No. 421. Woensdag 12 Mei 1869. 9de Jaarg. wwmmmmMw Binnenlandsche beriorten. Iy EEN BUIG OYER REN OCEAAN! voor y DIE WENSCnEN TOT in de gemeente NEUZEN te worden aarge«teld kunnen zich aannieldcn ter gemeente secretarie aldaar. SFOO HWEGDIE1ST. A i A, o Neuzen, 11 Mei. De admiraal Menschikoff, zoo bekend in de ge schiedenis van den Kriinoorlog, door de roi door hem in liet jaar 1853 als gezant te Konstan tinopel gespeeld, is den 2 Mei II. te Petersburg overleden. Hij was geboren in 1789. Reeds in 1806 trad hij in dienst, nam deel aan de oor- logen van 181215, aan den Turkschen veld- tocht van 1828 en werd in 1831 vice admiraal en tcvens gonverneur generaal van Finland. In 183-1 admiraal geworden, kwam hij in 1836 aan bet hoofd van het. ministerie van marine. Zijn aandeel in den Kriinoorlog was niet zeergeluk- kig en in 1856 moest hij wegens ziekte bet be vel over Sebastepol aan prins Gortschakoffover- geven. Sedert verliet hij den actieven dienst en diende zijn vaderland verder tot aan zijn dood in eiviele en staatkundige betrekkingen. Hit Italic berigt men, dat het geheele bedrag van alle, door den beiligen vader op zijn jubild ontvangen geschenken, bedraagt 7 millioen francs in geld en voor eene waarde van meer dan 3 millioen aan andere voorwerpen. In Spanjewaar nevens de oiule Carlisfen nu ook de Isabellisten als partij zijn opgetreden, lieerscht voortdnrend woeling onrust en vervvar- ring. De voorloopige regering doet bij alle mo- gelijke gelegenheden een verbazend steil woord, maar de daders laten nog steeds op zich wachten. Tronwens dit gebeurt ook elders. De cortes liebben de liaar voorgestelde amnes tie voor staatkundige misdrijven aangenomen. Als een oprnerkelijk feit inoet men opmerken, dat in de eortes bij de beraadslagingen over de grondwets ariikelen over den godsdienst een amendement van den kanunnik Manterola, strekkendeom alle godsdiensten behalve de katholieke van Spanje uit te sluiten, met groote ineerderheid verworpen is. In Ierland blijven de gemoederen nog steeds opgevonden. De bloedige botsing, den 27 April jl. in de stad Londonderry, tusschen de protcstanten en de roomsch katholieken voorgevallen heeft prins Arthur, derde zoon van koningin Victoria niet teruggehouden, om des anderen daags zich derwaarts te begeven. Even als overal elders werd hij ook daar met geestdrift ontvangen. Toch heerscht niet overal dezelfde sympatbie voor het Engelsche vorstenhuis. De provinciale staten van Zeeland zullen woensdag den 12 Mei a. s. des avonds ten half zeven ure, in de gewone vergaderzaal in de abdij te Middelburg bijeenkomen tot het benoeinen eener commissie van onderzoek van het verslag der staatscommissie betrekkelijk de regeling van de zaak der calamiteuse polders, ten einde daar- over in de gewone zomervergadering van dit jaar hun gevoelen uit te brengen. Op pagina 25 van de memorie van toe- „tlel was loch onmogelijk, om deze heffing omter de RIJKS PROVINCIALE- of GEMEEN- TEI1ELASTINGEN te brengen, waul zij werd niet door den RIJRS-, PROVINCIALEN-o/1 GEMEEN rI EWETGEVER opgetegd en hare opbrengsl NIET ten nalte ran een RIJKS-, PROVINCIAAL- of GLMEENTEBELANG aangewend. Een polder- last konden bijdragen, die met door een polder- beslmirmaar op grond aan een provinciaal re- glemenl door cen honing werden uilgeschreven vroeqer door een RIJKS sedert 1848 door een PROVINCIALEN AMBTENAAR werden gehe- vrn en die in geene polderkns rloeidennocli ook ter beschikktng ran eenig polderbesluur kwamen erenmin worden gerelcend. Deze in onze slantsinrigting NIET MEER PASSENDE betashngwerd niet eens rot gens de voorschrif- len van het polderreglementarrondissemenls gewijze, waar