No. 414. Woensdag 24 Maart 1869. 9de Jaarg. BEREN DM A K IN G. w, Hinnenlandsclie berigten. f 1 VOOF. STOORUEGOIESST. »iv-A DE COMMISSARIS DES KONINGS IN DE PROVINC1E ZEELANI), mnnkt bekend dat(er nitvoering van vcrnicii wingen aan de knnstwerken van het kanaal van N e u z e n naar Gent, van den 1 tot den 15 April aanstaande dc schepen door de o o a t e I ij k e slnis te N e n 7, e n 7,nllen moeten schutten en indien limine afineting dit niet toelaat, zulks bij uitzonderitig, wnnneer de werkznamheden het gedoogen over den vloed door de westelijke slnis zal gescbieden en bet kanaal van den 15 April tot en met den 1 Jnnij aanstaande zal woitlen afgetapt wesbalve de scbeepvaart gedurende dien tijd zal zijn gestremd. MiDDF.t.BtJRO19 Maori 18(39. I)r Commi*snris drs Koninqs vnonwrmd R. W. VAN L IJ N D E N. N R u z k n 23 Maart. De kroonprins van Frankrijk is thans 13 jaren end. Bij gelegenheid zijner verjaring zijn er vele decoratien uitgereiktmaar de politick gc vangenen, die gehoopt hadden op dien dag ver Editing van straf te erlangenzijn in hunnc verwachtingen te leur gesteld. Drukpers delicten blijven in Frankrijk aan de orde van den dag. Weder Zijn drie personen redacteur, uitgever en drnkker veroordeeld tot geldboeten van 300, 100 en 25 francs, ter zake van beleediging van den persoon des keizers. In bet dagblad la Cloche n. 1. was de naam Napoleon aldus geetymngoleerd Nai en apoleo zijn Griek ache woorden en beteekenen z e k e r en ver- nielen, dooden enz., zoodat Napoleon be teekent verdclger, dat nynoniem is met b e n 1. De kortzigtigheid der tegenwoordige Fransehe regering in het vervolgen van allerlei dwaze wobrdspelingengrenst aan bet ongelooflijke. Zij doet de schare der staalknndige martelaren Hterk aangroeijen en een vruehtbaar zaad ont- kiemen voor ernstige gebeurtenissen. Of de Fransehe regering handelt nit vrees dan nit trotscben overmoed, in beide gevallen speelt zij een gevaarlijk spel. Spanje is weer het tooneel geweest van on- geregeldheden die docn vreezen dat daar met de pas verkregen vrijheid zal worden gehandeld als de roekeloozc die met het porcelein zoo lang omkaatst, tot bet eindelijk in alle stukken voor zijue voeten neervalt. De loting der nationale militie is bet mikpunt geweest, waarop eene vergadering van nicer dan drie duizend personen bet gemnnt. bad. De re gering heeft echter de overhand bebondenzoo dat de loting voor dit jaar nog zal doorgaan. Dit product van den vindingrjjken geest van ■Napoleon 1 zal zcker ook wei elders dan in Spanje afkeurig vinden tocb geloovcn wij dat Spanje in do gegeven omstandigheden nergens grooYer bchoefte aan heeft, dan ami soldaten om zich tegen binnen- en buiteulandscbe bela gers te handhaven. De hertog de Montpensier, die nog altijd in Portugal vertoeft, heeft verklaard de troon van Spanje niet te willen beklimmen zonder door eene overgrootte mcerderheid der bevolking daartoe te worden geroepen. De Montpensier, die jaren in Spanje heeft verkeerd en de onderscheidene bewerkers der tegenwoordige omwenteling van nahij kent, weet heter dan iemand anders dat zonder aller onder- fitcuning bet beboud van den troon van Spanje ^udenkbanr is. Dc Franscb Betgi«clie spoorweg kwestie, waar- ovcr zom eel wind is gc/.aniilis volgens de jongstc berigten bijkans verzoend. Frankrijk speelt bier, even als in onderscheidene nndere baitciilamlscbe amigelegcnbeden, eene bclagehe lijkc en voor zijue