Woensdag 23 Junij 1869. 9de Jaai g. 10. 427. Rinnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. 8ERIGT. VOOR IPOOKWE6D1EI8T. #1 Hei ijlc der MatenGewigten en tStiijliels 18O0 De arrondisscments ijker le Ilulstzal tot den gewonen gewigten en str jkelsin l»ct voormulig 4e district jaarlijksehen herijk (ler maten \aecren te vvij/.e der vergadering is verklaard, dat 11a bj- diiigc van een calamiteusen polder en die van den eerst achterliggeude polder, de staat liulp rnoet verleenen; en geen/.ius de provincie 2oo als wij vroeger mcdedeelden is de con ventie met Belgi'e betrefFende de vergunning tot uitoefening der geneesknust in de grensgemeenteu der beide rijken, door de wet bekracbtigd. Als uitvoering van die wet is deze vergunning 1001 Zeeland geldende voor de greusgemeenten Rede, Heille, Retrancbement, St. Anna ter Maiden, St. Kruis, IJzendijke, Clinge.Koewacht, 0 versing,! ln- lippine, Sas van Gent, St. Jansteeu en Zmddorpe. ^^ouzen. 18Heden had alhiei bij in- schrijving en opbod plants111 Herbesteding van bet eenjanir onderhond meester alhier niet kon plants liebben door de direclie uitgesteld tot zoudag den 27 dezei des namiddags vijf ure. Waarschijnlijk zal bet brievenvervoer in Zeeland weder verbeterd worden, doer een twee- den postdienst tusschen Walelieren en bet voor- vierde district. Ook des morgens zouden malige per stooinboot vai Vlissingen naar ove gebragt en verder geiixpedieerd De Uitgevers brengen ter kennis van bet pu bliek, dat bet Algemecn Nienws en Advertentie bind'van af 1 Julij a. s. tweemaal's weeks zal verseliijnen en wel des Woensdags en Ziaturdajrs. Abbonnementsprijs binnen Neuzenper drie maanden I,WO. Franco door bet geheele rijk f 1.25. Franco door gclieel Belgib *,4W. Enkele nommcrs 0,05. De Uitgevers, D1IONT COMP. De BURGEMEESTER en WET HOUDERS der gemeente ZAAM- brengen ter algetneene kennisdat <le emeente in dit jaar te houden liet mis ol iaarmarbtzal aanvangen op Dingsdag den 6 J u d IJ e. k., en ein- tligen op Donderdag den 8 d i e k Z a A 51 s i. A g den 18 Junij 18G9. De Burgemcester en Wetliouders voornoemd L. van DIXI100RN, Voorziller E. II. WORTMAN Seer el or is. om der menigte sebrik en ontstclienis in te boezemen. Dat Napoleon de slag gewonnen rekent, blijkt uit een brief door hem aan een afgevaardigde gesclireven, waarin wordt te kennen gegeven dat door de jongste onlusten in de regerings beginselen geene verandering zal worden gebragt. Sterk op den afkeer der bezadigde en orde licveude Fransche burgerijis de troon van Napoleon door de jongste onlusten eer bevestigd dan verzwakt. De Spanjaarden liebben door gednrige'onder de hand ontvangen bedankjes voor bet koning- sebap, zich nu voorloopig inaar tevredeD gesteld met een regent, waartoe maarsclialk Servano in bet begin dezer week is verkozen. llct water is eigenlijk in Spanje nog altijd aan de lippen. Niet alleen dat de troon (die men vroeger meende dat dozijnen solliciteurs zou vinden) nog altijd onbezet blijftuiaar ook de scbatkist blijft in disperateu toestaml. Getnige daarvan een voorstel tot vcrrnindering van '/3 voor de eerste '/4 gedeelte rente voor de daaraan volgende vijf jaren, welk voorstel met 87 tegen 63 stemmen is besloten in behandeling te nemen. Dat dit voorstel niet dadelijk is verworpen getuigt voor een van beidenof de politieke toongevers van Spanje lijden