No. 425. Woensdag 9 Junij 1869. 9de Ja&rg. Buitenlandsche berigten. Binncnlandsche berigten. VOOR SPOOR W EGDIEIST. Morgen middag, zal na de opening g van de stembiljeten, voor de verkie- zing, voor een lid voor de tweede kamer der staten generaal, kiesdistrict Middelburg en Zierik- zeedoor de uitgevera aan alle geabon- neerden een bulletin gezonden worden, meldende de afloop der verkiezingen. van het uitge- Neuzen, 8 Junij. Ook bij ons lieeft de afscbaffing dagbladzegel eene crnstige overweging niaakt omtrcnt de verdere prijs en uitgave van ons weekblad, en wij bebben ons de vraag voor- gesteldzouden wij de abonnements-prijs van ons blad verminderen df hetzelve tweeniaal per week laten verscbijuen met eene geringe ver- hooging. Hoewel bet e e r s t e denkbeeld ons wel tegen laclite, konden wij tocli geen weersland bieden aan bet 1 a a t s t e, ons zelven afvragende„kan bet Algeiuecn Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, zooals het tbans verscbijnt, blijven beantwoorden aan de eiscben onzer lezers Wel is bet slechts een blad dat zich grootendeels beweegt in bet voormalig Staats- Vlaanderendoeb de groote bijval die het daar voortdureud mogt ondervinden, beeft ons doen besluiten, hetzelve met 1 Julij a. s. tweemaal per week te doen verschijnen, en wel des woens- dags en zaturdags 's morgens. Dat de prijs bierdoor een weinig verhoogd zal moeten wordenzal ieder ligt begrijpen. Onder de zegelwet toch koste ons ieder exem- plaar 1 cent plus 38 opcenten (dus voor de 13 nummers per kwartaal 18 cents); wij zouden alzoo van de abonnements-prijs eene vermindering kunnen toestaan van 18 cents en de prijs stellen op f 0,62 per drie maanden doch dan bleef de courant zoo als ze isen kon zij niet beantwoorden aan de eiscben des tijds en zouden weder dikwijls belangrijke uienwstijdingen moe ten blijven lig'gen. Om in die vermeerdering eenigzints tegemoet te komen, bebben wij de driemaandelijksche prijs bepaald op f 1, tweede kamer der staten-generaal kiesdistrict Middelburg, zijn ingeleverd, te Neuzen 77 en te Hoek 31 stembiljetten. 8as i nn GS-ent, 8 Junij. In bet West land is reeds een begin gemaakt met bet rooijen van nieuvve aardappelen. In den tuin van den beer L. Lammens alliier, zijn die over 14 dagen reeds gerooid, die zeer goed van smaak zijn. Zaturdag had te Breskens eene vergade- riug plaats der notarissen in bet arrondisseinent Middelburg, die leden zijn der broederscbap van notarissen in Nederland. In deze vergadering door elf leden bijgewoond, werden verscbeidene tot de praktijk betrekking bebbende punten be bandeld. Daarna werd een rijtoer gemaakt door een gedeelte van bet voormalig 41e district en vervolgens vereenigd'en de leden zich aan een gemeenscbappe 1 ijk diner. Tijdens bet bestaan der kamers van notaris sen vergaderde men jaarlijks, doch dit was onder de tegenwoordige wet in onbruik geraakt. Het gevoel van behoefte aan opwekking van bet esprit de corps deed ten vorige jare besluiten weder jaarlijks bij elkander te komen. Op den 3 dezer heeft te 's Ilage, ten be hoeve der staatspoorwegende aanbesteding jilaats gebad van het doorgraven van ilen zee dijk v6or de uitwateringsluis bewesten Vlissin- gen het uitbrengen van nollen en de verdedi- ging daarvan, bet bouwen van een sluiswachters- woning met plateau en bet maken van twee bazaltvleugels. Daarvoor waren ingekomen 7 biljetten, van de heeren II. Hagen te Brninisse, f 195,000; J. Filis te Vlissingen f 129,000; A. Serret jr.., te Sliedrecbtf 128,600; J. van Ilaaften, te Sliedrecbt, 119,000; G. F. Kamp- scbreur, te Vlissingen, 96,400; J. van der Velden te Sliedrecbt, 87,800en C. Wisse te Zaamslag f 86.000. De laagste inschrijving is alzoo van den beer C. Wisse, voor f 86,000. Naar men verneemt, zal bet monument ter herinnering aan de gebeurtenissen van 1813 in bet Willemspark te 's Hage den 17 November a. s. worden outbuld, en zullen bij die gelegen heid van stadswege feesten worden gegeven. voor In de dezer dagen te Amsterdam gehouden vergadering der maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen, is de beer F. 