ALGEMEEN Nicuws- on Advortontioblad voor Zoeuwsch-Vlaandoroii. No. 430. Woensdag Julij 18(50. 9de Jaara;. Binnenlandsche berigten. Ingezonden Stukken. Handelsberigten. ABONNEMENT. elken Woensdag- VERSCHIJNT en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O H T C O M P. te Hcuzen. advertentien. De afdeelingen der tweede kamer hebbeu zichhet bij de kamer ingekomen voorloopig verslag, algemeen verklaard ten guuste van het wetsontwerp ten behoeve van den aanleg van een nieuw uitvvateringskanaal in het voormalig vierde district van Zeelanddoch alleen voor zooveel de van staatswege te verleenen hulp betreft. Verschillende bezwaren worden namelijk aangevoerd tegen eene uitvoering door het rijk zonder bijdrage van wege de proviucie. Daar entegen werd de voordracht der regering door vele andere leden verdedigd. Den 30 Jnnij jl. ziju te 's Gravenhage uit- gewisseld de acten van bekrachtiging op een additioneel artikel tot het postverdrag tusschen Nederland en Frankrijk van 22 Januarij 1868 betreffende de wederkeerige vrijstelling der Neder- landsche dagbladen van zegelregten in Frankrijk. Een Amsterdamsch biad zegt uit goede bronnen te vernemen, dat bij den raad van state aanhangig is een wetsondenverp tot afschaffing van de doodstraf, waarbij deze zon vervangen worden door eene tuckthuisstiaf v\elke tot 2o jaren kan stijgen en zelfs leveuslang kan wor den uitgcsproken. JNeuzen5 Julij. Sedert den 1 April (opening van den spoorweg van bier op Gent), tot 30 Junij jb, zijude drie maanden zijn van het station alhier langs dien weg vertrokken 4690 reizigers, en vervoerd aan vrachtgoederen een gevvigt van bijua 324,000 kilo's. JNeuzen, 6 Julij. Zooals wij in ons vorig nummer mededeeldeu vierde de heer Dr. P. D. Buijze alhier op donderdag den 1 dezer een drie- dubbeld feesthij vierde toen het feest van zijn 45jarig huwelijk met mevrouw J. BuijzeSchra verzijn 45jarig verblijf in deze gemeente als med'. et art. obst. doctor en zijne 40jarige dieust als gemeente geueesheer. Eenige dagen te voren was de heer Buijze op zijn verzoek eervol ontslag verlcend met in gang van 1 Julij als gemeente geneesheeren de raad dezer gemeente, gewoon ware verdien sten te huldigeu besloot, den heer Buijze een stoffelijk bewijs van erkentelijkheid aan te bieden. In den namiddag van den feestdag Omstreeks 4 ure was de raad in zijne gewoue vergader zaal op het raadhuis bijeen, zoowel otn in de vacature van gemeente-geneesheer te voorzien, als om het gekozen aandenken aan den heer Buijze uit te reikeu. Nadat de benoeming van een nieuwen ge meente geneesheer bad plaats gehad, en zoowel aan familieleden van den jubilaris als aan een aantal belangstellende vrienden van hem, door de welwillende zorg van den heer burgemeester en de leden van den raad in de raadzaal eene plaats was gegeven, werd de heer Buijze door eene commissie bestaande uit de heeren J. C. Steen kampPVVz, wethouder, J. Dieleman Wz. secreta ris en J.Sturm ontvanger, van zijne woning afge haald en in de raadzaal geleid. Onmiddelijk na zijn verschijnen aldaar werd hij door den burgemeester en de leden van den raad begroet. De burgemeester sprak den waardigen man den waren helper der lijdecde menscbheid, in krachtige en bloemrijke taal heilwenschend toe. Was het hem aangenaam den heer Buijze de verzekering te mogen geven van de algemeene hoogachting die hij als burger van deze plaats geniet en hem daarom in den geest de kroon der burgerdeugd op den grijzen schedel te mogen drukken, het was hem niet minder aangenaam den heer Buijzeook namens den raad, de wel- verdiende hulde te mogen brengen voor de wijze waarop hij gedurende 40 jaren de betrekking van gemeente geneesheer heeft vervuld, en