No. 412; Woensdag 10' ffifiart 1869. 9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche beri^ten. Ilandelsberigten. r ook fZilii- s.nn. c.os. o I i i ALGEMEENMWShAWVERTEM'IEBLAD Zeeuwsch-Vlaanderen. -,V~ Dfl WtffkbJ.td worrit dken Woensdag moreen len fc ure uitgeee- vh bij DltONT It COMP. rt thruzen. PHj§ per 3 irmjrv* rieci 86 ee«itfrenc'o J>er post 95 eetat. Men ihonneert zieli b(| die BoekhandeUart, Pomlirectenren en BHbTeiiliylK>u<M>. S P O It w E G I) I E 1! S T. Van Se/taele nnar Gent 7.0S. 1 ,3!>. 12.?5. 5.2". Vim (rent nnar Se/zae/e 7,55. 11 SO. Van He/iae/e imnr latere* 7.dfia S.:U. 3.42. R.3S. Van Inkeren naar Se/taele fi.SO. 9,55. Van .SV Strniuns naar G»nt, alle dniren6,00. 8.15. 10,05*. 11.30. *2.45. 4,35*. 845. Vnn naar .V. ffleotua*. alle ringrn 4,40. 7,20 9.10*. 10,50. 2*0. 4,20. 5 35*. Van St. Xirofaat nnar Ant we f»en nil** Jagoti 5,55. 8,10. 9,50*. I 1.35. 3,25. 5 10, Vat, A»'ir"/tfn naar St. Xtrot,tat daeen 5.00. 7.30. 9.30*. 10,30. 2,00. 4,00*. 5,00. 7,30. Pf tr. iTi.-u irat-. koncl iij.lt-n 4'/een .In. VV oen«(l»|jt. Dr urea geteekevH met ten zijn treineu van de ie en 2e ktnlie. nmmmmmm It. 50a. MS. 8,15. 8,1 5. Pi, 15*. 9,<>5. Advertentien gelicr. n^aV^W^M^si-a in t« eeuden. -itprlijk Dingsdag a»on^ ten fi ure; de prijj van 1 lot 4 Oiroln ID ^(1 nnn, I 1 r\ uitfrlijk Pingsdag avoni^ ten n ure; de prya van 1 lot 4 regels it 4U cent, voor, elScen fegel meer 10 rent, behalv. 35 cent zegelrcgt voor elke plaataing. N K u z F. N 9 Maart. Den 4 dezcr was de dag, wanrnp Amerika's nieuvv bcnoemden president zijn ced op lift kn,.i tool tc Washington /.on afleggen. Reeds woken lang wenlen te Washington alle kamers on hotels of pnrticulicre huizen besprokcn. De nptre ling van Grant, de )8B president van dc Verecmgdc Siatcn van Noord Ait.erikftzal den grootsten luister worden bijgezet, want velen vcrwachien van zijne regering een tijdperk van nicuwc hloei en ouuvikkeling voor Noord Amerika. Van den aftredenden Johnson vcrneetnf men geen woo HI. 't Is alsof hij als een out! en voraeht kleedingstuk wordt wcggeworpen. En tooli was Johnson de man die ua den heslisten brooder krjjg, door milde heginselen het gveisierde schip van staat met beleid en vasthcid ecu ge regclde koers gaf. De groote grieve tegen hem wag dat hij de ijverzneht dcr noordelijkou na do overwinning met alle kracht best reed en zelfs zoo ver giug in zijne zucht ohi de blocdende wonden te heelen, dat hij hcdreven misdaden door de vingers zag. Die vergevingsgezindhoid was zijn vnl en omhink het loon dat hij van zijne rcgering inongste. Missehien dat tijd en opvolgers hem regtvaar- digcn en dat, even als hij hij den aanvang zijner regering voor een dronkaard werd uitgescholden eu later bicek de meest ingetogeno leefvijze its volgen, ook nog eentnaal in plants miskenninr e»t verg!iizing,_ hem hulde en erkenning wordt toegehragt. In 6611 opzigt is Grant Johnson vooruit. Johnson, het hiijkt dttideHjk nit zijne hartstogtelijke op gewoudenhei 1 hij omlerscheitlen gelegcnhe len. Johnson mogt geen aansp aak maken op den