aan een groote mate van onverstand en gebrek aan doorzigt, of de Spaansehe scbatkist is zoodanig ontred derd, dat de afgevaardigden des lands liever intijds eene eerljke retraire maken, dan later bet land aan schandelijk brankroet bloot te stelleu. N e u 7. k N 22 Julij 1869. De ongeregeldheden te Parijs, liebben, dank zij de rnime en geplaveide straten en de kern- acbtige inrigting van bet policiewezen een eiude genomen. Zaturdag 12 dezer, bad Parijs s avomis weer zijn gewoon sehitterend gewaad aangeno men Winkels cn koflijbnizen waren heropend en de vrolijke Parijzenanr, gewoon bet leven van de aangenaamste zijde te beschouwen vergat bet gestroomde burgerbloed en de zucbten der gevangenen in bet gewoel en genot dat de drukke straten der wcrelstad zijne bewoners aanbieden, wat voor de Parjzenaars eene onont- beerlijke levensbeboefte is gevvorden. Vlug en zwaar volgt de straf op de aanstokevs Twee dagblad van bet voorgevallen oproer. -co redactenrs zjn^verooydeeb^tot d en maanden 0g( gevangenisstraf en ieder 1000 trs. boete. Een drukker, die sedert de eerste gevangennenmig zijner redactenrs geweigerd bad bet blai K'M'P0' verder voort te zetten, is toch nog tot 1000 trs. boete veroordeeld. Aan den anderen kan zijn &00 personeu ontslagen, tegen wie geen enkelen grond van bescbuldiging bestoud, maar die door policie cn n.ilitairc magt maar waren ingerekend, Z. M. lieeft aan Joos Klaasen, gewezen sluisknecbt bij het kanaal van Neuzen. verleend een jiensioen ten laste van den staat, ten bedrage van f 200 's jams. Met referte aan bet kon. besluit van den 30 Mei jk, (staatsblad 110. 101) wordt de aan dacbt der belanghebbende er op gevestigd dat bij de verzending van aangeteekende brieven niet aangegevene geblswaarde door rniddel van de post,in het vervolg geene vertooning der geblswaarde door de afzenders meer zal toege- laten, veel min ^evorderd worden. De minister van oorlog, vernomen beb- bende dat miliciens van de Israelitisebe gods- dienst door onderofficieren cn korporaals worden toegesproken met bijnamen, die voor bun gods- dienstig gevoel krenkend zijn, heeft desvvege eerie ernstige aanschrijving tot de korps koiu- mandanten gerigt en iu bet algerncen bevoleu de miliciens minzaam te behandelen. Jl. donderdag is de buitengewone verga dering der pvovinciale staten van Zeeland in zake °de calamiteuse polders defiuitief gesloten. Onder de belangrijkste besliste punten behoort 0. a. dat met 16Ctegen 15 stemmen als deziens- der zeeweringen onder bet beheer der genie te Neuzen waarvoor bet minst werd ingeschreven door D. Tholens te Hoekvoor de sorn van f 3300en aangenomen bij opbod door G. van de Vredete Neuzen, voor de sum van -.'JO. 2. Aanbesteding van bet driejarig onderhoud van de uitwateringswerken in Zeeland ondei bet beheer der genie te Neuzen waarvoor bet minst werd ingeschreven door b. van Kees, te Neuzen (eenigste insebrjver) voor de som van f 1300, en aangenomen bij opbod door b. van Rees, te Neuzen, voor de som van f 1200. Zaamslag, 20 Junij. Als eene bijzon- derbcid kan van bier worden geineld, dat den 18 Junij 11. bij den landbouwer Jacobus van Lare Riemens, eene koe welke niet kon kalven, door zijn zoon terstond werd afgemaakt, daarua werd den built geopend en bet kail er nilge liaald, hetwelk tot liedcu nog leeft en voedsel gebruikt. Dc beer G. A. Kempff, predikant