en voor zooverrc het nootlig bleele, geheven, maar was in ecu der arrondissementen, wnarin toch een calamiteuse polder geleqen is ecnvoudig bailen working gesteJden werd in alle anderezander op heI gelal en debehoeflen der daarin gelegen calamiteuse polders te le'len, lot een gelijk bedrag ingevorderd. De schuld- phgtigen begrenen bier tegen in verzet te moeten komen en het het zich voorziendat cen of meer der achterligqende polders weigeren zouden om liunnen annslag in de bijdragen uit te keeren. W/eldra vond het dan ook plaals." Wanneer men nu bedenkt, dat deze woorden het oordeel uitdrukken eener staatscommissie aan wier hoofd is geplaatst run hij uitnemend van state diezoo min als ondersclieidene andere leden der commissie, kan verdacht wor den van bjjzondere voorliefde voor de belangen van ons gewesten tevens, dat het slreven der commissieop haar standpunl ongetwijfeld is geweesl zich met het ong op de aanhangige pro cedures van de meest gemaligde bewoordingen te bedienen dan kan men gerustelijk zeggen dat het trgenwoordige subsidie stelsel is ver- oordeeld en dat, vvelk ook het lot van de voorstellen der commissie of de uitslag van den aangevangen strijd moge wezen zijne dagen getkld zijn en in dit opzigt althans eene bktere toekomst aanbreekt. De minister van finantien heeft bekend gemaakt1. dat erte rekenen van den 10 dezer, ter frankering van gedrukte stukken, mede postzegels van 1 cent, in roode kleur ge- drukt, op 's rijks postkantoren zullen worden ver- krijgbaar gesteld2. dat de postzegels van 1 cent, in plaats van z w a r tvoortaan g r o e n worden gedrukt. Met bet in gebruik stelleu der groene zegels zal worden begonnenzoodra de nog aanwezige voorraad der zwarte zegels is verbrnikt. De eerste kamcr heeft op 5 dezer het wets- ontwerp tot herziening van de kiestabel met 22 tegen 14, dat tot wijziging der wcttelijke ver- ordeningen op bet regt van patent betrekkelijk bet geven van schoolondervvijs met 33 tegen 3, en al de overige aan de orde zijnde wetsont- werpen met algemeene stemmen aangenomen. De karaer is daarna tot nadere bijeenroeping uiteeugegaan. Blijkens het bij de tweede kanier ingeko- men verslag der afdeelingen omtrent het voorstel van den beer van Kuyk tot wijziging van de artt. 45 en 48 der armenwetheeft sleehts de ineerderheid eener afdeeling zich daarvoor ver klaard. Overigens was men er algemeen tegen. De bezwaren waren dezehet voorstel werd als ontijdig beschouwd, bet beginsel der armenwet wordt er door aangetast, bet fiiiauciecl bezwaar verplaatst en de ongeregtigbeden der wet van 1818 herhaald. Naar wij vernemen mag eerstdaags worden tegemoet gezien een wetsontwerp, tot bet maken van een uitwateringskauaal in het voormalig vierdc district der provineie Zeeland. A'euzen, 5 Mei. De voorjaars paarden- en veemarkt was, als steeds, minder druk be- zoeht dan met de najaarsmarkt het geval is. Zij gat eehter in de gemeente vrij wat bewe- ging, en, wat verkocht werd, ging voor goede prijzen van de hand. Van de uitgeloofde premien verkregen H, Wolfert te Neuzen, die voor het schoonste paard en voor het schoonste stuk rundvee J. Lensen te Neuzendie voor het grootste getal paarden E. J. Levi te Neuzen die voor het grootste getal runderen en A. de Meij te Zuiddorpe, die voor de meeste varkens. INeuzfm, 11 Mei. Vermits het veer van Ellewoutsdijk naar deze plaats is blijven bestaan, heeft de minister van oorlog bepaald dat, wan neer bij het dirigeren van militairen van hier naar een andere plaats des rijks, aan de over zijde der Wester-Schelde gelegen, door het ge bruik maken van het veer te Walsoorden de af te leggen afstand korter is dan bij het bepalen