No. 413. Woensdag 17 lllaart 18(89. 9de Jaarg. Binnenlandsche berijrten. sjfiZfCp Hj r^-'T k r; van d,:r VVerf-5 m- v- VOOR SPOOItWEGDlElST. In de /.itting van jl. maand.ig heeft tie tweede kamer liet wetsontwerp «»p het plakzegel, liandels N E u i E N16 Maart. papier, aangenomen met 45 tegen 1 stem. Met Het gebenrt nog al eens dat jonrnalisten of v;m'lien'Lw'^nil'l! 'sl,es!,,ten' 0,11 I'et voorstel an lu! .ll,ei KmJk f»t wijzigmg van twee arti beursspccnlanfen nllerlei nonsens uitkranien, nm daarmee het ligtgeloovige pnbliek schrik aan te jagen of er de beurs door te vullen. Van dien aard zal ook wel zjjn liet ver- i nieuwde berigt eener spanning tnsse'hen Pruisscu en Frankrijk en de mededeeling van een v<*r- bond tnsschen Italie en Oostenrijk. Dit laatste kan dan ook gerust beschouwd vvorden als een canard nit liefhehberij of winzucht in 't leven geroepen, om weldra even als zoovele zijner voor gangers, van zelf weg te sterven. Neen, als <ie verhonding tusschen Europa's grootmagten ooit gunstig is geweest, dan is het thans"al niogc dan die verbroedering even als al het onder- maansche het karakter van onbestendighcid in zich ontdragen. lets anders is het of de inwendige tocstand der versehilleude landen geene oorzaak van be Izorgdheid kunnen geven. Niet te ontkennen ▼alt het, dat de keizerlijke regering bij een gmot deel des Franschen volks, al zijne bewondcring (voor een Franschman zoo noodig) heeft verloren"; tervvijl een ander deel haar alleen dnldt, onidat ze bij verandering ook al weer geen gewensohte verbetering ziet. Zeker is het, dat eene krach- tige pnrtij werkt aan de ondermijning van het keizerlijk gezag en hoe waakzaam en energiek Napoleon zich tot dusver ook betoonde in liet voeren van den heerseherstafwie waarborgt dat Euro pa niet onvenvacht verrast wordt door eene ommekeer van zaken, die de gescbiedenis beeft geleerd als tot de onvermijdelijke perioden van het Fransehe volksleven te behooren. Jl. zondag b. v. werd te Parijs eene voorstel- ling gegeven over de uitwerking van het lielit. Tot verklaring zijner theorien ging de spreker over t«t bet voorstellen van photbographien in ▼erschillende grootten enkel door de werking van bet licbt op het gezigtsvermogen. Dit ge~ ecbiedde bij een sterk magnesium licht, tenvijl men bet terrein des publieks gebeel in duisternis hulde. Toen nu het portret des keizers werd vertoondwerd dit uitgefloten en begroet met de kreten „weg er meg I leve de repnbliek Oek bij het portret der keizerin vernam men niet minder beleedigende uitdrukkingen, daaren tegen werd dat van Maximiliaan met toejuiehing begroet. Deze en dergelijke vertooningen herinnerrn aan gebeurtenissen die steeds de voorloopers van omwentelingen in Frankrijk waren. Bij koninklijk besluit van den 6 Maart II. is aan Anna Catharina Koujj/.er, gedetiueerd in het hnis van burgerlijke en militaire verzekerin»- te Middelbnrg, kwijtschelding verleend van de 8traf des doodswaar'oe zjj bjj arrest van het provinciaal geregtshof in Zeeland dd. 12 Octo Der 1868 ter zake van vergiftiging is veroor deelden die straf verwis«eld in tuchthnisstraf voor den tijd van twintig jaren. De ecrste kamcr is tegen 30 dezer bijeen geroepen. De tweede kamer heeft in de zitting van zaturdag 13 dezer het wetsontwerp tot af schaffing van het zegelregt op g e d r n k t e s 111 k k e n en deadverten tien in de nienwspapieren, aan geKomen met 41 tegen 3) stemmenen dat tot verhooging van den accijns op bet gedistillcerd met 56 tegen 15 stennn. Met 1 Julij a. s. zal alzoo het zegelregt op d e d a g b 1 a d e n en ailed rukwer ken zoomede op de advertentien in de nienwspapieren zijn afgeschaft, -n de accijns op het gedistillcerd jet f 3 per vat, worden vekhoogd. kelen der armenwet in overweging te nemen. n ,,C Provi nciaal bind van Zeeland no 28 door tlen commissaris ties konings me.le- gcdoclde etfenlatre. bedroeg do hevolkin- de/er p,?MqIi('-C2 !'1' 31 De('eml,er 1868 88.774 mannen I I n Vm,,UVen' t,,t:lal 179--^ personen, \cr lechl jils o!