No. 411. Wdensdag 3 Maart 1869. Ode Jaarg. 4 f Buitenlandsclie berigten. T, Binnenlandsche beriirien. PER TELEORAAF. VOOR 'W&BGgll y-| SPOOK W GGD1EMST. Nedzek, 1 Maart. Griekenland vertoond in deze dagen hot beeld van den kikvorsch, die zich tot een os opblaast. Eene bevolking van 1,324,000 zielen, eenesclinl- denlast van honderd vijf en dertig millioen gul den wanrop sedert 4827 geen enkole penning rente werd betaald en nietteger.staande dit biatste, in 1867 nog met een tekort van 2 A 3millii.cn in de staatskassteekt dat klein en srhamel volkje, bet boofd nog hoogbartigop en verkl aart, dat bet met onwil bet hoofd in don schoot der conferentie heeft nefirgelegd en voor de o. ennagt. der mogendheden zwicht. Met eenledigesc.bat- kist en zonder crediet op eenige geldmarkt van Europa, zou men dug de oorlog bebben begon- nen indien de conferentie geen apaak in bet wicl bad gestoken. Het spruitje onkruid dat op bum-mans akker groeit, zien zij welmaar ze zien niet dat eigen bodem verstikt onder de woekerplanten die alle ievenssappen aan de goede vrucht onttrekken. Griekenland zon dan ook reeds voor lang als zelfstandige stant ver- dwenen zijn, indien de besehermende hand der mogendheden er niet over uitgestrekt was. Ib.e jammerlijk is niet de onde bakermat der Euro pescbe besshaving van haar boog standpnnt af gedaald en welk eene lea ligt hierin niet voor andere, vooral kleinere volken dat hun groot beid en zelfstandigheid niet gehandbaafd wortlf door een trotscb en hoogmoedig vertoon en door te dienen voor oorlogstrompet van deze of die groote mogendbeid, maar in het afdwingen van eerbied en aehting voor de regeling van de in wendige aangelegenheden des lands. De Spanuscbe vertegenwoordiging beeft zidlt zonder eenige vvanorde of ook een enkel mister - stand geeonstitneerd en te oordeelen naar 't geen in die eerste vergadering is voorgevallen, zal tie tegenvvoordige Spaansche omwenteling zeer ge leidelijk haar doel bereiken, nl. het plaatsen van een andere it vorst op den troou van Spanje. De hertog van Serrano, generaal Prim en vele andere leden der vergadering, bebben eenstem ming verklaard, dat bun oogtnerk met de revo lntie geen ander was en van de 208 afgevaar- digdcn hebben slechts 37 zich daartegen ver klaard. De geruehten over de troonsaanbieding aan den koning van Portugal of diens vader, worden door die hooge personen zelven openlijk weer sproken en de bertog van Montpensier blijft als Hieruif bljjkfc o. i. dat de Fransehe regering elke aanleidiiig tot botsing met riabnrige staten i traeht te vermijden en het vvantronwen tveg te nemen. dat door roekefooze dagbbul ariikels op knnstmafige wijze, tot groot nadeel van handel i en njj verheid, wordt gevoed. nog de nieeste kans behonden. De hertog van Serrano en vele andere iuvloedrijke Spanjaarden zijn die candidatunr ongetwijfeld zeer genegen. Mogelijk dat als vergoeding aan bet huis van Orleans voor bet verlies van den troon van Frank- rijk deze troonsverbeffing door de Europescbe vorsten goedgunsfig zal worden aangezien en zeker is bet, dat keizer Napoleon wel door de Spanjaarden zal worden gepolst, alvorens tot een bcsliste kanze over te gaan. De bouwnieester van het moderne Parijs, de sheer Ilausman, beeft het hard te verantwoorden. De enorme sommen door hem bcsteed, waardoor Parijs tot nan de coren in schulden steekt en tbans weer tot eene. zware leening moet over gaan, hebben in dc wetgevende vergadering een storm over hem opgewekt. „De regering van bet keizerrijk," dus sprak de grijze Thiers, „is de verkwisting." Men verwacht evensvel niet. dat hamer en moker zdllen worden neergelegd en gelooit veeleer, dat gesteund door hooger in vloed, de Parijscbe stadsarebiteet met zijne boitw- plannen onVerbinderd zal vooitgaan. Volgens een particulier berigt. nit Lux em biug is de consul van Frankrijk aldnar oiitsla gen, tengevolge van de mededeelingcn door de groot hertogeljjke regering gedaan betreffende -^het annexionistische woelcn van dien consul. De minister van oorlog beeft dezer da^en de volgeude ei enl iire aan de bevelhebbers° in de militaire- afdee ingen verzonden. A a ii de beereu bevelbelibers in de militaire