Handelsberigten. Advertentien. liuitenlandsche berigten. OPENBARE AAMBESTEDING. OPEKBARE VERKOOPING. EXTRA GOED KOOLZAAD HIT DE HAND TE PACHTEN Jhr. Mr. J. G. II. van Tets van Goudriaan, URBANUS-PILLEN, Let Well den Heer Mr. I), van Eck. OPENBARE VERK00P1NG ST00MB00TDIENST ijfligjarifje Iluwelijks-1 eropnijjing Opeiibare Verkooping EEN HUIS TE KOOP. 0. B. UECE. WESTER-SCHELDE. Waarschuw ing v.« mler verdceling en alzoo aan tie vintieu van de ware vissehen gelijken. De acliterste ledematen ontbreken. De staart, die horizontaal geplaatst isin tegenstelling van die van de visschen, is kraakbeenig en bezit 5 buitengewone spieren tot sterker beweging van dezelve bij bet vechten of voortbeweging. Deze voortbeweging is volgens sommigen 11 el in de seennde en dns sneller dan de passaatwinden twee maal sneller zou het den woedenste stonn vooruit loopen; rerwijl volgens anderen deze beweging zelden rneer dan 4 Engel sche niijlen, of 2 unr gaans in het nnrbedraagt. In 1701 zijn door de Nederlanders alleen, aan de Noordpool 2000 stults gevaugen. Onder de opperbuid die zeer dun is bevind zieh de slijmhuid van 2 duim dikte en onder deze vind men de lederbuid die ruira duim dik is. Onmiddelijk bieronder ligt het spek, dat nu eens ter dikte van 2, dan weder tot 5 palmen rondom bet lijf loopt, geelacbtig wit van kleur docb bij de ondere dieren zooals bij deze walvisch rood is, als bet vleeseb van den zalmuitdit spek wordt de traan bereid, waarvan een groote walvisch sonis van 20 tot 30 ton bevatdus 20 tot 30 duizer.d pond traan. Het geheele ge- wieht van zulk een dier bedraagt ongevecr 100,000 pond, gevolgelijk zooveel als200ossen. De grootste vinvisschen echter leveren slecbts van 7 tot 8 ton traan. De walvisch te Ostende die omstreeks 240,000 pond zwaar was leverde 18174 liters traan, nit liet spek gekookt. Het geraatnte zelf woog 35000 pond. De Fransche natuurkenners berekendendat dit reusachtig monster wel 900 tot 1000 jaren oud moet ge- wcest zijn. Zondag en Maandag en ook beden hebben waaronder velen uit nit bet voormalig 4de BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 1(5 tot 32 Mei- lionderde nicuwsgiengen bet naburige Belgie en district het dier bezigtigd. Wij vernemen dat nog woensdag en donder- dag a. s., gelegenbeid zal zijn om deze merkwaar- dige zecbewoner te zienvrijdag zal een be gin worden gemaakt met het spek van het geraainte te scbeident om dit laatstgenoemde te prepareren voor het natuurkundig kabinet te Leiden waar bet eene blijvende plaatszal worden gegeven. Amsterdam 24 Mei. Cieiit, 12 Mei. Antwerpen, 21 Mei. Louden, 24 Mei. De koninklijke koormaatscbappij van Gent beelt bij den internationalen zangwedstrijd, die den 16 dezer te Reims werd gehouden, niet slcchts den j> r i x d'excellence, maar ook den internationalen prjjs behaald. De eerste bestond in eene gouden medaille, ter waarde van 4 A 500 franken, 1800 franken in geld en 100 flesschen champagne; de tweede is een rijk kunstvoorwerp en 50 flesschen champagne. Drie jongelideen uit Luik, de beercn gebr. R. en F. hebben Zondag met twee wielige v6 locipedes de reis van Luik naar Maastricht (een afstand van 30 kilometers) gemaakt in den tijd van 1 uur en 25 ininuten, dat is 10 minuten langer dan de spoortrein behoeft om dien afstand af te leggen. Zij hebben zicb 45 minuten op go houden onder weg, nl. 15 minuten te Jupille, 15 in. te Wandre en 15 m. te Vis6. Dejongeltil zijn behoorlijk eu zonder veel vermoeijenig te Maastricht aangekomen. 