No. 423. Woensdag 26 Mei 1869. 9de Jaarg. V Binnenlandsche berigten. te Borssclen den Mei 1869ijcstrand en f}"do»d. VOOR §POOKWEGDIEIST. 'V v. Qv, - Neuzen, 25 Mei. Het smeulend vuiir van ontevredenheid beeft bij gelegi nbeid der voorbereidselen voor de verkiezingen in Frankrijk bier en daar vlaiu geschoten. Yrijdag den 14 dezer hebben te Parijs einstige tooneelen plaats gehad. Reeds woensdag te voren begonnen, vverden de bewe- gingen donderdag en vrijdag daaraanvolgende voortgezet. Meer dan twinlig duizend menschen bewogen zich in en om de gebouwen, waar de candidaten Olivier, Raspail en Rockefort tot hunne kiezers spraken of werden besproken. Het oproerlied der Franschen, de Marseil laise, vverd berhaaldelijk aangeheven, en de kreten „leve de repnbliek, leve Ledru Rollin, leve Roehefort en andere der regering vijandige zinspelingen werden meermalen vernoraen zoodat ten laatste de politie krachtdadig is op getreden, en, gestennd door een 500tal munici- pale gardes te voet en 100 te paard de orde is komen herstellen. Een ooggetuige verhaalt, dat men zich verplaatst waande in de dagen der revolntie. Siechts de barricaden ontbraken. Napo- leon III is met zijne verbouvvingen en geplaveide straten, de goede Parijzenaars te slim geweest en heeft hen het oude en beste hulpmiddel voor eene revolntie ontnomen, door streng toezigt te houden op alles wat de passage eenigzins kan belemmeren tn de gelegenbeid tot het opbreken van straten weg te nementerwijl de ruitne opene straten de militaire niagt overal vrij spel laten. Bij gelijke toestanden als voor twintig jareu zou Parijs welligt in volkomen opstand zijn geraakt. Vele personen zijn gekwetst en anderen ge- vangen genomen, van welke laatste echter reeds een gedeelte weer is losgelaten. Sedert vrijdag is de orde te Parijs niet weer gestoord. Zoolang echter bet leger geen meer spoor van oproer en ontevredenheid toont, dan tot nog toe, gelooven wij dat Frankrijk van deze verkiezingskoorts spoedig zal zijn geuezen. Het ontbreekt dan ook niet aan hulpmiddelen, om den patient te kalmereu. Alle kiezersvergaderingen zijn voor- taan streng verboden. De regering zal waarscbijnlijk in deze ver- kiezingsstrijd de overwinning bebalen want bet nijvere gedeelte des Franschen volks is niet orawentelingsgezind, door ervaring wijs gewor den, dat aan dien boom de ware vrijheid niet groeit. Volgens ministerieele bekendmaking in de Staats conrant, wordt den 1 Junij a. s. teHnns- weert een rijks-telegraafkantoor met beperkten dagdienst geopend. Door de eerste kamer zijn alle aan de orde gestelde ontwerpen aangenomen, alleen over dat, betrekkelijk de regeling der grenssebeiding tusschen Zuid-Holland en Zeeland zijn eenige discussien ontstaan, maar is. tock de wet aangenomen met 28 tegen 2 stem Wij vernemen dat de tweede kamer weinige dagen na den afloop der verkiezingen weder zal bijeenkomenom nog versekeideue wets- ontwerpen te behandelen. Bij de onlangs aangenomen wet betreffcnde do mateii, gewigten en weegwerktuigen (7 April 1869, Staatsblad no. 57), die met den 1 January 1870 in werking treed, is verboden andere be- namingen te bezigen dan de navolgende Lengtematen. Myriameter of 10 kilo meters kilometer of mijlhektometer of 100 me ters decameter of roedemeter of el decime tor of palmcentimeter of duimmillimeter of streep. V 1 a k t e rn ate n. Hektare of bander are of vierkante roede centiare of vierkante el. Ruimtematen. Dekastere of 10 steren stere of wissekubieke meter of kubieke el; decistere of 0,1 kubieke el. Inhoudsmaten. Kiloliter of 10 bekto liters; bektoliter, vat of mud decaliter of sche- pelliter, kan ofkop; deciliter of maatje, centi liter of