der route over Vlissingen van dat veer moet worden gebruik gemaakt. WtGppeldijk, 10 Mei. Verleden woensdag avond omstreeks 6'/«unr, hadden in deze gemeente nabij het lolbuis, genaamd bet Kraaiken, twee kin- deren van een boerenarbeider, een jongentje van 4 en een meisje van 7 jaren, bet ongeluk in een waterput te vallen, vernioedeiijk was bet laatste, gras willende snijden uitgegleden en had toen het jongentje getracht haar tehelpen. Op het hulpgeschrei van een auder meisje schoten wel eenige menschen toedoch schenen geen pogingen tot redding te kunnen aanwenden aangezien de kinderen reeds gezonken waren. Iumiildels komt Pieter Buijsrogge herbergier en bierbrouwersknecht alliier, uit bet tolhnisje, waarvoor hij met den bierwagen stond. Naanwe lijks verneemt bij wat er plaats grijpt, of hij springt in den put, die meer dan eene manslengte diep is en komt na eenige oogenblikken met de beide kleine drenkelingen, gelukkig beiden nog levend weer hoven, het eene onder zijn arm het andere met het eene voetje tusschen zijne tanden houdende. Het jongste is welvarend maar de toestand van het oudste is niet zeer geruststellend. Hontenisse, 10 Mei. Gisteren namid- dag omstreeks vier ure ontstond door eene tot dusverre onbekende oorzaak brand iu de schuur van den kleinlandbonwer J. Barm op weinige miuuten afstands van het dorp Kloosterzande. Geheel met stroo gedekt verspreidde de vlam- men zich spoedig door en over het geheele ge- bouw, hetwelk in weinig tijds met al de daarin geborgen landbouwgereedschappen, hooi en stroo, benevens de kleederen van den knecht eene prooi der vlammen werd. Twee runders, twee salvers en een klein varken zijn in den brand omgekomeneen groot varken en het paard zijn gered. De brandspuiten A en B tijdig toegesncld, en krachtdadig geholpen door eene menigte van men schen, hebben voorgekomen dat ook de woning vlam vatte ofschoon op weinige ellen afstands van de brandende schuur staande. De gebouwen zijn tegen brandschade verze- kerd bij de Brusselsche-, en alle roerende zaken bij de Loenensche maatschappij van brand- verzekering. Bij de jaarlijksche benoeming van leden van het historisch genootschap te Utrecht, zijn o. a. tot gewone leden benoemd de heeren F. Caland, te Sas van Genten G. A. Yorster man van Oijen, te Aardenburg. Wij vernemen dat door de ondernemers van den stoombootdienst Antwerpen en Rotter dam aan de regering concessie is gevraagd voor een stoombootdienst tusschen Neuzen en ITans- weert, in verbinding met de stoombooten Tele- graaf. Met 1 Junij a. s. zal te Hansweerd een rijkstelegraafkantoor voor het publiekmet be- perkte dienst geopend worden. Als een staaltje van de werking van het stelsel van preventieve gevangenis wordt nit Goes gemeld dat daar donderdag een preventief gevangene is ontslagen na 4i/i maand (zegge vier en een halve maand) in de gevangenis te hebben doorgebragt. Waar een ijverig regter te vergeefs 4'/1 maand besteedt aan het onderzoeken of iemand schuldig is of niet (men verdacht den ontslagene van brandstichtiug), daar zal het vermoeden er wel voor spreken dat de man onschuldig is. Vier en een halve maand heeft de persoou in kwestie dus vermoedelijk onschuldig in de ge vangenis gezeten en dat nog wel buiten toegang. De procureur generaal, fungerend directeur van politie in Noordholland heeft in het politie- blad de aandacht gevestigd op een vreemd soort van adreskaart, van de grootte en in den vorm vau een bankbillet vau honderd gulden, in het zvvart gedrukt met gewerkten rand, waariu aan de vier hoeken het cijfer 100 voorkomt. Binneu den rand staan, boven dit in lelteren uitgedrukt cijfer de woorden Salon Amusante de