Europcsche situatic uadee- lige rol. I let aandecl der gemeenten in de ligting der nationale miliiic van bet jaar 18(59, voor zoovcel Zee a \v sell Vlaandcreu betreft, bedraagt Aanleiilmrg on ffeillc 5, Biervliet 4, Bosch kapelle 3, Breskcus 5, Cadzand 4, Clinge 5, Ec le 3, Graauw 5, Groede 9, lletigstdijk 2, Hock 5. Ilontenissc 13, itoofdplaat (5, Huist (5, Koe-vacln Nenzeii 7, Nienwvlict 3. Oostbnrg 5, Ossenissc 3 Ovcrslag 1 Philippine 2 Sas van Gent 3, SchnnnJijkc 6, St. Jan Stcen 5, St. Krnis 3, Slnis en St. Anna ter Muiden 4, StoppeMijk 4, Wesnlorpe 4, lJ/.cndijkc en Water lamlkerkje 10, Zaanisltig 11, Zuiddorpe 2 en Zuidzmide en Rctranclicnieut 4. iVeuzen. 22 Maart. Bij de op lieden plants gebad liebbende aanbesleding van een inlnagdijk enz., in den Nicnwcn Nenzenpolderwerden zos iuselnij*ingsbiljetten ingeleverd als, iloor A. E. StuUlie te Sas van Gent, f 27300; C. Wisse te Zanmslag. 25000; P. J. Kielman te Nenzen 22493; David Bolier te Sclierpenisse, 215(K); G. van de Vrede te Netizen, 18991 en 1). Tholens ie H«"k, f 18760. De minste inscbrijving i- alzoogcdaan door Digitus Tholens, aannenier te Hock, voor eene som van f 18760. De dircetie van den polder heeft zich een termijii van dertig dagen voorbehonden, om over de al dan nice goedkeuring der bestediug te beslisscn. Naar wij vernemen zal aanstaanden maan dag de spoorweg NetizenGent worden geopend. Van af 20 Maart zijn de urcn van nnnkomst en vertrck der navolgende posten te Ncuzen, aldns gercgeld A a n k o m s r 'a namiddags 3 nre geheel Hidland de eilanden Noord- en Zuid Beveland, Selionwen en Dnivelnnd, Tliolen en St. Pbilips- land eu bet geheele bnitenland. 's Namiddags 3 lireden Hoek Vertrck 's avonds 5 uregeheel Holland, ile eilanden iiierboven genoemd en met uitzon dering van Belgie bet geheele buitenland. 's Avonds 5 ure, den Hoek. Tevens inaken wij onze lezers opmei kzaam, dat bet vertrek van bet brievenselmitjc's avonds ten 5 nnr, eene sclioone irelegenlieid annbied, om zich nog naar Goes of elders te begeven. Hoek 22 Maart. Zagen wjj in no. 406 van dit bladdat de gemecnte Hoek den 22 Jaunari jl. feest vierde, wegens de vijf en tvvinligjarige ainbtsbediening van den lioofdonder- \vij/,er A. Waeijliaertbet bevreemdde ons, later te vernemen, dat slccbts een zijner ambts breeders daarbij tegenvvoordig was en dat van wege bet gemeentebestuur geenerlei btjjk van belangstelling was gegeven. Wij sell rev en dit toe, aan onbckendbcid met dc onistnniliglicden en vleiden onsdat later aan den waardigen en ijverigen jnbilaris nog wel cenig bljjk van deeluemiiig zou te heart valien. In die vei'wachting werden wij niet te leur gesteldde 20 de/.er was weder een ware leestdag. Tegen een unr na den middag warcn de leden der liocksehc zangverccniging vele leerlingen, een groot aanttil belangstellcnde inge/.etenen en eenige ainbtgenooten in bet versierde sclioollokanl vcrccnigddc lioofdoiulerwijzerwiens jitliile men reeds vroeger bail gevierd, vvcrd door ecic counnissio nit den gemccn eraad van zijno woning afgeliaald en naar dc school geleid. Ondcr cen toepasselijk lied van genoemde zangvereeniging traden de Burgenicester met de verdere leden van den raad, en de schoolopziener, de beer mr. Schneiders van Greiffensweertaan bet lioofd eener commissie it it bet ondenvijzers- gezelscbap Axel, de school binnen. In treffendc bewoordingen wenselite de Bnrgenieestcr den jnbilaris geluk met de tot dus verre