No. 417. Woensdag 14 April 1869. 9de Jaarg. f §1111, 4 Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. VERPACHT1HG VOOR &2196K §r00KWEGDIElST. A PllOVINCIE ZEELAND. Op onderstaande dagen zalonder nadere goedkeuring, door een der leden van Gedepu teerde Statenworden overgegaan tot de open bare verpachtingb ij inschrijvingen at'slag, van de kierna vennelde tollente w e t e u op Ma AND AG DEN 24 M e i 1869, des voormiddags ten 10 uurten Raadhuize der gemeente O o s t b u r gten overstaan van den Notaris C. Le Nobel van de tollen op de straatwegen van Bres- kens naar Groede, van Groede naar Nieuwvliet, van Schoondijke naar IJ z e n d ij k een van O o s t b u r g naar Zuidzande; En op WOENSDAG DEN 26 M E I 1869 des voormiddags ten 10 uur, ten Raadhuize der gemeente H u 1 s tten overstaan van den No taris Mr. G. van Deitise van de tollen op de straat- en grindwegen van Neuzen naar Axel, en van H a 1 s t naar Walsoorden. De verpachting zal geschieden voor den tijd van d r i e j a r e n in te gaan den 1 Julij 1869. De voorwaarden liggen ter lezing ter Provin- ciale Griffie van Zeelanden ten Raad of Ge- meentehuize te Sluis, Breskens, Groede, Nieuw vlietOostburg, Schoondijke, lJzendijke, Zuid zande, Hulst, Axel, Neuzen, Ilontenisse en Sas van Gentalsmede aan voormelde tollen. Op gemeld plaatsen kan ook inzage worden genomen van het tarief, van de daattoe betiek kelijke Koninklijke besluiten en van eene hand leiding tot toepassing van het tariefwelke aan elken pachter ten gebruike zal worden gegeven. Ook hen die niet hebben ingeschreven staat het vrij te mijnen. Middelrurg, den 2 Apri) 1869. De Gedeputeerde Slalen van Zeeland R. W. VAN LIJNDEN, Voorziller. S. VAN DER SWALME Gnflier. Neuzen, 13 April. Z. M. de koninsr heeft het w e t s- ontwerp tot afschaffing van het zegelregt op de dagbla- den, gedrukte stukken en ad- vertentien, door de beide kamers der staten-generaal met groote meer- derheid aangenomen, op den 9 dezer met II. D. goedkeuring bekrachtigd en tot wet verheven. De verandering die wij hierdoor in de inrigting en uitgave van ons blad zullen brengen, zullen wij tijdig aan onze geabbonneerden bekend maken. De Staatscourant van 10 dezer hevat het koninklijk besluit van den 6 jl., houdende rege ljng van de attributen der kantoren van in-, uit- en doorvoer te Hansweert en Bath. Door den minister van binnenlandsche za- ken is den opzigter van den waterstaat 2de klasse A. Fagel te Neuzen, voorloopig het toe- zigt opgedragen, bedoeld bij het kon. beslnit van 4 April 1860, (Staatsblad no. 15), op de dienst van den spoorweg van Terneuzen langs Sluisk.il, en Sas van Gent naar de Belgische greazen in de rigting van Selzaete en Gent. In de vorige week heeft de eerste kamer o. a. het wetsontwerp tot afschaffing van het zegel regt op de gedrukte stukken en de advertentien in de nieuwspapieren, met 24 tegen 11, en dat tot verhooging van den accijns op het gedistii- leerd, met 31 tegen 5 stemmeu aangenomen. Verder werden met algemeeue steinmen aan genomen het ontwcrp op het regt van zegel (plakzegel voor handelspapie:), en dat totwijzi- ging van eenige bepalingen der wetten betref fende de personele belasting, zoomede het wets ontwerp op het begraven van lijkenbegraaf- plaatsen en begrafenisregten. Na ook de overeenkomst met de Indische spoonvegmaatschappij te hebben aangenomen is de kamer op reces gescheiden. De tweede kamer heeft heden hare werkzaam- heden hervat. Volgens het regeerings antwoord