No. 422. Woensdag 19 Mei 1869. 9de Jaarg. BEKENDMAKING. Binneniandsche bermlen. Buitenlandsche berigten. VOOR SPOORWG6DIGKST. De GEDEPUTEERDE STATEN van ZEELAND maken bekenddat d^ op 24 en 26 dezer te 0 o s t b n r g en te Hulst te houden verpachting van tollen zal geschieden voor het tijdvak begin- nende met 1 Jolij 1869 en eindigende met 30 APRIL 1872. Middelburg, 14 Mei 1869. De Gedepuleerde Slalen voornoemd R. W. VAN LIJNDEN Voorziller. S. VAN DER SWALMEGrifficr. De BURGEMEESTER der gemeente Neuzen maakt bekend dat de uitgewerkte plans met de kaarten en grondteekeningenbedoeld bij artikel 12 der wet van den 28 Augustus 1851Staatsblad no. 125 van den spoorweg van Neuzen naar de B e 1 g i s c b e grens in de rigting van S t. Nicolaas, voor zoover die stukken deze gemeente betreffen van af den 24 dezer maand tot dat de hierna te melden commissie hare werkzaamheden zal hebben volbragt ter seere- tarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zullen liggen dat het algemeen plan van het werk mode ter secretarie dezer gemeente ter inzage ligt; dat de commissie, bedoeld bij artikel 10 van voormelde wetbijgestaan zooals aldaar is voor- geschreven tot het aanhooren der bezwaren van belanghebbonden tegen het plan zichopZ.ATUR- dag den 12 Junij a. s., des voormiddags ten 10 uurten raadhuize dezer gemeente zal ver voegen wordende zij die bezwaren hebben mitsdien opgeroepen die alsdan in te leveren. Neuzen, den 18 Mei 1869. De Durgemeesler voornoemd J. A. VAN BOVES. De BURGEMEESTER der gemeente Axel maakt bekend dat de nitgewerkte plans met de kaarten en grondteekeningen bedoeld bij art. 12 der wet van den 28 Augustus 1851, (Staatsblad no. 125), van den spoorweg van Neuzen naar de Belgisehe grens in de rigting van St. Nicolaas, voor zoo ver die stukken deze gemeente betreffen van af den 20 dezer maand tot dat de hierna te melden commissie hare werkzaamheden zal hebben vol bragt ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zullen liggen dat het algemeen plan van het werk ter inzage ligt ter Secretaiie der gemeente Neuzen dat de commissie, bedoeld bij art. 10 van voormelde wet, bijgestaan zooals aldaar is voor- geschreven, tot het aanhooren der bezwaren van belanghebbenden tegen het plan, zich op Za- turdag den 12 Junij a. s. des voormiddags ten 8 uur ten raadhuize dezer gemeente zal vervoegenwordende zij die bezwaren hebben opgeroepen die alsdan in te leveren. Axel, den 18 Mei 1869. De Durgemeesler voornoemd II. J. van ECK. De BURGEMEESTER der gemeente Hulstmaakt bekend dat de uitgewerkte plans met de kaarten en grondteekeningen bedoeld bij art. 12 der wet van den 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125), van den spoorweg van Neuzen naar de Belgisehe grens in de rigting van St. Nicolaas voor zoover die stukken deze gemeente betreffenvan af den 24'- dezer maand tot dat de hierna te melden commissie hare werkzaamheden zal hebben vol bragt ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zullen liggen dat het algemeen plan van het werk ter inzage ligt ter secretarie der gemeente Neuzen dat de commissie bedoeld bij art. 10 van voormelde wet, bijgestaan zoo als aldaar is voorgeschreven tot het aanhooren der bezwaren van belanghebbenden tegen het planzich op Vri.tdag den 11 Junij 1869, des namiddags ten half 4 ureten raadhuize dezer gemeente zal vervoegen. Wordende zij die bezwaren hebben mitsdien opgeroepen die alsdan in te leveren. Hulst, den 18 Mei 1869. De Durgemeesler voornoemd P. PIERSSENS. De BURGEMEESTER der ge meente Clinge maakt bekend dat de