naam van beschaafd inenSch, terwijl integendoel Grant zich steeds deed kenm-n als den bezadig den man, die met fijneu tact zijn gedrag weet te regelen en zijne woorden wdegt voor hij ze ui:spreekt. De aenaat heeft, even als kdrt te voren, hot bnig der vcrtegenwoordigcrs to Washington, het wetsvoorstel aangenornen, waarbij bepaald wordt dat de rente van elke ohligatie der Unie zal worden gekweten in goud of in een daannee geiijkstaami betaalmiddcl tenzjj hij de wet waar bij de leening is aangegaan. uitdrukkelijk mogt zijn voorbehonden 0111 de belaling te docn in papier. Een nienw bewijs derhalve, dat de Veroeirtrde Staten hunne verpligtingen jfgens tie schnlit- OischerS van den staat ecrlijk en getrouw znllen nakomen en geen wonder dan ookdat do Amerikaansche fotnlsen meer en meer het ver trouwen der geldmarkt win Hen eu ook venlicnen. In de zitting der ttVcede knmer van 27 Febmarij is het wetsontwerp omtrent het fiegraven van lijken, begrmafplaatscn en hegrafeuisregtcu met 48 tegen 15 stemmen aangenornen. In den loop van ditjaar znllen niet minder dan aehtticn nieitwe rijks telegraafkantorc.11 wor den opengesteld. Voor Zeelaml zijn dnarondcr hegtepcn de kantoren Slttis, Tholen en Rntinisse. Ook in onderscheidene kleiuere geiueeuten znllen telcgraat kantoren gevestigd worden. Nenzen. 9 Maart. Ileden werd op den Hock te koop aangeboden, de volgcnde pei ecelcn I. Eene hofsiede, bestaamle in woonhitis. sclinnr en verdere gebonwen met 19 bunders 98 roeden 60 ellcn erf tnin, •loomgaard, wei en bouw lau 1 en zijkantweg bencvens p. in. 15 roeden dijk. gelegen in KoudmipolderII. iJ bun ders 04 roeden bouwlaud en aanwas, gelegrn in den Lovenpohler, te zaincn verkoelit voir f 46298.90 aan Jae. van Wijek 111. Ecu hot' ateedje, beetaande in woonbais en schuuitje.mct 3 bun lers 51 roeden 20 ellen erf, tnin. wei- en bouwlanl en aanwas, gelegdn in den Lnven- I older, verkoelit voor f 7397,77 aan F. dc Sonicr Az. Z 5 Maart. Oisfcren ontlaste zieli omtrent de/.e gemeente ecu bevige onweers Imi. waardoor bier en daar 11 >g al scbade werd veroorzaaki, bij den bin Iboitwer C. <le Putter, in den pol.ler Aiulijk), gemeente Z-iaiuslag, werden 15 wilgcnboomeu /.ecr zwaar besclnidjgtl. !Ssx?s van 8 Maart. Aan den spoorweglijn van Nen/.en tot. Sel/aetozijn tie volgcnde lieeren tot stations chef heiioeiiuiaan het stoiiou ie Sas van Gent, A. Dievekcns, ge- ampiieerde te Selzaete aan hot station Philip pine. in den Ri'iuooiterpolderLammctis klerk up Itel poslkantoor te Sas van Geiitaan het station Slniskil, in den Koegorspolder, G. Ver- linde, genmplieerde te Sel/.ncie lion to Neuzcti van Leal Moerbekc. Naar men vcrneemt zjn voorloopig de vrnclit prij/en voor personen als volgt gcregeld van Nen/.en tot Gent eerste klasse 1,2d, twvcde klnsse 7.) cent, der.le klasso 6) cent, terwijl vnn Nen/.en tot Sas va 1 Gent, derde klasse 25 cent en van Nen/.en tot Slniskil 10 cent zal moclcn bctaald worden. I I ulst, 8 Maart. Hedcn middag ltad een kitaapje het ptigeluk under ecu paard le geraken, dat voor een rijtijig gcspauneii