No. 418. Woensdag 21 April 1869. 9de Jaarg. AAWBISTBDOTG. Binnenlandsclie berigten. Buitenlandsche berigten. Handelsberigten. VOOR 'mis 8POOKWE6DIEM8T. '\isr-r Op Zaturdag den 24 April 1869 des voormiddags ten 10 urezalonder nadere goedkeuring, aan het gebouvv van het Provin- ciaal Bestuur te Middelburg, bij inschrijving en opbod worden aanbesteed ■let verbeteren en tot 1 Met IS70 onderliouden dergewoneaarde-, lirani'i rys- en steenslooijins;- werken aan de zeedijken der Calamiteuse polders van Zee- land en zulks in 30 perceelen van aanbestedtng'. Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur van Zeelandte Middelburg en bij de Ontvangers Griffier van al de Calamiteuse polders. Het is op franco aanvragetegen betaling der kosten te beko men bij den boekhandelaar M. Nijhoff Raam- straat no. 49 te 's Gravenhageen door zijne tussebenkomst in de vooruaamste gemeeuten Res Rijks. Van den 9 tot en met den 4 dag vddr de beste- ding, met uitzondering van den Zondag, wordt de noodige aanwijzing op de plaats gedaau voorts zijn nadere inlichtingen te bekomen bij den Iloofdingenieur van den Waterstaat te Middel burg voor de werken in het algemeeu, en bij de Arrondissements-Ingenieur8 te Goes, te Zierik- zeete Veere te Breskens en te Neuzen voor de werken tot elks arrondissement behoorende. NB. De gegadigden worden verzocht over- eenkomstig de voorwaarden volledige billellen in te leverenaanduidende de namen en voor- namen (voluit) het beroep en de woonplaats van hen en van hunne boryen bet numrner van het perceel en de sora in cyfers en in schrijf- letters. Gedrukte billetten zijn te bekomen bij de drukkers van bet Gewestelijk Bestuur U. F. Aler Zoon. Bij koninklijk besluit van 15 Maart jl. is de kleeding bij bet wapen der mar6cbauss6e gewij zigd. De tegenwoordige wordt vervangen, voor on- devofficiereK en militairen van minderen rang door: korte jas van donker blaauw laken met 2 reijen knoopen op iederen schouder een pas sant van dubbel gevlocliten wit katoenen koord. Voor brigadiers en onderofficieren de sekouder- passanten en nestel van donker blaauw katoeneu koord, met zilver doorwerkt. Lakensche pante Ion en rijbroek van lichtblaauw laken mouw- vest en stalbuis, van donkerblaauw ordinair la ken kwartiermuts en overjas van donker blaauw lakenkolbak van zeekalveren vel. Voor offi- cierenkleeding gelijk aan die van den troep. Voor hoofdofficieren de kraag in zijn geheel belegd met zilver galon. Aan elk der voorzijden van den kraag ter onderscheiding der rangengouden sterren. Nestels en schouderpassanten van mas sief zilver koord. Kolbak van fijner kwaliteit. Wij vernemen uit goede bron dat bij den raad van state aanhangig is een wetsontwerp tot invoering van een uniform port van vijf cent voor het geheele koningrijk, dat dus vermoede- lijk in de volgende zitting der tweede kamer zal ingediend worden. De vele wetsontwerpen, nog bij de kamer aanhangig, zullen ten minste de behandeling in deze zitting niet toelaten. Men schijnt dus met den aanvang van 1870 die groote verbetering in het Nederlandsche post- wezen te mogen venvachten. Neuzen, 20 April. Als een verblijdend teeken knnnen wij mededeelen dat de alhier van Bergen in Noorwegen binnengekomen Noord scbe schooner Soblorasterkapitein H. C. Holm geladen met hariug en bestemd naar Gent en Brugge, heden wordt geligt, en de lading van bier per spoor naar de bestemming zal worden overgebragt. De expediteur en scheepsmakelaar J. Tb. de Smidt alhieris met de zorg voor deze expe dite belast. Bij besluit van het Belgisch ministerie van den 4 dezer, is de heer J. van Pienbroek tot geneesheer van het Belgisch loodswezen alhier benoemd. Bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken vau den 12 dezer, is benoemd tot