vingerkoed. Gewigten. Miriagram of 10 kilogrammen kilogram of pond (grondslag der gewigten) hektogram of ohs dekagram of lood, gram of wigje decigram centigram milligram. De namen en waarden der lengtematen kunuen, met bijvoeging van het woord vierkante, als vlaktematen, en met bijvoeging van bet woord kubieke als ruimte of inhoudsmaten gebezigd worden. Wij vestigen nog eeus de aandacbt op deze bepallngen, wier overtreding met boete bedreigd wordt. Een fijdige bekeudbeid met deze wet is voor alle ambteuaren en kooplieden van gewigt. De hooge raad der Nederlanden heeft, bij arrest van 19 Mei, uitspraak gedaan in het be roep in cassatie, ingesteld door E. J. Passemier tegen bet arrest van het provinciaal geregtsbof in Zeeland van den 6 Maart jl. waarbij bij we gens diefstal onder verzwarende omstandigheden is veroordeeld tot de doodstraf. De hooge raad beeft dat arrest vernietigd voor zooveel de ver- oordeeling van den requirant in al de kosten betreften dezer daarin veroordeeld voor zoo veel hem-zelve aangaat. In de bnitengewone vergadering der staten van Zeeland, den 12 dezer gehouden, werd bet voorstel van den voorzitter om bet verslag der staats commissie in zake de calamiteuse polders, te stellen in banden eener commissie van vijf leden, ten einde deze na onderzoek een verslag opmake en advies uitbrenge in de aaustaande zomervergadering, verworpen, ten gevolge waarvan bet naar de afdeelingen werd verzonden. Het onderzoek in de afdeelingen werd daarop den donderdag daaraanvolgende voortgezet en ten einde gebragthet heeft naar wij vernemen, tot zeer uitvoerige beschouwiDgen aanleiding gegeven. Als rapporteurs waren gekozen de heeren Ilombach, Hammacher en Verhagen. Het centraal rapport der afdeelingen is sedert eenige dagen gedrukt en aan de leden toegezonden. De vergadering zal aanstaanden woensdag den 26 dezer weder bijeenkomen om het ge- noernd rapport te behandelen. Het. provinciaal kerkbestuur der afgeschei- denen in Zeeland heeft woensdag uitspraak ge daan in de aanklagt tegen den predikant der af- gesckeidene gemeeute te Zierikzee, waarvan on langs gemeld is dat hij voorloopig in zijn pre- dikambt was geschorst. Ilij is thans van zijn ambt ontzet. Neuzen, 25 Mei. Terwijl de veldvruch- ten in onzen omtrek buitengewoon voordeelig groeijen en veel beloven, inzonderheid het kool- zaad en bet vlasworden onze boomgaarden veel geplaagd door de rupsen, met name de ring of ringelrups. In bijna iedere boomgaard ziet men gebeel kaal gevreten appelboomenniet tegenstaande men op versckillende wijzen be proefd zich van deze lastige gasten te ontdoen, hetzij door de takjes af te breken en met de rupsen, die zich in een soort, van nest groeps- gewijze bij elkander opboudente verbranden of de nesten met petroleum te bevochtigen. Deze rupsen zijn de maskers van de lakei of livreimotwelke bare eitjes als ringeu om de takjes der boomen legt. Men vindt ze daaraan gebecht als braceletten of sierlijke armbanden van koralen, in 14 tot 17 reijen uaast elkander eenigzins sebroef of spiraalsgewijs. Dikwijls ten getale van 250 tot 300. De jonge rupse'i komen in Mei uit en spinuen zich, groot gewor- den een eivormige tonnetjes, in hetwelk de pop 14 of meer dagen bewaard blijft, waarna de mot of nachtkapel, die bruin geel van kleur ismet eeuigzins donkerder bruine strepeu of banden op de vleugelste voorschijn komt. Neuzen, 25 Mei. Bij de op heden plaats gebad hebbende aanbesteding van de werken aan den Nieuweu Neuzeupolderis aannemer geworden de beer Dignus Tholens te Hoek, voor eene som van f 8793 de werken aan den Loven en Willemskerkepolder te Hoek, zijn aangeno men door P. Bareman Lz. aldaar voor eene som van 