ALGEIEEN Meows- en AdvertentieMad voor Zeemch-AIaanderen. No. 428. Woensdag 30 Junij 18(59. 9de Jaarg. A AN BESTED IN G. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. STRAATVERLICHTING. An ABONNEMENT. l geteel Belg'6Jmt VERSCHIJNT elken "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure I) II O IV T C O M P. te Stuzeii. A D V E R T E N T I E N. - De in het hoofd dezer vermelde prij- w zen van ABONNEMENT en ADVER TENTIEN worden van af 1 Julija. s. berekend. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN, zullen op Dingsdag den 0 Jdlij aanstaande des voormiddags ten t i e n ureop het geraeenteraadhuis aldaarin het openbaarbij enkele inschrijving aan besteden de levering van Petroleum en Katoeu voor de Straatverlioli- ting dezer genieentealsuiede liet sclioonlioudenaansteKen en uitdoen der lantaarnimet al liet daarvoor benoodlgde ge- durende 18691870. De voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente-secretarie. Neuzen, den 28 Junij 1869. Burgemcester en Wetkouders voornoemd J. A. van B 0 V E N. De Secretaris J. DIELEM AN. Neuzen, 29 Junij. Dingsdag den 22 dezer is het Engelsche boo gerliuis overgegaau tot de artikelsgewijze behan deling der Iersche kerkbill. De meerderheid voor de tweede lezing was niet groot, 33 in eene vergadering van 325 aanwezige pairs. Blijk- baar had de onhandige en onverdiende beleedi- ging den pairs door den minister John Bright naar het hoofd geslingerd, eene ongunstige stem ming in het hoogerhuis opgewekt en is het alleen aan de waarnchtige vaderlandsliefde van Enge lands lords, die steeds zoo juist toouen te besef fendat eene zaak niet moet lijden door de sckuld van de/.en of genen persoon, te danken, dat niet reeds dadelijk de tweede lezing met groote meerderheid is verworpen. Deze bonding der pairs wordt door de Times gewaardeerdals zij zegt„De meerderheid der lords heeft wederom een blijk van hare schranderheid en van hare vaderlandsliefde ge geven. Niettegenstaande den wrevel, die natnur- lijk door het schrijven van den minister Bright was veroorzaakt, hebben zij de Iersche kerkbill enkel met het oog op hare eigene waarde en op den wil der natie beschouwd." Bij de stemming over het voorstel tot de tweede lezing der bill waren negen voor het voorstel gestemde pairs afwezigna van negen anders- denkenden de belofte te hebben ontvangen van insgelijks afwezig te zullen zijn. Van 343 pairs was dus de zienswijz# bekend geworden, zoodat men wist dat de opheffing der Iersche staatskerk in beginsel door 188 bewilligddoor 155 afge keurd werd. De twee Engelsche aartsbisschoppen verlieten voor de stemming de zaal. De aartsbisschop van Dublin stemde tegen. De eenige bisschop, die voor de tweede lezing, stemde, was die van St. Davids. Dertien Engelsche en twee Iersche bisschoppen stemden tegen. Een aar.tal geeste- lijke pairs zijn door ongesteldheid, hoogen ou derdom of door andere redenen verhinderd bij de stemming tegenwoordig te zijn. In een brief, welken de Times uit Dublin heeft ontvangenwordt melding gemaakt van eene te Enniskillen in de open lucht gehouden vergaderingwelke door 20,000 a 25,000 tot verschillende kerkgenootschappen behoorende protestanten werd bijgewoond en welke strekte om de Iersche kerkwet af te keuren. In pleg- tigen optogt, met muziek en banieren, begaf men zich naar de voor de bijeenkomst bestemde plaats, alwaar de volksmenigte, op de tot haar gerigte vraag, of zij het dulden zou, dat eene wet tot stand kwam, waardoor de protestantsche staatskerk zal worden omvergehaald, metgeest- drift nimmerantwoorddeaan welken alge- meenen kreet door eene stem deze uitroep werd toegevoegd„Liever grijpen wij naar het zwaard Ileftige redevoeringen werden vervol- gens gevoerd een der redenaars echter wensch- te de vergadering geluk met dit.66ne goede het- welk door de wet was tot stand gekomen: het zich aaneensluiten namelijk der protestanten, onder wie te voren zoo veel verdeeldheid had bestaan. 