buitengewoon opzigter bij den waterstaat, de heer F. Stunn te Neuzen. Axel15 April. Op de heden gehouden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad, in plaats van den heer H. J. van den Berge bekwam de heer Jan Putter, 32 en de heer Latn- bertus Cornelis van Vessem, 16 stemmen. Daar de volstrekte meerderheid 50 waszal alzoo op den 29 April a. s. eene herstemming plaats hebben, tusschen bovengenoemde heeren. In de vergadering van ingelanden van den Koegorspolder c. a., den 15 dezer gehouden, is in plaats van wijlen den beer P. Dekkerbe noemd tot dijkgraafde heer Jan de Putter landbouwer alhier. Axel19 April. Gisteren heeft alhier ds. G. W. Schoorelzijne intrede gedaan als predikant bij de hervormde gemeente, tot tekst gekozen hebbende Rom. 15 verzen 29, 30 en 32. Des voormiddags was bij bevestigd door ds. J. C. Onnelpredikant te Zaamslagdie tot tekst had Koll. 3 vers 24b. lBoseliliapelle, 16 April. Wederom beeft het water bier een offer geeischt. Heden namiddag verdronk alhier in eene sloot een jongentje oud 4 jaren van den werkman J. de Rooij. Dit is het tweede kind dat sedert veer- tien dagen verdronken is. Het eerste was een kind van B. Otjes, het- welk in een waterput op de hofstede van A. van Wolvelaer verdronk. De oorzaak van deze ongelukken, kan men toeschrijven aan de weinige zorg die de ouders hier voor hunne kinderen dragen, ja, het is een wonder dat er nog niet meer verdrinkeu. Oroenendyk:15 April. Ileden is een aanvang gemaakt met het bouwen van de II. G. kerk en toren alhier, zoo als dezelve den 19 Januarij dezes jaars is aanbesteed. Men schrijft uit Middelburg het volgende Weldra zullen tuschen Belgie en Nederland on- derhandelingen geopend worden over de indijking van bet Zwin op gemeenschappelijk kosten. Ge- lijktijdig zal bij de tweede kamer der stateugene- raal een ontwerp van wet worden ingediend strekkeude tot bet graven van een kanaal tot ontlasting van den Zwinpolder naar de zee. De uitgaven van dit werk zullen gedragen worden door den staat der Nederlanden met de mede werking van da poldereigenaren, naar den maat staf van drie gulden per bunder en per jaar geduiende tien jaren. Al de waterschappen (die een polderoppervlakte van 11,000 bunders ver- tegenwoordigen) zijn bet ten deze eens met den minister Fock. Alles doet den goeden uitslag venvachten vau deze onderneming, die aan den landbouw eene groote uitgestrektheid van onbe- bouwde gronden moet verschaffen, oorden gezond moet maken wier bevolking door koortsen ge- teisterd wordt, het land van Kadzand aan West- Vlaanderen moet verbinden enz." Op den 11 dezer is op den huize Arnestein bij Middelburg in 80 jarigen ouderdom overle- den de beer A. Caland president der centrale directie van Walcheren oud hoofdingenieur le klasse van 's Rijks waterstaat, lid van bet Zeeuwsch genootschap der wetenschappen enz. Den 22 Maart 1789 te Westkapelle uit ouders van nederigen stand geboren, ontving bij zijne eerste opleiding tot bet door hem gekozen vak o. a. vau den verdienstelijken Zeeuw J. de Kan ter Philz., en begon zijne loopbaan bij het pol- derbestuur van Walcheren, waar bij reeds in 1813 de betrekking van commies conducteur ver- vulde. In 's Rijks dienst overgegaan werd hij in 1817 benoemd tot ingenieur van den water staat te Breskens, en in 1836 over geplaatst naar Zierikzee. In het volgende jaar benoemd tot hoofd ingenieur van den waterstaat in Zeeland, was hij als zoodauig werkzaam tot 17 Julij 1854, toen hem op zijn verzoek eervol ontslag werd verleend, waarna hij de gewigtige, doch minder omvangrijke betrekking vau president der centrale directie van Walcheren vervuldeen daarin tot zijn dood nuttig werkzaam was. Te regt ver- sierden de ridderorde van den Nederlandscben Leeuw en