aideelingen. „Z jne inajesfeitwenscliende lief dcelnemen aan de liesiaando en liet oprigten van nienwe eieenigingen lot vrjjvvitligi* oeiening in den wa nenliandel zooveel mogelijk aan te nmedigen beeit. hiij Imogsideszelfs verlangen doen kennen (bit jongelieden die bij zoodanigc vereeniging of Oji eenige andere wjj/.e reeds zekeren grand i nn geoclendlicid bebben verkregen, wanneer zij bij de intanterie als miliciens optreden, vroeger dan nnderen met groot verlof worden gezonden. lei voldoening nan 's konitigs ve.langen lieb lk goedgevomlen bet navolgende te bepnlen „1 De eersie oefening vnn t.ien mnnnden wordt tot op z e s mnnnden venninderd, voor lo- telmgen die voor limine inlijving als milieien bij eene vereeniging tot vrijwiliige oeiening in den wnpcnbniidel of bp andere wijze zoodnnigen grand yan geoefendbeid bebben verkregen (bu zif, 11a eene mrtand ondepigt bij het. korps te bebben gonoten, blijkcn voblormle geoefemi te zijn om ami de exereitien in de bntaillonschbol deel te in men zu! emle zij bovemlidn, alvorens met ver lot le \eiliekken, in bet sehieten zoover gevor- derd nioeren wezen, dat zij tot de 2e klasse van het 8chijl.sclijeten zijn over"-egaan. ,,2 Wanneer miliciens in" punt 1 bedoeld •I lo,l"k'. vern.old in ai t. 124 der mihtiewet yoor bet blijvend gcdeelte worden aangewezen. belioiulen zij annsprank op bet linn toegekemi voorregt, nuts zij bet door ben getrokken noniruer verwisselen met een nmnmer dat. op groot verlof regt gee ftmaken 55U van dezb bevbegdbeid geen gebrnik, dan zullen zij bij voorkeur tot bet be kleeden der graden van korporaal en ser geant in nanmerking komen. „lk bob de eer UIJEG te verzoeken de chefs dei betrokken korpsen in uw koman lenient aan te schrijveil om te zjjner tijd dienovereenkom stig te liamlelen." 24 j). is door den beer van Kuyk afgevaardigde nit Delft, bij de tweede kainer aanliangig gemaakt een wetsvoorstel tot wiv.i '^e ai^' en der armenwet van 18,i4 en strekkende voornamelijk 0111 de kosten voor geneesknndige verpleging niet op de be sturen verhaalbaar te verklaren. Naar men verneemt zon bet on twerp van wet tot regeling der regterlijke in (eelin - ter lnilii iiing ge eed zijn en daarbij worden voor- gesteld de verplaaiMng der regt'bank vau Goes naar Zecuwsrb-Viaanderen. 1 Maart. Deelden wij in or.s vorig nonimer op goede gronden mede, dat. heden de spoorweg Neuzen—Gent in exploiratie zou worden gebiagt tot het vervoer van goederen vvij zijn tbans genoodzaakt mede te deelen dat daaraan geen gevolg is knnneit gegm eu, worden door omstandigliedeu van gvlieel ondergescbikten aard, en die daarin sebijnen te bestaan dat nog niet gelieel en al ami enkele lbrmaliteiten jc-ens ons rijk is voldaan. Dam- de Ijjn in zijn gelieel ter exploitatie irereeil is, hopon wij dat de gelegcnbeid tot vervoer van goederen. zoowel als van passagiers spue dig zal worden opcngesteld. Na bet zetten van Imvenstaand berigt ver nemen wij dat a. s. dingsdag door den beer liotil lingenieiir van den waters!,-int. in Zeelan I en een lid vau den raad van toezigt op de spoorwegen in ons rijk, eene opneming van den weg zal plants bebben. Van den nitslag daarvan, zal bet voorzeker afhankelijk zijn, ot de spoorweg Nenzen -Gent al dan niet spdedig zal worden in exploitatia gebragt. Met is ons nangenaam tovens te kunnen mededeelendat de beer minister van oorlo°- i ei gunning verleend heeft tot bet begrinden van den zoogennaind bedekien weg, loopende van den straatweg buiten de Axelsche brag, tot ami bet kanaal bij den weg naar bet station- gebouw. y ij dat door den Dezer dagen vernamen wij raad dezer gemeento is besloten aan het. mnziek- gezelscliap „Apollo" albier, eene jitarlijksche toelhge tc yerstrekken van fbO. Vind deze on dcrstenning, hoe geriiig dairook, om bet prijzens waardige beginsel, bij de ingezetenen algemeen bijyjil, het is ons dan ook, oin de/.eU'de redenen, eene behoefte daarvan dankbare melding te maken. Gisteren namiddag is te dezer reede geankerd bet Nederland che barkscbip Suzanna Elisabeth, gezagvoerder D. H. van der Heijden, komende laalst van Ifanjoewangie en betaden voor Middelburg. Wegens bet stormweer was er gcene