3010. Graauw25 Mei. Als een waarscku- wend voorbeeld is bet zeer dienstig bekeud te maken dat F. Schopman herbergier oDder de Graauw jl. maandag als getuige a deebarge voor de arrondissements regtbank te Goes was ge- kompareerd, in zake eener eenvoudige misban- deling, die getuige toen eene verklaring aflegde waardoor de regtbank in raadkamer verga- derde en besliste om tegen die persoou bevel van aanhouding uit te vaardigenwaarop die persoou dan ook in plaats van huiswaarts te keeren naar bet buis van arrest te Goes werd overgebragt als verdackt van een valsche ver klaring te hebben afgelegd. Het getal uit Belgie te verwackten inzen- dingen voor de interuaiionale tenstoonstelliug in dit jaar te Amsterdam te houden, is, naar men verneemt, reeds tot 400 gestegeu. Ook uit andere rijken rnoeten de berigteu bet bewijs opleveren van de onvermoeide werkzaambeid der teutoon- stellings eommissien, zoodat de bedoelde expositie bij voortduriug eene deelnemende waardering en algemeene medewerking in den vreemde onder- vindt. Nog kan worden medegedeelt dat de in te zenden voorwerpen zullen worden verdeelt, niet bij klassen, maar bij landen. In eene jl. woensdag (e Utrecht gehouden vergadering van belangstellenden, is besloten tot oprigting van een chvistelijk-nationaal dagblad, waarin in 't bijzonder de ebristelijkhistorische rigting zal worden voorgestaan en dat tevens een volledig handed orgaan zal worden. De uit- gaaf, zal in 't formaat van 't handelsblad. te Amsterdam plaats hebben, en indien er 2500 abounds gevonden worden f 15 per jaar kosten. De volgende orginele strafoefening verdient vermelding. Een knecht van de weduwn. B. Eschma te Zijldijk in Groniugen, die zijn moedwil zoo ver dreef dat bij eeu der paardeu zijns mecsters met een vork in 't ligebaam stak, vverd veroordeeld om rookende gedurende 14 dagen op een stoel voor den gevel der bebuizing te zitten van's mor- gens 4 tot 's avonds 6 uur. 't Werken is hem bij gevolg niet gepermitteerd en zijn post mag bij siechts dan een oogenblik verlaten wauneer hij daartoe gedwongen wordt. Of bij zijne straf dragelijk vind, dan of bij de voorbijgangcrs die hem van tijd tot tijd spottend aanzienbenijd weten wij nietdoch het middel om hem wat meer respect in te boezemen voor 't redelooze vee is in ieder geval niet onaardig. Bij gelegenbeid van St. Servaas kermis te Maastricht werd die stad als bet ware overstroomd door een tal van SavoojjardsItalianen enz. Daar deze gasten zich niet enkel vergenoegden met de opbrengst van bun doedelzak muziek maar ook nog de handeu maar eens anders eigen- dom uitstaken werd bun het langer ouopboud aldaar ontzegd. EENIGE BLTZONi)E 1 III EE EX r W A L Y I S C H Abraham Leunis beurtschipper van Neuzen op Rotterdam bemerkte op Donderdag avond den 13 Mei 1869, voorbij de plaat de Galoot op de Schelde varendein de verte een zeer groot drijvend voorwerp en een ougewoon geluid in bet water. Toen bij naderbij kwam en lievond dat bet bedoelde voorwerp een ievend dier was dat door zijne bewegiugen alles dreigde te ver nielenliep de scbipper aan wal om knlp te roepen ten einde bet dier, dat op bet strand scheen geuaderd te overmeesteren. Na lierhaalde geweersehoten van Jacob Rot- tierte Borsselenbezvveek bet dier, in den mond getroffen eindeiijk aan liloed verlies. Met beluilp van meuschen en paarden werd bet ver- volgens gedurende den vloed bijna 400 elleu op de plaat gesleept en kon toen gemakkelijk bij laagwater door de vele nieuwsgierigeu worden bezigtigd. Bij publieke verkoopiug op Vrjjdag 21 Mei, vverd de viseb voor de som van 500 gulden toegewezen aan E. van der Bent, G. van de Vrede Comp. te Neuzendie deuzelve deu volgenden