No. 419. Woensdag 28 April 1869. 9de w& WfiBVAlSf neuzen, Binnenlandsche berigten. VOOR S P O O It W EGDIEIST. j loi ijli der Maten G ewigten en Strijlsels 15^09. De arrondissenients ijker te Hoist, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor deu herijk der maten gewigten en strijkels, in het voormalig 5e district zal worden gevaceerd te OP WOENSDAG, DEN 5 MEI 1869. - De gewone JTa-ui-lijliSclie KHHIV11S te AXEL zal aan vangen den 17 Mei 1869 en eindigen den 22 daarna. Neuzen, 27 April. A1 ligt de waa heid in een graf, A1 wat baar drukt, het moet er af. Zoo dachten wij met Catsnu wij eindelijk in onderseheidene bladeu lezen „In Spanje gaan de zaken nog altijd niet naar wenscb De cortes beraadslagen nog steeds over de grondwet en inmiddels staan de verschillende partijen overal in deu lande zeer scberp tegen- over elkander en is overal te bespenren, dat er eene kracbtige hand ontbreekt, om bet roer van den staat te sturen. Onder de bevolking van Spanje, buiten de hoofdstad drijft maar e6n gevoel bovenname- lijk teleurstelling en wrevel tegen de revolutie, met den vurigen wenschdat daaraan op eene of andere wijze een eind moge komen. In Ma drid zelfs is het algemeen gevoelen, dat de re volutie of geweldadig moet gesmoord worden of eene lange reeks van wisselingen, wiereind- uitkomst niet vooruit te zien is, zal hebben door te staan. In de provincien denken de menschen aan niets anders dan aan de algemeene afneming der nationale welvaart. De industrieele bedrij- vigheid des lands is in volslagen stilstand, daar het minder beschaafd deel der bevolking steeds vast schijnt te verwachten, dat, zooals bun door de republikeinen is voorgespiegeld, de revolutie hun ontkeffing van de noodzakelijkheid om te werken zal aanbrengen. Als bewijs hoe de algemeene bedryvigheid stilstaat moge bet besluit dienen waarbij aan alle spoorweglijncn des lands vrijheid wordt ge geven, alle treinen te staken, behalve die waar- mede de brievenmalen der posterijen worden overgebragt. De wensch van keizer Napoleon om de oud strijders uit het leger van Napoleon I met een pensioen van 250 fr. te begil'tigen is door de groote meerderheid der Fransche volksvertegen- woordigers met gejuich begroet, terwijl een ander, doch kleiuer deel der senatoren is opgekomen voor de invaliden in het kamp van bet volks- onderwijs, de ond-onderwijzers. Over het alge meen is de toestand dezer laatsten in Frankrijk ook zeer treurig en weinig beter dan die van onze ondenvijzers in het laatst der vorige of het begin dezer eeuw. Tractementendikwert naauwelijks evenredig aan het loon van den ge lingen arbeider, zijn niet zelden de bezoldiging van ben, die zich aan bet volksondenvijs hebben gewijd. Geen wonder dat dat ondervvijs over bet geheel genomen in Frankrijk nog op zeer lagen trap van ontwikkeling staat en een groot deel des volks kan lezen noch schrijven. De Fransch-Belgische spoorwegtwist is nog verre van vereffend. Frankrijk wil door zijne maatschappijen het meest onbeleinmerde verkeer op die wegen erlangen en met zijne eigene trei nen onverhinderd in Belgie doorloopen. Dit is de eerste en oorspronkelijke eiscb. Men heeft misschien gemeend den Belgischen staatsminister door mooije woorden wel spoedig te zullen in- pakken maar daarvoor schijnt Orban de man niet te zijn. Door dus het meesterscbap zijner spoorbanen aan een niagtigen nabuur over