ALGEMEEIV Nieuws- en Advertentieblad voor ZeeuwscIi-VIaanderen. No. 429. Zatui'dag 3 Julij 1869. 9de Jaars*. Binnenlandsche berigten. Af aan de Kiezers van het district Hi door den Heer van Tets van Goudriaan. o ABONNEMENT. VERSCHIJNT elkeu Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O K T COUP, te Houzeu. ADVERTENTIEN. Met de afschaffing van het dag'bladzegel op 1 Julij jl. is Nederland een geheel nieuw tijd perk ingetreden. De gewigtige gevolgen dier afschaffing waardoor onze vrijheid, die door het zegelregt kon gezegd worden nog eeniger- mate aan banden te liggen minder beperkt is geworden, doen zich reeds nu bijna allerwege gevoelen, en, gelijk onzen lezers bekend is, zal ook het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen daarin deelen en als ware het een nieuw leven beginnen. De journalistiek zal zich voortaan in een mime- ren en vrijeren kring kunnen bewegen, zich meer der gelegenheid geopend zien om aan de eischen van het lezend publiek te voldoen, en, krachtig als zij medewerkt tot de verstandelijke en zede lijke ontwikkeling van den lezermoeten ook den bloei van het vaderland en de veredeling der natie voor een deel in haren vooruitgang hunnen oorsprong nemen. De uitgevers stellen zich voorom ook bun blad zoo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen en in degelijkheid te doen winnen, waartoe zij de noodige maatregelen hebben genomen zob door relation aan te knoopen met bekwame personen in verschillende pla*tsen van ons gewest, als door het wekelijks tweemaal uitgeven van hun blad enz. En ofschoon deze maatregelen onvermijde- lijk met bezwaren, hoofdzakelijk van finantieelen aard gepaard gaan dewijl toch de geringe vermeerdering van abonnementsprijs nietkanop- wegen tegen de kostenaan eene verdubbelde uitgave verbonden willen de uitgevers zich deze volgaarne getroosten, rekenende op de mede- werking van het publiek hetwelk thans in de gelegenheid is om minder kostbaar te adverteren en zich op de hoogte te houden van de gebeur- tenissen in het burgerlijk en staatkundig leven. De uitbreiding en vermeerdering van adverten tien vooral, znllcn veel kunnen bijdragen tot het doeldat zich de uitgevers hebben voor oogen gesteld, n. 1. hun blad in omvang en belangrijk- heid van inhoud geleidelijk te doen toenemen waaraan reedszooals den lezcr zal ontwaren de eerste hand is gelegd door het opnemen van een overzigt van den stand der effecten, waar- mede zal worden voortgegaan. De betrekkelijk weiuige abonnements opzeg- gingen, welke tengevolge der geringe prijsver- hooging zijn gedaanhebben hun vertrouwen op de ondersteuning van het publiek versterkt en de hoop bij hen verlevendigt, dat hun blad, hetwelk in Januarij 1854 onder den naam van Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen voor het eerst het liclit zag, en se- dert 1858 onder zijn tegenwoordigen naam zich ongeveer in denzelfden vorm bleef voortbewegen, eerlang eene eerste plants onder de nieuwsbladen van minderen rang zal innemen. Met den wensch, dat alzoo de afschaffing van het zegelregt op de dagbladen enz. ook in Zeeuwsch Vlaanderen hare vrnchtbare gevolgen doe gevoelen, zij dit eerste ongezegeld nummer den lezers aangeboden. Bij ministrieele beschikking is den heer J. Dregmans, lichtwachter bij de oeververlichting te Neuzen met ingang van 30 Junij 1869 op zijn verzoek eervol uit die betrekking ontslagen, en in dieus plaats benoemd den beer F. Verlinde te Neuzen. Neuzen1 Julij. De leden van den raad die dit jaar voor deze gemeente moeten aftre denzijn de heerenJ. Donze Az., Mr. J. P. Dronkers, J. J. Fercken en J. C. Steenkamp PWz. Voorts treden af voor Axel, de heeren Maar- ten van Dixhooru Simon Abraham de Smidt en Anthonij van Overstraten Kruijsse. Voor Zaamslngde heeren Leendert van Dixhoorn Dz., Marinus van Kerkvoort en Adri aan de Jonge. Voor Iloekde heeren W. G. Dieleman J. Haak en P. Scheele. Neuzen 2 Julij. Gisteren vierde de heer dr. P. D. Buijze alhier een driebubbeld feestbij vierde toen het feest van zijn 45jarig huwelijk met mevrouw J. BuijzeSchraver, zijn 45jarig verblijf in deze gemeente als med. et art. obst. doc tor en zijne 40jarige dienst als gemeente genees- heer, benevens vele blijken van belangstelling van irigezetenen