No. 426. Woensdag 16 Junij 1869, 9de Jaaig, liinnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. f VOOR 1» O O K W E G I) I E i S T. spoortrein. Wij vestigen de anndaebt van den lezer", op de verandering van den Nkdjkk, 14 Junij. De verkiezingen, hebben een krachtigen steun gegeven aan het ministerie. Dit valt thans te beoordeelennu de uitslag van alle kiesdistricten bekend is. Er moesten 43 leden gekozen worden 38 ter vervanging van de aftredende leden en 5 voor de nieuwe of verdubbelde kiesdistricten. De aftredende leden van de liberate rigting zijn op 66ne enkele uitzondering na alle op nieuw gekozen. Alleen de beer Pijpers werd in het kiesdistrict Breda vervangen door den heer Luyben. De tegenpartij daarentegen ziet deu heer Gefken (Zwolle) vervangen door den beer Sandberg, de beer de Bosch kemper (Floorn) door den heer van Akerlaken, de heeren Rochus- sen en Pijuappel (Amsterdam) door de heeren Stieltjes en de Lange, de lieer van Foreest (Alk- raaar) waarlijk geen geringe verrassing door deu beer Knoop. De regeriogsparlij beeft alzoo 5 leden gewounen die de tegenstanders hebben verloren en 2 leden door de vermeerdering van kiesdistricten. 1 rekt men daarvan af het verlies van een lid dan blijtt een vermeerdering der leden van de regerings partij met 6. De tegenstanders daarentegen zijn op dit oogenblik, niettegenstaande ze te Tiel, Boxmeer en Breda de ovenvinnvng hebben bebaaldmet 2 verminderd zij vvonnen van Lijnden, Haffmans en Luyben, doch verloren Gefken, Pijnappel Rochussen, de Bosch Kemper en van Foreest. De herstemmingeu, die ditmaal slechts in vijf kiesdistricten noodig zijn, betreflfen met uitzon dering van het kiesdistrict Zuidhorn waar het alleen een strijd over personen en niet over be- ginselen geld," bet nieuwe kiesdistrict Ilaarlem- mermeer en de kiesdistricten Leiden, Goudaen Roermond, wnarvoor conservatieve afgevaar digden zitting hadden. De liberale partij beeft daarbij dus in geen geval iets te verliezen. Opmerkelijk is het, dat de conservatieven niet alleen door de liberalen, maar ook doorde anti revolutionairen zijn geslagen. Wie er over het algemeen bet allerongelukkigst zijn afgeko- menzijn de candidaten der algemeene kies- vereeniging. Gedurende de afgeloopen week is in Frankrijk te Parijs Nantes en Bordeaux bet tooneel ge weest var. meer en min ernsiige ongeregeldbeden kennelijk voortspruitende uit ontevredenheid over den uitslag der laatst gehouden herstemnungen daar de der regering vijandige kandidaten Itocbe- fort en zijne medestanders de vlag bebben moe ten strijken voor Thiers, Garner Pages en .lules Favrealien sieraden van het wetgevend lig- chaam. Intusseben is er ook menigo kandidaat geko- zcnwiens benoeming het uitgedrukte stempel draagt van ontevredenheid met bet keizerlijk Rewind. Zoo b. v. is gekozen iemand die thans als balling in Engeland verblijf houdt en nog altijd volstandig geweigerd beeft van de vrijheid om in den schoot van zijn vaderland terug te keeren gebruik te maken. De reus der Europiscbe industrieelen, de voor komende en energieke ontwerper en uitvoerder van bet kanaal van Suez, de Lessepsheelt te Marssejlle het onderspit moisten dglven tegen een pok reeds te Parijs gekozen ultra-democraat iiambetta. Een hewijs dat ook bier verdienste voor poll- ticke hartstogt beeft moeten onderdoen. ts bet dp forcing gelukt eene kunstmatige meerderbeid aan bare zjjde te krijgen, bet laat zich venvachten dat de ilians gekozen oppositie- leden de strijd tegen bet keizerlijk Rewind met nieuwe kracht zullen aanvaarden. Jules Favre heeft reeds een open brief gege ven met de verklaring, dat het stellen van Roche- fort tegenover zijne kandidatuur, hem een wenk zal zijn om datgene