Theodore Lijon. Zij zijn gedrukt ter steendrukkerij van J. Sjouerman te "Amsterdam en door den houder dier salon op de voorjaars kermis aldaar verepreid gelijk vermoedelijk ook bij gelegenheid van ker- missen elders zal geschieden. Ook deze adres- kaarten kunnen even als met soortgelijke gedruk te scbriften vroeger het geval is geweest, aan- gewend worden tot misleiding en bedrog vail minkundigen. De spoorweg SelzaeteAssenede is Maan- dag 10 dezervoor het vervoer van passagiers en goederen geopend. Nijpt uwe oogen digt en het is stikdonker, voor u althans laat daarentegen u de zaken van het verledene, het tegenwoordige en de toekomst als in een spiegel voorhouden en ver- gelijken en voor uw zielsoog, a! waart ge steke- blind, zal het verledene en toekomende, van een heel land, van een heel volk, openliggen. Waar is de tijd dat wij Nederlanders roemen konden de meesters van de zee te zijn en vooral door handel en zeevaart onnoemelijke schatten in ons land werden gevoerd, waaraan ons laud nu nog zoo vele rijke nabobs te danken heeft (Nazaten althans van weleer, die, iD slaperige slenr bij den verzamelden schat hunner werk- zame voorouders, veelal insluimeren.) Zou het ooit weer verbeteren Of zijn wij missehien reeds op weg tot eene betere toekomst Doet den aanleg van spoorwegen en het in de vaart brengen van stoombooten alweder den ouden handelsgeest ontwaken Wij hopen hetWij hopen het voor het geheele vaderland, voor onze groote handelstedenmaar inzonderheid voor Zeeland. Dat Zeeland, dat door zijne zeer aanzienlijke Oost- en West-Indische bezittingen, door zijne eigenaardige energie, vroeger als het ware de kaart gaf, de wetten stelde aan landen, volken en vorstenZou de koppige Zeeuw, aan de kernachtige, van wilskracht getuigende, zinspreuk, van ziju aloud wapen, getronw „ik worst el en ontzwe m", nog eenmaal toonen, dat er nog geestkracht genoeg door zijne aderen vloeit, dat er nog vonken van levensbeginsel genoeg voorhanden zijn, om, door den nood gedwon- ALGEMEENMEUWS-hADVERTENTIEBLAD Dit Weekbl.id wordtelken Woensdag raorgen ten 8 are uitgege- ▼ec bij DHONT COM P. te Neuzen. Prijs per 3 maan- den 80 cent, franco per post 95 cent. Men abonueert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders. Zeeuwsch-Vlaanderen. Van Neuzen naar Gent 6,20. 9,50. 4,40. Van Gent naar Neuzen 7,55. 3,00. 6,05. «a Van Selzaete naar Gent 12,35. Van Gent naar Selzaete 11,30. Van Se/zaele naar Lokeren 7,05a. 8,34. 3,42. 6,38. Van Lokeren naar Selzaete 6,30. 9,55. 11,50a. 4,45. Van St. Nicolaas naar Gent, alle dagen: 6,00. 8,15. 10,05*. 11,30. 2,45. 4,35*. 6,45. 8,15. Van Gent naar S'. Nicoluas, alle dagen 4,40. 7,20. 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5,35*. 8,15. Van St. Nicolaas naar Antwerpenalle dagen: 5,55. 8,10. 9,50*. 11,35. 3,25. 5,10. 6,15*. 9,05. VaD Antwerpen naar St. Nicolaas alle dagen 5,00. 7,30. 9,30*. 10,30. 2,00. 4,00*. 6,00. 7,30. De treinen geleekend (a) rijden alleen des Woensdags. Be uren geieekend met een zijn treinen van de 1 e en 2e klasse. Vr.: Advertentien geliere men aan de Uitgevers in U tended, uiterlijk Dingsdag avond ten 6 urede prijs van 1 tat 4 regels is 40 cent, voor elken regel meer 10 cent, behalve 35 cent zegelregt voor elke plaatsing. LICHTINO op het VERSLAG DER STAATSCOM- missis; ingesteld bij koninklijk besjuit van 26 Augustus 1867, no. 28, om de regering te die- nen van advies omtrent de regeling van df, ZAAK DER CALAMITEUSE POLDERS IN ZEELAND, lezen wij het volgcnde I*) Dc sob«Mie der ACHTF.RLIGGENDE ten behoeve der CALAMITEUSE POLDEKS. TIRID DER ZAKR KUNDIG LID VAN DEN RAAD

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1