dagnaar zijne woonplaats liet overbren gen en eenige dagen ahlaarter bezigtiging sieide om later tot andere doeleinden te worden gebezigd. Het dier bekoort klaarblijkeljjk tot de familie der vvalvisscben en vvel tot bet gesiaebt der vinvisschen of rorkwals, die eeue rugvin bezit- teu en waarvan de onderzijde der onderkaak borst en buik met orerlangsclie slenven of plooijen zijn voorzien. Het is 17,20 Ned. el laugde lengte der onderkaak tot aau den mondboek be- draagt 4 elde zijdelingsche vinuen 1,95 el lang en 0,45 el breed de lengte der spuitgaten is 0,48 el de onderlinge afstand der oogen bedraagt 2,50 elterwijl de grootste diameter ruim 2,20 el is. De rugvin is geplaatst 12,30 ,el van de punt van deu bekde breedte der staartvin is 3,60 el. "Het stranden van walvisscben van dit. gesiaebt scbijut aan de kusten der Noordzee niet. zoo zelden te zijn altbans den 5 November 1827 strande er eeu te Oslende in West-Vlaanderen, ter lengte van 25 el en den 10 Decern her 1866 een te Ossenissedie echter siechts 5,40 el lang was. De walvisscbenalboewel de gedaante van visscben hebbende, bekooren tot de zoogdiereu en brengen 1 of boogstens 2 jongen ter wereld, die door de moeder gezoogt en onder bare vinneu een jaar lang beschermdworden. Zij voeden zicb met slakken eu audere weekdieren" als ook met kleiue visscben. De slokdariu is niet wijder dan L'/-i palm en de maag is verdeeld in 4 of ozukken. De buid bij de vinvisschen is van boven zwart en ouder wit.. In de bovenkaak die eenigzins puntig uitloopt bevinden zicb platte veerkraehtige baleinen of hoornachtige platen, omtrent 300 aau elke zijde die eenigzints van voren naar ac.bter geplaatst, omtrent 2 of 3 palmen lang, bijna lood- regt in den mond nederhangen en welke aan de binnenzjjde in smalle vcrlengsels tijn ver deeld, bet aanzien van franjes hebben. De on derkaak is grooter dan de bovenkaak en beeft geene baarden of baleinen. De beeuige onder kaak regstandig geplaatst zal bekoorlijk door- togt verleenen aan een ruiter te paard. De oogen die in evenredigheid der grootte van bet dier klein te noemen zijn bevinden zicb even boveu den mondboekterwijl zicb twee overlangsche insnijdingen boven op den kop bevinden als spuitgaten. De voorste ledemateu bestaan uit de beeuderen van den arm, voorarm van de band eu van de vingeren welke laatsteu tegen elkander zijn gesloten onder eene buid Dit Weckblad wordlelkon Woensdag morgen ten 8 nre uitgege- l|i »ec bij DHONT COMP. te Xeuzen. Prija per 3 maan- den 80 centfranco per poat 95 cent. Men abonneert zich eT| bij alle Boekhandelaara, Poatdirectenren en Brievenbushoudera. Zeeuwsch-Vlaanderen Van Neuzen naar Gent 6,20. 9,50. 4,40. Van Gent naar Neuzen 7,55. 3,00. 6,05. SU Van Selzaete naar Gent 12,35. Van Gent naar Selzaete 11,30. Van Selzaete naar Lokeren 7,05a. 8,34. 3,42. 6,38. Van Lokeren naar Selzaete 6,30. 9,55. 11,50#. 4,45. Van St. Nicolaas naar Gent, alle dagen: 6,00. 8,15. 10,05*. 11,30. 2,45. 4,35*. 6,45. 8,15. Van Gent naar St, Nicolaas, alle dagen 4,40. 7,20. 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5,35*. 8,15. Van St. Nicolaas naar Antwerpenalle dagen: 5,55. 8,10. 9,50*. 11,35. 3,25. 5,10. 6,15*. 9,05. Van Antioerpen naar St. Nicolaas alle dagen 5,00. 7,30. 9,30*. 10,30. 2,00. 4,00*. 6,00. 7,30. De treinen geteekend (a) rijden alleen dea Woensdags. De uren geteekend met een zijn ireinen van de le en 2e klasse. Advertentien gelieve men uan de Uitgevers in te zeudei uiterlijk Dingsdag avond ten 6 urede prija vaa 1 tat |1^> regels is 40 cent, voor elken regei lueer 10 csnf, ^«baiT. 85 cent zegelregt voor elke pla&tsing. OMTKENT DEN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1