No. 424. Woensdag 9de Jaarg: w*mm Mfm bekWdmariwg. v.. s'T»rv°f?-r Mr. D. VAN ECK. it Binnenlandsche berigten. vo6r De uitgevers znllcn zafurdag avond ten 0 ure cen BIJVOEG^ -JEL liitgftven alle stukken betrekkifig heb- behde ftp de vftrkiBzitig, worden ttiet, (tab kj% &dVfci-fcferit:ifi fegWIi&tst-. AdcerfciUien 'en hift'tifrStydiftgeh men, Voftr zattmliig SVond O ure, in te zfcnden. De BLRGfcMEESTICR der gemeente N e 'u z e n hiaakt bckend ■dat de uitgewerkte plans met dc kaarten en grondteckeniugenbedoeld bij art. 12 der wet van den 23 Augustus 1851 (Staatsbiad no. 125), van den spoorweg van Ncuzen n.aar de Bel- gisehc grens in de rigting van St. N i c e- laas? vcor zoover, die stukken deze gemeente betieft'en van at deu 3 Junjj a. s., tot dat de bierna te melden commissie hare werkzaam beden zal bebben volbragtter secretaiie dezer gemeente voor ecu ieder ter inzage zullen hggeu dat bet algemeen plan van h.et werk. mode ter secretai ie dezer gemeente ter inzage ligt flat de commissiebedoeld bij art. .10 van voormelde wetbijgestaan zooals aldaar is voor gesclireventot bet aanhooren der bezwaren van belanghebbenden tcgen het pian^ zicb (in plants van op Zatx rdag den 12 Junij 1869) op Znluiilag den 19 Junij 1809, des voormid- dugs leu hat/ elf tntrten raadhuize dezer gemeente zal vervoegen wonleude zij die be zwaren bel.lien mitsdien opgevoepen die alsdan m te levcren. N fe u 7. e n den 28 Mei 1809. Dc Burgcmersler ronrnoemd j. A. VAN BOVEN. •U. m: Sl'O'ORlrEbDIEiST. Vto mtien rfanrGent S.llO. 9,-iG. 4V,» toJ MJ[ fe Yfd) Dfe MioH. JtM^kena a'lM, it* WfcVb Vr» r, J" "J*. 7-30- De BLeGEMEESTER van Axel, maakt bekend dat de uifgfeWerkife plaris met de ka'ni4en en grondteekeningen bellfteld bij art. 12 der tvet van den 28 Augustus 1851 (Staatsbiad no. 125) van den spoorwqg van Neuzen naar dc Bel gisclie greusin de rigting van St. N i c o- laas, voor zoover die stukken deze gemeente betreffen, van at den 31 dezer maaud tot dat de luerna te melden commissie bare werkzaam- beden zal bebben volbragt, ter secretaiie dezer gemeenle voor ecu ieder ter inzage zullen lig»-en r dat het algemeen plan van liet werk ter in zage ligrt ter secretai ie der gemeente Neuzen. dat de commissie bedoeld bij art. 10 van voormelde wet, bijgestaau zoo als aldaar is voor- geschreyentot het aanhooren der bezwarer. van belanghebbenden tegen het plan, zich (in plaats van op ^aujiidag den 12 Junij) oi» Zutur- dmj den 19 Junij mnkaande des voonniddaqs ten achj uurten raadhuize dezer gemeente zal vervoegen; wordende zij die bezwaren heb ben mitsdien oj geroepeu die alsdan in te leveren Ax |Rj d8A 29 Mei Dc btnficThicstbf H/ttrMjefft^. ft. J. VAH tet?re. Alt bet algemeen plan van bet werk ter- In zage ligt ter Secretarie der gemBente N e n z e n dat de commissie bedoeld bij art. 10 van voormelde wet, bijgestaan zoo al.s aldaar is voor- gesclireven tot het ahniiooreu der bezwaren van betoiighB&beiiden iegen bet plaii z'ieh (in plaats van op Vuijdao den 111«»), op Yrijdaa den 18 Junij 1869, des namiddags ten half zes "iir) raadhuize dezer gBrndfente ial verfroc- gfeb ^Voi-.len'dfe ijj die beZWarCu hei)b«ii, ndts- dien opgeroepen die alsdan in te leveren. Hui.st, den 28 Mei 18(39. tic Burgcmeesler voornoemd P- i' I.E R'8 S E N S. De BURGEMEEStER vau C lTn - e inaakt; bekeiui ddt de Ujtgevverk'te plans met de kahrten en jrbndteekehipgen bedoeld bij 'art. 12 der'.wet van den 28 Augustus 1851 (Staatsbiad no. *125) van den spoorvyeg van