No. 416. Woensdag 7 April 1869. 9de Jaarg. BEKENDMAKING~fl Binnenlandsche berigten. VOOR DE COMMISSARIS DES KONINGS IN DE PROVINCIE ZEELAND, maakt bekend datter uitvoering van vernieu wingen aan de kunstvverken van het kanaal van Neuzeu naar Gent, van den 1 tot den 15 April aanstaande de schepen door de o o a t e 1 ij k e slhis te N5 e u z e n zullen moeten schutten en indiOn fiftnne afineting dit niet toelaat, zulks bij uitzondering, wanueer de werkzaainheden bet gedoogen over den vloed door de westelijke sluis zal geschieden en het kanaal van den 15 April tot en met den 1 Junij aanstaande zal worden afgetapt weskalve de sckeepvaart gedurende dien tijd zal zijn gestremd. MiDDEr.BURG, 19 Maart 1869. De Commit saris des Konings voornoemd R. W. VAN L IJN DEN. Neczes, 6 April. Zooals wij in ons vorig numrner mededeelden, beeft jl. douderdag den 1 dozer, des morgens 6 u. 20 m. de opening van den spoorweg Neu zenGent plaats gehad. Onafhankelijk van den goeden geest tusschen noord en zuid, bad de opening van den weg plaata zonder eenige feestelijkheid. De ingezeteuen dezer gemeente, zoowel ais de verscbillende au tboriteiten in deze plaats, leverden ecbter door het uitsteken der uationale driekleur, het bevvijs van ingenomenbeid met bet feest van den dag, en het muziekgezelschap Apollo" eene ver eenigiug door de burgerij dezer gemeente in bet leven geroepen bield des avonds een optogt met fakkellicht. Door een zamenloop van omstandighedeu moes- ten zoowel de concessionarissen van den weg als de oudernemers van de dienst, zich van eene feestelijke opening onthouden, en, zijn wij wel ingelicbt, dan zal eerst bij de opening van den spoorweg MechelenNeuzen welke met die van GentNeuzen, voor een deel eene gemengde zaak uitmaakt eene feestelijke iuwijding plaats liebben. Heeft Neuzen zijn tegenwoordigen welvaart te danken all66n aan den bandel en de scheep- vaart, wij meenen dat de opening van den spoor weg GentNeuzen, voor deze gemeente de weg tot ruimere outwikkeling op elk gebied zal openendat outwikkeling en besebaving leven en werkzaamkeid ter bevorderiug van we- tenschap en kunstvan bandel en nijverkeid bier zal worden verlevendigd, dat door versnelde gemeenscbap ook met sneller vaart veel goeds herwaarts zal worden gevoerd, dat hier de broe derband tusschen Nederland en Belgie zal wor den versterkt, dat een nieuwen oogst van zegen op Neuzens grond is ontloken. Wij zeggen het den dichter gaarne na Sporen van verborgen wrok vertoonen zich in Frankrijk meer en meer. De oppositie bladen worden stouter en stouter. Zoo bevatte de Siecle in een barer laatste nummers een stuk getiteld „de opslanding;" waarin in overweging werd gegevenof bet niet tijd zou zijn bet paschen der joden en der ckristenen in overeenstemming te brengen met den tijd en geest van Frankrijk „ket paschen der revolutie." In de Pavijsche achterbnurten heerseht groote SPOOEIWEGDIEIST. opgewondenheid tengevolge de vele arrestatien die aldaar plaats hebben. Maar hoe sterker die geest des opstand zich laat vernemen, hoe krachtiger ook de maatregelen zijn, waarmede het Fransche bewind ze te ge- moet treedt en bij iedere opwelling in hare ge- boorte zoekt te smoren. Verkeert Frankrijk uitwendig in vrede daar binnen wordt een strijd gestreden van weers- zijden-met eene kracht en volbarding, dieduide- lijk aantoont, dat bet niets minder geldt dan het leven of de dood van het-tweede keizerrijk. l Het doel van den Spaanscken opstandde verheffing van een nieuw koningshuis op den Spaanscken troon, nadert langzaammaar tocb met vaste scbreden. Dank zij de gematigdheid en energie van bet