^l 1 V"on,,f,lik'4e district 12.000 mannen 12 340 **m, 5e ilisinrt i ii "",nnel,i 17 687 vrotnven, totaal 35107. Bevelaml p. a. 15.881 mamien16346 vronwen. totaal 32.227Walcl.eren e. a. 21538 inani.ni 21.8.)0 vro.nven, totaal 43.388 Noord 7<N "ti 1 lnn""c»- 3.374 vro.nven. totaal 0./J8, I liulen c. a. 7 2o4 mamien, 7 216 vron l447.°- ^'hotnven en Dnivcland 11.-3 mamien, 11.711 vroiiwen, totaal 22.918 Up .31 December 18(37 betlrocg de hevolkin-' er prm ihcie 83 684 mamien, 90.317 vrmiwen1, '79.001 persom-n. zoo,la, in den loop des wnigeti piars eene vermecrdering van 297 ner sonen heeft plants gehad. has va" C* ent, 15 Maart. Met genoe- grn vernemen wij, dat bjj de tweede kamer is ingekomen het wetsontwerp tot goedkenring van eemge artikemn regclcnde de overeenkomst gesloien tusschen Belgig en Nederland tottoelatin"- van geneeskundigen in de vvederzijdsehe grens° gemeenten. b Alzoo zal in een werkelijk bezwaar worden tegemoet gekomen en een hinderpaal worden opgeheven die voor de meeste grensbewoners belemmerend was. het de woorden en maakt het de bednelingen verdaeht, zoodat men waarlijk zeer op z jj n hoede moet zijn om met misletd te wordenwanneer me,, Jhe; D a g h I a d van sGravenhage leest," Men weet, dat het Dag hi ad in enkeleste- den zijn succursalen heeft, die het in zijne whze van handelen getrouw navolgen. Bij de hersteinming voor een lid van den ge meenteraad te Groede tusschen de heeren T. A. 49 5^1 e""Q4' M-Witte wer<1 J'- dingstlag met r a ,,le'Sge,(llf?e stemmen gekozen de heer 1 A. de Bants. 'r,.Door. E'. J- Premier, thans te Middelburg gedetineerd, is beroep in eassatie aangeteekend S" le .,'|l'Tt,va" liet pn>*'incinal geregtshof in Zeeland dd 6 dezer, vvaarbjj hij ter zake van .1 m r ver'/wnremle omstandigheden is veroordeeld tot de straf des doods Nonzen, 15 Maart. Gedmende de 0 tge maan I zijn het kanaal alltieropgevaren 11 zeesehepen, metemle 2212 t.mnenen 157 binnenschepeii, 8105 t..: en nfgevaren 10 n?e HUSO6!1t 2°f C" 1(52 'd'Micnschepen, m. 8(,89 t |()t;IJI| swlert I Jamiarij 1869 zijn htt kanaal opgevaren 28 zeeschep.m m. 5351 e" '5IJ m. 18316 t en algeva-en38 zeesehepen 82s6 t! en 1,1,1 "oiiseliepen m. 17498 t. Iude2eerste maaiiilcn van 1868 zijn l.et kanaal opgevaren- {34 zeesehepen 5838 t. en 351 binnen- st hepen m. 24445 t.; en afgevarent 29 zee 04474 "t f' Cn 335 ,)illllenscl]epen, m. -Werd i„ Febrnarij 186,8 door den heer n egiuans, commissaris van het loodswezen alhier, eene smn van f 77.89 geeollecteerd voor de wed,.wen en weezen der 8 ver.mgelnkfe loodsen re i ersehcllmgen, in de afgeloopen week i/erd door dien zelfdeu heer weder eene son, van 17 overgemaakt voor een gelijk doel. 19 Maart. Oj, dingsdag den 9 ilez or. is hot Nederlantlseh gedeelie van den spoor weg Gent— Ncnzen, door den heer C. T. van Menrs, en voorzitter van den raad van toezigt op de spoorwegdiensten in „ns ;ijk, en hoofd ngenienr vim'den opgeimmen, en naar wij den lieer J. F. Wi Conrad watersiaat in Zeeland, hebben vernomen in alle'o^zigten'Voldoende en I geselnkt voor de ilienst verklaart. Het tijdstii, van het m cxploitafie brengen van den we-'' zal 1111 spuedig worden bepaald. Op den 11 dezer heeft alhier eene hcrbe sieilmg pbmts geha.l van het herstellen van de waicrtnluils langs de kanaal boorilen en/,., onder het beheer der genie te Neiizen, en is daarvan aamiemer gewonlen de