te geven, kunnen vestingen en verdedigingslinien, maar voor goed worden prijs gegeven want terwijl de dappere vaderlanders gereed staan, de naderende vijand te ontvangen stoomt een vijandelijke niagt op zijn gemak tot in bet hart des lands. Dat men er in Frankrijk althans zoo omtrent over denkt, leert bet half offieiele blad la France, waar bet o. a. zegt De beer Frere Orban gevoeltdat in onze tijden van annexatie, Belgie eenmaal Franscb zal worden. Nog slechls 6en schrede en het is ternggekeerd in den schoot van het groote va- derland, waaraan het door zijne taal, zijne wet- geving, zijne neiging naauw verbonden is. De beer Frere Orban zal misschien nog 66nmaal lid van het Fransche kabiuet worden." Treurig blijft bet gesteld in de meest bloei- jende fabriek- en kolendistricten van Belgie. Gewetenlooze ophitsers inet een geheel ander doel dan het belang der werkende klasse, ruijen de massa der werklieden door allerlei scboone belofien van geld en hooge loonen opmaar nu het er op aankomt die schoone beloften te ver- vullen, nu laten ze lien aan hun lot over ende armoede in dezen dureu tijd anders reeds nijpend, begint voor de arme werklieden ondragelijk te worden. De meesten begeven zich dan ook weer aan den arbeidmet de bittere ervaring dat die hoogdravende volksmenners waarlijk de mannen niet zijn, waardoor de maatschappij, en inzonderheid de toestand der arbeidende volks - klassen, moet worden verbeterd. Bij bescbikking van den 23 April 1869, heeft de minister van binnenlandsche zaken tot klerkeu bij den rijkstelegraaf benoemdo. a. II. Pauwels te Sas van Gent. De eerste kamer is tot hervatting harer werkzaamheden bijeengeroepen tegen vrijdag 30 dezer. In de zitting der tweede kamer van jl. zaturdag is het wetsontwerp tot herziening der kies tabel, na verwerping van al de daarop voor- gestelde amendementen, aangenomen met 40 te gen 27 stemmen. Naar wij verneinen is het wetsontwerp tot het graven van een uitvvateringskanaal in bet voormalig 4de district van Zeeland reeds bij de raad van state ingekomen. Neuzen, 24 April. Gisteren morgen heeft alhier de aanbesteding der volgende werken plaats gehad 1. Het eenjarig onderboud der kazernege- bouwen te Neuzen, waarvan aannemer is ge- worden C. de Smidt Cz. alhier voor 1030. 2. Het eenjarig onderboud der werken onder het beheer der genie te Neuzen c. a., waarvan aannemer is geworden C. de Smidt Cz. alhier voor f 2250. 3. Het eenjarig onderhoud der zeeweringen te Neuzen, waarvan aannemer is geworden G. van de Vrede alhier, voor 3290. Van af 1 Mei a. s. zal alhier bet telegraaf- kantoor geopend zijnop zon- en feestdagen van 's morgens 8 tot 9 ureen 's namiddags van 12 tot 3 ure, en op werkdagen van's mor gens 9 tot 's namiddags 2 ure, en van 's namid- middags 4 tot 7 ure. Woensdag 11. had alhier eene eigenaardige militaire wandeling plaats, daar ongeveer 110 personen, zoowel officieren als manschappen ten 9 uur 50 minuten per spoortreiu van hier naar de gemeente Sas van Gent vertrokken, om verder te voet over Westdorpe, Drie Sckouwen, Axel, langs den provincialen grindweg, Neuzen weder te bereikeu. De kosten daarvan werden door den bataillons kommandant verstrekt. Z. M. heeft bepaald 1» dat er ook post- zegels ten bedrage van l'/i cent zullen worden ingevoerd 2' dat de minister van finantien ge- magtigd wordt om de kleur der postzegels van l'/s cent, alsmede