uitgewerkte plans met de kaarten en grondteekeningen bedoeld bij art. 12 der wet van den 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125), van den spoorweg van Neuzen naar de Belgisehe grens in de rigting van Sint Nicolaas voor zoover die stukken deze gemeente betreffen, van af den 22 dezer maand tot dat de hierna te melden commissie hare werkzaamheden zal heb ben volbragt, ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zullen liggen dat het algemeen plan van het werk ter inzage ligt ter Secretarie der gemeente Neuzen dat de commissie, bedoeld bij art. 10 van de voormelde wet bijgestaan zoo als aldaar is voor geschreven tot het aanhooren der bezwaren van belanghebbenden tegen het plan zich op Vrij- dag den 11 Junij 1869 des namiddags ten 2 uur, ten Raadhuize der gemeente zal vervoegen wordende zij die bezwaren hebben mitsdien op geroepen die alsdan in te leveren. Clinge, den 18 Mei 1869. De Durgemeesler voornoemd J. F. VERCAUTEREN. De BURGEMEESTER der ge meente Sint Jan Steen maakt bekend dat de uitgewerkte plans met de kaarten en grondteekeningen bedoeld bij art. 12 der wet van den 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125) van den spoorweg van Neuzen naar de Belgisehe grens in de rigting van Sint Nicolaas, voor zoo ver die stukken deze gemeente betreffen van af den 22 dezer maand tot dat de hierna te melden commissie hare werkzaamheden zal heb ben volbragt, ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zullen liggen dat het algemeen plan van het werk ter inzage ligt ter Secretarie der gemeente Neuzen dat de commissie, bedoeld bij art. 10 van de voormelde wet bijgestaan zoo als aldaar is voor geschreven tot het aanhooren der bezwaren van belanghebbenden tegen het plan zich op Vrij. dag den 11 Junij 1869 des namiddags ten l'/a uur, ten Raadhuize der gemeente zal vervoegen wordende zij die bezwaren hebben mitsdien op geroepen die alsdan in te leveren. Sint Jan Steen, den 18 Mei 1869. De Durgemeesler voornoemd N. B. IJSEBAERT. o De leden van de eerste kamer der staten- generaal zjjn ter vergadering bijeen geroepen tegen donderdag den 20 Mei a. s. des avonds te acht uren De tweede kamer heeft 11. donderdag al de aan de orde zijude wetsontwerpen aangeno- men en daaronder ook dat tot regeling der grensscheiding tusschen de provincien Zuid Hol land en Zeeland, nadat vooraf een amendement van den beer Fokker strekkende tot hetaanne- men van vaste grenslijnen, was verworpen. ervoigens is de beraadslaging aangevangen over het wetsontwerp nopens het gebruik van stoomtoestellen, hetwelk in de zitting van vrijdag met 48 stemmeu tegen 1 stem aangenomen. Te gen stemde de heer de Casembroot. De kamer is op reces uiteengegaan. Het provinciaal geregtshof in Zeeland heeft jl. vrijdag het navolgende arrest uitgesproken. Leopoldus Raman, oud 29 jaren, laatst wonende te Boschkapelle, arbeider, thans gedeteneerd te Middelburg beklaagd als zou hij zich hebben schuldig gemaakt aan het arglistig wegnemen en zich toeeigenen, in den avond van 13 No vember 1868, omstrceks 12 uren, van 2 A 3 maten tarwe, te Boschkapelle, nit de sehuur en ten nadeele van Jan Francies Serrarens, welke sehuur zich met het woonhuis op het aan alle zijden afgesloten erf bevindt en op welk erf hij zich den toegang heeft verschaft, door over de tot afsluiting dienende sloot te springenen als zou hij zich daarenboven hebben schuldig ge maakt aan het arglistig wegnemen en zich toe eigenen op of ornstrecks 6 November 1868, van ongeveer een zalc aardappelen van een stuk land onder