heer J. Bertou te I3i r- vlier, voor 1820, zjjmle /'80 hoven de begroo img. 1311 de. eerste besteding be Iroeg de laa«'sie aaiiiieiiiiiigsiiin /"2320, zjjmle alstoen /,470boven tie begr iiiting. Bij de hervormde gemeente alhier zijn tot kerkvoogden benoemdnit de gemeente 1I1 1. D. limjzeJ, de Smidt Jz. en F Dees en .1 it ,1 en k e r k e r a a d A. Walraven eii r. Veilindc. Nimtenisse, 12 Maart. Heden over ,,lll'('1 !,c °,,('ste vroniv der gemeente, te wetenMaria Anna Kriekaert wedinve van Jndocns van der Mejjden, zjj bereikte den ouder- uoui van 93 jaren en ongeveer 2 niaanden. De Goessche Courant deelt het volgende onder dagteekemng van 15 dezer mede On leizoek van een onzer geneesheeren en ter waar sell,,wing voor het pnbliek, deelen wij mede dat .'ebaH i,gC" T ee"o vergiftiging lieeft plaats gehad tengevolge van het gebrnik van mosse- len. Door spoedig toegediende middeleu zijn einslige gevolgen voorkomen. vnZoJl1 (Ie fl.on4erda? gehouden openharc vergader.ng van den gemeenteraad te Yerseke, is tot secretaris en ontvanger dier gemeentp l-eer P. J. SolU.kker.^mS o er secret.;,rie ,e Axel, met 5 stemmen, zijnde 1 stem mtgebragt op den heer H. J. de Raad e Iv, 111 in 11 gen, en 1 stem op den heer C. Oostdijk.' levJ^ 1 henoeming had plaats ten onk 1 Va" ?et 0,n Zljn verzoek verleend eervol ontslag aan den heer J. J. de Graaff, te Goes. Als eene bjjzorulerhcid mag worden ver- meld dat door den heer M. G. van Stanele grondeigenaar, wonende onder de gemeente TI10- en, dezer dagen een driejarige os is verkocht voor de aanzienlijke som van f 510. Men meldt aan het Utr. Dagblad Weldra kan men t.e wederindiening van de schiuterijwet \ei wachtcn. Het nieinve ontwerp is bijna gelijk aan t ontwerp van Heemskerk, 't welk voor e'en paar jaar door de tweede kamer werd aangenomen en door lie eei'ste kamer werd verworpen. Men wacht van de zjjde der eerste kamer thans min der oppositie. Het vermeerderd aantal dienst- oelemngen zal dus weder op 40 per jaar voor de ongeoefen. en vvorden gesteld, evenzeer als de veiphgte theone, de voordragt der officieren speciaal van den kommandant uitgaande, enz. in In de He rant van 5 Maart 1869 no. ,e®st nirn onder liet opschriftMr. Ken- 1 'Vrgo 8 1 6 ,e w ederpart ij dors 111 1869, het voigcnde „Het is rruj nog niet mogeljjk geweest dit ge- selirift van den heer Groen van Prinste rer zoo te kunnen lezen dat ik daarvan een versing ,n de Herat, t zoude kunnen leveren. indeidaad het sclnjnt bijna onmogelijk dit te doen, daar het zoo zakelijk is, dat ik niet weet wat men zou kunnen weglaten, zonderden indrnk te verzwakken. Ik zal het zoodra mo-eliik be- proeven. Dit kan ik nu reeds zeggen? dat het voor mi) een groote voldoening was, om d 1, i- d e ij,k aangewe/.en te zien lme het Dagblad v an sGravenhage ook het e d e 1 8 t e en r e 1in s t e verdaeht maakten eene 0 n e e r- like p°l,„ek voorstaat en anderen gednrio heschuliligil van die dingen, vvaaraan 1. e t z i e h zelt onophoudeljjk schnldig maakt. Met eea glum, van eerlijkheid en opregtheid ver wringt het de feiten, vervalscht Volgcns de tnsschen Xederland en Bel"ie gesloten overeenkomst betreflfende de wederziid sche teelating van geneeskundigen in grensge- meenten van het eene rjjk tot nitoetening der geneesknnst of van een barer takken in die van het anilere, zullen de Nederlandsehe geneeskun d.gen gevestigd in de am, Belgie grenzende Nederlandsehe gemeenten,' en die ablaar bevoegd zijn de geneesknnst of een barer takken uit te oe.enen, het regt hebben diezelfde kunst of de- zelfde tak dier kunst in de Belgische grens?». meenten uit te oefenen, tenvijl wederkeerig aan de Befgisehe geneeskundigen, gevestigd in au„ Nederland