voorloopig bewind, is bet tot kedeu aan republikeinen en oudkoningsgezinden niet gelnkt de omkeering, van zaken in Spanje te doeu ontaarden in burgeroorlog. De wettig gestemde afgevaardigden zijn reeds bezig de nieuw voorgedragen vrijzinnige staatsregeling te onderzoeken. De koofdbeginselen dier constitutie zijn persoonlijke vrijheid, vrijbeid van drukpers, regt van vereeniging en vergadering, algemeen stemregt, vrijheid van godsdienst en monarckale regeringsvorm. De voorgedragen leening van 1000 millioen realen is door de Cortes met 168 tegen 49 stem- men aangenomen. Door de replublikeinscke partij kracbtig be.streden, kan men nit deze stemming de verhouding der partjjen nagaan. Ondanks de weigering van den koning van Portugal wil men nu tocb aan hem de Spaauscbe krpon opd ragen, Dd! pads' heeft den 28 dezer ter gelegenheid van het paaschfeest- in de St. Pieterskerk de mis bediend en de gewone zegen nitgesprokeiw Niet minder dan 50,000 vreemde'iingenwaaronder zeer vele Engelschen, waren gedurende de dagen van Paschen in de oude tempelstad bijeen ver- gaderd. De nieuwe belastingen op de levensmiddelen veroorzaken in Italie gedurig opstanden. De stad Ancona was daarvan in het begin der vorige week het tooneeldat niet eer eindigde, dan nadat die belastingen afgeschaft en bet stedelijk bestuur was afgetreden. Dat zijn zure druiveu geplukt van den zooveel belovenden boom. Ook in Napcls worden oproerige geschriften verspreidwaarin de meest hartstogtelijke taal tegen de regeriug des lands wordt aangeslagen. De Staatscourant van 1 April bevat het koninklijk besluit van den 27 Maart jl., boudeude aanwijzing van den spoorweg van Sluiskil langs Sas van Gent naar de Belgische greuzen, in de rigting van Selzaete en Gent, als heerbaan, en aan de gemeente Neuzen als kantoor van beta- ling bij invoer langs dien spoorweg. Bij bet departement van binnenlandsche zaken worden reeds nu maatregelen genomen voor eene tijdige uitvoering der aanstaande volk - stelling, welke alsnu zal plaats liebben eene maand vroeger en wel naar het verblijf van ieder persoou in den nacbt van 30 November op 1 December 1869 ter wij I bet gevoelen van de voornaamste gemeentebestureu des lands be- trekkelijk de wijze, waarop die telling zal ge schieden, is gevraagd geworden. De eerste kamer der staten generaal heeft dingsdag avond hare werkzaainheden hervat. Nadat eenige ingekomen stukken voor kennis geving waren aangenomen zijn de afdeelingen op nieuw zamengesteld, die zich gisteren bebben bezig gehouden met bet onderzoek der verschil lende wetsontwerpen door de tweede kamer toe- gezonden. In de zitting van 11. zaturdag zijn alle aan de orde gestelde ontwerpenwaaronder herzie ning rijnvaartacte aangenomen. De mi nister van justitie beeft nader toegezegd de de- finitieve regeling van de regtsmagt van den Imogen raad in westindische koloniale zaken zoomede kerziening der wetgeving op de ven nootschappen. Uit het verslag der sectien van de eerste ka mer, nopens de zegelafschaffing, blijkt, dat een groot getal leden voormaar ook veien tegen de afscliaffing zich hebben verklaartanderen wenschen te -berusten en eenigen behielden zich nog hnnne stemmen voor. De koofdbedenkin- gen waren vdtf finnntieelen aard maar werden door de voorstanders der afsehaffing weersproken. Men meendedat niet alleen de finantieele maar ook de staatkundige en sociale zijde van het vraagstuk moest worden vooropgesteld. De vrang van vele ledenof het equivalent vol- doende zal zijn heeft de minister van Bosse met vertrouwen bevestigend beantwoord. In de zitting van gisteren zijn alle aan de orde zijnde wetsontwerpen aangenomen, waaronder dat, be- treffende den ijk op de maten en gewigten. De disenssien over het wetsontwerp betreffende de zegelafschaffing en den spoorweg Samarang zijn op woensdag ten elf ure bepaald. H. M. de koningin heeft, naar wij verne men aan Hd. jongsten zoon als aandenken aan de jongste plegtige dagen in's prinsen leven een gouden couvert van 12 stuks ieder geschonken. Z. K. H. ontving bij dezelfde gelegenheid uit de lianden Hd. doorlucktigen vader een prachtig geweer. Neuzen, 6 April. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren lp zeescbepenmetende 2847 tonnenen 344 biunengekepen, m. 15739 t.: en afgevaren25 zeescbepen m. 4155 L en 329 binnenschepen, m. 15155 t. Totaal sedert 1 Januarij 1869 zijn het kanaal opgevaren 43 zeeschepe'n in. 8198 t. en 663 binnenschepenm. 34055 t.en afgevaren63 zeeschepen m. 12441 t. en 628 binnenschepen m. 32653 t. In de 3 eerste maanden van 1868 zijn het kanaal opgevaren 61 zeescbepen. m. i0051 t. en 594 binnen schepenm. 41943 t.en afgevaren: 59 zee scbepen m. 10854 t. en 564 binnenschepen m. 41008 t. -- Laatstleden woensdag avond ten 7 ure had alhier weder een inilitair assaut plaats, te gen betaling van 25 cents de persoon, ten voor- deele van het algemeen armbestuur, onder leiding van den sergeant van Dongen welke een zeer talrijk publiek uitlokte en naar aller genoegen afliepter wij 1 na aftrek van de onvermijdelijke kosten 29,76 opbragt. Hulst. 6 April. Gisteren avond is een persoon die vroeger bier als molenaarskneckt gediend heeft, even buiten de stad alhier in het water geraakt en verdronken. Naar wij ver nemen beeft die persoon in een zeer beschonken toestand deze stad verlaten, zoodat de dronken- schap ook weer als de oorzaak van dit ongeluk moet beschouwd worden. Nadat de schouvving door bet lcantongerecht had plaats gehadis bet 1 ijk alhier binnen gebragt. Men zegt dat de ongelukkige plan had naar Kieldrecht werk te gaan zoeken. Hontenisse, 30 Maart. Tot kerkvoog den der hervormde gemeente alhier, zijn ver kozen de beeren W. de Koster en P. Schouten nit de gemeente, en J. M. Adriaansen uit den kerkeraad. Men meld uit Sluis, 30 Maart. Dezer dagen is aan de eerste kamer der staten generaal inge- zonden een adres, geteekend door'de zes leden der provincials staten en een tachtigtal der voornaamste antoriteiten en notabele ingezetenen van dit district, houdende verzoek, dat ook deze tak der wetgevende magt hare goedkeuring even als de tweede kamer, scbenke aan het door de regering ingediende wets-ontwerp tot afscbaf fing van het zegelregt op de gedrukte stukken en advertentien in de nieuwspapieren. Adres- santen zeggen in dit adres, dat deze belasting buitengemeen op grensbewoners drnktwier nijverheids-, handels- en andere belangen, vooral vorderen, dat zij op de hoogte bljjven van wat in hunne naaste omgeving en verder in bet buitenland voorvalt, terwijl het lezen der buiten- landsche bladen zeer belemmerd en tegengehouden wordt door een zegelregt, dat veelal meer be- draagt dan het abonnement dier bladen zelve. De 5° en 7e kompagnien van het korps mariniers te Vlissingen in garnizoen, zullen den 1 Mei a. s. van daar naar Rotterdam vertrekken om garnizoen te bouden. Zaturdag nacht is volgens het dagblad te Rotterdam aangehouden een notaris uit een naburige stad, die vermoedelijk plan had zich naar Londen te begeven. Hij is per spoortrein naar zijne woonplaats vervoerd en daarinhech- tenis gesteld. Te Doornik zijn belangrijke proeven ge nomen met het doen springen van de mijnen der vestingwerken. Een aantal boofd-offici'eren en officieren uit andere garnizoenen