het tijdstip hunuer invoering te bepalea. Van de op den 24 April 11. aanbesteding, eenjarig onderhoud der calamiteuse polders van Zeeland, is aannemer geworden den beer D. Tholeus, te Hoek, van het 27ste perceel Philip pine voor f 1000, 28^» perceel Margaretha en Kleine Huissen voor f 9700 en 30ite perceel Walsoorden voor f 27600. Door de postkantoreu Neuzen, Hulst en Sas van Gent zijn de navolgende brieven ver- zonden, die niet besteld zijn geworden, om reden de personen niet bekend vvaren. Te Neuzen P. van Heek, GentW. Goezege, Soetermeer; C. van Geluk 's Gravenbage Constanz Dale, Antwerpen; M. C. Verschure, MoerdijkJ. Kroon, VlissingenJ. de Graaf, Zelzaete P. Romijn, GorsselW. Goezeije, SoetermeerC. Wouterse, Middelburg; J. Doeselaar, Znid- KraaijertH. Leuuis, Tholen. Te Hulst J. van Poel bij J. Peuser, DriewegenF. de Wilde, Middelburg; van der Haeven, Tilburg; W. F. Wagenschiet, Antwerpen W. Willems, Antwerpen Wed. J. Mallefalson, AerseeleC. RollusBeveren Seijmoes, Sint Nicolaas J. Hartog, Parijs Coletha van Houwd, Antwerpen Maria Verbrugge GentJacobus Magielsen Petten. Te Sas van Gent I. Verbruggen, BrusselJ. van Pi, Amster dam Br. de Vries, HedelB. Frod, Philippine Alex Prechebie, St. JosseC. Vervak, Crabben dijke J. Breurs, Vlissingen. Axel, 26 April. In de heden gebouden vergadering van den Buth-polder is tot dijkgraat benoemd, M. van Dixhoorn, in plaats van wijlen P. Dekkertot gezworen L. de Feijter, Pz. in plaats van P. de Feijter, Lz. welke voor die betrekking bedankt had. Axel, 27 April. Gisteren morgen kwara een boerenwagen met twee paarden bespannen, toebehooreude aan den laudbouwer J. Wolfert alhier door de lange Noordstraat rijdendoor bet een of ander toeval verschrikten de paarden cn raakte daardoor op deu hoi, zoodat zij iude ramen van het buis bewoond door den beer Schuilenburg teregt kwamen de paarden werden bierdoor zwaar gekwetst, benevens veel schade aan het buis gebragtverdere ongelukken bad men ecbter niet te betreuren. Hulst27 April. Naar wij vernemen zijn de meeste polderbestureu toegetreden tot bet voorstel tot opheffing van de tollen, langs den grindweg IlulstSas van Gent; bet is te hopen in het belang van den kandel, dat die polder- besturen welke daaraan hunne goedkeuriug nog moeten geven in bovengemelden geest inogeu besluiten. IJzenclijlie, 24 April. In plaats van wijlen den beer I. C. 0. Benteijn te IJzeudijke, ziin benoemd de beer mr. F. J. Brevettot beheerder van den Paulinapolder, te Biervliet de beer D. N. Benteijn, tot ontvanger griffier van de Kleine Jufvrouvv Maurits- en Gouden polders de beer J. F. Carpreau, idem van de Zacha- riapolder le gedeelte idem 2e gedeelte en van de Magdalena sluis bij Biervliet. Men scbrijft ons uit Middelburg van den 26 dezer In het begin der vorige week is onze stad bet tooneel geweest van eene oproerigejongens- bende, die des avonds al sckreeuwende de stad doortrokkenhetwelk elken avoud met een menigte joageus aangroeide en zoo zelfs dat men des woensdags avonds, daaronder behalve vele groote jongens, verscheidene kanaalarbeiders bij zag, doch gelukkig zijn deze optogten door de zorg van bet gemeentebestuur spoedig opgehou- den door het aanplakken eener publicatie, waarbij alle gezang en zamenscbolingen werden verbo- den, op straife bij de wet bepaald; deze optog ten badden zijn oorsprong uit eene policie zaak oulangs op het naburige