigingen in de internationale tarieven het regt van controle bij de staatsbegrootingop hefting van de onvereenigbaarheid van bet man daat van afgevaardigde met andere openbare functienbepaaldelijk met de betrekking van minister; uitbreidiDg van bet regt van inter pellatie. De keizer zegt, dat bij van zijne pre- fogatieven wil laten vareu in het bclang van zijn volk. Deze boodschap is gunstig ontvangen, cr is uitgeroepen leve de keizer Met Journal des Debats, drukt zijne vcrwon- dering uit, dat. zclfs offtcieele bladen een per- soonlijke of algeheele ministerieele verantwoor- delijkheid kan onderstennen en vorderen. Die eisck is volgens dat blad volkomen ongepast en onuitvoerbaar. Het volk heeft in het wetgevend ligchaam, in do coustitutie, in zijn verlicht op- perhoofd, zijn voile waarborgen. Er is dus vol gens dat blad geen wolkje aan de lucht. Alles gaat op zijn best. Het tiende gedeelte van het volk begrijpt niets van de diplomaticzegt bet Journalen men zou even goed aan het volk het vraagstuk van den oorsprong der schepping of het leerstuk over de genade kunnen laten oplossen. En toch zal, volgens een ander blad, juist wegens het gebrek aan de solidariteit der ministeries eu deszelfs algeheele verantwoordelijkheid, deTbiers- partij deze keizerlijke hervormingen voor niet bevredigend houden. Een later berigt meldt dat de vergaderingen van bet wetgevend ligchaam zijn geschorst. Men was verre van dit dadelijk te vermoeden. Jules Favre heeft heftig geprotesteerd tegen dit bevel. Ondanks dat hij twee malen tot orde geroepen is, heeft hij niet nagelaten deze daad des kei- zers ongepast en onwelvoegelijk te uoemen. Er hcerschte op het eind zoo veel rumoer in de zaal van het wetgevend ligchaamdat de pre sident niet meer te verstaan was. Als reden van deze schorsing wordt genoemd de benoeming van nieuwe ministers. Men kan eckter bet ver band niet begrijpen van het een met het ander. De keizerin maakt reeds voorbereidselen tot bare reis naar het oosten. Den 30 September wcnscht zij te Constantinopel te zijn en aldaar 10 dagen te vertoeven. Van 10—20 October zal zij Smyrna en omstreken bezoeken, en van daar naar Egypte gaan, waar zij op uitdrukke- lijk verzoek van den sultan zelf, de inwijding van het kanaal van Suez zal bijwonen. De leerlingen vau de boogste klasso van het lycee louis le grand, zijn des daags voor het exa- men naar htiis gezonden. Deze leerlingen waren zonder eten naar bed gezonden, terwijl zij zich reeds meermalen beklaagd hadden over het ge- brekkige voedsel. Toen zijn ze kwaad gewor- den, hebben de Marseillaise gezongeu, lessenaars en glazen gebroken, zich verzei tegen de policie, die hen echter tot de gekoorzaamheid terug bragt. Houderd vijftig jongelieden zijn aan kunue ouders terug gezonden. Men vindt algemeendat bet eenvoudiger gevveest ware, bun wat meer^eten te geven. Uit Spanje weinig geregelds. De Progressisten en de Unionisten zijn nu eens voor dan weer tegen elkauder en voor eu tegen de volksge zinde partij. Prim ondcrhandelt nu eens met deze dan weder met gene partij. Het gerucht liep, dat Serrano, Prim en Topeto aangezocbt zijn, gedurende de minderjarighcid van den prins van Asturie, het regentschap uit te oefenen. Derge- lijke gerucbten vermeerderen de actie van de Carlistisclie en andere partijen. De bissehop van Luz, is door de regtbank der gezworenen aldaar sckuldig verklaard aan pogin- gen tot verstoring der openbare rust en veroor- deeld tot 10 dagen gevangenisstraf. Het open baar ministerie maauden. had den eisck gesteld van zes Z. M. heeft met 1 October a. s. benoemd tot provinciate inspecteur der directe belastingen, in en uitgaande regtcu en accijnsen te Middel- burg de beer F. Hoijerthans kooicl controleur der zelfde middelen te Rotterdam. Ilerbenoemd tot plaatsvervangend knntou- regtcr te Oostburg, W C. de SmiJt en C. le Nobel. De eerste