was. Naar wij ver'icmeii is het kmiapje aan hamlen en voeten een weinig gekweist en heeft lie't voor het ovcrige gelnkkig geene worn len. Met kind werd door een beer, die dnar jnist voorbij ging. van under het paard ge e I. Of«ch<ton we niet gelooven, dat dil ongelnk aan de ouvoor/.igtiglu i l an'len Tofernian umet tocgeseli even worden, vocgen we dat dc vorrliedcn toeli niet te voor- kitniirn zijn de waak/.aamheid van een voermau is niet zelden de oorzuak dat er liierli zig:i jroed groote niigelnkkeii warden voojkomen, terwijl onopletien llieid dikwijls de droevigste gevolgen ua zieli slccpt. JSr.. .1 ina'fift'h. 8 Maart. Dc op t'en 2 ile/.er gchomlen paarden en veenmrkt waren aaagelira.'t: .'35 paarden, 84 stuks lmornree en 25 varkens. Van de uitgelonfde premien zijn toegekend Voor het grootste getal paarden, aan Benedic tus liars, lamilmuwer te St. Jtmsteen Voor het grootste getal lmornvee aan Jacobus Selloutlandbouwer te St. Janstcen Voor het sell "inste werkpaar.laan Charles Louts vnn Putte, Ian Iboitwer te Sr. Jan>feln Voor tie selt'ionste bantgeven Ie of kail'drageu le koe, aan Petnrs Joliaunes van Dorssclner, land- boitwer te St. Jansteen. Voor bet grootste getal varkens Augustienes de Meijkoopman te Zuidditrpe. De premie voor het g oatste getal sehapen is niet nitgen ikt, dcvvijl er geeu ter markt aan gcbragt waren. Men mcldt ons nit Oostlntrg Doordeletlen van de alliier gevestigde ittileeliug van de Zeeuw selie maalsehappij van Inndliotiw en vceteeit is, in de oji heden gelioa lene algemeene vergadering be-loten om oji den Id Jitnij 1869 te Oostlmrg eene afdeeliugs teutooiistelliug te houtlen van vec eu lamlbiiitvv werkluigen. Teve is zijn door de I ledeu beiioemd de keiirinccsters en beonrdeelaars j over de in te zeuden voorwerpen en ilaaraan toe te wij/.en liekromiiiigen. terwijl het programma regelen le die tentoonslelliiig en dc ait te loyeu prij/.en of bekrooniiigen door tie liermemdc ten toonstellintis commissic cerlang ontworpou nan de verjtndering ter vaststelling aangeboden en Met 1 Mei aanstaande za! het gcdeelte mariniers, thans tc Vlissingen in garnizoen en gekommandcerd door den mtijoor J. J. Soer (ongeveer 280 man) naar Rotterdam vertrekken. Uit Vlissingen schrijl't men het volgenre Nadat in den liaeht van 1 op 2 dc/.er allerhe vigste stormwimien dc htii/.en dedeti selmdden 1 als bij een nardbeving, was het diugsdag het verschrikkelijkst maar (evens wonderbaarstc i weer, dat men zieli met niogclijkheid knn den- ken hij een allerlieflijksien /.oniiesehijii, dc fel.-te hliksemstralen en ontzcttcmlc domlersla gen, gepaard met storm en een /.ware sneeuw- jagt, gevolgd door een hagclbiii van stnkjes ijs, zoo gniot nls hn/.elnoten danrna een zomer regenhui met hevige rnkwiuden Een groote must eu dito liocgspriet zjjn aldaar komcn aan- drjjven. Schepclingenaldaar aangekomcn en aan het sta- *{C,,,'^en ,'1,t Noorilzce als bczaaid is met stations chef te Se'"'°'icn "iig en seheeps wrakhont. Uit Breda wordt van 1 Maart gcmeld ,,Gistcren avoml werd door eene jonge dame iets zwaars