't Is er verre af dat Victor Emanuel iu alle rust den Italiaanschen troon bezit. De zucht naar revolutie openbaart zich in de raeeste groote steden zooals te Turijn, Napels, Padua, Milaan enz. Wei worden deze bewegingen bedwongen, doch ze geven de regeering de handen vol. Te Genua werden onderscheidene personen in hunne woningen gevangen genomen en op last der re- gering een genootschap ontbonden. Bij Z. M. besluit van 26 Mei jl., no. 18, is aan J. B. Ileijdeus en A. Bootsgezel te Hoofd- plaat, als blijk van goedkeuring en tevredenheid de bij besluit van 22 September 1855, no. 64, ingestelde bronzen medailie met loffelyk getuig- schrift toegekend, wegens het met levensgevaar redden van drie personenvan Breskens op de Wester Sehelde den 5 Januarij 1868en heeft de uitreiking daarvan door den burgemeester den 16 Junij jl. aan eerstgenoemden plaats ge- had. De laatstgenoemde daartoe mede opgeroe pen was verhinderd op te komen. Bij zijner majesteits besluit van den 19 dezer, no. 25, is de commissaris der loodsen tevens ontvanger der loodsgelden, J. Dregmans, ter standplaats Neuzen met den laatsten dezer maand -eervol uit die betrekkingen ontslagen behoudeus aanspraak op pensioeu. Te zijner vervanging met den eersten July aanstaandeis bij gemeld besluit benoemd de heer J. L. van IJsselsteijn. Bij koninklijk besluit van 24 dezer, no. 14, is benoemd tot dijkgraaf van den Loven en Willemskerkepolderde heer P. Scheele. De leden der eerste kamer zijn tegen woens dag 7 Julij ter vergadering bijeengeroepen. In de zitting van de tweede kamer van 23 dezer, werden o. a. behandeld De conclusie voorgesteld door de commissie voor de verzoekschriften op het adres van den heer Pollard, gewezen burgemeester van Blerick, houdende beklag wegens zijn ontslag. Die con clusie strekte om het adres ter griffie neder te leggen en een afschrift er van te verzenden aan den minister van bkinenlaudsche zakenmet verzoek om inlichting. Daarentegen was indertijd door den heer Cor nelis voorgesteld, omtrent het adres over te gaan tot de orde van den dag. De heer Dumbar stelde thans voor, het adres enkel ter griffie neder te leggen. Hij crkende het regt der kamer om van den minister inlich ting te vragen, maar meende dat men daarvan thaDS geen gebruik moest maken, omdat er hier geen voldoende grond was om eenig wantrouwen te koesteren jegensde handelingen des ministers. De heer Haffmaus daarentegen achtte nadere inlichtingen noodigvooral omdat zich, na het gebeurde met den heer Pallardin Limburg de meening had gevestigddat een burgemeester moest worden ontslagenwanneer hij het niet eens was met den gemeenteraad. Zijns inziens was hier van geen verkeerde handelingen van den ontslagen burgemeester gebleken en hij meende dat het daarom wenschelijk was dat de kamer medewerkte om het gezag te handhaven. De heer van Eck vereenigde zich met het ge- voelen van den heer Dumbar, terwijl de minister van binnenlandsche zaken nader de redenen uit- eenzettewaarom den heer Pollard ontslag was verleend. Naar aanleiding der gevoerde discussie, werd door de commissie voor de verzoekschriften de door den heer Dumbar voorgestelde gewijzigde conclusie aangenomen, die vervolgens werd goed- gekeurd. Aan het overmaken van gelden door mid- del van postwissels tusschen Nederland cnBel- gie zal, te rekenen van 1 Julij 1869, eene belangrijke uitbreiding worden gegeven, in dier voege dat er gelegenheid zal bestaan tot boven- gemeld einde van de tusschenkomst van alle Nederlandsche en Belgische postkantoren ge bruik te maken, zoodat