dezer gemeente, ontving hij ook die van het gemeeute-bestuurde raad dezer ge meente schonk hem een Piece de milieu van zilver en kristal, voorzien van de inscriptie De Gemeente -raad van Neuzen aan dr. P. D. B u ij z e1 July 1 869. Het muziekgezelschap Apollo bragt den jubilaris des avonds eene serenade. Daar wij de veronderstelling koesteren dat ons omtrent deze aangelegei'.heid nog nadere bijzon- derheden zullen ter oore komen, zullen wij, in het eerstvolgend nummerdaarvan een meer breedvoerig verslag geven. Neuzen 2 Julij. In plaats van den heer Dr. P. D. Buijze, op verzoek eervol ontslag ver- leend, is door den raad dezer gemeente met in gang van 1 dezer tot gemeente-genees- heel- en verloskundige benoemd, de heer H. P.W. Steen kamp, alhier. Eergisteren voormiddag had den sluis- knecht D. de Z., bezig zijnde met visschen aan de oostbeer alhier, het ongeluk in het water te vallen met het gevolg dat hij onder water dook. Met veel moeite werd hij uit het water gehaald in een volkomen schijndooden toestand. De drenkeling werd bijgestaan door den heer Steen kamp geneesheer ter dezer plaatse, die na veel inspanning en beleid het geluk had, de uitge doofde levensgeesten weder op te wekken en de edele zelfvoldoening mogt smakenden man weder levend aan zijne betrekkiugen terug te geven. Omtrent de stand van den oogst in dit gewest meldt men ons het volgende Het koolzaad, meestal uit braakzaad bestaande, staat allerwege goed en belooft een zeer ruim beschot. Tarwe heeft veel door regen en wind geleden en is over het algemeen middelmatig, met de rogge is dit evenzoo. Gerst staat wel, maar de haver laat door het aanhoudend konde weder veel te wenschen over. Paardeboonen staan ook goed maar met de erwten is het op enkele uit- zonderingen na, slecht gesteld. Klavers en gras zijn door de gedurige regens goed ontwikkeld, wanneer het nog eenigen tijd droog blijft zal er veel en goed hooi zijn. Vlas is er veel gezaaid, meest goed en tot dure prijzen verkocht. Van de aard- appelen zijn er nog al achtergebleven, indien ze echter van de ziekte nog wat verschoond blijven kunnen zij goed zijn. Beetwortelen en peeen staan goed en meekrap iusgelijks. Met de vrucht- boomen is het treurig gesteld door dien de rups bijna geheele boomgaarden kaal gegeten heeft, zullen er dit jaar bijna geene appelen of peren zijn, Rapenbursg 1 Julij. Vrijdag den 25 dezer was voor de jeugd van Rapenburg een vrolijkc dag. De nieuw benoemde hoofdonder- wijzer, de heer P. Stroecken had eenige weken geleden, zijnen leerlingen beloofd met hen eene wandeling te doen. Deze had op genoemden dag plaats. Reeds des morgens wapperde de nationale driekleur op het schoolgebouw, dat door de zorg van het edel achtbaar gemeentebestuurzoo in- als uitwending als geheel nieuw geworden is. Des namiddags ten half twee waren de leer lingen ten getale van 110 alien in bun zondags pakje in de school. De ondervvijzer plaatste hen vier aan vier, de nationale vlag aan het hoofd. Zij marcheerden vervolgeus onder het zingen van NederlandscheFransche en Hoogdnitsche lie- deren, over Rapenburg naar den wethouder den heer P. Verstraeten. Alle te huis zijnde perso nen kwamen voor de deur, toen zij de vrolijke, zingende en netjes gekleede schoolkinderen in de verte hoorden of zagen aankomen. Van ge noemden wethouder wandeleu zij, naar de wonin- gen der raadsleden, de heeren de WaalSlaal 'en Serrarens alwaar zij even als hij eerstgenoemd lidvan hunne wandeling eeuigzius vcrmoeid uitrustten en hunnen dorst met eenige teugen bier leschten. In het voorbij gaan brachten zij ook eene serenade bij den iieer P. Verdurmen, die hen op zeer vriendelijke wijze ontving en vergastte. Ten 6 ure waren zij weder in de school. Hier vverden zij" door eenige kinderlie- vende en weldadige vrouwen onthaald en bediend. Nadat zij eenige ververschingen hadden ge- bruiktplaatste de ondervvijzer hen wederom vier aan vieren gingen zij met de harmonie van Rapenburg aan het hoofd, den edel achtba- ren heer burgemeester afhalen, bij wien zij en de leden der harmonie wel ontvangen werden. Van daar gingen zij, gestreeld door de aange- name muziek der harmoniemet den burger- vader en den onderwijzer in hun midden, naar de school, alwaar de