BERIGT. WINTERGERST EN ERWTEN. VERKOOPING-VRUCHTElT OPENBARE VERKOOPING. GERST TE VELDE, VRUCHTEN te VELDE, TERST0HD ESTAMINET RESTAURANT Advertentien. OPENBARE VERKOOPING EEN HOFSTEEDJE, OPENBARE VERKOOPING VERKOOPING Openbare Verkooping GERST TE VELDE, VERKOOPING Koningstraat en Kammerstraat no. 15, bij de St. Jacobs Kerk TE GENT. MAGAZIJN Prijzen van Coupons en losbare Obligation. JEIeursfoerig-ten Rotterdam5 Julij. Gent. 2 Julij. Antwerjien, 2 Julij. Iaonden, 5 Julij. en de Erven van laatstgemel Voor de vele bewijzen van belangstel- ling van vrienden en bekenden van binnen- en van buiten deze plaats bij het her- denken aan mijneu vijf en veertigen echt, en vijf en veertigjarige ambtsbetrekkiug als Geneesheer te dezer plaats op den 1 dezer, ontvangen betuig ikook namens mijne echt- genoote mijnen welmeenenden clank;. Neuzen, den 6 Julij 1869. P. D. BUIJZE Medecinae Docter. door het ministerie van den Notaris J. J. F E R C KE Nte Neuzen. Op Dingsdag den 13 Julij 1869, des namiddags 2 ureten verzoeke van PIETER- NELLA DE S0MER, weduwe Jacs. Keuke- zware welgewassen WINTER 3 bunders zware welgewassen en 6 bunders zware welgewassen alsmede het HOOI en RIET der en kantenalles staande op de laar te Hoek den van 3 bunders GERST ROGGE TARWE vlieten landen aan de verkoopster toebehoord heb- bendein de Kouden- en Lovenpolders gemeente Hoek. Te vergaderen omtrent de hofstede bewoond door Cornelis Dieleman in gemelden Kouden- polder. Op Vkijdag des 16 Julij 1869des namiddags 2 ure, op bet land in pacht bij JAN FRANCIES DE ROOIJ in den Cafhariuapolder, gemeente Boschkapellevan 5 a 6000 schrangen extra welgewassen VLAS 89 roeden 12 ellen zware welgewassen TARWE en 120 stuks goede bezaagde BOGTSTIJLEN. Te vergaderen ten buize en herberge van PiEter de Rooij in den polder Willem III gemeente Boschkapelle. Op Maandag den 19 Julij 1869 des voormiddage 10 ureten verzoeke van de Erven den beer BLANCQUAERT te Lokeren, op de hofstede bewoond door Willem de Koeijer, in den Eendragtpoldergemeente Zaamslag, van 20 a 25 bunders extra zware welgewassen TARWE ROGGE WINTER en ZOMER GERST, ERWTEN, HAVER en PAAR DENBOONEN. Op Dingsdag den 20 Julij 1869, des voormiddags 10 ure, ten verzoeke van dezelve, op de hofstede bewoond door Jacobus Ver- poorte Az., in den Kleinen Huijssenspolder gemeente Zaamslagvan 30 4 35 bunders extra zware welgewassen WINTER- en ZOMERGERST TARWE ROGGE HAVERERWTEN en PAAR DENBOONEN. Op Yeijdag den 23 Julij 1869des namiddags 2 ureten verzoeke van de Erven van Mevrouw de weduwe NOSKEoverleden te Axelop de landen in halfbaning pacht bij Adriaan Koster Jz., gelegen in den Marga- retha- en Kleinen Huissenspoldergemeente Zaamslagvan 25 a 30 bunders extra zware welgewassen TARWEROGGE, ZOMER- en WINTER- GERST, HAVER, PAARDENBOONENen ERWTEN, ivelke laalsle voor hel geheel zullen worden verkoclil. Te vergaderen op de hofstede bewoond door gemelden Adriaan Koster, in den Grooten Huijssenspolder. Op Dingsdag den 27 Julij 1869, des namiddags 2 ure, ten verzoeke van mejuf- vrouw de wed. den beer N. GRENU te Neuzen, op de landen behooreude tot de hofstede in den Margarethapoldergemeente Zaamslagin half baning pacht bij Jan Dieleman Wz., van 28 a 30 bunders extra zware welgewassen TARWE, ROGGE, WINTER- en ZOMER GERST, HAVER, ERWTEN en PAAR DENBOONEN. fMgte De Notaris J. J. F E R C K E N residerende te Neuzenza! ten ver zoeke van GILLES DRABBELandman te Hoeken de kinderen zijner