het eommandeurskrnis van de Eiken- kroon de borst van dezen nuttigen burger, den man, die met een helder hoofd en een onverflaauw- den ijver, schier alleen door eigen oefeningen geestkracht zich een werkkring schiep, die hem eene eerste plaats deed innemen onder de water- en dijksbouwkundigen in Nederland; getuigen de door hem uitgegeven werken eu zijne benoe- ming tot lid van onderscbeidenen collegien en commissien, waaraan hij ondanks zijnen hoogen leeftijd, nog reeds met vuur en ijver zijnen tijd en zijnen kennis wijdde. Ontmunting der koperen Belgische geld- speeien. Een besluit vau koning Leopold II van 6 Maart verordent het volgende De koperen geldstukken van 5 en 10 centimes zullen opkouden wettigen omloop te hebben met 10 Maart. Te rekenen van 10 Maart tot 11 Junij 1869 zullen deze geldspecien in de kantoren uitge- wisseld worden tegen nickelmuntzij zullen ook tot 11 Junij aanstaande ontvangen worden in de rijkskassen tot betaling van allerlei lasten. In de zitting van jl. zaturdag bij de be handeling over hoofdstuk buitenlaudsche zaken, heeft de minister van der Stichelen in antvvoord op de interpellatie vau den heer de Vriere om- trent de afdamming der Scbelde de volgende verklaring afgelegd. „Er zijn op de Scbelde vier peilingen gedaan door den ingenieur van den waterstaat van miju departemeut; deze heb ben het volgende resultaat opgeleverd. Men zal zich herinneren dat de afdamming in de maand Junij 1867 voltooid werd. Dadelijk na mjjue komst aan de regering heb ik mij verstaan met de Nederlandsche regering ten opzigte van het gemeenschappelijk verrigtten van peilingen. De Nederlandsche regering heeft niet geaarzeld dit voorstel aan te nemen. Ten gevolge van deze overeenkomst heeft in de maand September of October 11. eene eerste gemeenschappelijke pei- ling plaats gehad andere, welke als voorloopig kuunen aangemerkt worden en ook alleen door een Belgiscben ainbtenaar verrigt werden, bad- den plaats den 23 November 1868, den 28 Ja nuary en nu eindelijk den 13 April van dit jaar. Ik zou u die rapporten wel in bun geheel kun- uen mededeelendoch het is, dunkt mij, vol- doende de wijze te doen kennen waarop de in genieur zelf zijne opmerkingen resumeert. „De plaat voor fort Bath is verdwenen. Deze verdwijuing heeft tot op dit oogenblik geen na- deelige veranderingen op de naburige aanslik- king veroorzaakt." De tegenwoordige toestand is dus goed. Tezelfden tijd dat de plaat v66r Bath en het was deze waar de scbeepvaart de grootste moeijelijkheden ondervond langzamer- band afnamtot dat zij volkomen verdween werd er in de scherpe bogt die de stroom op deze hoogte maakte eeuige ronding merkbaar en wel zoodanig dat de passage voorbij Bath thans geene moeijelijkheden voor de scbeepvaart meer oplevert. Ik moet echter bepaalde reser ves maken, wat de toekomst betreft die zijn mij evenwel zoo natuurlijk dat N. ze niet behoef te formuleeren. De dagbladen bevatten een aantal telegram- men uit Rome van 11 April, berigt gevende vau de viering der vijftigste verjaring van den dag waarop Z. H. paus Fius IX, tot priester is ge- wijd. Zijne heiligheid heeft daarbij van wege alle te Rome vertegenwoordigde souvereinen en staats- hoofden gelukwenscbeu ontvangen. De geschen- keu in geld, den beiligen vader bij deze gele- genheid door onderdanen of uit audere landen als blijkens van hulde aangeboden, worden op een gezamenlijk bedrag van 5 millioen francs begroot. De paus heeft des oclitens ten 7'/-2 ure eene mis gevierd in de St. Pieterskerk, voor een ontelbaar en diep bewogen gehoor. Daarna zijn aan bet altaar bet te Deum gezongen en de pausclijke zegenwensch uitgesproken. Bij gelegenheid der godsdienstige plegtiglieid heeft het kapittel vau den H. Petrus aan den paus, aan