overige leden van den ge- meenteraad ook tegenwoordig waren, terug. De onderwijzer hield bij deze gelegenheidter in- stellatie van het prachtige en welingerigte school gebouw, eene uitgebreide en kernvolle redevoe- ring over het doel en nut eener school. Hij eindigde dezelve met de woorden„Laat ons dankbaar erkenuen eenen koning te bezitten die het niet beneden zich acht, de belangen der jeugd zich aan te trekken en te bevorderen. Getuige hiervan de aanzienlijke bijdragen tot verbetering van ongeschikte, of tot daarstelling van nieuwe schoolgebouwen. Laat ons ook dank baar erkennengevvestelijke en gemeentelijke autoriteiten te bezittendie door deze scholen de opvoeding en het onderwijs der jeugd bevor deren en zoeken uit te breiden. Bloeijen alle nnttige instellingen, godsdienst, zedelijkheid en menschengelnk bedoelende en bevorderende genootschappen Groeijen en bloeijen ook Stoppeldijks lagere scholen Rijze ons vaderland in welvaart en eer Leve de koning! Leve het edel achtbaar ge meentebestuur! En na de muziek, die door hare welluidende toonen het feest alien mogelijken luister welwillend bijzettein de bescherming van den gemeenteraad te hebben aanbevolen werden ten besluite, door deze en de schooljeugd beurtelings eenige instruinentale en voeale mu- ziekstukken uitgevoerd. Ten acht ure keerde ieder verhengd en geheel voldaan naar huis, van een kiuderfeest, dat nog lang bij ouders en kinderen in genoegelijke her- innering blijven zal. Graauw, 30 Junij. Met 1 Julij zal in deze gemeente het bestelhuis der brievenals hulpkantoor ingerigt worden, terwijl op het ge- hncht Zandberg, een brievenbus zal geplaatst worden. Tot brievengaarder is benoemdM. Marijs loopbode der posterijen van Ilulst naar Neuzen, Uzendyke, 30 Junij. Heden is alhier aanbesteed, het maken van een' keiweg van de Belgische grenzen naar Waterlandkerkje. Welk werk aangenomen is door den heer A. E. Stubbe van Sas van Gent, voor f 28700. Voor de helft der inaand Julij a. s.; denkt men daarmede reeds te beginnen. Uit Goes meld men ons dat de kerkera- den der christelijk afgescheidene en der chris- telijk gereformeerde gemeente aldaarbereids uitvoering gegeven hebben aan het besluit der synode, in de vorige week te Middelburg ge- houdentot vereeniging der beide gemeenten. Jl. zondag heeft de predikant Kreulen van Utrecht, die des voor- en namiddags in het kerkgebouw in de Wijngaardstraat had gesproken, des avonds in het kerkgebouw in de St. Magdaleua straat zijne gaven doen hooren, en omgekeerd trad de voorganger van des voor- en namiddags uit de St. Magdalena-straat des avonds in de Wijngaard straat op. Men schrijft ons uit Ellewoutsdijk van jl. zaturdagHeden werd de eerste steen gelegd voor het nieuw te bouwen scboollokaal waaraan sinds lang groote behoefte bestond. Dit ge- schiedde onder eene toepasselijke en krachtige toespraak door den opzigter dhr. Augusteiu, door den jongenlieer J. T. van Hattum, kleinzoon van den wethouder, den heer J. T. Prumers. Het is ecu verblijdend teekeu dat ook in onze gemeente het openbaar onderwijs meer en meer op prijs wordt gesteld en van de gelegenheid gebruik geinaakt om onze jeugd tot nuttige leden der maatschappij te vormen. Voor de betrekking van hoofdonderwijzer te Borculo, waaraan een tractement van f 700 is verbonden, hebben zich niet minder dan 54 solliei- tanten aangemeld. Bij een apotheker te Utrecht heeft men uit Asmsterdam een pakje doen bezorgen inhoudende een dood pasgeboren kind. Zal het doel der afschaffing van het zegel op de dagbladen bereikt worden, dan moet, in verband met uitbreiding en verbetering, en aan- merkelijke prijsverlaging, het dagblad-lezen toe- neinen, en de oude sleur verlaten wordendat is men moet de courantenwaaraan meer en meer zooveel arbeid wordt ten koste gelegd niet slechts even inzien, maar koopen. Om dit gemakkelijk te maken en tevens het kennisnemen van verschillende organen te be vorderen, en daardoor de verderfel ijke eenzijdig- heid tegen te gaan, die nu zoo dikwijls het ge volg is van het lezen slechts 6ener courant, op de oude, gewone wijze voor een korten tijd in huur genomen, heeft de firma Blikman Sar- torius, te Amsterdam, met 1 Julij 11. een centraal depot van dag- en weekbladen geopendwaar