zoowel volbracbte inak bij buldigde tie vcrdiensten van den werkzamen onderwijzer die door lessen cn voorheeld zooveel gocds ge siiclit bad in zijue gemecnte; bet was hem een genoegen, nog te kunnen doen. wnt bij zoo ganrn" den 22 Jamtari zou gedaan liebben n. I. cen sioffelijk bevvijs der belangstelling van bet ge mcentebestuur te overbnndigen aan den 'man die zich dat zoo zeer vvaanlig had genm-ikt. Dit bestond in een kenrig bevverkt zilveren inktstel met toepasselijke inscri'ptie. Na ecu zangstttkje tol verpoozing sprak de beer Scboolopziener een vvoord van geinkvven- dat met Oetober de baan in gehrnik zaTTcnnnen gesteld worden, wel te verstaau van Meebeleu tot Temsche. Ktoppeldijli23 Maart. Bij beslnit van den gemeenteraad is, na gebonden vergelij- kend examen, als hoofdonderwijzer der openbare lagere school bij de Veerstraat aangesteld de beer P. Stroecken, hoofdonderwijzer te Renver (Limburg). De benoemde heeft dezer dagen zijne nieuwe betrekking aanvaard. genoegen, dit fc kunnen doen tot ecu' on'ler wijzer, die algcmeen geuclit wordt in zijne geincente die om zijne verdiensfen ook b'j Item, Scboolopziener, lioeg stout aamreselneven <1 ie deelt. in de vriendsehap en liartelijke toegenegen- beid zijner ambtsbroeders die gedurende 34 jaren een ijverig lid was van bet ondervijze.sge/eI sell a p Axel en verzoelit Waeijliaert. eene zilveren tabaksdoos, weder met toepasselijke inscrijitie, van hem en de leden van genield gezelschap aan te neiricn als een aandenken aan dit voor alien zoo blijde feest. De beer H. van Wijngnarden, hooflonderwijzcr te Axel, sprak daarna, ook nnniens zijne eolleguas, nog cen kort, maar treffend en harteliik vvoord. Diep gcroerd, betuigde de nederige Waeijliaert zijnen innigeu, dank voorhetgeen hij ondervonden bad, voor Imtgeen hem bevvezen en vvedervaren was; bij legde de helofte af, van ook in bet vervolg met al zijne kracliten en vermogens zicli te zullen vvijden aan zijne gewiehtige tank. Nadat de beer Burgemeester de leden der zangvereeniging. voornamclijk den directeur, den beer Walraven, genecsbeer te Hock, bedankt had voor de sclioone stukken. waardoor een cn ander was voorafgegaan, afgewisseld en bcslotcn; nadat zijn cd. zijne erkentelijklieid liad bctuigd aan alien, die van linnne belangstelling blijkcn hadden gegeven, noodigde bij den jnbilaris, den beer scboolopziener, dc verdere leden dergezel scliaps commissieen de tegenvvoordig zijn le hoofdondcrwijzers op het gcnieentelmiswaar bun iets tot ververscbing vvcrd aangebod^n. Vervolgens ondcrvond men dat ook in de voorbereid. Zoo we I'd te Hoek. even als verlcden jaar tc Neuzen. op onrltibbelxinnige wij/.e frctoond, dat ook in bet zesde sebooldistrict van Zeelnnd h^t openbare onderwijs en do nnderwijzerastand op boogen prijs wonlen ge«teld. Hulst, 23 Maart. De werkzaambeden nan den spoorweg Mecbelen-Temsclie St. Nicolaas Hulst Nenzen zijnwat bet Belgiseb gedeelte aangaat, sedert de laatste dagen, op onderscbei dene pnnten in vollen gang. In de rigting van Piiurs, Bornhom en Temsche is men jjverig bezig met bet nitsteken der baan, bet leggen der rails cn verdere bouwwerkenmen is bcreids ter lengte van 6000 el gevorderd. Te Temscbe regt tegen over bet kasteelwaar eene brag over dc Schelde moet komen, zijn talrijke werk- l edcn bezig met booinen te vcllen en aarde- werken nit te voeren. De brag nabij Piiurs is bijna voltooi I, terwijl men deze week tc Born- lie111 de eerste locomotief verwaclit, tot bet ver voeren van afgestoken grond. Ten slotte is bet te hopen,zoo geeft altlmns de Gentscbc Mercuries van den 17 te lozen, ALGEMEEN NIEEWS-bi ADVE1UWHEBLAD Zeeuwsch-Vlaanderen. pit Weeltbl.nl word! cllcen Wocnsdne morgen ten 8 ure uifpefe- c|| »ct bij DHONT COMP. te Keutcn. Trije per 3 mnnn- Jjgg Jen 80 cent, franco per poet 95 cent. Men nbonneert rich bij alle Boekhnndelaari, Poatdirectenren en Brierenbnshonderi. iff Van Setsaete nnnr Gent 7,0a. 11,3*1. 