Neuzen naar de Bel- gisehe greus, in dp rigting van St. Nico- afS«.V001' zoove^' (lie stukken deze gemeente betreffen van af den 31 dezer m'aa'nd tot dat (le luerna te melden commissie hare werkzaam beden zal bebben volbragt ter secretane dezer gemeente voor een ieder ter inzage zai lig»6'n dat bet algemeen plan van het werk ter in zage lig-t ter secretai ie der gemeente Neuzen- dat de commissie bedoeld bij art. 10 van voormelde wet bijgestaan zooals aldaar is voor- geSchreventot bet aanhooren der bezwaren van belanghebbenden tegeh bet plan zicb (in plaats van op Vim dag den 11^" op) Vrijdan deu 18 Junij 1869 des namiddags ten 2 G, mir ten raadhuize dezer gemeente zal vervoegen wordende zij die bezwaren bebben mitsdien on- geroepen die alsdan in te leveren. C r, i n o e den 2S Mei V^'gU Dc Burg cm res! ci vnnrnnemd J. F. ver'cAuteren. Z<>o ooi't dan gewis n n zai bet resnllaat der vetiriezingen gtwigtig en bdangi-ijk rija: Veel ijieei- tWrh dan niBb dcb'kt Vat 'de alj) •lev versebillend'e keiizen geroepen zijn gipote gcvolgen voor ons dierbaar vadevlatid af te werpBn eh op derkelm- Weleotnst 'te \rerkeii. Zal "dft rei clfer liberaleft \JersVerkt 'tediinfl worden dat is: zullen wij voouwawi'stsof tekec gaan ziedaar wat de op Inwiert zijnde veririezingen bfeblreu te berGiss'cn. D'6 geese, i's b£ geest van ware nksCHAVING, VEUED-iLlNG en VWOKUATGANG Het tegenwoordig ministerie heeft zulk eene rigting en \ye:ki'n|; .liet heeft daarom de svm- phtlne def con^titutibneelen in den lande ver- worrenbet is dus niet twijfetaehtig op wien wij, iu het beiang vau liet vndid-laml, ouze kert/.e vestigen mbe't'eni Kiezers wij willen den koning bly ven geven en laten bebonden wat des konings is, voor »ijne regten eh voor on'ze vrijbeid met hem waken, 't oo^ gerigt op de grfttid'wet dift bei'den waarborgt. Wij ivilt'en nnaiaiift nieewerken dat hoe labg'cr zoo nicer e'ene rigting irj on.ze staarkuhde bestendigd worde, tliei, aan zedelijk- hejd en regt oiulergescbikt eh hoveh partijznebt verhev'en, den tfioihf barer b'cgih'sclen t We lit te bereiken langs wegeti die bet voile daglicnt kuunen verdragen. Zij alleen kan bestenclig zijn. Zij allien vevdient het fe ivezen. Kiezers tonnt h\f kbniiig dat h'ct uw bepaalde, inv onwankelbare wenseh is, om met hem rigting tB bevor- bclang, trM PP'^'-W'^FSTER der genleeute II l) 1B t maakt bekend dlt fte uitgeiverkte pla'ns met de khavted en grondteekeningen bedpeld bij art. 12 der wet van den 28 Augnstrts 1851, (Stadtsblad no. 195) van den spoorweg vab N o rt z e n naar de Bel' giSche grens, in de rigting van St. N i c o- 1 a a s 5 oor zoover die stukken deze gemeente betreffen van af den 31 dezer maand tot dat de hierna te melden commissie hare werkzaam beden zal bebben volbragt, ter secretaiie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zullen li°-o-eo De BURGEMEESTER van Sin t yahStbeh hiadkt beltehd a, df nitgewerkte plans met de kaarten en grondteekeningen bedoeld bij art. l2 der wet van den 28 Angustns 1851, (Staatsbiad no. 1^5) van deu spoorweg van Neuzen naar de Bel- gische grens, in de rigting van St. Nieo- a a s voor zoover die stnkken deze gemeente betreffen, van at den 31 dezer maand tot dat de bier na te melden commissie hare werkzaam beden zal hebben volbragt ter secretane dezer gemeente voor een ieder ter inzage zal liggen dat bet algemeen plan van het werk ter in zage lig-t ter secretaiie der gemeente Neuzen- dat de commissiebedoeld bij art. 10 van