op het voorloopig verslag der tweede kamer, omtrent de wet tot lierziening der kiestabel, is de voorge stelde wijziging in Zeeland ingetrokken en zul len Goes eu Zierikzee afzonderlijke distrieten blijven. Hontenisse12 April. Ter gelegen- heid van het gouden jubelfeest van Z. H. den pans, vvapperde gisteren, op de dorpeu Klooster- zande en Groenendijk, van zeer vele huizen de Nederlandsche vlag. In een dezer dagen in het licht verschenen vlugschrift Phijsical Surveij of Virginia te Rich mond in Noord-Amerika, wordt het groote voor- deel aangetoond van eene regtstreeksche verbin- ding door middel van stoornschepen tnsschen Norfolk, in den staat Virginia, en Vlissingen in Nederlandzoodra de in die beide genoemde plaatsen ontworpen spoorwegverbindiugen zullen voltooid zijn, waardoor Norfolk, behalve met de voornaamste Amerikaansche spoorweglijnen, ook weldra met Californie in verbinding zal worden gebragt, euVlissingen, na de voltooijing der haven eu spoorwegwerken, aan het groote Europesche net zal zijn vastgehechtdan zal het mogelijk zijn van uit Beilijn of Weenen over Vlissingen in twintig dagen Californie te bereiken. Vlissingen wordt als de beste haven op het vasteland van Europa voor bedoelde verbinding opgegeven. Behalve hare gunstige ligging in de nabijheid der monden van Rhijn, Maas en Schelde, is dezelve met de strengste winters van ijs bevrijd gebleven. Het werk is overigens voorzien van kaarten en plaunen, waarop de stoomlijn Norfolk Vlissingen is aangeduid. Als eene zeldzaamheid, berigt men uit Ril- land dat dhr. J. F. van Rompu, in den namid dag van 9 April jl. in de kreek van den Fre- derikapolder een otter heeft geschoten van het maunelijke geslacht ter zwaarte van tusschen de 17 a 18 Ned. pd. Uit Borssele en 's Heer Arendskerke is vroe- ger mededeeling gedaandat eukele van deze dieren waren gezien. Z. K. II. Prins Alexander der Nederlanden, heeft bij gelegenheid zijner aanneming tot lid - maat van de ned. herv. gemeente, van Z. M. den keizer van Rusland het grootkruis der orde van St. Andries en van Z. M. der. koniug van VVurtemberg het grootkruis van de kroon van Wurtemherg ontvangen. De vergadering der monster kiesvereeniging I van de conservatievenonlangs te Amsterdam gehoudenis door 71 leden bijgewoond. Om de zaken zoo wat levendig te houden zal er in Mei weder eene algemeene vergadering zijn. Uit alle oorden des lands vernemen wij dat jl. zondag den 11 dezer ter gelegenheid van den 50iten verjaardag der priesterwijding van Z. II. den paus, feestelijkheden hebben plaats gehad. Z. II. Pius IX (Giovanni Maria Mastae Fer- rette) werd geboreu den 13 Mei 1 792 te Sini- gaglia. (Kerkkelijken Staat) en heeft dus bijua den hoogen ouderdom van 77 jaren bereikt een grootvader, de vader en de moeder van den paus hebben 96, 84 en 82 jaren geleefd nog twee broeders en eene zuster de graven Gabuel en Gaetau en de Gravin Isabella zijn in leven; de jongste hunner is 82 jaren oud. Z. H. heeft zijne eerste mis offerande gedaan te Rome in Fata Giovanni den 11 April 1819: heeft van 1823 tot 1826 in zendelinggezelschap naar Chiliin ZuidAmerika doorgebragtwerd in 1827 bisschop van Spoleto, in 1832 aartsbis- schop van Imola, en 23 December 1839 kardi- naal en is 16 Junij 1846 onder deu naam van pius IX tot paus verkozen Op den middtig van den 6 dezer, den 26 ten der Hebreeuwsche maand Nissan, jaar 5629 van de schepping der wereld, vieren de Israelieten de Kidoesch ha chamma (de inzege- ning