in tie haven geworpen, hetgeen de attentie trok van een brievenbesteller die in dc iiabijlieiil lieit: - Daar het hem verdaeht voorkwani, yroeg hij aan de jongc dame wat zjj daar in t water wicrp, waavop zjj antwoordde: „eeu stccn waar ik tegen aanliep." De lirievenbesteller outhichl eehter de pick en ging de/.cn tnorgen met andereu nailer onderzoek doenmet het gevnlg, dat aldaar een sigarenkisije, fnhondende een pas gelmren kind, werd opgeviseht, met een /.waren steen omwomlen. De just i lie duet ijverig onderzoek en heeft reeds gegronde vermoedens op ietnnnd uit den defiigen stand, men zcgt eene wednwe. die Innr dochter met het in 'f water werpen van hot kistje had belast." Volgens later herigt in de Nieuwe Brcdasche conraiit is bij eene op last der jnstitie bewerkstelligde sclmuwing door desknndigen gebleken, dat het Ijjkjc dat van een levenloos geboren kind is, zpodat liier nan gcen kiuderiimord te denken yalt. De dame, die verdaeht wordt gehouden, is sedert eenige jatcn weduwe eu moeder van wettige kiudereii. vervoigeus worden. ter algeineeue keuuis gebragt zal Uit de gemeente Bergeijk, Noordbraband, alwaar den 23 Februarij ecu groot boerenhuis afbramlde. wordt gemeld, (hit in minder dan 2'/4 jaar tij.ls in die gemeente 19 huizen zijn in asch gelegj. Do nieitwe eonrant die te 'sHage, onaf- hnnkeiijk van de kwetstie der afschaffiug van het zegel, in groot formaat zal verschijiien, zal den naam dragen van rlict va der land" met het motto uit Marnix Wilhelmuslied „Het v a (I e rIa n d ge t r 0 u w e 111 ij f ft tot in den doo d." Naar men verneemt is Jacob de Vletter, van Rotterdamdoor de raadkamer van het prnvinciaai gerogtslmf in Zuid Holland naar de openbare leiegt/.ittiug verwezen. De vronw van een hcambte van den Nederl. centra a I sponrweg tc Utrecht is deu 19 Februarij II. van een zoon lievnllen, en om reden flat bij de eenigsie op drcn dag geboren zoon te Utrecht was. heeft de hedoelde beambte aan Z. M. den koning geschreven, met vcrzoek zjjnen zoon t£ mogon laten doopen met. den naam Willem Frederik. Z. M. tic koning beefs dat ver/.oek toeirestaati en deu bcamliie ecu gescheuk van Iminlord gulden gezomletu De bekende T. II. de Vries, wonende aan de Knijpe in F:icslamt, bcleefde den 2 dezor zijn lO-iden jaar,lag. Voor het te Batnvjn op te rigten stan 1- beebl van Jan Pietors/.oon Coeu is tot op dit oogeublik outvangeu f 46^38,56. In eene Brnsselsche eorrespondentie van een Antwerpseli dagbhul, komt hot beri gt voor, dat eene commissie van lieigisehe ingenienrs, door den minister van biiitenlandselie. zaken geraadpleeg.lthans ook, overeenkomstig-het gevoelen tier Nedcrlandsehe ingenienrs, als hare meening heeft te kenneri gegeven, datdeafdam- nting der Schehle, wel verre van nadeel te doen, eene wezenltjke verbetering van het vaarvvater van Vlissingen naar Antwerpen hoeft te weeg gebragt. Alen voegt er bij, zegt de berigtgever, dat dit advies niet zal worden openbaur gemaakt, out de Belgisebe staatsliedeudie a I tijd bet tegendeel beweerd bebbeu^ niet voor het boofd te stooten. Frankrijk