's Jacob te Rot terdam tot direeteur generaal benoemd en beeft deze die benoeming aangenomen. Voordat die benoeming plaats bad, word bet salaris van den direeteur generaal bepaald op 18,000 de beer reparation te doen voor het stellen van een nieuw orgel, ontdekte men eene in den grond gegraven steenen doopvont van grooten omgang, waar- schijnlijk in de eerste eeuwen des Christendoms bier te lande gebruikt. Men scbrijft nit Til burg op II. sacraments- dag 's namiddags ongeveer 4'/-2 ure, barstte bo ven de gemeente Coirle eene verschrikkelijke re genbui vergezeld van donder en bliksein los. llet bemelvuur sloeg boven in den toren, liep vervol- gens langs bet gangwerk der klokken naar bene den, en kwam onder in de kerk te regt. alwaar bet ook nog al schade aanrigtte het pracbtige orgel der kerk is als gebeel van binnen gesmolten de muur waartegen het orgel is geplaats, is geheel omver geworpen de lijsten die de kerk versierden, zijn alien stuk geslagen en eenige banken beschadigd. Gelukkig dat er niemand tegenwoordig was, maar nog gelukkiger dat het niet een uur vroeger gebeurd is, dan imraers ware dit ougeluk juist.onder bet lofvoorgevallen, en zouden stellig vele menscbenlevens er door verloren gegaan zijn. Denzelfden namiddag circa 3'/4 ure sloeg de bliksein ook op een der torens van de kerk te Eindhoven, doch dank aan een goeden afleider, werd alle schade vermeden. De schok in de kerk was eehter zoo bevig, dat men meende dat ecu der torens omver sloeg dit verwekte grooten schrik onder de vele geloovigen, -die op dit oogenblik zicli in de kerk bevonden velen zochten door de deuren voor en acliter te ontvlugten. Dit veroorzaakte verwarring, zoo dat men genood zaakt was de plegtige procesie, die juist was aangevangen, te staken en de godsdienst oefening te eindigen. Overigens zijn geen ongelukken to betreuren. Een toeval, zegt een blad, beeft als tegenadf van den phosphorus doen ontdekken den terpetijn, die in aanmerkelijke boeveelbeid ingenomen de werking van het phosphorus gif neutraliseert. Eenigen tijd geleden zouden te Samarang inteekenlijsten voor bet staudbeeld van den stichter van Batavia circuleeren. Een der wijk meesters ontving ook een dergelijke lijst, doch denker.de dat daar weder van wege de politic onderzoek werd gedaan naar de woonplaats van den een of anderen landgenoot, zond bij bet stuk terug met de opmerking, dat de persoon van Jan Pieterszoon Koeu in zijn wijk geheel oubekeud was. gen zoodat verscbeidene der opvnrcnden zicli aan planken en andere voorwerpen bebben moe ten vastklemmen om bet leven te redden. Be balve de kapitein, die bet slagtoffer is geworden van zijne volbardende pogiugen tot redding zij uer jonge vrouvv scbijnt sleebt een der passa- giers van de Brotagne omgekomen te zijn de kapitein van bet schip, waardoor de ramp ont- staan is, beeft eene onmeuschelijke bardvochtig- heid aan den dag gelegd, door de Bretagne ge beel aan baar lot over te laten en door de sehipbreukelingen, die zijn boord dobberend bad den bereiktop eene zeer onbensehe wijze te behandelen. Naar verzekerd