4Vij vernemen, zegt de Flandre maritime, dat het groote lot van 25,000 fr. der leening van Luik (1867), gewonnen is geworden door den beer Cailes, postbediende te Ostende. Door de bladen wordt bet volgende voor- val vermeld, dat niet weinig den lachlust van bet publiek wekt Bij de begrafenisplegtigheden van een der anglikaansche bisscboppen, waarbij volgens gewooute alle berigtgevers der bladen zicb bevonden, wist een dezer correspondenten door te dringen tot achter den geestclijke, die de lijkrede moest .houden, en hem zijn geschre- veu preek te ontfutselen. Toen nu de redenaar bet woord zou nemen en de preek, die bij wilde voor lezen miste, was bij geheel van zijn stnk gebragt en kraamde niets dan onzin uit. Den volgenden dag vond de ongelukkige spreker de redevoering terng, die bij had wiilen houden, opgenomen in de nieuwspapieren. Per telegraaf wordt uit Madrid 21 Mei ge- meld. De Cortez hebben beden artikel 33 der constitutie omtrent de vaststelling van den mo- narchalen regerir.gsvorm, met 214 tegen 71 stem- men aangenomen. Naar men verzekert heeft de Minister van Kolonien zijn ontslag ingediend ten gevolge van zijn gister avond gehouden rede voering, die veel opschudding heeft veroorzaakt. Het ontslag zou onmiddelijk aangenomen zijn. De v61ocip6des znllen, naar men meldt binnen kort „als ronenrenten optreden van de paarden en spoorwegen." Een Amerikaanscli v61ocip6dist, de beer Brown, heeft te Boston een afstand van 50 mijlen in 4 uur 20 minuten per velocipede afgelegd. Te New York telt men op dit oogenblik niet minder dan 12 velocipd de scholen. DING EM AN van ZUIJEN JACOB A MARIA S C II E E L E. Spui bij Axel 23 Mei 1869. DE DIJKSDIRECTIE van den PIERSSENS- POLDER, gemeente Neuzenzal op V n ij DAG DEN 28 Mei 1869, des voormitldags 10 nre, in bet Nederlandsch Logement le Neu zen in bet openbaar aanbesteden Het maken vierk. el WINTERMAT. ZOMERMAT; en RIJSVVERK, polder. van 25000 2400 100 alles in voormelden Bestek en Voorwaarden liggen van beden af ter lezing ten Kantore van den Ontvanger Grif- fier des polders (de heer J. J. Fep.cken te Neuzen), zullende daags voor de Besteding van des voormiddags 9 tot 11 ure, door de Directie op het terrein, de noodige aanwijs aan belang- bebbenden worden gedaan. door bet ministerie van den Notaris J. J. F E R C KE N te Neuzen. Op Woensdag des namiddags 1 ure den 2 J u n ij 1869 ten verzoeke van Mej. de wed. L. BEIJSENSten huize en herberge van Pieter Loof in 's L a n d s Welraren te Neuzenvan extra zindelijke HUISMEUBELENals2 mahoniehouten Chiffonni6res waarbij 1 met Marmeren bladdito Buffetkastjedito Canap6 met damast paardenharen overtrek en 4 