hem als een bewijs van erkentelijkheid, als een bewijs dat de gemeente ware verdieusten op even waren prijs weet te schatten, eeu geschenk, bestaande in een prachtig Pi6ce de milieu van zil- ycr en kristal, voorzien van de inscriptie D e Gemeente raad van Neuzenaan Dr. P. D. B u ii z e 1 July 1 869, tot aan denken te mogen aanbieden. Diep geroerd beantwoordde de jubilaris de toespraak van den heer burgemeester zijne aan- doeuing vertolkte het zoo luidde hoezeer hij getroffen was door de bewijzen van hoogschat- tiug en liefde hem betoond hij dankte deu heer burgemeester en de leden van den raad voor het geschenk waarmede hij was vereerd, voor de eer die hem bij het nederleggen zijner be trekking als gemeente geneesheer was bewezen. Was, volgens zijne getuigenis, toen hij voor 45 jaren zich alhier vestigde en liuvvde, Neuzen o u d, nu hij oud is, mag hij, door de weldadige werking der verschillende elementen op het gebied van vooruitgang, Neuzen j o n g zien. Hij hoopte dan ook dat het bestuur dezer gemeente steeds rijke vruchten moge oogsten van haren arbeid, dat deze gemeente verder in bloei en welvaart moge toenemen. Nadat de jubilaris nog eenige genoegelijkc oogenblikken met de aanwezigen in de raad zaal had doorgebragt, werd hij door de com missie die hem had binnen geleid, naar zijne woning terug geleid. Het muziekgezelschap Apollo" bragt den waardigen man des avonds eene serenade, als eene kuide van het volk. Tehuis in den kring zijner familie gezeten ontving de jubilaris nog veie bewijzen van aan hankelijkheid, van innige dankbare deelneming. Moge het den heer Buijze, wien wij noemen den liefbebbenden vaderden tromven vriend den vromen burgergegeven worden eenmaal het gouden feest van zijn verblijf in deze ge meente en ook het gouden feest van zijn hu welijk, onder de beste oinstaudigheden des levens te mogen vieren. JNeuzen, 6 Julij. De Zigeuners, die ver- leden jaar een groot deel van ons vaderland doorkruist hebben en zoozeer de aandacht trok ken door hnnue walgelijke gelaatstrekken, hunne afzigtelijk kleeding en door de behendige wijze waarop zij hun bedelaars bedrijf wisten uit te oefenen, hebben zich heden middag ook bier vertoontbestaande in man, vrouw en kind. Nadat dit gezelschap zich eenigen tijd alhier had opgehouden met het laten dansen van een beer, welken zij met zich voerdeii, werden zij buiten deze plaats gebragt, om zoo wij vernemen, morgen per stoomboot naar Middelburg te ver- trekken. Naar wij vernemen bestaat het voornemen om met 15 Julij, als de stoomboot van Neuzen op Hansweert, in correspondentie op den spoor- trein te Neuzen en op de stooinbooteu telegraaf- te Hansweert, in dienst wordt gesteld een oin- nibusdienst te organiseeren tusschen het station en de aanlegplaats van de stoomboot te Neuzen. Sedert den 1 dezer vaart voorloopig dagelijks eene sleepboot van Neuzen en Hansweert, voors- hauds alleen in verbiuding met de van Antwer pen naar Rotterdam varende en de tweede van Rotterdam komende boot. IIulst, 5 Julij. In de op deu 26 Junij jl. alhier gehouden vergadering van den raad dezer gemeente, is besloten te dezer plaatse bij con- cessie daartestellen eene opeubare gasverlichting. De concessie daartoe is verleend gewordeu aan den heer N. Tetterodedirecteur van de photogenische gasmaatschappij te Amsterdam voor levering van gas uit petroleum residu en aanvenvante stoifen. Burgemeester en wethouders zijn geinagtigd om de ter zake nog noodige overeeukomsteu met genoemden heer Tetterode, onder 's raads nadere goedkeuring, aan te gaan. Behalve de aanvrage van den heer Tetterode, waren nog verzoeken om concessie iugekomen 1. van C. G. J. Pieterseu, architect ingenieur te 's