heeft in de/.o nmand reeds twee mannen tan grtioteil naam verloren. In lieu nacht vim 28 Februarij up 1 Mitart zijn te Parijs j over led en1 de lieeren Troplong -en de LamariKie, de eerste zeer beroemd in de regtsgeleenledo ander bij alien liekend it) de letterkdniligo vvereld. De liecr Troplong iiereikte den leeLijd vah 73 jaren. Alphonsc de Lam<trtjue weed geboren in 1790, trad in 1814 tie, mi 1 itmre ioopbaan io. tlocli verliet sjioedig den dienst, utn /.ich etikel aan poezij en letteren te w jjdett. In 184?> s|iee!de Itij eene korte scbitteremle rot op bet staatknu dig tomieel dier bernchte dagen; bet overiga dec! zijns leveus was cvenwel ilaaraan zeer.opge* evenredigd daar dit meer eene' beiagelieiijke en medeiijden opwekkende zijde dan eene groote ver he v cue vcrtuuiuie. BURGERLUKEN STAND VAN NEUZEN Viin as JFebi-. tot t3 iVlixui-L. lit'VV ELIJK t.At. Pee G .VJaurt. Jau hiemuns, 36 j,, jin.-ea Geerfrui l.onf, 27 j.t jd. IIUWKLIJKS-AANGIFrKN. Den 5 Maart. Hartog Knn- itcnatir, 24 j, jm en Kva Blok, 31 j., j«l. Den f>. Johannes Curolj ies van Uijck, 25 j. wfJiiweWar vnn Willemunt.Frede- rikit-u en Pi ternella van deu Bergc, 26 j.t jd. (JVKHLIJDKN. Deri 2S Fehr. Jacubuv van de Ree, "2 j., z. van Jan eu van Jacoba Wuijiis. Deu 5 Maart. Adriana, I dag, d. v. Jacobus dea huer en vmn-JSara Joziua van <fcu Bcrge. Sara Joziua van deu Bcrge, 30 j., echtgenoote van Jacobus dm Kxter. GFBOOu'TKN. Den 2 Maart. Cb iuiaan Andries, t. v. Andrirs de Sinidt en Willemma Verbrugiie. Dtn 3. Adriana, <1. v. Jacobus den Kxtrr en van Sara Joziua van dm Bergc. Helena, d. v. Willem Dideman eu Pieterne la 1 lamelink. Ainntcrdfini. 8 Maart. Werk. Schold 2^ pCL 56^. —3 pCl. fa7I<s. 4 pCl. S7|. ItollriMlain8 Maart. Tarwe. Door lie weini^e aanvoer van Zeeuwsche, Vlaamsehe an Overmaasscbe werd dezeUe 20 a 30 cent hooger vcrkocht, b«»sle f 11) a f 10 30, mindcre f 9 a f 9,>0. Rogge, door w« in nanvocr 1' a 2'' cent hooger. Zeeuwsche en Vlaamsehe t 7,50 a I 7,91), >vcrma»i»9che f 7,2 a .1' 7,70, Gcrst als v»»r« u, Z- euwnche winlqr f 5,5>0 a f 6,9 zomer f 5,5(1 a 1 GGO I'itsiid'.booni n f 7,5 a f >,30. Duivenb.Kiiicn f \B(> a I' 9.50. BriiiiU'hooueM 25 deiif hooger, Walth**ische f It.al) a f 12, '/e«uw«*ehe f 0,-5 a f 10,75, mind re f 9,5n a f |U. W itteb lonen iets ht.og»T. Walche;gdie f l6 ooaft7, Z-euwsch« f 5 a t' 15,5'). Krwten, Wulcliersche f 9.75 a fib puike Zeeuwsihe f 9 s f 9.25, inindeie f 7 8U a f a,>0. Lijnzaatl, ie soort 1UO a I to si, ;4e soort 1)6 a 10.' mindere soorien a 9l st. pi'r iil'/j k'»j). koolzuad. Vlaaaische zukmaat 02 Zecuvvgchc 62 a 6;'/"a Gent. 5 Maart. Tarwe fr. 23,— a fr. 23,50. Rogge tr. Gerst fr. 15,— a fr. 15,50. lluver fr. jSiardebooileu fr. 20,a fr. Aardnppilen per 10') k. fr. 5,— a fr. Koolxaud per 100 k. fr. 33,a fr. Auhvcrpcn. 5 Maart. Wot. 101 baleu veUuta van La Plata vvihuudotJ aan be* StanndC prijzen. V'lus als voren ved vraag. I.oixlcn. 8 Maart.. Tarwe nomiuaal. Otr.l l/s »k-. tiavor 1/ 15,— a fr. 15,5'* 10,50 a fr.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1