kussens2 dito Ledekanten 2 dito Nacbttafeltjes2 dito groote en 5 kleine ronde eu vieikante Tafels, 18 Stoelen waarbij 3 Fauteuils1 Luiaard met lederen Kus sens 2 siaande PenduleD 1 Klok 4 Spie- gels met verguldeen bruine lijsten 2 Ilaar- den 1 Kolomkagchel alles met toebehooren, 2 uitrauntende Pluimenbedden dito Hoofd- peluwen en Kussens 3 Spreijen Wollen- dekens2 paardenharen Matrassen zonder wol2 Tapijten6 Karpetten Theestoven met koperen banden, Schenkketels, 4 Spion- nen Schilderijen Larnpen Kristalwerk als: KraffenWijn en Bierglazen Asch- bakjes enz. Voorts Porselein-, Gins-, Ge- leijerd Aarden Koper Tin Blik en IJzerwerk eu wat meer zal worden geveild. Daags vdor de verkooping ter plaatse voor- sebreven voor ieder te bezigtigen. Mr. J. P. D R 0 N K F It S Advoeaat en Notaris te Neuzen, zal on W o e n s d a g d e n namiddags ten een ure 2 Juk ij 1869 diss ten verzoeke van den Deer J. VERKUIJL QUAKKELAAR, Aanneinor te Vlissingenin het openbaar te koop aaubieden bet a KEJOIJAV tot dusver gediend liebbende tot Sluiswachterswoning met maga- zijn en wachtkamer staande aan de Wcst- scbutkolk te Neuzeneu zulks met den last van AFBREKING en WEGRUIMING. llet gebouw is zeer geschikt voor YER PLAATSING. De verkooping zal jilaats hebben bij of in bet gebouw zelf. gemeente A X 111 L. De Notaris 5. A. DE SMI DT te Axel, zal met den heer J. P. K I E B 0 0 M te West- dorpe, ten verzoeke van Monsieur WILLEM DEKKER, Landman te Axel in zijne boedanig vader en voogd over zijne minderjarige beid van kinderen door hem met zjjne overledene buis vrouw Adriana Vinice in huwelijk verwekt en van zijne minderjarige zonen Pieter Edial en Cornelis Dekker, op Zaturdag den 12 J u n ij 1869, des namiddags ten half drie urenin de gemeente Axel, in het openbaar presenteren te verkoopen Zes bunders extra goed en welgewassen KOOLZAAD, staande op hnnne landen gelegen in den Capellepoldergemeente Axel. Te vergaderen op de hofstede bewoond door Francois Dieleman Wz., landbouwer te Axel in den polder Beoostenbleij benoorden. ELK ZEGGE HET YOORT. den zoogenaamden BOKKENPOLDERSCHEN DIJKgroot 3 B. 76 R. 40 E. (8 gemeten 134 R. oude maat)gelegen in de gemeente Zaamslagtussehen den Zaamslag en Beoosten- bleij-benoorden polders. Te bevragen ten kantore van den Notaris D E S M I D T te Axel. ELK ZEGGE IIET VOORT- Een in 1868 nieuw gebouwd Woonhuis, ingerigt voor WINKEL, met 100 vierk. ellen AOr-t en Tuingrond staande achter de kerk nabij de pelmolen te Neuzen. Nadere inlicbtingen te bekomen bij P. en D. VAN REES aldaar. Wordt verlangd te Sas van Gent, een IJienstirmisje van 16 of 17jaar, van de Protestantscbe Godsdienst. Adres postkantoor aldaar onder letter A of wel bij de heeren Dhont Comp. te Neuzen. Door de kiesvereeniging Zee- land wordt voor het lidmaatschap der TWEEDE KAMER (Hoofdkiesdistrict AIid- delburg) aanbevoleu de heer Oud Commissaris des Konings in Zeeland die deze Candidatuur heeft aangenomen. Het Bestuur der Kiesvereeniging, DE JONGEVoorzitter. A. .P SNOUCK HURGRONJE Secretaris. Wij ondergeleekeuden doordwu- geu vau bet