overledene huis- vrouw Suzanna de Putter eerder weduwe Frederik van Tatenhove, in het openbaar veilen en verkoopen op Donderdag den 15 J u l ij 1869 des namiddags 2 ureten huize en herberge van L. Bareman te Hoek bestaande in WOONIIUIS en SCHUURTJE met 7 bunders 17 roeden ERF, TUIN WEILANDBEPLANTE ZIJKANTWEG en BOUWLAND, staande en gelegen in den Koudenpolder gemeente Hoek kadas- traal sectie Gnummers 325326 327 327bis, 328, 328bis387, 387bis en 390. Gemelde goederen zullen ook in drie percee- len worden geveild en zijn bij de koopers in gebruik te aanvaarden de landen met het rooven van den Oogst 1869 en al het overige den 26 Julij 1869. En op Donderdag den 22 Julij 1869des voormiddags 10 urezal op gemeld hofsteedje worden verkocht al de BEESTIALEN, LANDBOUW- en MELK- GEREEDSCHAPPEN, STROOKL1EF- HOUT, HUISMEUBELEN en omtrent 5 bunders welgewassen TARWE HAVER ERWTEN KLAVERAARDAPPELEN PEEeN en BETTERAVENalsmede het HOOI en GRAS der Weiden, Vlieten en Kanten. tegen contant geld. Mr. J. P. D 0 ;V K E II S Advocaat en Notaris te Neuzen zal ten verzoeke van wien het aangaatkrachtens verkregen regterlijke magtiging en in tegenwoordigheid van eenen gemagtigde der assuvadeurs, op Woensdag d E n 7 J u l IJ 1869 des namiddags 2 ure op de Kaai te Neuzen in het openbaartegeu contant geld te koop aanbieden ongeveer 180 mud PAARDENBOONEN. 250 mud HAVER. Alles onbescbadigdvan de lading van het tjalkschip „C h r i s t i n a", met avarij te Neuzen binnen geloopen. Nadere informatien zijn te verkrijgen ten kan- tore van voornoemden Notarisen bij den heer J. T. de Smidt, Scheepsmakelaar te Neuzen. ZEGT HET VOORT. De Zaakwaarnemer K I E B 0 O M te West- dorpe zal met den Notaris D E SMIDT te Axel, op Donderdag den 15 Julij 1869, des namiddags 3 uur, ten verzoeke van de Landman D. GOVAERT te Westdorpe, in het openbaar te koop aanbieden Circa 6 bunders welgewassen WINTERGERST, en 3 dito ERWTEN. Te vergaderen te Westdorpe in de Axelsche straat aan „de Twee Hekkens." IL VAN D E XV AT T IJ N E te Sas van Gentzal op Maandag 12 J u l ij 1869 door behoorlijk ministerie ten verzoeke van zijne Principalenpubliek presenteren te verkoopen 's voormiddags 10 uren iu 't Vaatje, op de Landen van de Weduwe VAN DEN HAUWE, en M^e. MANILIUS, als: 5 bunders TARWE. 3 dito KOGGE. En om 11 uren, iu 'tHuisje Driekwart, het GltASUEWAS op den Westelijken Ka- naalboord van Sluiskil naar Sas van Gent, verdeeld in 4 perceelen. 's Namiddags 3 uren op de Landen van de Erven Wed. DE NOCKER, te vergaderen op 'tKanaal bij E. van den Abeele, van a bunders zware WIXTEKGERST, en '/2 dito TARWE alles staande in de polders Papeschor eu de Ghellinck. De Notaris M. G E E N E te Hulstzal ten verzoeke van den heer J. KROONKandidaat- Notaris te Hontenisseiu hoedanigheid van uitvoerder der uiterste wilsbeschikking van wijlen de weduwe P. TIELEMANin leveu land- bouwsters te Ossenisseop Vrijdag dkn 9 J u l ij 1869des namiddags om 3 urein het openbaar presenteren te verkoopen 31/'2 bunders puike WINTER GERST; 2 bunders ERWTEN 1 bunder ROGGE eu bet KANTHOOI rond deze vruchten. Alles staande te groeijen in den Hoogland- polder, gemeente Ossenisse. Verdeeld in koopen en op Te vergaderen ten huize Bartholomeus de Vijlder te Walenhoek gemeente Ossenisse. tijd van betaling. herberge en van POLDER WILLEHI III. De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te Hulst, zalten overstaan van een daartoe bevoegd Ambtenaarnamens