de groot-dig- nitarissen van het hof en aan het corps diploma tique, eenen dejeuner aangeboden. Pius IX is de 15'e paus, die den vijftigjarigeu gedenkdag zijner nriesterwijding heeft gevierd. De Belgische katholieken hebben bun kerkvorst Pius IX, een pracktigen gouden lessenaar, met kostbare edelsteenen versierd, aangeboden. Het adres der Duitsche katholieken is door meer dan een millioen persoDen, waaronder 13 vorsten, ou- derteekend het gaat vergezeld van geschenken, die te zamen een millioen fr. te boven gaan. Eene Duitsche deputatie heeft den paus een millioen francs en een Hongaarscke deputatie hem verscheidene honderd duizenden francs gebragt. De paus mag zich in een uitmuntende gezond- heid verheugen Rome was in feestgewaad.A De Paus beeft een amnestie verleend die zich tot de politiek veroordeelden uitstrekt. Een buitengewone toevloed van vreemdelingen was te Rome op te merken. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 11 tot 17 April- Amsterdam 19 April. \l.(.K«KKNNii:S«Si:vAIIMRTKMIKi!.AII Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit Weekblad wordt elken Woensdag raorgen ten 8 are uitgege- ven bij DHONT COMP. te Neuzen. Prija per 3 maan- deo 80 cent, franco per poat 95 cent Men abonneert zich bij alle Bockhandelaara, Postdirecteurei^en Brievenbuahoudera. 4,45. Van Neuzen naar Gent 6,20. 9,50. 4,40. Van Gent naar Neuzen 7,55. 3,00. 6,05. Van Selzaele naar Gent 12,35. Van Gent naar Selzaete 11,30. Van Selzaele naar Lokeren 7,05a. 8,34. 3,42. 6,38. Vau Lokeren naar Selzaele 6,30. 9,55. 11,50a. Van St. Nicolaas naar Gent, alle dagen: 6,00. 8,15. 10,05*. 11,30. 2,45. 4,35*. 6,45. 8,15. Van Gent naar S'. Nicolaas, alle dagen 4,40. 7,20. 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5,35*. 8,15. Van St. Nicolaas naar Antwerpcnalle dagen: 5,55. 8,10. 9,50*. 11,35. 3,25. 5,10. 6,15*. 9,05. Van Antwerpen naar St. Nicolaas alle dagen: 5,00. 7,30. 9,30*. 10,30. 2,00. 4,00*. 5,00. (,30. De treinen geteekend (a) rijden alleen dea Woensdaga. De uren geteekend met een zijn treinen van de le en 2e klasse Advertentien gelieve men aan de UitgaveN in ta i uiterlyk Dingsdag avond ten 6 urede\mja v.? regels is 40 cent, voor elken regel meer 10 35 cent zegclregt voor elke plaatsipg. HUWEL1JKS-AANGIFTEN. Den 17 April. Levinus Mari nas Bareman, 28 j., jm. en Elisabeth Buijze, 30 j, jd. Jacob van Doeselaar, 26 j.. jm. en Janna Durink, 35 j-, jd. OVERLIJDEN. Den 12 April. Ctiristiaan Andries de Smidt, ond 5 w., z. v. Andries en Willemina Verbrugge. Den 15. Tanneke de Doelder, oud 2 j., d. v, Alexander en Pieternella van Strien. GEBOORTEN. Den 13 April. Jan, z. v. Joos Tollenaar en Aantje de Lege. Werk. Schuld 2j pCt. 54§. 3 pCt. 63J. 4 pCt. 86,' Rotterdam19 April. Tarwe. De beste 60orten van Zeeuwsche, Vlaamsche en Over- maassche werden 20 cent en de mindere soorten 30 a 40 cent lager verkocht, beste f 9,40 a f 10, mindere f 8,50 a f 9,20. Rogge 10 cent lager, Zeeuwsche en Vlaamsche f 7,50 a f 7,90, Overmaassche f 7,40 a t 7,70. Gerst, Zeeuwsche winter 10 cent lager, f 5,60 a f 6,50, Zeeuwsche zomer f 5,40 a (6,20. Haver als voren, korte 3,90, a f 5,30, lange f 3,50 a f 4,70. Paardeboonen 20 lager, doeh moeijelijk te plaatsen, f 7,20 a f 7,SO. Duivenboonen f 8,30 a f 9. Bruine en Witteboonen weinig begeerde zelfs tot 25 a 50 cent lager. Walcberscbo bruine f 11 a f 11,25, Zeeuwsche dito 9,75 a f 10,25, min dere f 9 a 9,50. Walcbersche witte f 16 a f 16,50, Zeeuwsche dito f 13,50 a f 14,50. Erwten 25 cent lager. Walchersche f 9,25 a f 9,50, puike Zeeuwsche f 8,50 a f 8,75, gewonc en mindere f 7,80 a f 8,25. Koolzaad zonder handel. Lijn- zaad zonder omgang. Meekrap. Handel niet levendig, torigo prijzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1