door elk postkantoor in Nederland postwissels zullen worden afgegeven op alle perceptie- en distributiekantoren in lielgie, en omgekeerd. Omtrent de plaatsen in Belgie, waar perceptie- en distributiekantoren zijn ge vestigd, kunnen de noodige inlichtingen op de Nederlandsche postkantoren verkregen worden. Iu de zomervergadering der provinciale staten van Zeeland, welke dingsdag 6 Julij a. s. moet worden geopend, zullen behandeld worden Twee concept-reglementen een op het ver- voer van vrachten op de kunstwegen in Zeeland, in verband met de breedte en zamenstelling van de velgen der wielen van voertuigenen een tot instandhouding der kunstwegen. Vier voorstellen van gedeputeerde staten, be treffendea. aanvulling van het besluit der staten van 8 November 1866 ten aanzien van den verkoop van boomen aan de provinciale wegen b. het verzoek van P. F. W. Engelse, provinciale opzigter van den waterstaat, om ver hooging zijner jaarweddec. verpachting van het overzetveer aan het Sloeen cl. wijziging van de begrooting van enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven voor 1869. Voorts de verantwoording van gedeputeerde staten wegens de enkel provinciale en huishou delijke inkomsten en uitgaven over 1867, bene- vens de begrootingen voor 1870. Een adres van het bestuur der spoorboot maatschappij te Middelbnrg, om voortdurende subsidie, en een adres van den gemeenteraad van Scherpenisseom een renteloos voorschot ter voorziening in de lage ligging der zeeweriug langs de haven dier gemeente. Tevens moet de benoeming plaats hebben van een buitengewoon lid in het collegie van gede puteerde staten, terwijl overigens koninklijke besluiten, inededeelingen van gedeputeerde staten en ingekomen verslagen ter kennis zullen worden gebragt. Neuzen, 29 Junij. Door den raad dezer gemeente is in zijne vergadering van 28 dezer, aan den heer dr. P. D. Buijze op zijn verzoek, eer- vol ontslag verleend uit de betrekking van ge- meentegeneesheer, met ingang van 1 Julij a. s. AVestdorpe, 28 Junij. Ilet door den heer C. B. Wijffels en eenige andere laudbou- wers aangekondigde feest in de polders oud en uieuw Vogelschor, bestaande in gaaischieten en gaaibollen, is in de beste orde afgeloopen. Ten onregte echter was in de aankoudigiug daarvan, de medewerking van de aannemers van het nieuwe bedijkingswerk aldaar opgenomen, waar zij toch ijverig medegewerkt hebben om aan dit feest den meest mogelijken luister bij te zetten. Wij vernemen ook, dat de door hun aange nomen doorgraving, van den zeedijk voor de uitwateringsluis bewesten Vlissingen met bij be hoorende werken, bij ministers beschikking is goedgekeurd. Onze beste wenschen vergezellen hun bij de uitvoering van dat werk. in de gemeente Groede is men druk bezig met het bouwen eener bewaarschool. De behoef te aan zulk een inrigting dringend gevoelende, vereenigden zich in October des jaars 1867 een zevental burgers tot een commissie zich ten doel stellende: het stichten eener school als waar- van hier boven sprake is. Van de gemeentena- ren en andere belangstelleuden buiten de ge meente woonachtigverkreeg de commissie een som van omstreeks 1400, terwijl het departe- ment Groede der maatschappij tot nut van't al- gemeen van het hoofdbestuur dier maatschappij een subsidie van f 1000 erlangde, zoodat er als- nu een som van ongeveer f 2400 beschikbaar is. Wat de jaarlijksche inkomsten betreftzoo mag niet onvermeld gelaten wordendat het gemeentebestuur een jaarlijksche subsidie aan de school zal verleenen. Waarlijk in dit opzigt mag het Groedsch gemeentebestuur aan vele andere besturen ten voorbeeld gesteld worden. In de vergadering van de christelijk afgescheidcne gemeenteftjj^dboimen te Middelbnrg, in vereeniging mdt^^p pre<li kanten van