bij de cbristelijk afgescbeidene gemeente te Herwijneiy lieeft voor bet bcroep naar Zaamslag bedankt, Hontenisse21 Junij. Gistercn vier den de echtgenooten Cornelis du Bois en Anna Maria Bun wonende op bet dorp Groeuendijk bun gouden bruilof'tsfeest. Door de belangsiel- lende zorgen van ecnige jongelieden en meisjes uit de buurt was de woning der ieestviereuden reeds vroeg met eene eerepoort, vlaggen en groen versierd. Omgeven van liuune kinderen en kinds kinderen begaven zij zich tegen 6 ure des ocli- tends naar de kerk 0111 aldaar den beer van leven en dood voor bet bun gescbonkene voor- re^t te danken en tijilens bet misoffer aan de II. tafel aan den licfdemaaltjd des lleeren deel te nemen. Ontelbaar waren de bezoeken en gelukwcn sclien bun in den loop des dags van onderschei- dene personen gebragt, en traai de gescbenken bun aangeboden en waaronder vonrnamelijk uit- munten die, welke uit door de buren bijeenge- bragtc gelden waren aangekocht. Ten-en den avond en nadat het regenachtig weder van dien dag had opgehouden, bragt onze harmonic den feestvierenden eene serenade en begleide hen vervolgens, nadat zij on eenen ver- sierden vvageu badden plaats genomennam bet dorp Kloosterzandeen na eenig toevens naar bunne woning terng. Door de zorg van den wel edelen beer J. Kroon en diens klerk P. van Mieghem, die zich in idles wat tot deze feestviering betrekking beeftbijzonder verdienstelijk liebben gemaakt was voor de woning der gelukkige eehtelingen iu eene sierlijkc vergulde lijst het volgende eluo- nogramma geplaatst be Fleer sehenke den jubilanssen nogeental van gelukkige levensjaren. Hontenisse, 21 Junij. Naar men ver- neemt is bet door de harmonie St. Cecilia aan- gekondigde tweede zomerconcert, betwelk zon dag jl0uit boofde van bet regeuacbtige weder iu den tuin van den lioog wel geb. beerburge- de brieven Breskens worden. De beer J. P. P. Clinge Doorenbospre dikant bij de nederduitsche hervormde gemeente te Hoofdplaat, heeft een op bem uitgebragt be roep naar Wjlhelininadorp aangenomen. De onderkoning van Egypte wordt binnen kort in den Haag verwaeht, 0111 Z. M. den koning uit te noodigen, 0111 in October a. s. tegenwopi di»- te zijn bj de opening van bet Suez kanaal. Van de 95,788 kiezers in Nederland voor leden van de tweede kamer der staten-generaal liebben den 8 Junij jl. gestemd 76,249. Van deze kwainen op de liberate kaudidaten 38,8.>lJ op de corservatieven 17,279 op de zoogenammle auti revolutionairen 11,366 en op de ultrmnou tancn 4,167 zoodat de liberale partij 6027 stem- men meer had dan de drie overigen te zmnen. In een der Overinaassche dorpskerken werd 00 een der jongste zonda^en de voormiddag- godsdienstoefeniug op de volgende min sticlite- fijke wijze gestoord. Op een der hnlsteden van de landelijke gemeente was eene gevvigtige eirsis ophanden waarbij de buip van den boerdie met de vrouw ter kerke was getogen, noodza- kelijk vereischt werd. Een jongen omiiiddeljk naar de kerk gezonden 0111 den baas te roepen, treedt bet kerkgebouvv binnen en valt den pre dikant met een gillende stem in de rede „Arend Romein of je dadelijk tliuis zult kouien De koe moet kalven." Jl. dingsdag 15 dezer werd te Texel op de kofstede „Ons Genoegen," na'oij den Burg, eene licht rood bonte duif gevanged men outdekte op den linkervleugel bet navolgende inerk in het blaauw (voor