voormelde wet, bijgestaan zoo als aldaar is voor geschreyen tot bet aanhooren der bezwaren van belanghebbenden tegen het plan zich (in plaats van op Vkwdao den 11*"), op Vrijdar, den 18 Junij 1869, des namiddags ten half een uar ten raadhuize dezer gemeente zal Vervoegen wordende z.j die bezwaren bebben mitsdien" on geioepen die ftlsdan in tc leveren. Sint Jan S-x'fcEN, den 28 Mei 1869. b e s t e n d i g i n g van 0 deren. Toont hem dat gij beslendig vooit- WAAitxs wilt, en dat de stappen die gjj in die rigting gedaan bebtn dierbaar zijn dat gij ze niet wilt zieri verjoren gaan. ie den vporuitgang lief heeft, zij op zijn post om ijverige en Welberaden, vooruituangs- inanncn af te vaardigen. Laat lien die ve'rliefd zijn op vervlogen eeuwen, veri-oeste ule'een en uitgefeei-'d'e begi'nscfeh zich aftobbert 0111 de kamer met lichtsehinve vlcermuizen te vullen, vrienden van voouuitgang voorstanders van voeksgei.uk en voeksweevaaut sluit gij u aaneen, naauw aaneen om dat aftobben vnieb- teloos te niaken !v daarom geen vekdeei/dxieid, alles op zij gezet voor bet zuivere beginsol en BUOEDEllEIJIC EEItANDEH DE I(AND GEX1E1KT. V oouui'igang het wachtwoord, voouuitgang sl'echts de •■WetJBtkWR vrtbn uwe IvELtz'e De kiezers in liet KrESDiSTiucr MiiVDei.htjiiG, in ruimcij zi'n op'gevaf, whs zijn rigt- snoer. „Regt door zee" ziedha'r J-.ijh leus, ziedaar zijn wapenbord, en nieniir ede1nia?i 'nag hem dit beinjden. Met iunige overtinging aclife'n u y de l/ei-km- achter VAN Eck met groote meerdeilVcid zal berkbzeh wordeh. erdQr over bet wcnscTielijke dezer liei-benoe tning uit te weiden acbten wij ovcrbodig, maar AVIJ D1UNGEN Ext TEN ZEERSTK OI' AAN, (I'lt door EENE MEklt AEGF.MEEN.E DEEr.V F RING'A AN de stemming de tcvrcdenbcid 'der kiezers lilijke, opdatdaardoor nicer kra< h i en i.i. ws naii bet lesultaat der herbenoofning gegeven Worde, j waardoor onze afgeva.-trdigde zicb meer aan ire prikkeld eft vereerd zal gevoelcn, op den door i hem iugesiagen weg onze waaraelitige belartiren j in de hooge vergaderza'al des lands te blijvcn bebartigen en voor te staan. VOORWAAUTS OX- TERUG t)EV is geen a n <1 e r e kc u e V" Gij kiezers! liebt die beslis'siiig in uw magt dus WAKKER, EEN'PARIG eft VASTRERADEN tCU 8trijd. Wanneer zelf nit anderB gewesteii van ons land liet wenschelijke vvordt aangetoonil Bdat de in ons district aan de beurt van aftrcdiug zijnde vertftgenwOonliger worde lierkozen", thin zal zeker onze optVekk'fig te biilijkeh zjjrt kiezerskomt getrouw en talrijk ter stembus en benoemd op nieuw ons aftrcdend lid deu beer Dc Buryemeestcr voornoemd N. B. IJ S E B A E R T. Neuzen, 1 Junij. DE OPIIWDE^l Z!J\DE \EIIHIEZf\C. Rdwhff nade''t' dat 0,18 "°g Si' V $c#'gtigen 8 Jnftij welke de 1^1 r-i"° u tot (le stembus roept des te duulelyker en feller teekeiit zicli de stand der paitijen af die op verscbillende punten van ons land z.bb tot den strijd bebben opgedaftn. die waarlijk beiang stellen in bet vaileriand in lfet algemeen en in Zeelftnd iii liet bijzonder, zulien zeker met ons zich willen dereeftigeii een mandaat op nieuw af te geven aan Sen beer mr. D. van Eck, die zicb bet vevtrouwen zijner kiezers steeds ten voile beeft waardig betoond. De beer van Eck, was van zijne jeugd af met vrijzinnige beginselen doortrokken gedu rende de twintig jaren dat hij thaus in het parlement zitting heeft en bijkans telkens met een grootet aantal "stemmen werd gekozen, deed bij zich onafgebroken kennen als een iiekwaam, ijverig en