gewicbt. der aanstaande verkiezingen, voor de Tweede Ivainei- der Staten-generaal voelen ous ge- nooptaan onze grondwetgezinde medekiezers den caudidaat onzer keuze voor bet hoofdkies- distriot Middelburg te doen kennen. Ingenomen met bet tegenwoordig Ministerie hetwelk zicb door oprecbtbeid onpartijdigheid bedaarden voornitgang en onverpoosde work' zaaniheid aanvanketjjk de sympatbie der consti-' tutioneeleujin den Lande heeft verworven,wen- schen wij dat Ministerie krachtdadig te steunen als ten voile overtuigd van daardoor de waaraeh- tige belangen des Vaderlands te bevorderen eu tevens mede te werken tot ccur bcslciuiighcid van rigting van hel besluur. vohlrekl nnodzake- lijk voor de rust an wclvaart des Lands." gclijlc onze geeerbiedigde Koning in de proclamaiie van 10 October 186G zulks als Hoogstdeszelfs wenseh uitsprak. Daarom achten wij eeue herkieziug van onzen aftredenden Vertegenwoordiger noodzakelijk. Zonder bet Ministerie in alles slaafs te voFen stond bij het steeds ter zijde in iiet verdeifigeu der grondwettige beginseien en ook aan lmm hebben wij in den loop van het tegenwoordig zittingsjaar weder menige belangrijke wet, op die beginseien gegrond te danken. Of de heer VAN ECK in zijne meer dan twintigjarige staatkundige loopbaan steeds eer- lijk was en zelfstandig en aan zijne beginseien getrouw Zjjne tegenstanders zelven betwisten dat niet. Wat deze slecbts in hem afkeureu (nog dezer dagen bleek dit) bepaalt zicb uit- sluitend tot zijne staatkundige rigting Maar deze is juist de rigting van bet fegeuwoordi" Ministerie, gelijk zc ook de onze is. Met vertronwen durven wij dus aan onze Grond wetgezinde Medekiezers als Caudidaat voor het Hoofdkiesdistrict Middelburg axnbevelen,den Heer Middelburg24 Mei Ph. van den Broecke. 11. J. van Deinse. J. Faic Brouwer. F. Ermerins. A.W.Ted. v.Berkhout J. H. Snijders. CnR. van Burg. A. F. Siffle. E. J. Brieve. J. G. VAN DER IIaRST. Tak van Poortvliet. C. J. VAN UlJE. S.Doibelaerde Wind Serv. Tak. P. Doorman. P. Romeijn. 1869. Johannes Luteijn. A. H. G. Fokker. W. J. Muller. M. H. Damme. P. F. J. van Burg. A. L. Wijnne. J.J. van der Harst Az. H. Ripping. J.P.Bkkd.v.Berlekom. Jac. de Kanter. PlOKk. van Diggelen. J. Tak. C. Boudevvijnse. J. C. v. d. Broecke Jr. Borsius. De AFVAARTUREN voor de maand.Ju.nij aanstaande blijven dezell'de als voor de maand JVIei. De Kiesvereeniging „de Grond- w^t" stelt tot Candidaat voor het Lidmaatschap der Tweede Katnei (Hoofdkies district Middelburg) Ilet Bestuur der Kiesvereeniging, BORSIUSVoorzitter. TEDING VAN BERKHOUT, Secretaris. De (IKII UI19.PILLEV. bereid volgens het aloude en echte recept, sinds zoovela- jaren met roem bekend en in algemeen ge- bruikzijn door ons te NEUZEN alleen en uitsluiitemB verkrijgbaar gesteld bij den Heer W. II OUTZiUE II. TE NEUZEN, BIJ DHONT COMP HTTWT/TJKEN. Hen 20 Mei. IVtrus van Mnele, 27 j. jrn. eu Apolouia Catharina Mobach, 27 j., jd, Den 22. Jacob Jansen, 2fi j, jm. en Janna de Kraker, 19 j., jd. OVRRLIJDKN. Den 18 Mei. Sara Stoffe.U, 9 j., d. v. pieter en van Jacomina Pieternella Versluija. Adriana van de Wege, ft d., d. v. Jacobus en van Maria van Dixhoorn. Den 19. Abraham Cornelis da Pree, 8 j., z. v. Jan Jonannes en van Aaltje Lentils. GEBOOKTEN. Den 16 Mei. Gelein Adriaan, z. v. Jacobns Verliude en Janneke de Zeeuw. Adriana, d- v. Willeir. de Fenter en Cathanna de Koeijer. Den 19. A una Alal ia d. v. Jacobus Bernardus Hulstaart en Maria Wingender. 