rnen voor weinige centen, het verlaugde blad zal kunnen verkrijgen. Per drie maanden binnea Neuzeu1,— franco door het geheele liijk1,25 geheel Belgic1,40 Enkele nommers0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaar9, Posldirecteuren en Brievenbushoudera. BIJ Van 1 tot 4 regels 0,40 Voor elke regel meer. 0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. N E U Z N 2 Julij. In de schoone streken van Hillegom en wel op dec jaardag onzer geliefde koningin legt de heer van Tets mogelijk de eerste, zeker de laatste hand aan bovengemelden brief. Geschikter plaats en tijd om opgeruimde denkbeelden in welluidende vormen over te brengen. Doch 't is schraal weer, ook daar. De noorde- wind vertraagt niet alleen den wasdom van alles in tuineu, boomgaarden en akkers, onthoudt den geur aan bloeraen en vruchten maar heeft ook invloed op onze denkbeelden. Daarbij komt dat het te behandelen onderwerp nog al droog is daar komt nog bij dat de schrijver over zich zelve moet bezig zijn, noode spreekt hij over dat onderwerp, en het kost hem nog veel meer moeite er over te schrijven. Nogtnans roept hij de aandacht van zijue geachte mede- burgers in „Voor zijn' brief aan de kiesvereeniging Zeeland, „Voor het bekend maken van dien brief in het Dagblad van „Zuid-Holland en 's Gravenhage „Voor het toelaten dat over hem gestemd werd, terwijl iemand „ter herkieziog in aanmerking kwamdie gezegd werd zijne „rigtiug toegedaan te zijn." Uit het voorop gestelde is reeds te vermoeden dat onder schijnbaar gunstige omstandighedenmaar bij zooveel tegen- werking vac het saisoen en het inwendig gemoed geen aange- naara woord te wachten was. Maar al waren alle omstandig heden gnnstig eene zaak die Diet goed is, is toch moeijelijk door een aangenaam betoog goed te maken. Dat woord steekt dan ook verre af bij de hartelijke taalhet roerende afscheid door den afgetreden en toenmaal hooggeachten commissaris des konings aan de Zeeuwen gerigt. De brief toont aan dat de 1204 kiezers die den aftredeude herkozeD, juist gezien hebben. Bij Let aanzoek door de kiesvereeniging Zeeland schijnt de schrijver bij zich zelve al niet hard de liberaliteit dier veree niging vertrouwd te hebben, ander3 had zij de verklariag niet behoeven te geven dat hij liberaal wasof wilde de heer van Tets doen uitkomen dat hij nu weer met denzelfden gcest be- zield was, als hij getoond had te bezitten als commissaris des konings en niet dien van den ministertoen wa9 bet ge- matigd liberaal, dat is om een voorbeeld van de talel te noemen boter met blom er onder, om te b i n d e n zoo zeggen ouze vronwen, maar boter is boter en blom wordt geen' boter door die in boter te meogen. Liberaal met wat er bij of wat er af is geen zuiver liberaal meer. Zoo als liberaal in Nederland en dus ook in Zeeland opgevat wordt, kon de schrijver weteu dat de kiesvereeniging Zeeland door geen' der liberalea voor liberaal gehouden wordt, hij had dus gerust een weigerend ant- woord kunnen geven zoo als Mr. Opzoomer in der tijd zcll's nog al kras deed tegen iemand die hem nog a'i sterk ophcmelde. De voorname redenen waarom do schrijver niet ongenegen scheeu het tegenwoordige lid eens te vervangen bestaan daarin dat hij den staat, daartoe geroepen, van dienst wil zijn, dat hij vervangen op zich zelve wenschelijk achten hij voegt daarbij eene zijdelingsche beschuldiging op het betrouw aan den leibaud loopen van den grooteu staatsmau die niet t e vervangen is. Over het eerste punt valt niet te spreken. Er is nog geen gebrek aan menschen die daartoe geroepen bet vaderland willen dieuenin welke betrekking ook is er overvloed. Wat het tweede aangaat, al wordt uit het arsinaal van dien grooteu staat3man het wapen gehaald van het wenschelijke van vervan* ging aan te toonen, gaat die leer toch niet op, die leer tocge- past op het werkelijke leveu zou tot schroomelijke verwarring leiden, het gevolg zoude zijn opbouwen, aforekenafbreken, opbouweu. Eenheid van rigtiug en van regeling kan wat goeds uitvoere n en als de verwisseling zoo groot wierd als de heer i horbecke dat toen wenschte, zou er veel te veel afwisseling in beginselen zijn, omdat ieder de zijne heeft ook bij overigeua

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1