zoover leesbaar) ,,1850, Bond van Gend, Societe 11 Trompette.' Het beestje bevindt zich in gezondeu staat en de bezitter is genegen bet aan den cigenaar op te leveren. Bij den Belgisehcn senaat is een verzock- schrift in gekomeu, waarbij verlangd wordt, dat de revering stapjien zal doen om munteeuhcid tusscben Belgie en Nederland te verkrjgen. Deze wenscb werd door verscheidene leden on- dersteund, maar daartegen werd aangevoerd, dat Bel«ie door zijne munt convention met andere staten gebonden was. Omtrent de tegemvoordige weersgesteldbeid rneldt men uit Gend het volgende Het heeft 2 nachten tusschen den 10 en 10 Junij albier gerijmd, en in verscheidene bnizeu brand men vuur als in de niaand February. Drie staatkuudige gevangenen te Parijs, die op, 15 Mei 11. oproerige kreten badden aau- geheven, zijn nu reeds door de regtbank ge- vonnisd. Men stelle daartegenover bet proces over bet Rotterdamsche op'oer en denke aan de bescbu - digden, die sedert bet vorige jaar in de gevau- genis zucbten. Een der Parijsche kiezers beef zich op ge- ban-en uit verdriet dat zijn candidaat Rochefort gevallen is. Dat beet nog verkiezingsijverV In verband hiermede verhaalt Paiis, dat 1 generaal Cavaiguac eenige dageu voor den 10 December 1848 een brief ontving van den vol genden inhoud Zeeuwsch I Pit Weekblad wordtelken Woensdag morgen ten 8 ure uitgege- e|| sec bij DHONT COMP. te Neuzen. Prijs per 3 maan- g^| dea 80 cent, franco per post 95 cent. Men abonneert zich g| bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbnshouders. yjJ 7,25. 7,SO. Van Neuzen naar Gent 6,20. 10,30. 4,50. Van Gent naar Neuzen 6. 12,30. Van Selzaete naar Gent 6,07. Van Gent naar Selzaete 5,2a. Van Selzaete naar Lokeren 5,40«. 8,50. 1,15. 6,15 Van Lokeren naar Selzaete 6 30. 110.!J5 11,55a. Van 52. Nicolaas naar Gent, alle dagen; 6,00. 8,15. iO.05 11,30. 2,45. VaD Gent naar St. Nicolaas, alle dagen 4,40. 7,20. 9,10 .1 ,5 2, Van St. Nicolaas naar Antwerpenalle dagen: 5>55. 8,10. 9,o0 30/ Van Antwerpen naar St. Nicolaas alle dagen: 5,00. 7,30. 9,30 10,30. 2, 0. 2e klasse De treinen geteekend (a) rijden alleen des Woensdags. De uren geteekend met een zyn tremen van klasse. Advertentien uiterlijk Dingada regels is 40 gelieve men aan de 'e 2el"'e"> avond ten 6 urede prijs van 1 tot 4 is 40 cent, voor elken regel meer 10 cent, behalve 35 cent zegelregt voor elke plaatsing. Vacatieplaats. Hoofdplaat. Biervliet. Schoondijke. l.J zendijke. Idem. Idem. Breskens. Gruede. Idem. Idem. Zuidzaude. Aardenburg. Idem. Idem. Sluis. Idem. Idem. Oostburg. Idem. Voor Ue gemeenten. Hoofdplaat. Biervliet. Schoondijke. W aterlandkerkje. JJzendijke. Idem. Breskens. Nienwvliet. Groede. Idem. Zuidzande, Kadzande en Ketranchement. Eede, Ileille en St. Kruis. Aardenburg. Idem. St. Anna ter Maiden. Sluis. Idem. Oostburg. Idem. Op. Dingsdag 22 Junij. Woensdag 23 Donderdag 24 Vrijdag 25 Vrijdag 25 Zaturdag 26 Maandag 28 Dingsdag 29 Dingsdag 29 Woensdag 30 Donderdag 1 Julij. Vrijdag 2 Vrijdag 2 Zaturdag 3 Maandag 5 Maandag 5 Dingsdag 6 Woensdag en Donderdag 7 en 8 Vrijdag 9 'a morgens. s namiddags. van 12 2 en 3-7u. van 7 tot 1 2u. van 2 tot 6 m ,8.1-'. 2 6 3 n 12 H 2 6 8 12„ 2 6 8 M i '2 2 6 m 6 12 2 6 8 I2„ .2.6. 12 2 6 7 12, >.2 6 .8.12 2 6 9 12 2 6 12 2 6 9 12 2 6 9 12 SLA l. in die 51 A A N D. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1