No. 415 Woensdag 31 Maart 1869. 9de Jaarg. ke\\is<;evi\<i. m n k BEK EN DM A KING Binnenlandsche beri^ten. n SPOORWEG NEUZEN—GENT. '1 i'li i VOOR \*M iit spoorwegdieist. DE COMMISSARIS DES KONINGS IN DE PllO V INC IE ZEELAND, maakt bekend daf.ter uitvoerlng van vernieh wingen aan tie konstwerkeu van liet kanaal van F e u z e 11 naar Gent, van den 1 tot den 15 April aanstaande de achcpen door de o o s t e I ij k e sluis te Nen zen znllen moeten schutten en indien hnrine afmeting (lit niet to'eliintzulks bij uitzondering, wanneer de werkznnmheden het gedoogen over den vloed dour de westelijke sluis zal geschicden en bet kanaal van den 15 April tot en met den 1 Junij aanstaande zal worden afgetapt weslmlve de sekiepvaart gedurende dientijdzal zijn gestremd. Middki.bubq, 19 Maart 1869. De Commissaris dei Konings voornoemd R. W. TAN LIJN DEN. DE COMMISSAKIS DES KONINGS IN DE PRO V INC IE ZEELAND, maakt bekend, dal lieercn Gcdepnteerde Staten, tiij besluit van deu 24 Maart jongstleden, no. 136, het door huune vergadering van den 26 February jongstleden, onder no. 93 genornen besluit, vervat in het Provinciaal blad no. 21 van dit jaar, in zooverre hebben gewijzigd dat het visschen in het Nederlandsch gedeeltc van bet kanaal van Neuzen naar Gent en in de Axelsche vlakteook gedurende den gesloten vischtijd van dit jaar en dat wel van af den cersten April aanstaande zal geoorloofd zijn. Deze keunisgeving zal in het Provinciaal blad geplaatst en znllen afdrukken in piano aan de bestnren der gemeenten in het voorinalig vijfde administratief district der provineieter aau- jilakking gczonden worden. Middelbuhg den 27 Maart 1869. De Commissaris des Konings voornoemd R. W. VAN LIJND EN. Hcbbcn de invvoners van deze geineentc op 8 Jul ij jl. bij gelegenheid van de eerste steen- legging van het stalionsgebotnv alltier de nicest I sprekensle bewjjzen van sympnthie arm den dag gelcgd met hetgecn toen begonnen weedwjj nieeneu dan ook gcrnst dc vcronderstelling te mogen uitspreken dat zjj a. s. donderdag op nienw j bewij/.cn van hunne ingenomenlieid met bet fecst I van den dag znllen levercu dat. zij dan vveder nan liet gcvoel znllen luelit geven en door het uitstcken der nationale drieklcnr, liet sijiuliool der specnk E e n d r a g t in a a k t m a g t daar van opcnijjk znllen ilocn I>1 ij ken. van betnling, welke niet bestemd zijn om er i voldaanteekeningen op te stcllen, maar waaraan gekwiiecrde hctnnNrollcn worden gcbecht, op ongczegeld pnpicr kunnen worden gestcld. I 30 Maart. Met zekerheid kunnen w ij mededeelen dat dc bodeloop van bieropSas van Gent, met 1 April a. s. vervalt, en door opening der spoorvveg Nenzen—Gent Neuzen 30 Maart 1869. De opening van den spoorvveg NEUZEN— GENT zal aanstaanden Uonderdag den 1 April, plants hebben. Des morgens te 6 ure 20 minuten zal de eerste trein, zoowel voor passagiers als goederen, van bier vertrekken. Do men van vertrek ea aaukomst zija gerc geld als volgt N k u z k n 30 Maart. Amcrika's president lieeft de wet, waarbij vyorilt liepanld dat alio nationale schnhfcn der Vereenigile Staten in klinkende muni of in papier tot dc voile vvaanle nmct. worden betaaldbe kraeluigd en nitgevaardigd. Ue/.e verbiiidteiiis van 't Ainerikaansclie be wind, is een liarde les voor bjjkans alio volkcn van I'.uropa vvaar een /ware selnil lenlast de luwoners /.ware lielasiiagen doer lorselien en in siedo van veibetering. verminderiug en acli teruiigang overal valr op te merken. Naauwelijks 4 jaren z|jn er tin den nnodlot.