kamer heeft in hare zitting van 15 dezer het wetsontwerp tot regeling van het onderwijs op de militaire acadeiuie met 22 tegen 2 stemmen aangenomen. Daarna is de kamer op reces gescheiden. De tweede kamer heeft in het afgeloopen zitting jaar, van 21 September 1868 tot 5 Julij 1869, niet minder dan 117 openbare zittingen gehouden. Wanneer men nagaat. dat het werk in de sectien bovendien zeer omvangrijk was, en dat in die 117 publieke vergaderingen meer is afgehaudeld dan gesproken, dan mag ongetwij- feld het afgeloopen jaar tot de beste en meest productive onzer parlementaire geschiedenis worden gerekend. De beer commissaris des konings in Zee- land heeft bekend gemaakt, dat de opening der jagt op waterwild, door gedeputeerde staten is bepaald op woensdag den 28 Julij aanstaande. Door verschillende bladen zijn dezer dagen berigten medegedeeld betrekkelijk oproepiug van ligtlngen van miliciens. Naar men verneemt is alleen sprake van de oproeping eerlang van de miliciens der ligting van 1865, en wel alleen die behoorende tot de iufanterie, tot het erlangen van de noodige in- structie in den wapenhandel, volgens de niouwe deswege gegeven voorscbriften terwijl later ook zoodanige miliciens der ligtingen van 1866 en 1867 zullen worden opgeroepen, die slechts vijf maanden onder de wapenen zijn gevveest. Naar wij vernemen zal in het beloofde wetsontwerp tot herziening der armenwet, de ver- blijfplaats als bet domicilie van onderstand wor den aangewezen. Het Nieuwsblad voor het arrondissement Deventer, dat tot nu toe driemaal 's weeks ver- scbeen als eeu courant van twee pagina's, heeft zich de a fee ha ding van het dagbladzegel derwijze ten nntte gemaakt, dat het voortaan in viorvou- dig vergrooten inhoud als weekblad zal ver- scbijnen. Dit is, naar wij vernemen, bet eerste nieuwsblad van ons v&derland dat in acht blad- zijden het licht ziej. De pbotographie wordt tegenwoordig bij zelf registreerende thermometers en barometers in toepassiug gebragt, waardoor zij een naauw- keurlg boekhoader van temperatuur en damp- kriugsdruk wordt. Door rniddel van gaslicht en spiegels wordt er over den top van de kwikkolom eene lichte plek, door eene pkotografiscke lens, in de donkere kamer gezonden, welke zieh af- teekeut op een ciliuder, die in tweemaal vier en twiutig uren een omweuteling volbrengt, eu met geprepareerd papier omwonden is. Door deze inrigting wordt de stand van het kwik op het papier al'geteekend in de gedaante van een gol- vende lijn. Het uurwerk, waardoor de ronddraai- jende ciliuder in beweging wordt gebracht, plaatst alle twee uren een scherm voor de lenshet- welk vier minuten lang het licht opvangt, waarna het wederom nedervalt. De lijn wordt alzoo door eene witte tusschenruimte afgebroken, en de waarnemor is in staat den tijd te bepalen, wanueer de opgeteekeade thermometer- ofbaro- meterstaud heeft plaats gebad. In de Schwalbachsche nabetrachtingen over de verkiezingen in Junij, schrijft Lion, de hoofd- redacteur in ruste van het dagblad ,,De vragen „van den dagdie de positie van Nederland „bevatten en zijne toekomst beheerschenzij „\verden geescamoteerd en de conservatieve partij zij, die ze eerlijk en cordaat wensebte „beslist te zien, zij werd in een hinderlaag ge- „lokt, en geljjk in hinderlagen steeds gescbiedt, „afgemaak t." Wanneer nu volgens het boofd van de con servatieve partij zooals de hoofdredacteur zich schijut te besebouwende conservatieve partij is afgemaakt, dan begrijpen wij waarlijk niethoe Jhij nog zulke lange artikelen schrijft om haar te redden. Afgemaakt is dood en de dooden komen niet terng. Bedriegen wij ons niet, dan bekoort hij, die de aaugebaalde woor- dcn sthreef, tot eene geloofebelijdcnis, diegeene wederopstanding aanneemt en dus ook deze kans voor de in eene hinderlaag gelokte en afgemaakto conservatieve partij om weder in het leven terug