van de zon), die alle 28 jaren plaats heeft. Zooals men weet zijn de Joodseho jaren maan- jaren en dientengevolge vieren de Israelieten de neomenien of het feest van de vernieuwing der maan, waarmee altijd hun maand begint. Vol gens een zeer naauvvkenrige berekening van de rabbijnen hernemen de hemelligchameu na hun 28jarigen omloop tegenover elkander deu stand, dien zij den eersten daghunnerschepping innamen, volgens den bijbel den vierden dag der week. Aan het einde van 28 jaren begint een nieuwe zonnecirkel op een woensdag, het tijdstip waar op de wetgeleerden de plegtigheid van de in- zegening der zon hebben voorgeschreven om langs dien weg den eeuwige een dankoffer te brengen voor de weldaden en de wonderen van zijn onvergankelijk werk. Zoo men het aantai jaren (5629) sedert de schepping der wereld door 28 deelt, vindt men dat er 201 zonuecir- kels zijn verloopen sedert den dag waarop God heeft gezegd Er zij licht Eene vrouw van Selzaete is tot 10 jaren dwangarbeid veroordeeld voor kiudermoord. Het vonuis verklaart haar nog daarenboven verval- len van het regt om te kiezen, decoratien te dragen en deel te maken van de burgerwacht het nieuw strafwetboek wil het alzoo Men meldt uit Bachaute 2 April. Gisteren voor het vallen van den avond kwam een vreemd reiziger met alle teekenen van angst onze wijk de haven binnen gestovenmet de tijding dat hij in den Brakrnan een schrikkelijk monster had gezien dat zich onder een ijselijk getier uit het water wilde verheft'en en hem wilde aan- vallen. Volgens de omstandige berigten die de ver- schrikte reiziger vermogt te gevenkon het niet anders of volgens onze visschersmoest het eene „Zeemeermiu" zijn, die, verdwaald door de jongste stormen den zeeboezem tusschen Bier- vliet en Philippine was binnengekomen. Verscheideue plannen werden al dadelijk ont worpen en tusschen allerlei bespiegelinger. eener winstgevende vangst kwameu onze visschers tot het eenparig besluit, dat het meer dan zeldzame halfslachtige dier lcveiid moest vermeesterd wor den om na er alvorens de omliggende kermis- sen eu fooreu mede afgereisd te hebbenhet 1 aan de eene of andere zoologie tegen zijn gewicht; in goud te verkoopen. Ter plaats aangekomen, schaarden de visschers zooals zij met elkander afgesprokeu waren, zich eerst in een wijden kring rond het aangeduide gedrocht't welk nu door de duisternis bijna niet meer te onderscheiden was sloten vervol- gens hunnen rang diehter aan, tot zij het ein- delijk zoo zeer genaderd waren, dat er tot aan- val moest overgegaan worden Doehop dat netelig oogenblik zonk aan het grootstege- deelte de moed in de schoenen. Een liental der vastberadenste nogthans springen, op een gegeven teeken vooruit en vallen te gelijk op.... eene arme kreukelraapster, die na twee uren te ver- geefs om hulp geschreeuwd te hebben, uifgeput door koude en vermoeijenis beweegloos onder hare vracht tot aan de okkcls in het slijk ge- zonken zat! Een jongman, die dezer dagen eeu Parijsche dame het hof maakte en op zekeren dag met eeu declaratie voor den dag kwam, kreeg ten ant woord 0, mijnheer, nu nietLaat ons over die quaestie na afloop der verkiezing nader sprekeu Op witten donderdag kwam een eehtpaar uit Kranenburg in Pruissen schijnbaar om te Millingen te kerk te gaan, dock eeue onnatuur- lijke zwaarlijvigheid wekte de achterdocht der ambtenaren van 's rijks belastingen op. Bij ou- derzoek van hun buitengewonen toestand bleek het dat zij ongeveer 25 kan zeer