- tigeu iMiederkrijg verloopen, offers zoogrootals Inj eenigen siaat ter vvcreld denkbaar is. zijn on het altaar des vadcrl mds gehragf, en nn reeds gloort aan den Imrizout het hlijde versehiet dat hitmen weinige jaren den geliecleu scbnldenlast zal zijn afgeworpen. J-" Enropadaar zit men nu een lien, twin'ig dcrtig ja zestigjarigen vrede liijkans overal tot aan de ooren in de scltuld. Als ecus eenmaal bet on le Eurojia van dc liieuvve vcrcld do kimst zal hebben gelecrdj om in v redestjjd met weinig sohlaten tc (even en te tegeren, dan zon in liaar datgene kunnen ge benicu wat 1111 in Amcrika met zooveel bevvon during wordt nansclmuwd. Doeh te vergeefs vraagt zustcrAnna: „vvach terwat is cr van (lien doukercn nacht In de v11 rige week vvenl door dc commissie van heoordeoling der begrootin^ met bet oogop den algemeen vredelievenden toestand, voorjre steld bet Fransehe contingent van 100 op 80,000 te brengen; vvelk voorstel echter met 195tegen 24 stemmen werd verworpen een klaar bevvijs dat dc Fransche senatoren nog volstrekt niet tot liet Amerikaansche stelsei overliellen. Ook de Spaanschc vrouwen hebben zieli kracli tig latcn gelden tegen de nationale niilitic en liet had waarlijk weinig geseheeld of cen ilrie honderdtal dezer heldinnen was in de zaal dor volksvcrtcgenvvoordigcrs doorgedr. ngen, om daar de vrijstelling huimer zonen van den militniren statu. if te dwingen. Alleen door het a nir.ikken van militaire magt is dit opzet verjjdeld. M :n lieeft dan ook in soOnnige ^teden des lands de loting laten sehorscn cn over 't algemeen de ligtiii"' moeten vermindeivn. In sommige sledcn is het gemeentchcstuiir dozen tegenzin der untie tege moot gekomen door dc lotelingcn die eon laag nnmmer hadden getrokken, van den uiilitairen dienst. vrij ic koopen. Hot spiegelgeveeht tusschcn Fraukrijk en Relgie is nu in liefelijkc omhel/.iug vervvisseld, de inn I der bedreiging is veraiulerd in lietnigin'gen van wclgemecnde harielijke vriemlschap. Hoe en op welke wijze de zaak in quest ie is geschikt daarvan verueeint men weinig of niets. De minister van finantien lieeft ontkennend beantvvoonl de door cen der gemeentehesturcn in Zuidhollaud gedano vraag, of de hevelschril'ton van de a. s de verzending der postpaketten, ook die nit en naar Holland, nidus is geregeldvan Neuzen S morgens met den trein van 6 n. 20 m., 's namid dags met dien van 4 it. 40 m.aaukomst te Neuzen: 's morgens om 9 u. 15 m. eu's uamid- dags om 4 u. 25 in. Naar wij vcrnemcnlieeft het Belgisch ponverneinent de plans goe Igekctml voor de hritg, (He gelcgd nmct worden over de Selielde, li Icmsche, voor den spoorvveg van Nleehelen i naar lernenzen. De nanucmcr Gonin teParijs, zal alsuii onmiddelijk met het vvcrk aauvangen om dit zoo mogelijk binnen een jaar te voltooijen. De brng zal eene lengte hebben van 358 el'len. Hoeli, 30 Maart. Gisteren had in deze gcmecntc, voor de tweede maal in kor.ten tijd de viering plants van een 25jarig jnhile. Het was dat van den genees heel en verlos kumligen A. Walraven. Wie in den loop van men dag onze stille gemeenle bezochthad, behalve dat zijne aandaclit liier en daar door een wapperend vlaggcloek werd getrokken, niet kunnen vcrmocden, dat bij velen zulk animo bestond om den jnbilaris, i>ij de/e gelegenheid, v an hunne (leelneming, ingenomenheid eu vrieud schap te doen blijken. Dit werd cerst zigthaar tegen 