te eiscben, waarop de natie aanspraak heeft. Ointrent de te Parijs plaats gebad bebbende oproerigbeden vennelden de jongste berigten bet volgende Op Maandag avond begonnen, werden de on geregeldbeden dingsdag avond op ruimen schaal voortgezet en bevond zich op de drukste gedeel- ten van Parijs eene aanzienlijke menigte, waar- onder de Marseillaise aangeheven en de kreten leve Rocbefort, leve la Lanterne werden geboord Woensdag avond hadden weer nieuwe oploopcn plaats, de winkels en koffijhuizen werden ge- sloten en nadat de menigte vrucbteloos bij trom- melslag was gesommeerd uiteen te gaan heeft de kavallerie eindelijk ruim baan moeten maken. In de vvijk Bellevilie waren woensdag avond 8 nnr reeds alle gaslantaarns stuk geslagen een kraampje vau een dagbladverkooper werd in brand gestoken en in een koffijhuis alle meuhle- ment vernield. Talrijke arrestatien zijngedaan. De graviu van Vlaanderen, schoonzuster van den koning van Belgie, die geen mannelijken afstammeling meer beeft, is deu 3 Junij van een zoon bevallen. De hertog van New-Castle, die zich gedurende geruimen tijd zeer ongunstig op de renbanen onderscbeidde, heeft naar bet schijnt met wedden zooveel verloien, dat beslag op zijn have en goed is gelegd voor eene schuld van niet min der dan 1,140,000, hehalve dat zekerc Beyfu'ss vonnis tegen den hertog heeft voor 300,000. Te Parijs is de vorige week de inboedel van graaf KouchelfF een aartsrijken rus, verkocht, die voor ruim 10 jaren van zijn vader een erfe- nis ontving van 2 millioen francs rente. Sedert dien tijd leefde bij in zoo groote weelde, dat. nu zijn geheel vermogen verslonden is en hij tot den verkoop zijner goederen moest besluiten. Bij kon. besluit is bepaald datbij bet uit- voeren van werken van blijvenden aard aan de fortification of van anderen arbeid voor de genie, de te verrigten werkzaamheden, telkens wanneer dit in bet" belang van de dienst wenschelijk wordt geacht, zullen kunnen worden uitbesteed aan militairen, in dier voege, dat van een bepaald werk of gedeelte daarvan, zoodanige som zal worden toegekend, als door den Minister van Oorlog zal worden bepaald met dien verstande dat de kosten van uitvoering door militairen, met inbegrip van de levering en bet onderhoud van de daartoe noodige matrialen, de kosten van uitvoering door burger arbeiders niet zullen te boven gaan. De staats-courant van 9 dezer bevat de wet tot regeling der grenssheiding tusseheu de pro- vincien Zuid bolland en Zeeland. De leden der tweede kamer van de staten- generaal zijn bijeengeroepen tegen donderdaglT dezer. Neazen, 15 Junij. De op den 3 dezer te Kinderdijk aan de fabriek van de finna F. Kloos Zonen te water gelaten twee plaatijzeren waaijersluisdeuren zijn zaturdag 5 dezer per sleep- stoomboot alhicr aangebragt. Dezelve zijn thans reeds in de westsluis albier ingebangen en moe ten in alle opzigten goed zijn afgewerkt en uit nmntend werken. Dit zijn de eerste waaijersluisdeuren die in Nederland van plaatijzer vervaardigd werden niet alleen maar het zijn ook de eenige die men in ons land aantreffen zal. Meldenswaardig is nog dat ook de eerste plaatijzeren scbutsluis- deuren in ons land die van de zeedofcsluis aan bet Nieuwedjep, door dezelfde fabriekant Kloos vervaardigd werden. Door gedeputeerde staten van Zeeland is aan de firma Fop Smit Co., te Ridderkerk eene vorloopige vergnnning verleend voor een stoombootdiensttot vervoer van passagiers en goederentusscben Neuzen en Hansweertin verband met den stoombootdienst de Telegraaf, tusscben Antwerpen en Rotterdam. A.xel, 14 Junij. Jl. donderdag morgen omstreeks half acbt ure had op bet spui uabij deze gemeente een treffend ongeluk plaatsden arbeider aldaar