het, weleer onder dcti^wtm van „gereformeerde genieenleu onder't kruis bekende, kerkgenootschap is bepaald dat voortaan die twee genootschappen, voor zoo verre zij waren vertegenwoordigd, op enkele uitzonderingen na, een geheel zullen uitmaken, onder den naam van christelijk gereformecrde gemeente." Sedert eenige dagen wordt voor het provin ciaal geregtshof in Zuid-Holland de zaak behan deld van den bernchten de Vletter. Men is nog altijd hezig met het booren van de geluigen. Uit Hellevoetsluis schrijft men van 21 Junij Naar men verneemt, zal Zr. Ms. ram tore n schip de scorpioen na kolen ingenomen te heb ben spocdig van deze reede naar de Zeeuwsehe stroomen vertrekken. Volgens het Haagsche Dagblad is]er weder een plan ontworpen tot herovering van verloren grondgebied op de zee, namelijk de aanwinst van 15 a 16.CKX) bunders land, gelegen tusschen het eiland Wieringen en den vasten wal van Noord Holland, tot aan Medemblik Deze indij king zal eene uitmuntende gelegenheid zijn. om die van de geheele Zuiderzee of van het ztiide- lijke gedeelte daarvan voor te bereiden. Een gedeelte van de f 100,000, op 22 de zer gevalleu ten kantore van de heeren S. ou J van Lier Ez. te Utrecht, op no. 6998, isgetrok- ken door een der werklieden op de beenzwartfa- briek van mevr. de wed. Smits en zn., buiten de Weerdharriere aldaar. De regtbank te Arnbem heeft nitgemaakt dat het kribbebijten en lucht zuigen bij een paard niet vallen onder de v c r b o r g e n gc- brekeu, waarvoor de verkooper aansprakelijk is. In een onzer dorpen leest men het volgende ZAMF.NGESTELD uit hang bor d IJier ZET men koffij thee over en scheermcssen AAN In een Parijsch blad werd dezer dagen op de volgende wijze gewag gemaakt van de ten- toonstelling, die eerlaug te Amsterdam zal wor den gehouden: „In Am-terdam, eene plaats aan de Zuiderzee gelegen, zal weldra eene tentoon- stelling van voorwerpen van volksvlijt worden gehouden. Daar de koning een paleis in die stad heeft, is dat gebouw voor deze tentoou- stelling beschikbaar gesteld en daaromheen een tuin aangelegd. De stad levert op zich zelf nog al eenige merkwaardigheden op en telt, met de omliggende kolouieu, circa 28 millioen zielen Een stations-chef uit de omstrcken van Gent, heeft bij zijn belastingbillet zijn beroep opgegeven door het woord ijzerenspoorwegstil- standplaatsbevelhebber. Dit is bijua even fraai als het antwoord van eene vroinv, die op de vraag, welk beroep zij uitocfende, te kennen gaf dat zij waskoperenblaaspijpspelersmaat- schappijvoorzittersvrouwkleermaakster. Boven al- les spant evenwel de kroon, de overigens reeds bekeuden titel van eene Duitscke commissie be last om de kwestie der kanaien te onderzoeken Canalriiumungskostenrepartiousmodusrcgulirungs commission. De graaf van Vlaanderen heeft aan den burgemeester van Brussel eene som van zes duizend franks overhaudigd, om verdeeld te wor den tusschen de arme familien van de hoofdstad en de voorsteden, waar den 3 en 4 dezer, kin- deren geboren zijn. De regtbank te Audcuarde, in Belgie, heeft zaturdag 19 dezer, twee molenaars veroordeeld, de eerste tot eene gevangenisstraf van drie maan- den en eene boete van 500 frankeu de tweede tot eene gevaugeuisstraf van zes weken en eene boete van 150 franken, ter zake van het ver- valscheu vau meel. liet bij hen in beslag ge nomen meel bevatte tien percent voor de ge- zondheid lioogst schadelijke besfanddeelen. i Per drie manudeu binaen Neuzeu. 1.—- franco door het geheele Rijk. 1,25 Enkele nommersJ Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbubhoudera. BIJ Van 1 tot 4 regela Voor elke regel meer Advertentien gelieve men aao de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. j

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1