5 lire 's avonds, toeu de under liaar net v amide! gcseliaarde zangv crecniging, bij de uitvoering van een vro |jk lied, door de kom der gemecnte zicli naar hut sehoollokaal daarloe welwillend afgestaan begaf. Kort dnarop zag men eenc commissie nit het gcniecnlehestmir, hestaande uit 2 raadsledcn met den secretaris, zieli naar het huis van den inbi Inris hegeven, van vvaar deze, gevolgd door cen talrijke stoet zijuer fainilie en van elders oiigc komene vrienden, naar het sehoollokaal werd hcengcleid. Omler den zang van eenige toepasselijke coiuiletten, door de zangvereeniging aangeheven, traden geiiocmdc commissie, met den jubilarisj en kort daarop de lieeren burgenieester en pre- dikaut het sclioollokaal hinnen. Eene die|ic slilte ontstond toen de beer bur- genieester het vvoord tot den beer Walraven rigtte. Na cr op gewezen te hebben, hoeopmerkelijk het is, dat in eene kleine gemcente, in zoo kor- ten tijd twee zilvcren feesten niogten gevierd worden, als bier het gevnl was, vvaar het onlnn»s gcv ierde 25 jarig ambtsfeest van den waardi-en hoofdonderwijzer A. Waejjhacrt, thans reeds werd gevolgd door hetfeest, waarbij dc beer Walraven mogt heulcnken hoe liij voor een kwart eeuw de nitoefening van zijn beroep in deze gemcente mogt beginnendecide hjj mede dat het ge- meentcbestuiir zijne (leelneming wcnschte te he- tnigen met het gelnk hem jubilaris thans te beurt vallende en zijne gelukwenschiiu-en te voegen bij die van familic, vrienden en helan"- stellendcn. In sclmone hewoordingen wees bij op het he- langrijke standpnnt, dat dc geneesheer op den "uintschappeljjken ladder inneemt, en herhalcn de wat hij bij vroegere gelegenheid aantoonde line sehoon het is, dat de omlerwijzer derjeu -d kan toehrcngen tot ontwikkeling,veredelin«- en hesehaving van het menschclifk geslaeht, wees hij er thans op, hoe de geneesheer als'vriend en helper van den arme, als trooster en lands man van den meergegoedaals doordringeudo ot in het innerlijke Ieven der mcnschen niet minder^ in staat is toe tehrengen aan die ont wikkeling,^ veredeling en hesehaving, als werk- zaain te zijn tot hevordering van christelijke en niaat.-chappelijkc deugden. Hierin vond hij aanleiding om tot de in grooten getale opgekomen belangstellende eenige woor- den te rigten over die deugden waarbij ijver er. werkzaambeid, om voor zich en de zijnen te 1 zorgen, voor den mingegoede, weldadigheid en zucht tot bevordcring van zedelijke verbetering voor den meergegoede en meer oiitvvikkelde vver- den aatibevolen. Hij toonde verder aan hoe, bij eon weldoor- vverkt 25jarig tijdsgewricht, men daarop met genocgen mag terng blikken, maar hoe men bij dien terugblik ook tevens als in een Spiegel kan zien, wat men was eu wat men hadku°n- n c n zijn om daar in voor ziclizelve een prikkel te vinden, steeds naar beter en volmaakter te streven. Ten slotte bragt liij de gelukvvenscliingen van het genieenlehestntir aan den jubilaris over en hood hem daarbij cen keurig zilvereu sigareu doos als aandenken aan. Na den burgemeester werd "de jubilaris ge- eomplimenteerd door den predikant ds. van Bins- bergen namens [de burgers. De burgers zeide liij wilden zieli verbljjden met den blijde, te nieer vvaar het bier gold het feest van een man, die in zijn beroep zooveel troost, zooveel blijd' schap omler verschillende omstandigheden in de meeste huisgeziniien der gemeente had gehragt. ijzende op het gelnk hem ten deel gevallen 25 