grenzende Belgische gemeenten. onder dezelfde voonyaarde, wordt toegestaan de genees. kunst of een barer takken in de Nederlandsehe grensgemeenten uit te oefenen. Dezelfde vermm- mug is in de grensgemeenten der beide landrn op de \roedvrouwen toepasseljjk. Onder de benaming grensgemeenten worden verstaan alle gemeenten, die aan het andere riik grenzen; met alleen die, welke afin de gemeente gienzen, waarin de vreemde geneeskundige pp vestigd is. Een Belgiseh geneesheer zal dan bevoegd zijn tot uitoefening der praetijk niet sleehts in de gemeente of gemeenten, welke nan zipie woonplaats grenzen maar in alle Neder landsche gemeenten welke aan Belgie grenzen en omgekeerd zal de Nederlandsehe gen e-kun dige in eene grensgemeente gevestigd, eene ge lijke bevoegdheid hebben ten onfcichte van Bel gische grensgemeenten. 4 - De goneeskundigen, die op de plaats waar zij gevestigd zijn, bevoegd zjjn tot b'-f afleveren van geneesiniddelen aan hunne patienfen, znllen het regt hebben er evenzeer af te leveren in de grensgemeenten van het andere land wann-er aluaar geen apotheker gevestigd is. Aan de Pruisisehe regering is het voorstel ge. daan tot het sluiten van eene gelijke overeenkomst Ubschoon daarop nog geen stellig nnfwoord is ontvangen, heeft toeh de Pruisisehe regerin* zieh in het algemeen gezind betoond om dit voorstel aan te nemen. In ons vaderland openbaart zich tegen- woordig eene toenemende neiging tot land ver- hmzmg. Zoo verneemt men,' dat binnen korf personen, alien uit de gemeente Winterswijk de reis naar Noord-Amerika znllen ondernemen' om daar hun geluk te beproeven. Jammer dat Nederland zelf, dat onder zijne Oost-Indisehe zoo memg eiland telt, waar eene volksplanting met de heerlijkste vooruitzigten zou knnnen worden beproetd. niet pogingen in 't werk stelt om dee verhuizingszucht, die wij overigens hij* de lamlijksche toenemende bevolking, hartelijk toejuigea, daar heen te leiden en zoo voor moe- derland en voor kolonien ten nntte aan te wenden. Tldgische senaat heeft de begrooting van institie, vroeger door afwezigheid van libe- rale leden verworpen, bij de tweede indiening met 32 tegen 28 stemmen aangenomen. BUEGERLI.fKEN STAND VAN NEUZEN van T tot 13 Maan. "UWRLUXs aang^tkn. pen 12 Jlaarf> Jacobn> de ALGEMEEJV ME! M m A DVE1ITEJVTIEBLAD Zeeuwsch-Vtaanderen. nitgcac- HI DH Wackblad wordt ejkeo Wormdag morgen ten 8 ure niige-e. v*c hij DIIONT k COM P. te Keuten. Prija per 3 moan- dee SO eent, franco per po«t 95 cent. Men abonnecrt r.ieh >0 hij elle Boekhandeleare, Poatdirrctcnren en Brievenlmshou.lera. f|f n fan Sc/tacfe mar ficnt 7.0". Joan p>r on Van Sc/zaefr i.air Lokercn 7,05a 8 34 3 4-2* n sc v G'nt n!l!lr S'hnctc 7.55. 11,30. 3,00. G 05. VanW.TV^/aaannar^/.'alle'Wen 'r.OO 814S"""° fi-30" 9-55' ".50<r. Vanr-y. MS. 8,15. an S/. i\ic,./aas nnnr Antwerpen, alle .Ingcn 5 5s' 8 10 >1 *n» lie 4,2°' 3r'*' 8,1 3* Van Autrccpen tlHnr St. N,colon, nil.. ,1^'en 5 00 7-fn 9 m*' lk i« o, 9'°5- Pe trrlncn neteckcnillij.l.-n allien dc., U ocnadags. Dz ur^'JicL a S0°- 7'30' V* urea grtcckcnd met ccn z,Jn treinc van do ten 2e klasse. m Advertent,en gelirve men .an de Ditgeeere into eendae, g| uiterlijk Dmgsdag avond ten 6 ure; de frijiva^l t«t regela it 40 cent, voor elken regel meer 10 ra'ai.fcebalv |h 35 cent legelregt voor elke plaateing. V nvVm T""ar0eD Ca,rina de Vi88"r- 58 j- -veduwe. EHI.IJDKN. Den 8 Alaart. Lennia Leiji, 5 w i Jai. cn van Neclljn^de NlecMer. Don 12. Maria Johanna van Heersvelde, -0 j d. v. Lconar.lus cn A una Catbarina Moerdijlc. on Jnnntke tie Lijzer. OKBOmUEN lien 12 Maart. Johanna, d. r. Joii« Schoonakker an Adriaoa Keraeinaea.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1