sterken spiritus onder hunne kleederen verborgen haddeu waar van zij zeer spoedig ten voordeele van 's rijks schatkist verlost werden. Een inwoner van Horepnik (Oostenrijk)gaf eenige tijd geleden in zijn stervensuur den weasch te kennen, dat eene portefeuille waarin „intime papieren" vervat waren, met hem in de kist zon gelegd worden. Zijn wil werd uitgevoerd. Maar onlangs ontdekte men achter in zijn secretaire eene lijst met nummers van staatsloterij briefjes, op eeu van welke de prijs van 50,000 florijneu was gevallen, die nog door niemand was opgo- eischt. waardoor men op het denkbeeld kwam dat allenvaarsckijnlijkst in genoemde portefeuille de biljetten ingesloten waren. De erfgenameu, zoo meldt men, zouden een verlof van opgraving zien te verkrijgen es inmiddels had men bij het graf een schildwacht geplaats, opdat niemand zich zouder verlof en zouder regt van het ge- lukkige briefje meester zou maken. In Rusland wordt niet alleen door de hoo- ge geestelijkheid der nationale kerk, maar ook van de zijde des gouvernements de opmerkzaam- heid gevestigd op de onder het Russisehe volk toenemende verslaafdkeid aan den sterken drank. Tkans leest men in de Petersburgsche Noord- post dat de cijfers, die de mate van drankver- bruik en dronkensehap in Rusland aanwijzen sedert 1863 honderd en een percent grooter zijn geworden. De Echo de la Lijs verhaalt de volgeude afgrijselijke bijzonderheden van eeu ontzetteud dramawaarvan de Braziliaansche circus to Bailleul het tooneel is geweest. De leeuwentem- mer was door ongesteldheid verhinderd als naar gewoonte het leeuwenhok binnen te treden en de wilden dieren het rantsoen vleesch toe te dienen. Daar evenwel de scene in de hokken tot iederen prijs moest plaats hebben, neemt de heer Brennett, de directeur van den circus een vermetel besluit, grijpt de karwats van den tern- mer, opent de kooi en schrijdt voorwaarts. In den aanvang speelde de directeur zoo goed en zoo kwaad als het ging zijn rol, die hierin be- staat, dat aan de versehrikkelijke koningen der woestiju eerst na eenige voorafgaaude exercitiiiu Let voedsel wordt toegediend maar toen bij het raauwe vleesch aan de leeuwin voorhield, begon bij dezo het natuurlijke woeste instinqt te ontwa- ADVERTENTIEBLAD Dit Weckbhil wordt elken Woensdag morgen ten 8 ure uitgege- ven bij DI10NT COiMP. te Neuzen. Prija per 3 maan- den 80 cent, franco per post 95 cent. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara, Postdirecteuren en BrieTenbnsliondera. Zeeuwsch-Vlaanderen Van Neuzen naar Gent 6,20. 9,50. 4,40. Van Gent naar Neuzen 7,55. 11,30. 3,00. 6,05. Van Selzaete naar Lokeren 7,05a. 8,34. 3,42. 6,38. Van Lokercn naar Selzaete 6,30. 9,55. 11,50a. 4,45. Van St. Nicolaas naar Gent% alle dagen: 6,00. 8,15. 10,05*. 11,30. 2,45. 4,35*. 6,45. 8,15. Van Gent naar S\ Nicolaas, alle dagen 4,40. 7,20. 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5,35*. 8,15. Van St. Nicolaas naar Antwerpenalle dagen: 5,55. 8,10. 9,50*. 11,35. 3,25. 5,10. 6,15*. 9,05. Van Antwerpen naar St. Nicolaas alle dagen 5,00. 7,30. 9,30*. 10,30. 2,00. 4,00*. 6,00. 7,30. De treinen geteekend (a) rijden alleen des VYoensdags. De uren geteekend met een zijn treinen van de le en 2e klasse. £1 Adrertentien gelieve men aan de Uitgevers in te__ uiterlijk Dingadag avond ten 6 ure; de regcls is 40 cent, voor elken regel meer 35 cent zegclregt voor elke plaatsing. VAN j 24 Matrt - o£?o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1