Boschkapelle, alwaar deze uitgerooid lagen, ten nadeele van Jacobus Francies Serra rens is schuldig verklaard aan diefstal ge- pleegd in de aanhoorigheid van een bewoond huis, met behulp van overklimming, alsmede aan diefstal van te veld zijaden oogst, en, onder aanneming van verzachtende oinstandigheden veroordeeld tot eene correctioneele gevangenis- straf van een jaar en in de kosten der procedure. Neuzen, 15 Mei. Gedurende de vorige maand zijn bet kauaal alliier opgevaren 8 zeeschepen metende 1106 tonnen en 317 binnensekepen, m. 11108 t.: en afgevaren13 zeeschepen, m. 2291 t. en 364 biunenschepen, m. 14454 t. Totaal sedert 1 Januarij 1869 zijn het kanaal opgevaren51 zeeschepen m. 9304 t. en 980 biunenschepenm. 45163 t.en afgevaren76 zeeschepen m. 14 732 t. en 992 biunenschepen, m. 47107 t. In de 4 eerste maanden van 1868 zijn het kanaal opgevaren 91 zeeschepen. m. 13523 t. en 783 binnen sckepenm. 54012 t.en afgevaren 89 zee schepen m. 16092 t. en 760 binnenschepen m. 53673 t. Neuzen, 17 Mei. Ointrent den bijzon- der grooteu visckrneldt men ons uit Borsselen onder anderen het volgende: De beurtschipper van Neuzen op Rotterdam A. Leunisheeft de visch het eerst opge- merkt toen hij jl. donderdag avond voorbij de plaat de Galoot varende, een ongewoon geluid in het water hoorde en in de verte een zeer groot voonverp zag drijven. Toen hij naderbij kwam en bevond dat het bedoelde voonverp leefde en met zijn grooten staart alles dreigde te vernieleu wat in zijne nabijheid kwam, liep de schippcr aan wal om hulp in te roepen. Na een paar vergeefsche pogingen verklaarde Jacob Rottier, jongste zoon van den dijkgraaf L. Rot tier, zich bereid mede te gaan. Deze nam een geweer met zich, waarmede hij op hetdieraau- legde. Bij het tweede schot ti-of hij het in den mail, ten gevolge waarvau het na veel bloed- verlies bezweek. Met behulp van menschen en paarden werd het vervolgens gedurende den vloed bijna 400 ellen op de plaat gesleept en toen kon men het bij laag water gemakkelijk bezigtigen. Bij velen schijnt de lust daartoe te bestaan, waut van alle zijden stroomen nieuws gierigen toe. Het dier, door oubekende oorzaak van zijn koers geraakt, behoort klaarblijkelijk tot het geslacht der walvisschen. Het is 17,2o Ned. el langde lengte der onderkaak tot aan de hoeken van den muil bedraagt 4 elzijno zwaardvinnen zijn 1,95 el langde breedte der staartvin is 3,60 elde afstand der, voor zulk een dier niet zeer groote oogen, bedraagt 2,50 el. Of'schoon reeds geheel in elkander gezakt is zijn grootste diameter nog 2,20 el. De lengte zijner spuitgaten beloopt 45, de dikte van het spek aan de onderkaak 25 Ned. duirn, tenvijl zichvoor zoover men zien en tellen kan want de muil is nog al gesloten 290 baleineu op de eene zijde in de bovenkaak bevinden. Gisteren morgen omstreeks half 11 ure is alhier de aangekondigde plaiziertrein aangeko men van Gent met ongeveer 309 passagiers, een 100 tal zijn met een der stoombooten Telegraaf ten 12 uur naar Vlissingen vertrokken oin de spoor weg en kanaal-werken aldaar te bezigtigen, om streeks half zeven ure des avonds werden de passagiers van voornoemde stoomboot alhier aan- gezet om ten 7 unr weder naar Gent te vertrekken De eerste en tweede piuksterdag zijn van hier per spoortrein vertrokken naar Gent en tysschen gelegen stations 247 persouen. Zuiddorpe, 14 Mei. Op de gisteren alhier gehoudene veemarkt waren aangebragt 24 paar den 50 runderen en 28 varkens. De handel was zeer levendig inzonderheid in het vette rund - vee, waarvoor hooge prijzen werden besteed er werden