te keeren bestaat volgens hem niet. Bij besluit van Z. M. Leopold II, koning van Belgie, dato 12 Julij jl. is aan de heercn baron Oscar de Mesnil en Charles van Iloobrouck handelende en zich verbindende voor de naam- looze Belgisch-Neerlandsehe sleepmaatschappij, gevestigd te Gent, verguuning verleend om, door middel van stoomslepers, een sleepdienst te mo- gen daarstellen en exploiterenop het kanaal van Gent naar Ostende en van Deijnze naar Schipdonck op den tak van het kanaal van Gent naar Brugge met bet haudelsdok te Gent ver eenigende en op het Bclgiscbe gedeelte van het kanaal van Gent naar Neuzen. Deze vergunning is verleend onder de in de concessie vervatte voorwaarden en bepalingon. Zij zal, voor zoo veel aangaat, het Belgische gedeelte van het kanaal van Gent naar Neuzen niet in werking treden, voor dat aan de concessit) narissen door het Nederlandsche gouvernement, eene gelijke vergunning vaor zoo veel het Ne deriandsche gedeelte van dat kanaal aaagaat zal zijn toegestaan. De Moniteur bevat een koninklijk besluit, goedkeurende de overeenkomst, den 7 December 1869, tusschen Belgie en Nederland gesloten om de uitoefening der geneeskunde in degrens- gemeenten te regelen. In een Fransch blad 1' Opinion, leest men dat een Fransclie graaf, die eerstdaags meerdor- jarig wordt en over een inkomen van 2 mil - lloen francs zal kunnen besckikkenzich he- kwaam maakt voor protestantscb predikant. Eeaige dagen geledeu is, volgens den Fi garo, in de Parijsche voorstad Gros Caiilou een SOjarige grijsagrd gestorven die op zijn sterf- bed verklaard zcu hebben, de tot dus ver oube- kend gebleven dader te zijn, van den op 19 No vember 1832, op de kade-Orsay tegen het leven van koning Lodewijk Philips gepleegden aanslag. Men hevinnevt zich, dat destijds op dieu monarch, terwijl hij, door zijne zoneu en eeu talrijken stai vergezeld, op weg was naar het paleis Bourbon om de wetgevende zitting te openeueen pis- toolschot gelost is geworden, 't welk geen duel getroffen en niemand eenig lctsel veroorzaakt heeft. Een jeugdig docent werd als venuocde- lijk dader in hechtenis genomen., maar is spoe- dig, bij gemis van bewijzen, weder op vrije voc- ten gesteld, en sedert heeft men nooit meer iets van deze zaak vernornen. Vobr de definitieve aanneming van het wetsontwerp betreffende de Ierscke staatskerk is door bet Luis der lords met 108 tegen 82 stemmen beslotendat de Iersche bissckoppen in bet huis niet meer zitting zullen hebben, en met 121 tegen 114 stemmen bepaald, dat do katholieke geestelijkheid ten annzien der dota tion op gelijken lijn zal worden gesteld als do protestantscbe. Lord Derby heeft oumiddelijk een protest ingediend. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 11 tot W Julij. Per drie maanden binnen Neuzen1,— franco door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Enkele nommers0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels0,40 Voor elke regel meer. ,0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden aiterlijk Dingsdag eu Vrijdag avond 6 ure. O HUWELIJKS-AANGIFTEN. Den 17 Julij. Cornells Ko- lijn, 23 j., jm. en Johanna van den Hout, 18 j., jd. Cor nells Smont, 33 j., jm. en Catharina de Zecuw, 32 j., weduwe van Theodorus Geeriruidus Steenkamp. OVERLIJDEN. Den 14 Julij. Sara van der Wide, 88 j., wednvve van Johannes Cornelia de Graaff. GEBOOUTEN. Den 12 Jnlij. Elizabeth, d. v. Pieter Dob- belaar en van Elizabeth van Honte. Den 13. Francina, d. v. Keinier Harms en van Janneke Vereijke. Den 15. Dina Johanna Hendrika, d. v. Johannes Bernardus van Dongen en vau Maria Catharina Muller. Johannes, z. v. Cornelia Johannes van Hecke eu Carolina Kielmau. Den 16. Pieter, z. v. Pieter hoof en van Elizabeth Ad.i ma Gequierre. Maria Wilhelinina Commerina, d. v. Willem Florusse en Maria Jacobs Herrebout.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1