het Bestuur der Registratie en Domei- nen der Nederlanden en bet Bestuur der Burgerlijke Godshuizen te Gent, (Belgie)op Dingsdag den 13 J u l ij 1869 des voormiddags ten t i e n ure op tijd van betalingen onder borgtogt iu bet openbaar verkoopen 42 HECTAREN staande in den polder Willem III, gemeente Stoppeldijk en Boschkapelle. Te vergaderen op het gehucht Campen. De Ontvanger voornoemd P. PIERSSENS, IN DE CATHARINA POLDER. Op Dingsdag den 20 Julij 1869, 'smorgens om 10 uren, zal J. F. DUMOLEIJN, Landbouwer te Boschkapelledoor behoorlijk ministerie presenteren te verkoopen 12 bunders welgewassen GERST. 7 ERWTEN. 5 ROGGE. Staande te groeijen op de Landen der Bur gerlijke Godshuizen te Gent iu gemelden Catha- rina polder, te vergaderen aan bet Paviljoen. Op tijd van betaling en borg. En voor den Heer L. DE KESEL Woensdag den 14 Julij 1869 op ten 1 uur des namiddags. 4 bunders welgewassen GERST, 4 ERWTEN, in de Catharina polder op bet land van den Heer Philip van de Vf.lde, en des namiddags om 3 uren in den polder Be- oosten Bewestenblij op de Landen van de Er ven van Mejufvrouw VAN DER GRACHT d'EEGHEM. 5 bunders WINTERGERST, 5 ERWTEN. Te vergaderen op de Hofstede thans bewoond door J. Scheele aan de Kijkuit. De DIRECT1E van den CANISVLIETPOL- DERzal op Donderdag 22 J u l ij 1869, 's namiddags 3 uren, in de Herberg be woond bij Petrus Kerckiiaert te Westdorpe, in bet openbaar presenteren te verpachten ■let regt van JAGT op alio de ■i.reelten en Vlieten aan gemel den Polder toebelioorende, voor een terinyn van drie jaren, in- gang noniende met het Jagtsai- soen 1SOO negen en zestig. eene burger DIE N STMEII benoodigd, bij J. LEUNISCz., te Neuzen. IIAT'KT TXWV mil? ■Iv jL IjJa Mm Jt Jt De botelhouder -J. IJLEYE beeft de eer het publiek te berigteudat men bij hem een g-oecl betamelijlc Logement van geringen prijs kan bekomen. Hij beveelt zijn Logement in het bijzonder aan tot het boudeu van maaltijden voor gezelscbappen enz. D H O IV T COMP. TE NEUZEN. Ontvangen ruim 3000 rollen BE- IIANGSEL, welke tegen 15, 20, 25, 30, 35, 40 cent enz. per rol, worden afgeleverd. SPVOKWEGEI. TE NEUZEN, BIJ DHONT COMP. Italie. Spanje. Portugal. Turkeije. Griekecl. Amerika. dito rente Amsterdam G dito nationale5 dito 18645 dito fr. 500 1865 5 dito 1866 0. W5 Bankactien 3 (Oblig. metall. iu zilver Jan/Julij. 5 dito dito April/Oct. 5 dito iu papier Mei/Nov. 5 dito dito Febr./Aug. 5 Leening 18615 Certific. bij Lamaison c. s5 Obligation3 thans 2J dito Binnenlandsche3 dito 1856-1863 3 dito 1867 3 dito (binnenl.)5 dito (blaauwe). dito Vereenigdc Staten (1874). dito dito dito (1904). dito dito dito (1882). dito dito dito (1885) dito Illinois dito Atl. Gr. W, Spw. Ohio sec. (p) dito dito geconsolideerde dito dito debentures dito St. Paul Pac. Spw. 2e sec. Brazilie. dito dito 1865 Mexico. Grenada. Venezuela. Ecuador. dito dito dito dito 1850 62J 54J 59! 62. 721 56J 56i 49*.I 49.? 52 sn;5 26i 34,'J 34^ 43? 10| 87| Sill 84. 67.| 684 S2| 3 Julij. 5 Julij. 3 Juiij. 5 Julij f 19,922 f 19,85 Russ. in Z. R. f 291 f 29J pap. R. 24,37? Poleu in Z. R. .11,95 ,,11,95 in Fl. 27J 27! .11,95 ,,11,95 Sp. Piasters. 2,30! 2,30* 11.92J ,,11,92! Fransche 5t>;| 56;? 56(| Am. in Doll. 2,43! 2,43! 