verkocht3 paarden, 30 stuks hoornvee en 8 varkens. Aan de volgende heeren werden preinien uitgereikt, als voor het schoonste werk- paardzoomede ook eene voor de schoonste baatgevende of kalfdragende koe, aan A. A. van Haelst, te Zuiddorpe voor het grootst getal aan- gebragte paardenaan C. L- de Rop, te Axel voor het grootst getal aangebragt hoornvee aan P. A. Dierick, te Koewacht, en C. L. do Rop, te Axel, bij deeling; voor het grootste getal aan gebragte varkensaan L. de Meij. te Wachte- beke (Belgie) voor het grootste getal gekochte paarden op de markt, aan S. de Groote, teSaffe- laere (Belgie)en idem voor het grootste getal gekocht hoornvee, aan E. J. Levi, te Neuzen. De Amst. Ct. maakt melding van een ve locipede die niet door de voeten in beweging vvordt gebragt, maar door stoom. Deze nieuwe uitvinding is van den heer J. Loeff te s' Her- togeubosch. Zijn werktuig, een driewielig, .vol- doet aan alle vereiscliten. Het is beknopt, heeft een zeer sneile beweging, laat zich gemakkelijk besturen en kan onmiddelijk tot staan gebragt wordenhet is ingerigt voor twee personen en de maker rekent men deze stoom-velocipede den afstand van 's Hertogenbosch naar Utrecht in 2 uren tijds te kunnen afleggen. de machine is van l'/a paardenkrachtde heer Loeff stelt zich voor door het aanbrengen van nog een cylinder het vermogeu op 2 paardenkracht te brengen, waar- door alsdan een vervoermidel voor 4 personen zou worden verkregen. o Dat de buefening der wetenschappen niet altijd brood geeft, bewijst het lot van den grijzen. Dien in Frankrijkden zamensteller van den algemeen als uitmuntenden erkenden hemel-atlas. Hij verkeert thaus in de diepste armoede zijne trouwe levensgezellin is tot ovennaat van smart blind geworden. Het is te hopen, dat de bemin- naars der wetenschap de ongelukkigen zullen helpen. Zoo treurig is het ook gesteld met de weduwe van den in de photographie zoo beken- den Chevalier. Ilij is kort geleden gestorven en heeft zijn geheele vermogen aan zijne uitvin- dingen opgeofferd zijne vrouvv blijft in de diepste armoede achter. Uit Berlijn wordt gemeld dat in het afgo- loopen jaar het vleesch van 4044 paarden als voedingsmiddel is verbruikt, welk cijfer voor ALGEMEEIV NIELWS hADVERTENTIEBLA Zeeuwsch-Vlaanderen VvAj, Dit Weekblad wordtelken Woen«dag morgen ten 8 are uitgege- |f| Ten bij DHONT COMP. te Neuzen. Prijs per 3 maan- den 80 cent, franco per poat 95 cent. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdirectenren en Brievenbushouders. Van Neuzen naar Gent 6,20. 9,50. 4,10. Van Gent naar Neuzen 7,55. 3,00. 6,05. Van Selzaete naar Gent 12,35. Van Gent naar Selzaete 11,30. Van Selzaete naar Lolceren 7,05a. 8,34. 3,42. 6,38. Van Lokeren naar Selzaete 6,30. 9,55. 11,50a. 4,45. Van St. Nicolaas naar Gent, alle dagen: 6,00. 8,15. 10,05*. 11,30. 2,45. 4,35*. 6,45. 8,15. Van Gent naar St. Nicolaas, alle dagen 4,40. 7,20. 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5,35*. 8,15. Van St. Nicolaas naar Anlwerpen alle dagen: 5,55. 8,10. 9,50*. 11,35. 3,25. 5,10. 6,15*. 9,05. Vao Anticerpen naar St. Nicolaas alle dagen 5,00. 7,30. 9,30*. 10,30. 2,00. 4,00*. 5,00. 7,30. De treinen geteekend (a) rijden alleen des Woensdags. Be uren geteekend met een*'zijn treinen vande le en 2e Masse. Advertentien gelieve men uiterlijk Ding9dag avond ten 6 regels is 40 cent, voor elken regel 35 cent zegelregt voor elke plaataing n J 'V?*'11-' -V' aan de Uitgevers'la* te zeirden, ure dd prfjs t Jot.4 regel medr 10'^Mtf, behatlr*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1