12,25. 5,20, Van Gent nnar Selznete 7,55. 11.30. 3,00. 6 05. Van Selzael? nnar Lnkertn 7,H5«. 8,34. 3,42. 0,38. Van Lokeren nnar Setzaete 0,30. 9,55. 11,50a. 4,45. Van St- Nirn/aas nnar Gen/, ulle dagen. 0,00. 8,15. 10,05*. 11,30. 2,45. 4,35*. 0,45. 8,15. Van G*rt nnnr S'. N'cnfaas. alle dagen 4,40. 7,20 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5 35*. 8,15. Van St. h'indaas nnnr Ant wet-pet*alle dagen: 5.55. 8,10. 9,50*. 11.35. 3,25. 5,10. 0,15*. 9,05. Van Anhcrpen nnnr St. A7rrntons hlie dagen 5,00. 7,30. 9,3(5*. 10.30. 2,00. 4,00*. f»,00. 7,30. Pe treiwn getvi-kcnd (a) ij«l«*n at/ten den W ocnsdags. De urea grteekend met een zijn treinen van de le en 2e klasse. Advertentien gelirve men aan de Uitgevecj^^^ uiterlijk Dingsdag avond ten 6 ure; de/f^i|9<JvaH--0& 9 regels is 40 cent, voor elken reeel mder lucent, befealve *j:| 35 cent zegelregt voor elke plaatsing. j als volgi TJit hot vonrmali" 4e district d»rer privincic sclirijft men on* .Fcnijcn tijd Erclcdcn plantstc dc Nic-wc RottPrdnmschc conrmd cen pnsr liericten van lmr-n correspondent le Acr-l- iihuriiuirt- ir.-nl de ptibiieke anneele<renhW»n van (lit newest of die pIsH! Voor lien die met de zaken bekend wnrcn. was het duidelijk dat die correspondent den lial deerlijk bad misiresla^en. .In het eene artikel wordt uezetrd. dat in eene zampnkomst van iiet dairelijksch bestnnr d ier zetneente. ihetgeen even (to--d op Breskens als op Aardenbnrir zou kunnen doelen, doeb voor de inuezetenen van Aardenburi; blpkbanr op die gemeente slant t m *t den directeur der ijzeren bunrtwegen in Vlaand-'ren deze selling tot den fccst vieretlde bij betuigdc zijn j ^e|,| gevrangd bad doch dat d' argent point dc Suittct l«wt de bdanirstt*llin«r in den sjviorweir bij den dag vrrmtndert en er door de gerneente Aardeiilturg, die t-r het mi*p«ite beUug bij li-eit, diennnngannde niets is beslist. MI let laatste is waar, er is niels besli&t. Maar dil htv- boefde ook nog niet, want het is nier jui*t» dat er geld gevraagd is in de bijeenkom^t heeft de direeteur allpen in breede trek- ken opgegeven wat hij ingeval van concessie-nanvrage ron wen a «chpn. Voorts heeft hij later eenige ettemplaren ge/onden win de brochure over ijzeren buurtwegen cn op de bijgevoegde kaart zijn twee lijnen, als in ontwerp opgegevfn eene over IJzen dijke tot Schoondijke, eene van Mnldegem langs Kede. Aarden- btirg en Oostburg naar Sehoondijke, en van deze plants eene gezamenlijkc liju nnar Breskens. Aiogt voor dit plan werkelijk concessie gevrangd worden, dan zal eerst eene naanwkeurige herekening van ktisten gemaakt en daarna bepanld worden hoeveel men van elke gemeenle zal vragen. Eerst dan zal kunnen bl jken of het point farnent" hier van tofcpas-dng zal zijn. IntU'Schen i9 het met overeenkomstig d* waarheid dat de be langstelling in de zaak met iederen dag vermindert. Na de bijeenkomst toch van het dagplijks bestnnr met den dirertenr, is