wordt, is de kapi tein van den Explorer gedceltelijk door eigen averij, maar voornamelijk door de bonding zijncr bemanuing gedwongen om stil te gaan liggen. Bij gelegenheid van de onlangs in bet En gelsche parlement gevoerde discussie over de uitvoering van een aanmerkelijke beperking in de uitreiking van patenteu tot bet openen van berbergen en drankbuizen, is o. a. geconstuteerd geworden, dat de dronkensehap in Groot Brittanie bijna even groote vorderingen maakt als in Bus land. Aan sterke dranken wordt er jaarlijks voor meer dan 1200 millioen gulden besteed, terwijl de misdaden en de ellende in omgekeerde rede toenemen met de voor pbilantropen ter vermindering van die volkskwaal in 't work ge- stelde pogingen. Dezer dagen deed zich te Liverpool bet geval voor met een wissel die een cndosscment bevatte, niet geteekend met inkt en pen, maar met een gegraveerden stempel afdruk, welks kracbt in regten werd bestreden en aan welke in app61 voor de court of compleas alle kracbt ontzegd is, wesbalve de daarop volgeude eu- dossemerrten als niet bestaande zijn besehouwd en de bouder geene betaling beeft kunnen er- langen. binnen deze plaats en f 1,25 franco door bet s jacob ecbter stelde de voorwaarde, dat zuinig- heidshalve die som zou vermiuderd worden tot gebeele rijk. Vraagt men of deze verandering eene aan- winst voor den lezer zal zijn die vraag is billijk, maar zal, zoo wij hopen bevredigend beantwoord worden. Zooveel mogclijk hebben wij ons in betrek king gesteld met correspondenten in onder- sclieidene plaatsen. Daardoor zullen wij steeds spoediger de berigten van betgeen in bet dage- lyksch leven voorvalt, kunnen mededeelen. Door deze verandering zalzoo wij ver- trouwenmet den aanvang van het tweede halfjaar van 1869 bet Algemeen Nieuws en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen een nieuw leven beginnen. de uitgevers. INenzen 8 Junij. Bij de op beden plaats gebad bebbende stemming, voor een lid voor de f8000. Naar men verneemt, is de prijs van f 150,000, getrokken in de gehouden lste uitloting van aandeelen in de geldleening ten behoeve van bet paleis voor volksvlijt, ton deel gevallen aan icmand met der woon te Frankfort gevestigd. In die stad moeten van de 1000 er naar toe- gezonden aandeelen 800 zijn geplaatst. Nog verneemt men dat in bet land van Goes door den landbouwer 500 aandeelen genomen zijn. Woensdag nacht is ten huize van baron van Nispen, te 's Ileerenberg (Gelderland)een brutale diefstal gepleegd. Maandag was daar naar den vogel gescbofen. De zoon van genoem- den baron werd koning en de vader gaf aan alle fammilieleden dorpelingen en bedienden een algemeen feest. Een door twee dienstmei- den daartoe aangenomen man zou inmiddels op bet buis van den baron passen. Deze persoon nam ecbter de gelegenheid waar en ontvreemde voor plus minus f 4000 aan goud en juweelen. Hij is tbans voortvlugtig. Bij het opbreken van den vloer der Gere- formeerde kerk te Sprang, om daarin eenige Het lie Nederlandseb taal en letterkun- dig congres zal te Leuven worden' gehouden op 5.6,7 en 8 September 1869. Het bestunr brengt in herinnering de hooldvakken, welke tot de werkzaamheden van bet congres behooren a. Nederlandscbe taal en letterkunde b. Neder- landscbe gesebiedenis en oudheidkundeen c. Nederlandsch, tooneel zang en boekbandel- llet zou boogst aangenaam wezen tot bet tijdig op- maken van het programma, indien men voor 25 Junij e. k. opgave mogt ontvangen, over welk onderwerp door sprekers bet woord wordt ver- langd aan den beer Brouwersz le secretaris, Riddersstraat, 171, te Leuven. Het Franscbe