jaar tot heil van zoov eien te hebben kunnen werkzaam zijnwenschte hij hem toe dat nog in lang zijne krachten niet mogtcn verzwakkeu, zijnen ijver niet mogt verflaanvven en hem een maal het loon voor een wel doorbragt leveu mogt ten deel vallen. Hem tevens waardereiide als liefhehher der mu/.iek en als iemand die zooveel jjverde om dc sclmone zangkunst in deze gemeente te doen blocijen, hood hij hem namens de burgerij een nette nmzieketageie aan, waar aan een lint, houdeude de namen dergevers. aan- gehragt was. Daarna werd in hartelijke toespraken hem liulde gehragt van dc presidenten der zang- ea jongalings vereeriigiugen, welke daarbij gezegde vcreenigingen,onder zijne leiding gevormd,—in zijne verdere medewerking en belangstelling aanbevalen, en hern namens dezelve een cylinder horologic, mede met een lint, waarop de namen van de leden der vereeniging waren vermeld, aanboden. Geroerd dankte daarop de hcer Walraven voor dc bl.jken van belangstelling en vriendschap hem betoond, heval zich aan in de niedevverking en vriendschap van bestunr en medebiirgers, gaf aan dc heide gcnocnule vereenigingen de ver- zekering zijner voortdnrende belangstelling en vvckte ze op om te streven naar en te werken voor het sclmone en goede. De ver-chillendc toespraken werden verpoosd en gesloten met het gezang van toepasselijke liederen. De burgemeester noodigde vervolgens den jubilaris met zijne nanwezige eollega's en betrek- kingen op het gemecnti r.iadhuis, vvaar men, onder het genoi van eenige ververschingea eeue poos genoeglijk zamen was. Van daar de zangvereeniging mar dc woning van den jubilaris, vvaar de tain, door verlichting la giorno en het hnis door ge paste chassinets enz. net versierd waren en tal van vuurvverken werden afgestoken. Het bezoek nldaar was talrijk, het onthaal ul en er lieersclite ware fecst vreugde, hcrliaalde- -;euit in vrolijke zangea. begat men zieli voorafgegaan door lijk i ALGEMEMmS-raADVERTEOTIEBLAD Zeeuwsch Vii Weckblad *rorHt rlken Wowisdaj; morgcn leu 8 ore iiii(rei;p. »ec bij DIIONT COM I', te Neuien. Prijj per 3 maan- dee 80 centfranco per po«t 95 cent. Men abonnerrt zirh bij alte Boekhandelaara, I'osldireetecren en Brierenbuslioinleis- ft Cj Van Srteaete nanr Ocxt 7,05. I'>30 ll't ton u„„ n. V»n 7Hia S 34 'I i'l r, -('s nnar 7.55. 11.30. 3,00. 6,05. V v \LJ n .'.an Lokcrrn nanr St ha el e 0,30. a,55. H 50a 445 V n 7 a|le bitten, 6,03. 8,15. 1(1,05-. 11,30. 2 45 4 35* fi 45 S 15 V e. ""'r "He tinmen s 4,40. 7,20 0,10*. 10,50. 2 XO 4 ">V,* 8 14 V r' nanr A«/toei/.eno\\>- ilnjcen 5.55. 8.10. 0.50*. 1134 3 ">4_ '5 10 0 15' 0 0' v„„ Aahc-n.rn ,",„r SI. n.calaa, all. daireo 5,00. 7,30. 0 3o* 10 30 2 00 4t)0* 4 00 7SO ,rnm" Weekeml mj.I. i, aH.cn UpiMH.Iaw. D. ure, acL.tcn^'2 u. urea gfteekenri met een zijn treinen van dt le en 2e Masse. Adrertentien gelicTe men nan de uiterlijk Dingsdag avond ten 6 ure; H<; j>rij«Kvam t tot 4 rcgela is 40 cent, voor elken regel meer behalee 35 cent zegclrcgt Toor elkc plaatsing. 1 t V U^tgeverjj in te ie •e84 yrij* van t mn TertreW viu station Nenicn C,20; 6,50; 4,40 Sluiakil 6.279,571 4,471 Philippine 6,34 j 10.04; i,54V I ssnkomit ssn Sa« Tin Gent 6,42; 10,12; 5,02 jJ vertrek van 6,45 !0,15; 6,05 j r* Setzacto 7,04; U), 0; 12,25; 5 Gut 7.55 s 11,303,— 6 stnkom9taan Saa van Gent 8,40. 3,50; 0,451 Tettrek van 8,50; 4,— 6.551 ssskoasitasn Neueen 9,15; 4.257,20'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1