waren over- gekomen om er getuigen van te zijn. De operatie duurde anderhalf nur en wierp menig vesting- werk omver. Men begon met bet eenvoudigste en kleiue, om met het zamengestelde en groote te eindigen. „Merkvyaardig," zegt een ooggetuige, was het te_ zien boe de grond golfde als door een vulkanisch effectde muren builden uit en schudden om dan plotseling met luid gedruiscb ineen te storten in de gracbt, die met bet puin gevuld werd. Alles geschiedde in de beste orde op een sein van den tamboer die naast deu kommandant stond, verdweneu de muren als eene decoratie in een schouwburg of stortten ineen als een kaartenhuis. Men bad verscheidene middelen aangewend om de mijnen te doen ontvonken, van de oudo lont af tot de electrische stroora. Alles beant- woordde aan de berekening. Een vijftiental mijnen hebben gewerkt. Van sommige zag men de uitwerkingzij scbeurden meer dan dat zij uiteeu deden springen. Anderen badden de veruieling ten doel van onderaardsche gangen, die zij voor een gedeelte verbrijzelde en ineen deden storten. Dit laatste was meer zigtbaar aan den rook die uit de spleten en gaten opsteeg. Het slot vooral was prachtig. Eenige mijnen diep onder den grond aangelegd en met een dnizend pond buskruid gevuld, hebben een ge lled bolwerk uiteen doen splijten. De ontzag- gelijke bres was zoo groot, dat zij geschiktwas voor eene bestorming. De schok door de ontploffingen te weeg ge bragt, was niet zeer groot. De eenige dien men sterk gevoelde was die welke veroorzaakt was door eene lading met dynamiet. Deze ontplof- fing deed de ruiten der hnizen in den omtrek trillen. De mijn was bestemd om een alleen- staanden muur te doeu ineenstortendie dan ook zwaar beschadigd werd. Nogtans bevatte zij niet meer dan 6 pond dynamiet. Ongelukkeu van eenige beteekenis hebben niet plaats gehad. Den 30 Maart zou de tweede operatie plaats hebben die nog belangrijker zou Het leggen van verschillende onderzeesche telegraaf kabels heeft de gelegenheid gegeven tot belangrijke waarnemingen omtrent de diepte dei' zee op verschillende plaatsen. Dezer dagen keerde een der inwoners van Maastricht, de beef M. L.met den spoortrein van Aken naar zijne woonplaats terug. In den ALGEMEEN NIEEWS-en ADVERTENTIEB Zeeuwsch #a Dit Weekblad wordtelken Woensdag morgen ton 8 ure uitgege- vec bij DHONT COMP. to Neuzen. Prijs per 3 raaan- den 80 cent, franco per post 95 cent. Men abonneert zich fT bij alle Boekfeandelaars, Postdirecteuren en Brievenbu9houders. |J3 Bescliavicg juichtomdat zoowel door duizeod drukperstongen Als door 't voertuig blikeemsiiel met stoomkracht voortgedrongen, Hot land wordt aan lict land, en 't volk aan 't volk gtisnoerd. Van Neuzen naar Gent 6,20. 9,50. 4,40. Van Gent naar Neuzen 7,55. 11 30. 3 00 6 05 Van Se/zae/e uaar Lokeren 7,05a. 8,34. 3,42. 0,38. Van Lokeren naar Selzaele 6,30. 9!d5. 1150«. 4,45 Van St. Nico/aas naar Gent, alle dagen: 6,00. 8,15. 10,05*. 11,30. 2,45. 4,35*. 6,45. 8,15. Van Gent naar St. Nicolaas, alle dagen 4,40. 7,20. 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5[35*. 8,15. Van St. Nicalaas Daar Antwerpenalle dagen: 5,55. 8,10. 9,50*. 11,35*. 3,25. 5,10. 6 15* 9 05 Van Antwerpen naar St. Nicolaas alle dagen: 5,00. 7,30. 9,30*. 10,30." 2,00. 4,00*. 5 00." 7 30." De treinen geteekend (a) rijden alleen des Woensdags. De urengeteekendmet een 'zijn treinen van'de ie en 2e klasse. 1 tot 4 behalra AJvertentieu gelieve men aan de uiterlijk Dingsdag avond ten 6 ure; regels is 40 cent, voor elken regel meer 10 cent, 35 cent zegelregt voor elke plaatsing. zij n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1