dagblad la Gironde behelst een verbaal van bet vergaan op den 21 der vo rige maand van het Franscbe koopvaardijscbip Bretagne kapitein Ferere van Buenos Ayres naar Bordeaux, dat 150 mijlen van de Brazili aanscbe kust plaats bad en bet gevolg gewcest is van aanzeiling, en wel door bet ijzeren schip the Explorer, van Liverpool naar Melbourne be- steind. De schok was zoo geduchtdat bet Franscbe vaartuig na verloop van weinige iwinu- ten gezonken is, en men slechts den tijd beeft gehad om de kleinste der hooten in zee te bren- de volmaaksfe orde prinses van Wallis Uit eene statistieke opgave is erebleken dat te Liverpool niet minder dan 30,000 kin- deren van scboolonderwijs zijn verstoken. Tbans heeft zich aldaar eene vereeniging gevestigd met bet doel om arraoedige ouders te onder steunenopdat zij in staat zouden zijn bunne kinderen naar school te zeuden. De Derby wedrennen in de vorige week bij Londen gehouden zijn door bet heerlijkste weder begunstigden in afgeloopen. De prins en de kroonprins van DenCmarken en een onge woon talrijk publiek, was bij bet natiouale leest tegenwoordig. Twee en twintig paarden namen aan den wedstrijd deel. De overwinniug werd behaald door bet paard the Predenterterwijl de Balladrum waarvan men na bet eerstge- noemde paard de meeste verwacbting bad bet laatst aan den eindpaal aankwam. Ander- balve Engelsche mijl werden in 2 minuten en 52'/2 seconden afgelegd. Als eene bevestiging van bet ILdlandscbe spreekwoord „bergen ont.moetten elkander uooit, maar wel menscbendeelt men mededat zich onder de kolonialen, aan boord van de In- sulindedezer dagen naar Indie vertrokken twee soldaten bevouden, die, in betrekking van officieren der artellerie bij Konniggratz tegen over elkander badden gestaau, en die nil iu de niet zeer benijdeuswaardige positie van koloni- aal, elkander weder aan boord van de Insulinde ontmoetten. Bebalve dicn Oostenrijker en Pruis, waren er nog een Franscbman en Belg onder dat detachement, die eveneens in bun vaderland officieren bij bet leger waren geweest. Den 28 Mei is bet laboratoriura acliter de citadel te Wezel in de lucbt gesprongen, terwijl er honderd man bezig waren met bet maken van patronen. De eene ontploffing volgde onmidde- lyk op de andere. Verscbeidene personen zijn ALOEMEEIV MEUWS- ek ADVERTENTIEBL4D Zeeuwsch-Vlaanderen. Dil Wtekbhi! wordt elkea Woensdig morgen ten 8 ure uitgege- ren bij DHONT COMP. te Neuzen. Prijs per 3 mean- j den 80 cent, franco per post 95 cent. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdirecteuren en Brievenbushonders. Van Neuzen naar Gent 6,20. 9,50. 4,40. Van Gent naar Neuzen 7,55. 3,00. 6,05. Van Selzaete naar Gent 12,35. Van Gent naar Selzaete 11,30. Van Selzaete naar Lokeren 7,05a. 8,34. 3,42. 6,38. Van Lokeren naar Selzaete 6,30. 9,55. 11,50a. 4,45. Van St* Nicolaaz naar Gent, alle dagen: 6,00. 8,15. 10,05*. 11,30. 2,45. 4,35*. 6,45. 8,15, Van Gent naar Si. Nicolaaz, alle dagen 4,40. 7,20 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5,35*. 8,15. Van St. Nicolaaz naar Antwerpenalle dagen: 5,55. 8,10. 9,50*. 11,35. 3,25. 5,10. 6,15*. jV'5. Van Antwerpen naar St. Nicolaaz alle dagen 5,00. 7,30. 9,30*. 10,30. 2,00. 4,00*. 6,00. 7,30. De treinen geteekend (a) rijdeu alleen des Woensdag9. De uren geteekend met een zijn treinen van de le en 2e klazze. Advertentien gelieve men aan de Uitgevera uiterlijk Dingsdag avond ten 6 urede prijs regels is 40 cent, voor elken regel meer 10 ca: !|9 35 cent zegelregt voor elke plaatsing. zennen. 1 tot 4 bebalve

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1