GravenhageP. F. W. Engelse, opzigter bij de provinciale waterstaatswei ken te Hulsten L. 11. H. Enters, apotheker te Ilulst, voor gas uit paraffine olie petroleum residu en aanver- wante stoffen en 2. van P. F. W. Engelse en L. II. 11. Enters voornoemd, voor steenkolengras. De leden van den raad welke dit jaar moeten aftreding zijn, voor de gemeente Clinge, de heerenBruno Alouisius de Cau- wer, August Praet en Ferdinandns Smet. Graauw, de heeren: P. L. van Eerdenburg, A. Kouijzer en P. Verhaegen, burgemeester. Ilonteuisse, de heeren: Th. Buijsrogge P. J. van Remortel, W. Ringhout en J. J. Verdurmen. Is tegenwoordig woonachtig in de gemeente Ossenisse. Ilulst, de heeren mr. F. van Deinse, A. G. v. Hombach en L. J. F. v. Waesberghe. Ossenisse, de heeren Judocus Hiel, Jan Fran- cies Rosseel en Gijsbregt de Waal. Philippinede heeren P. B. Caes en Ch. Draeck. Sas van Gent, de heeren L. Bruggeman, D. de Vos en J. Verschaffel. Westdorpede heeren: D. B. v. Acker, D. Govaert en J. B. Verhelst. Zuiddorpe, de heeren Aug. Ad. van Haelst, Lud. Em. Dierick en Jac. Bruggeman. IJzendijke, 5 Julij. Naar men ver- neemt is er concessie gevraagd voor het leggen eener spoorbaan van Assenede of Bouchaute langs Watervliet, IJzendijke, Oostburg en Sluis naar Heist (Noordzee). Dit grootscbe plan is opgevat door de Belgi- sche algemeene maatschappij tot exploitatie van ijzeren wegen tot uitbreiding van haar spoor - wegnet in Belgie, inzonderheid van de lijn Eecloo- Antwerpen, thans iu aanleg en als eene vertak- king der lijn GentTerneuzen. In de jl. woensdag te IJzendijke gehou den classicale vergadering, welke door 38 predi- kanten en ouderlingen werd bijgewoond, zijn met groote meerderheid van stemmen herkozen tot praeses de heer H. J. Jaussen, predikant te Groedetot secundus de heer C. P. Buijze, predikant te Hulsttot lid de heer J. F. van Binsbergen, predikant te Hoektot secundus de L. D. G. Krol, predikant te Schoondijke tot gecommitteerde ouderling de heer J. J. Fer- cken en tot secundus de heer J. de Smidt, beiden te Neuzen. - Do arr.-regtbank te Middelburg veroordeel- de dezer dagen Marinus Boogaard, arbeider te Arnemuiden, tot eene gevaugenisstraf van 4 maanden, eene geldboete van 8 en de kosten. Genoemde persoon had op 27 April jl. aan het hoofd van een dertigtal met stokken gewapende polderwerkers de overgebleven Belgische arbei- ders opgespoord en mishandeld. De Goessche courant verneemt dat het bestuur der vereeniging voor volksvermaken te Goes besloten heeft, binnen kort eeu harddraverij voor de leden te doen plaats hebben, waaraan ook paarden „van zessen klaar" znllen deel- nemeu. Uit 's Hage wordt geschreven, dat de heer Busken Huet eerlang naar Nederlaud terugkeert, ten einde eene betrekking te aauvanrden bij bet Haagscke dagblad, en den tegenvvoordigen koofd- redacteur Lion te vervangen, voort 't geval dat deze, tlians te Wiesbaden in geen gunstigeu toestand verkeorendede leiding dier courant niet weder mogt kunuen aanvaarden. Het Vaderland vermeldt liet volgende „Dezer dagen stierf in bet krankzinuigen-gesticht te Utrecht zekere Johanna van den Heuvel sinds ongeveer 54 dagen voor rekening der ge meente 's Gravenhage aldaar verpleegd. De oor- zaak dezer krankziunigkeid is merkwaardig en leerzaam genoeg om in herinnering te worden gebragt. „Als dienstbode, niet van uiterlijke schoonheid ontblooten van zedigen levenswandel, wekte zij de jaloezie op van eene kameraaildie zoo 't beettevoor de grap of aardigheid eene aan- gekleede pop in bet bed van Johanna legdo. Deze schrikte zoodanig daavvan, dat zij buiten eenige hulp uren lang bewusteloos bleef liggen en nimrner haar verstand terug kreeg. Haar kameraad de oorzaak van