4 pCt. 86t. Werk. Scliuld pCt. 54J. 3 pCt. BSJ. llottcrclaiii24 Mei. Tarwe tegen eene verhooging van 20 a 30 cent rnimde de vio raad vau Zeeuwsche, Vlaam-che en Overmaassche langzaam op, besle f 9,80 a f 10,40, mindere f 9 a f 9,60. Ilogge beter aftrek en 20 cent hooger, Zeeuwsche eo Vtaamsche t'7,70 a f b, Overninassche f 7,50 a f 7,80. Gerst als voren, Zeeuwsche winter f 5,70 a f 6,50, dito zomer f 5,50 a 1 6,'iO. Haver fluauw, korte f 3,80 a 1 5,20, lange f 3,20 a f 4.10. l aardehooni-n 10 a 20 cent hooger, f 6,30 a f 7. OuiveD- bounen f 8,50 a f 10. Bruine en witteboonen, VValcher-che f 10,75 a f 11,25, Zeeuwsche f 9,75 a f 10,25, mindere f 7,50 a f 9,50, Walchersche witte f 15,50 n I 16, Zeeuwsche dito f 13 a f 14. Erwten in een doeu, Walchersche blaauwe f 9 a f 9.^t./, puike Zeeuwsche f 8,25 a f 8,7a, gewoue eu miudere f 7,50 a f 8. Koolzaad hooger, Overmua.oh 69'/j. Lijuzaad. zonder haudel. Tarwe fr. 22,50 a fr. 23,50. llogge fr. 16 50 a fr. Gerst fr. 15,50 a fr. 16,50. Haver fr. 10,— a fr. I'aardeboonen fr. 17,50 a fr. Aardappelen per 100 fr. 5,a fr. Koolzaad per 100 k. fr. a fr. Vlas weinig vraag, prijzen miuder. Granen vast. 17,- VAN EN VAN IN DE OP DE BKUF-ID VOLGfcNS HKT A LOUDK EN ECHTF, BECKPT WAABOP WEN IN HET BUZONDEtt ATTENT M A A K T zijn icer uutlig in ongestelillieden der Many,?n werken heilzaam op de tpjicerlerittff zij zijn uitmnntend tegen de galscherptt in hrt Bloed en mh/ag der Hit id-, zij zij n aacht tarerend en shjma/dnj- vend. Verzegelde dousjos van 37 C. en giootere zijn verkryg- bnar bij de Heereo Aid, E. A. Kruijsxe. Bergen op Zoom, J.P. Verlinden. Goe«J. A. Lecointre. Grocde, F. Baert. 's lUerenlioek J. Smolders. I (o k A. van Scherpenistte. IloutcuisseL. Fassuerl. Hulst, Th. Anna erf. Middelburg, F. J. Stades. NeuzenG. IF. Iloutzager. Sluis J. C- Kiem. Vlissingen, M. Smif, Buchel, l.JzendijkeB. Bonte. Zierikzee, J. M. Gazi/fe. gi 8 Men wordt insta ntelijk verzocht wel nttent te widen zij nu dat door ons bij niemand anders de URBANUS PILLEN, bereid volgens het onde en echte Recept, in Depot zijn ver krijgbaar gesteld in de. hierbnven opgegeven Steden en Plaat- sendan bij de hierbooen genoemde Dcpdlbonders. In elk doosje is een billetvoorzicn met de eigenhand/ge naamtee- ken ing: van de Vervaaidigers Wed. KEUNRN en ZOON. Apothekers welke IUodteekening zicb ook bevindt op het Zege/lak waarmede de Doosjes verzegeld zij.n. Wij verzoe- ken dc gebruikers ivslantelij'c daar wel op te Ictten cn rnd< q. hun aan wel foe te zien bij wicn men dc Doosjes Filler®, haall. Alleen die Doosjes, waarin een billet met onze (land— teekening is, zich aan te schalTen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 2