eerlijk liberaal \'olksvertegenwoor- digerdie de algemcftrie berange'n zoowel als die van de provincie Zeeland in bet bijzonder, met onverdroten werkzaambeid trachtte te be- vorderen. Hij ijverde steeds voor eene getroinve baxidbaviqg der grondwet en voor alles wat strekken kon tot lieil des vaderlands. Steeds is bij getrouw gebleven aan de vrijzinnige be- ginselen en beeft, zondeV aanzicii van jitei'soneri, bij iedere gelegenbeid den ruiterhjken weg bewandeld om die beginselen voor to staan" De strijd voor waarheid en regt vreesde hij nooithij streed daarvoor steeds met leeuWen- moed. Eigeue belangeu en bijzondere belangen van vrienden en geestverwanten stoucleu bij hern op deu acbtergrondalleen liet pnbliek YERKIEZIi\G OP DE41 8 JEM.I 4869. Hoe gewigtig de aanstaande verkie/.ihg in brt algemeen ook zij en tbans vooral niet'inindf-'r dan vroeger zoo is er eveu als vro'cgvi- b'e- trekkelijk weinig opeiibare beweging ift bet on le Staats-Vlaanderen, en de reden da.-trv:m is niet gebfek aan belangstelling, maar bet alge meen besef, dat er overeenstemming tusschen tal van kiezers bestaat met bnwpen geacliteu afgevaardigde die seilcrt nicer dan twintig jaren bet vertrouweu van dit kiesdistrict beeft mogen verwerven. Een Middelbnrgsch d'ubje, dat bet betreurt dat de onde oligarcliie die zoo zvvaar op genera- liteitsland drukte, in der tijcl is gebmken door I de nu ohherroepeljjk gevestigde regtstrcekscbe 1 verkiezingen door de liberalen ingevoerd, \vcct irieraand tegen over ouzen wakkeren v-an Eyk te plaatsen dan eeneu joukbeer (van Tets), die z-icli ook liberaal dnri't uoemen maar die dau toch niet scliroomt, om tegen over onzen be- proefden afgevaardigde, zieh als eaudiijaat te laten aanbeveieu door de Middellmrgsebe jonkers en oudgasten (in Middelbnrg zelve eeue kleine faeti'e) die eenen inboorling van Staats Vlaan- dereu naanwelijks als Nederlander erkeuuen. Dat is nog oulangs geblekeu door eene uitlating van eenen di'er Midd'elburgscbe coterie, ter gelcgen- beid van het verjagen van arbeiders bij de kanaalwerkett op Walcheren afkomstig uit Belgieen ook van deze zijde der Wester- Sehelde. Met de onbeschaaflle lieden welke bunne medearbeiders misbandelden, zag die Mid- del burger daarin eeue uiting van nationaliteits- gevoel Neeu de kiezers in dit kiesdistrict znllen zich niet laten misleiden door de pogingen vah bet Middelbnrgs'eb clubje, om hnn eenen van linn allooi op te dringen, die bij den aanleg vau Rijksspoorwegen Zeetands belangen geriug scliatte, die ook vroeger tegen over van Heem" fefrb fin pl.Aatfe van Sliehbr) het nnderspit ddfdG, Zeeuwsch mADVERTENTIEBLAI Dit Wetklilad wordt elken Wmnidag uiorgt* trti 8 art nft-gfege- «t DltbNT COM*. te t*U*n. Prijs |fer 3 man*- f|2 4ca M MM". fhMcd p# p*st 9fc "ekat. Mdh MfofftcM bij tll« BotkfcitndeUars, Poatdirectearcn en BHevenbnshouders. VaD Gent naar it. diibfuat, a'te fttifrn"; 540 7 20 9 111 r A I\ Vaa St. Nieoiaat «ar A.Uioerpen aid.6 35. iVo »M«II k! 8^ 'to ^l3' VaD Antuserpen naar St. NicHOei V.le eh 5 00 7 flV»' rV ki,S'jl "traragK Ee uren^-'eelfd met een zijn trtintn Van de !e en 2e Haste. 4.45. - Affyertentft'n gelieVe me'n t«o ;<t. tJifger.rt In U ir'ncTo, uiter,'jk D'ingVd'ag arsnd te'h i| Ut 4 "gels ia 40 cent, voor elken re^el tfVcf'r 10 Ifj Z!i 'een' zegelregt roor etke plaataing. cent, behaU* Zlllg van fi'piVi ilip '/All.- o'onv. L"iLT- Cl flat ,,,y. ua. una uuiuoiti ue nccr

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1