haar ongeluk, stierf van hartzeer en berouw." Hulst, 5 Julij 1869. In onze laatste gemeenteraads-vergadering werd o. a. in geheime zitting beraad- slaagd over het verleenen van concessie voor onze gemeente verlickting met petroleum gas. Naar men zegt, waren er 3 verschillende aan- vragen. Er is tot het duurste in prijs besloten. Een onderzoek naar de Iichtsterkte, sckijnt niet te zijn ingesteld. De burgerij had natuurlijk gemeend, de verschillende aauvragen in publieke vergadering te zien behandelenmaar tot onze vervvondering zijn wij, als in de nieeste zaken, ook ointrcnt onze verlichting geheel in het don- ker gelaten. Bij art. 44 (gemeentewet) wordt tocli o. a. verboden„in beslotene vergadering te beraad- slagen noch besluit te nemenover het geheel of gedeeltelijk vervreemden van gemeente eigen- dommendie onderhands te verkuren, te ver- pachten of in gebruik te geven het onderhands aanbesteden van werken of leverantienhetaan- leggen van inrigtingen van openbaar nut," enz. Hoe dus de behandeling van onze gasverlich ting in geheime zitting, te rijmen is met bovenstaand artikelis velen een raadsel. En, of art. 142 alinea 2, hier wel kan toegopast worden, betwijfelen wij. Daariu toch wordt gezegddat de aanbeste- ding van alle werken en leverantien ten behoeve der gemeenten iu het openbaar moet geschieden: behoudens de gevallen waarin om bijzondere redenen onderhaudsche aaubeste- ding iu bet belang der gemeente ware. In die vergadering is, van de nagenoeg 2gelijke aanvragen voor de levering van petro- leum-gas, met meerderheid van stemmen beslo ten de consessie te verleenen voor 30 jaren tegen 70 cent de kubieke el. Het aanbod van de andere maatschappij is A 57 cent. Is dit ingezondene welligt niet in alle op- zigten geheel overeenkomstig de waarkeid, men duide zulks niet ten kwade de g e he i m e behandeling van die zaak geeft geen licht. Waartoe toch die gekeimhouding in publieke aangelegenheden Waarom de burgerij in het donker t e h o ud e n bij de behandeling van het licht BURGERLIJIvEN STAND VAN NEUZEN van 37 Junij tot 3 Julij. J?i*ijzen der* Effecten. Amsterdam5 Julij. Per drie maanden binnen Neuzeu1, franco door het geheele Rijk1,25 geheel Belgie1,40 Enkele 0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regela f 0,40 Voor elke regel meer0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. OVERLIJDEN. Den 28 Jnnij. Joannes de Paepe, oud 6 m., z. v. Dominions en van llaria Judooa Thielman. Den 3. Johanna Pieternella Wieland, oud 3 j., d. v. Pieter en van Pieternella Meenwsen. Pieter Cornelia de Wael, oud 16 j., z. v. Jan Francies en van Maria Kielman. GEBOORTEN. Den 26 JuDij. Adrians, d. v. Adriaan de Zeeuw, en van Antoniua Hnijssen. Den 28. Tanneke, d. v. Levinus de Ruijter en Marina Boot. Pieter Ferdiaandut, z. v. Pieter Ferdinandu9 de Meijer en Pieternella Basting. Den 29. Pieter Cornelis, z. v. Cornelis van der Hooft en van Jacomina Maria Lennis. Nederland. Certific. Werkelijke sc'nnld2] pet. 55'5 dito dito dito 3 dito dito dito4 88 Aandeel Handelmaatschappij. 4J dito exploitatie Ned. staatspoorw. COj Belgie. Certificaten bij Rotschild2J Rusland. Obligatien 1798/1816 5 95J Certific. adm. Hamburg5 71 dito Hope Co. 1855, 6e serie. 5 76» dito f 1000 1864 5 9ll dito 1 1000 1866 5 915 Loten 18665 Oblig. Hope Co. Leening 1860 4J 82J Certific. dito4 67 rl6 Inscript. Stieglitz Co. 2ea4eL. 4 67| Obligatien 1867 4 65J Certificaten 6 44j Aandeel spoorweg Gr. Maatsch 5 233j Oblig. dito4 dito spoorweg Poti-Tiflis5 82 dito dito 18685 82 Polen. Schatkist obligatien4 635 Pruissen. Obligatien5 -- Oostenrijk. Obligatien mitalliek5 47'J dito 1847/1852 2' 23;

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1