57 57 in papier It 34| S43 Oosteur. >1 Bank-act. it M Met. fl. 21C.M Nat. Met. in Zilv. 25 C.M. Die. in p. st. Eng. Kussen, Portugal Fransche Belgische Pruissische Hamb. Russ. 3 Julij. Hollandsche fondsen waren iets vaster. Aandee- len Handelm. ziju door speculatiere inkoopen J pCt. gerezen. Buitenlandsche fondsen verkeerden op hoogere Parijsche en Duitsche noteringen, meerendeels in eene willige stemming. Bijzonder was dit het geval met 3 pCt. Portug. 1867, 4 pCt. Rusl. 1867, Italiaansehe, Turksche, Ver.-St. Obi., die op gun- stiger goudcoursen ruim pCt. zijn geklommen. Egyptische, Rnss. Spw. Obi., Jelez-Orel, Poti-Tiflis, Kursk-Charkow en Moscou-Smolensk; Russische Spoorweg-actien zijn 5 pCt., Jelez- Griasi 3j pCt. gerezen. West.-Wiss. ginnen 3 vooruit. 6 Julij. Met uitzondering van Aand. Handelm., die door dekking van contremine bij levendigen omzet 1 pCt. zijn gere zen, waren Binnenl. fondsen flaauwer. De vreemde markt was op gunstiger Buitenl. coursen algemeen willig. Spaansche rezen 4, Russ. 1864, 1866 en 1867 waren mede tot betere prijzen te plaatsen. Spoorweg-act. klommen wcder 4 pCt. Van Russ. Spoorweg-Obl. werden Jelez-Orel, Moscou-Smolensk. en Charkow-Azow hooger betaald. Turken en Egypt, stegen 5 pCt. Portugeschen ilaauw. Ver. Staten Obi. door Eng. verkoo- pen h lager. Aand. Chic. N.-West. zijn j pCt. gerezen. Tarwe, hoewel de aanvoer van Zeeuwsche, Vlaarasche eu Overmaassche kleiu was, ging dezelve tegen eene vermindering van 10 a 20 cent traag van de hand, puike f 10,40 a f 10,80, mindere f 9,60 a f 10,30. Kogge prijshoudend, Zeeuwsche en Vlaamsche f 8,90 a f 9,30, Overmaasche f 8,60 a f 9. Gerst 20 cent lager, Zeeuwsche winter f 6,90 a f 7,50, zomer f 6,50 a f 7,30. Haver prijshoudend, korte f 4,20 a f 5,40, lange f 3,80 a f 4,80. Paardenboonen iu een doen, f 7,50 a f 8,20. Duiveuboonen f 9 a f 10. Bruine- en Witteboonen 60 cent lager, Walchersche bruine f 1! a f 11,50, Zeeuwsche f 10 a f 10,50, mindere f 7,50 a f 9,50, Walchersche witte f 15 a f 15,50, Zeeuwsche f 12,50 a f 13,50. Erwten zon- der prijsverandering, Walchersche blaauwe f 9,50 a f 9,75, puike Zeeuwsche f 9 a f 9,25, gewone en mindere f 8 a f 8,75 Koolzaad 1 lager, Vlaamsche zakmaat 72. Lijnzaad zouder handel. Meekrap prijzen onveranderd, voor de puikste soorten blijft goede vraag. Tarwe fr. 22,— a fr. 24,25. Rogge fr. 17,50 a fr. 18,75. Gerst fr. 18,— a fr. 19,—. Haver fr. 9,a fr. Paardeboonen fr. 18,— a fr. 18,50. Aardappelen per 100 k. fr. 5,— a fr. Koolzaad per 100 k. fr. a fr. Vlas sis vorea. Wol, Wij kennen de afdoening van 400 balen vettige wol van la Plata, aan de bestaande prijzen. Tarwe onveranderd, Gerst vast, Haver sh. lager. 269ste Staats-Loterij. Prijzen van f 1000 en daarboven. 5de Klasse. 13de Lijst. No. 5362 f 1000. 14e Lijst. No. 19894 f 1000. 15 Lijst. No. 11450 f 25000, nos. 876, 1931, 8343, 17042, 17926 en 18538 ieder f 1000. VAN VAN IN DEN VAN VAN Van Neuzen naar Gent 6,20. 10 50. 4.50. Van Gent naar Neuzen 8,06. 12,30. 7,25. Van Selzaete naar Gtjit 8,07. Van Gent naar Selzaetc 5.25. Van Selzaete naar Lokeren 5,40a. 8,50. 1,15. 6,15. Van Lokeren naar Selzaete 6,30. 10.35. 4,55 7,30. Van St. Nicolaas n Gent 6. 8,15. 10,05*. 11,30. 2.45. 4.35*. 6,45. 8,15. Van Gent n St. Nicolaas 4.40. 7.20 9.10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5 35*. 8,15. Van St. Nicolaas naar Antwerpen 5,55 8,10, 9,50*. 11,35. 3,25. 5,10. 6,15*. 9,§5. Van Antwerpen naar St. Nicolaas 5,7;30. 9,30*. 10,30. 2,—. 4,—*. 6,—. 7,30. De trein geteekend a rudt alleen des Woensdags. De uren geteekend met een zyn treinen van de 1» en 2e klassen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 2