Adrianus Crokkee, 53 jaren ond, nienigmalen aan zenuwtoevallen lijdendebad bet ongeluk in een van die toevallen in bet vuur te vallen waardoor bij zeer ernstige brandwon- den bekwam, lioewel spoedige hulp ontvangende van C. Dobbelaar en Kolijnalsmede vau den beer A. de Fouwgeneesheer te Axelis de man zondag middag aan die gevolgen overleden. Oostburg14 Junij. Op den 10 Junij 11. albier gehouden afdeelings tentoonstel- ling van vee en werktuigen, waren aangebragt 10 paardenwaaronder 3 bengsten8 stuks hoornvee, 13 scbapen, 62 nieuwe of verbeterde werktuigen, beneveus nog een paar verzamelingen hand werktuigen. Giroede. 8 Jnnij. Ileden bad albier de plegtige inhuldiging plaats van den wel eerw. heer A. Biestraten als pastoor bij de R. C. ge meente. Aan de grenzen der gemeente werd ZEW. opgewacht door een eerewacht te paard. In het dorp stond bet fanfaren-gezelschap ge- reed om ZEW. welkom te beeten. Een tiental meisjes in het wit gekleed, gevolgd door een knaapje met een berderstaf in de hand dat een lam geleidde, stondon daar ook om zjjn pad met groen en bloemen te bestrooijen. Onderhet spelen der muziek ging men nu gezamenlijk naar de voor deze gelegenheid smaakvol ver sierde kerk, alwaar de inhuldiging plaats vond. Dat ook protestanten bunne hulp hadden ver leend tot bet vervaardigen der eerebogen, die op verschillende plaatsen waren opgerigt, mag voorzeker als een schitterend bewijs gelden dat in deze gemeente een gewenschte verdraag- zaambeid lieerscbt. Aan een voormalig landbouwer in den Krnispolder Toon Aartsen thans woonacbtig te Oorduin nabij Antwerpen, is bij de trekking op 1 Junij van de Oostenrijksche premieleening (1864) de hoogste prijs ten deel gevallen van 250,000 florijnen of 290,000 Ned. gulden. De stoomboot Stad Vlissingen jl. donder dag van Ritterdam komende werd bij bet in- loopen der haven van Vlissingen, door den neer zoodanig tegen een aldaar liggenden baggermo- len aangedreven, dat het hordes tot aan de rader- kas afbrak en de kombuis met de dienstmeid van den liofmeester in bet water viel. Lnatst- genoemde werd dadelijk gered en de schade hersteld. Daar de averij alleen aan het buiten- werk is, beeft zij geen invloed op den dienst en is de boot hed'en morgen als naar gewoonte kunnen vertrekken. Indien men de geruehten gelooven mag, dan zon bij de regering het voornemen bestaan om eenige werklieden te Vlissingen te plaatsen en de vroegere constructiewerf der marine weder in gebruik te nemen tot het repareeren en ver- nieuwen van het materieel voor het te Vlissin gen hestaande loodswezen. Bij de nederduitsche hervormde gemeente te Stavenisse is beroepon de heer J. P. P-Clinge Doorenbospredikant te Hoofdplaat. Naar men verneemt zal binnen kort eene proef genomen worden om in kleine plaatsen bet post en bet telegraaf kantoor onder het bo- stuur van een ambtenaar tej vereenigen. Zijn wij wel ingelichtdan zal die proeve te Does burg genomen worden. Voor bet eerlang aldaar te openen telegraafkantoor zou geen directeur benoemdmaar eenvoudig een telegrafist gede- taeheerd worden om voorloopig de dienst waar- te nemen en onderwijl den directeur van jliet daar hestaande postkantoor in bet vak van tele- grafie te onderwijzen. Wanneer deze in staat zou zijn, om ook de telegraafdienst teivervnllen, zou post- en telegraafkantoor aan hem worden toevertrouwd. Tevens verneemt men dat een ambtenaar der telegrafie op een of ander ]jost- kantoor geplaat6t zal worden om zich met de dienst der posterijen vertrouwd te maken. Mogten deze proeven tut een goed rcsultnat leideudan voorziet mendat vele plattelands gemeenten eerlang in bet genot van een telegraaf kantoor zullen deeleu De commissie tot beteugeling van den paal worm