Brigdamme voorgevallen. Docb naauwelijks is het bovenstaande tot rust gekomen of heden was het wat anders en wel van een meer ernstig karakter. Zoo als bekend is wordt bier op het eiland druk gearbeid aan de kanaal- en spoorwegwerken, waaraan vele honderde zoogeuaamde „polderjongens" werk- zaam zijn. Onder deze nu wareu in den laatsten tijd vele Belgische gekomen, welke beneden het loon der Nederlauders zijn gaan werken, hierover werden nu de laatste zeer verbitterd, tot dat deze gisteren ten top was gestegen, waarop zij alstoen op hunne medearbeiders zijn gevallen en enkelen zwaar hebben mishandeld, zoo verbaalt men ook nog dat zij in den afgeloopeu nacbt eene keet van Belgische polderjongens in brand hebben gestokenheden morgen zijn zij niet aan het werk gegaan, maar alle Nederlanders, op onder seheidene plaatsenhebben zich voorzien van kaakstokken en zware knuppels waarmede zij toen hunne Belgische mede arbeiders op vreesse- lijke wijze hebben mishandeld en geslagen, des morgens ten 8 ure zijn zij in groote getale van hier met een Hollaudsche vlag voorop naar Veere vertrokken, waar zij het zelfde werk hebben verrigt, van waar zij ten 12 ure weder terug kwamen en vervolgens grootendeels naar Vlissingen vertrokken, onder aankoudende kreten: „Weg met de Belgen weg met de Belgen uit ous Nederland ALGEMEEN IEEWS-k. ADVERTENTIEBL Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen ten 8 ure uitgege- »ec bij DHONT COMP. te Neuzen. Prijs per 3 maan- gjg den 80 cent, franco per post 95 cent. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van Neuzen naar Gent 6,20. 9,50. 4.40. Van Gent naar Neuzen 7,55. 3,00. 6,05. Van Selzaete naar Gent 12,35. Van Gent naar Selzaete 11,30. Van Selzaete naar Lokeren 7,05a. 8,34. 3,42. 6,38. Van Lokeren naar Selzaete 6,30. 9,55. 11,50a. 4,45. Van St. Nicolaas naar Gent, alle dagen: 6,00. 8,15. 10,05*. 11,30. 2,45. 4,35*. 6,45. 8,15. Van Gent naar St, Nicolaas. alle dagen 4,40. 7,20. 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5,35*. 8,15. Van St. Nicolaas naar Antwerpenalle dagen: 5,55. 8,10. 9,50*. 11,35. 3,25. 5,10. 6,15*. 9,05. Van Antwerpen naar St. Nicolaas alle dagen 5,00. 7,30. 9,30*. 10,30. 2,00. 4,00*. 6,00. 7,30. De treinen geteekend (a) rijden a'/een des Woensdags. De urea geteekend met een zijn treinen van de le en 2e klasse. Advertentien gelieve men aan de Uitgevera in te zeudea, uiterlijk Dingsdag avoud ten 6 ure; de prijs eaa 1 tot 4 regels is 40 cent, voor elken regel meer 10 cent, behalve 35 cent zegelregt voor elke plaatsing. Vacatie plaats.' Voor de gemeeuleu. Op 'a morgens namidd. Zaamslag Kloosterzande Rapenburg Sas van Gent Idem Westdorpe Axel Zuiddorpe Graauw Neuzen Idem Hoek 11 u 1st Zaamslag Hontenisse en Osseoisse Stoppeldijk, Boschkapelle cn,Hengstdijk Sas van Gent Philippine W estdorpe Axel ZuiddorpeOverslag en Koewacht Graauw Neuzen Idem lloek HulstClinge en Sint Jan Steen Mnandag 3 Mei Dingsdag en Woensdag 4 en 5 Vrijdag 7 Maandag 10 9 Dingsdag 11 Dingsdag 11 Woensdag en Donderdag 12 en 13 Woensdag 19 Vrijdag 21 Maandag 24 Dingsd, Woensd. en Dond. 25, 26 en 27 Vrijdag 23 van 31 Mei 19 Juuij Alle werkdagen n j„,ij_3I Julij van 8 8- 8 9- 7- 8. „S 8. - 8 -12 u. ■13 •12 -12 -10 -12 -13 -lli. -12 -Hi, -12 van 2- 6 u. I 2-5, 2-6 2-6, 12-2 en3-7 van 2-5 u. 2-0, 12-2 2-6, 2-6. - 12-2, TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1