bij den gemeenternad te Aardenbmg ingel end en in eene oper.bare sitting voorgelezen een request met ll.'5 haudteeke- uiugen van ingezetenen, waarbij verzocht wordt, dat de raad, met geldelijke offers, zelfs met weder invoering van een hoof- delijken omslag, zal trnchten de lijr. 1 »ns>s A»rdenbnrgkrijgrn. „In het tweede door mij genoemde herigt worut gt klaagu dat. cr niets vcrnomen wordt van het nitwateringskanaal, mettegen- staande de polders algemeen toegfStemd hadtlen om f 3 per bunder te betolen. Ook dit is pnjuist. Nadat, die toestemmng verleend was, heeft. men in de Staatsconraat kunnen lezen due de ingenieur van Manen tot 1 April te Breskens moest ver- blijven om de plannen en bestckken voor bedoeld kanaal te ont- werpen, en voor dat dit gcdaan is zal men toeh wel niet mot graven kunnen annvangen; trouwens weerspreekt de correspon* dent van de Nieuwe Rot'erdamsche courant ziehzelven in dat artikel, daar hij zegt het schijnt dat er eene schromelijke ver- gissing in de opgave der bundertallen heeft plaats gehad Al* men er niet ineer van gehoord had, kon hij. tenware hij visirenrn inogt hebben, dit niet we'en dat hij en anderen het met hem weten, is juist doordien de ingenieur zoowel tc Aardenburg al* op nndere plaatscn nnnuwkeurige inllclit ingen heeft mgewonnen, nnar het al of niet vrij zijn van sommige perceelen. Dezelfde week dat het artikel in de Nieuwe Rotterdomsche eourant stood. wonino; van Waeijliaert eene £*ulle ontvan^st was i hij (luarvoor no^ te Aanlenburs sewcest. Dc bcdnelrle i correspondent zal dus in het vervolg wel doen zich heter op de hoogte te stellen, voor hij iets inzendt. „llet in de laatste nntsvrgndering te Slnis verhandelde is in sommige bladen evenzeer onntiauwkenrig opgegeven. Alen heeft het doen voorkomen nls of de afdeeling adhaesie had gegeven aan het departement Winterswijk. ofschoon er, met het oog op de verkiezingen gewezen was op het m er afdoende voors»tel van Alkmaar. De zaak is deze. Bij de algeme»'ne discussie is over het voorstel Alkmaar niet gesproken doch bij het nitbrengen van zijne stem, nadat 8 4 1 leden reeds gestemd hadden, gnf een lid dit gevoelen nan. Die nti reeds gesletnd hadden koeden natuurlijk niet. tcrug, doch het is zeker, dat er vursuheitlenen ondcr warcn die herouw hadden dat zij danra «n niet gedacht hadtlen. Wnnneer het denkbeel.l bij de discussie was geopperd, zou de s emming zoo niet. cen geheel anderen uitslag gehnd, dan to< h eeae andere verhodding aangegeven b<-bben. I let is welligt nuttig dit te rclcveeren, daar men anders willigt hij de kiezsrs vau dat ofschoon een leelijk gebruik zoii inaken. „(>p die vergadering Wnren 2 euriosaeen openhftar tegen- stander der ncutrale school stem le voor de adhaesie van het depart* m -nt Wintcrswijk I De tweede was dat er een balletj* wcr.l opjeworpen om het Middelburgsebe departement te kapiitelcn, oinJat het gevrangd had de afschaffing der sondagswet te bevor« denm. Natuurlijk zoo rcdeneerde men, had het daami'de het artikel van de algemeene nntswet, onthouding van g-loofs- kwetstie ovcrtreden. l.-o pwerper mccnde bovendien, dat als een d« |iartenient adhaesie a:u» voorstellen van een ander depar- U-ment schouk, het dan ook dij van nnderen moest afkeurcn, als zij tegen de wit streden. I let afdeelings bstuur nieeude echter, eu de vergadering toonde dat zij het bestuur gelijk

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1