heeft haar mandaat nedergelegd, met (le verklaring dat er slechts e6n afdoend middel is om de gevreesde vernieling te keeren een be hoorlijk drenken van het bout met creosoot olie. Door den gemeenteraad van Ouddorp. is in bare zitting van den 12 dezer, tot Doctor in de genees- en verloskunde benoemddc heer P. A van Toorenburg, gevestigd te Aardenburg, en zulks ter vervanging van wijleu den beer C. Schokker. Door den beer C. P. Nolden, kastelein aan de veensluis, is eene jiroeve gem.men met de manier van boterbereiden zoo als die kort gelo den door onderscheidene couranten is medi>ge deeld, door nl. de room in een linnen zak te doen en deze dan 24 25 uren lang 1'/- vw' diep in den grond te begraven. De qnantiteit der alzoo verkregen lioter was goed, doch de qualiteit liet veel te wensclien over. Wanneer men deze boter zag naast die, welke de beer Nolden van de zelfde koe op de gewone manier had gekarnd, dan was het onderscheid zeer in bet oogloopend. 't Was alsof deze „aardhoter" booiboter was, zoo'n kleur had ze, en kennors, die wij ze onder den neus zagen nemen, trokken hunnen reuk organeu nog al been en weder, ter- wiji wij ze daarbij tevens bedenkelijk zagen boofdsciiudden. Intusseben radeu wij anderen aan, ook eens eene proeve met bet maken van „aardboter" te nemen. Volgens de Engelsche bladen, beeft de. Ned- regering aan het bestuur van Lloyd's te L<>n len hel ret*t van eigendom verleend van de sehaften die uit het aan de Ilollandsche kust gezonken Engelsche scbip Lutine zullen worden geviscbt, tegen een zeker quantum van betgeen men er eventueel uit zal opdelven. Met bet duiken zal in den loop van den zomer, onder de leiding van een bekwaam ingenieur, een aauvang ge- maakt worden. Door de Belgiscbe regering is aan de po-t* direetieu medegedeeld dat door de afsehafting van de zegelregten op gedrukte stnkken in Ne derland, met 1 Julij geen zegelregten meer in Belsie mogen gegeven worden van Nederl. bJadcn of gedrukte stukken. Uit Stekene ineldt men ons 5 zondag 13 Junij had albier een luisterrijk Festival plaats be°-unstigd door het schoonste zomenveder dat men denken kan, hetwelk door niet minder als 16 muziekgezelsc,happen vertegenwoordigd was, als uit Belgie, het 2e Legioen stedelijke scbutterij garde civiet bestaande uit 48 muziekanten het muziekgezelscbap uit LokerenBeverenAver- beke: Wachtebeke; StGilles; ExaardeTamisej v ALGEMEENIEEWS-mADVERTENTIEBEAD Zeeuwsch Dit Weekblad wordtelken Woensdag morgeu ten 8 ure uitgege- »ec bij DHONT COMP. te Neueen. Prijs per 3 raaan- den 80 cent, franco per post 95 cent. Men sbonneert zich bi; alle Boskhandelanrs, Postdirectenren en Brievenbnshouders. i|| 7,30. Van Neuzen naar Gent 6,20. 10,30. 4,50. Van Gent naar Neuzen 8,06. 12,30. 5,25. 7,25. Van Selzaete naar Gent 8,07. Van Gent naar Selzaete 5,25. Van Selzaete naar Loieren 5,40*. 8,50. 1,15. 6,-15 Van Lokeren naar Selzaete 6,30. 10.35 4,55a. Van St. Nicolaas naar Gent, alle dagen: 6,00. 8,15. 10,05*. 11,30. 2,45. 4,35*. 6,45. 8,15. Van Gent naar St. Nicolaas, alle dagen 4,40. 7,20. 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5,35*. 8,15. Van St. Nicolaas naar Antwerpenalle dagen 5,55. 8,10. 9,50*. 11,35. 3,25. 5,10. 6,15*. 9 05. Van Antwerpen naar St. Nicolaas alle dagen: 5,00. 7,30. 9,30*. 10,30. 2,00. 4,00 Be treinen ireleekend |a) rijden alleen des Woensdags. De uren geteekend met een zijn treinen van de ie en 2e klasse. iiiiwi i i siiin—in—ni in Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in |jj^| uiterlijk Dingsdag avond ten 6 urede prijs t|jt regels is 40 cent, v^or elken regel meer 10 ce |fj 35 cent zegelregt voor elke plaatsing. zcndea, et'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1