mogelijk beid om op de reede van Vlissingen of voor Rammekens bet anker te laten vallen ook nu weder was men tot. behoud van scbip en lading genoodzaakt om op onze reede eene veilige le°t plants te zoeken. Het scbip dat bier zoo gernst als in Abrahams schoot ligt, zal op onze reede worden .geligt, en de lading alzoo met ligter- schepen naar Middelburg worden geexpedieerd Neuzen 2 Maart. In den voormidda°- van zondag den 28 jl.had aan den Nieuwen Neuzenpolderv6br de derhnrfing ahveder eene zeer, belangrijke afschnivrng plants zij strekt zich nit van 75 ellen bewestcn peilraai I tot 38 el- len beoosten peilraai V van de hoofdraai AA, en beeft alzoo eene lengte van 313 ellen, de meeste breedte bedraagd 60 ellen, terwijl tussehen de peibaaijen IV en VI, bet buitenbeloop van den zeedijk met bet daaropgelegde r.jjsbeslag met steenbezetting over eene lengte van 103 ellen gelieel is weggevallen. Heden was men bezig met de afschuiving te bekleeden met rijsbeslag en met sleen te bezeUen. Men verneemt dat tengevolge van deze afsch 11 i ving en van die van 31 December en 13 Febru arij jl., spoedig aehter het aangevallen gedeelte zeedijk, een inlangdijk zal worden gelegd, om bij doorbraak van bet bedreigde punt tot biij vende waterkeering te kunnen strekken. Engelsche brik Amphionkapitein Cornel,- komende uit zee en beladen voor Ant werpen is in den afgeloopen nacbt op de reede van Vlissingen van zijne ankers gestagen en bij stormweer door den zeeloods behoudeu in onze haven gebragt. Hulst, I Maart. Gisteren had albier een concert plants in bet Wapen van Zeelandge geven door eenige vreemde heeren too kundige. Het program ma werd met de meeste bijval opgev oeid en beeft zeker de verwachting der bezoekers zeer Overtroffen daar bet uitmnntend spcl, zoowel van violistklarinet en fiuitist bij uitstek scboon was te noemenalsrnede de nelte begeleiding van den beer Stagar op de piano; voornoenide heeren beblien bet ojigeko men publiek een genotvolle avo id versdiaft waarvan wel icder bezoeker overvol voldaan zal geweest zijn. Ossenisse27 Febnmrij. Rij besluit van den raad van heden is de beer K. Xchadde van Doom uit zijne bctrckking van secretaris en ontvanger dezer gemeente, na daarin "-edn- rende een tijdsyeHoop van 21 jaren niet onver- dieustelyk te zijn werkzaam geweest, ontslagen. De aanleidende oorzaak tot dat ontslagzon naar men zegtmoeten gezocht worden in het door eenige ingezetenen aan den raad bij adres uitgedrukt verlangen, om den secretaris te ver- pligten binnen de gemeente te komen wonen. In de Goes-che conrant van 19 Febrnarij lezen wij bet volgende 's Gravenpolder. Als ie's zeldzaams deel ik 11 mededat een ingezeten dezer gemeente, met einde van Jannarij jl. siuds 40 jaren onafgebroken de dirigsdagscbe markt- dag te Goes beeft bezoebt. Slechts 2 malen van die twee dnizend en tachtig weken was hij daarin verbinderd. De bevolking des rijks bereikte den 31 December 1868 het cijfer van 3,628,229 zielen Sedert eenigen tijd trekt in den Holland- sehen polder nabij den spoorweg te Loenen Vreeland eene nieuwe soort van molen, door den uitvinder, den beer J. Bmmsteede, nieuwe windmoteur genoemd, zeer de aandacbt van een ieder en vooral van deskundigen. De toestel als proet op een watermolen toegepast, werkt zonder zeilen en wordt geregeerd door den hef- boom, die al de windburden tegelijk op en uit den wind zetbij staat stil zonder vang en is dus gelieel zonder wrjjving bij die bewerking, terwijl de constrnctie van dien aard is, dat alles veel beter in zijn verband lean blijven dan bij een gewonen molen. Uit alles blijkt, dat deze soort van windmolens zich op den dnur door minder kostliaarheid znllen aanbevelen, en dat vooral bij droogmakerijen het groote voordeel in 't nog zal springen, daar deze molens bij dezellde uitwerking aanmerkeljjker kleiner en lagei kunnen vallen dan degewoonlijk gebezigde. Zooveel is reeds gebleken, dat de in boven- gemelden polder door den uitvinder verVaardigde molen uitmnntend voldoet en de proefnendng als volkomen geslaagd is te bescbouwen. Ten beboeye der in dit jaar te Utrecht te bouden internationale tentoonstelling van voor- werpen voor de Imishouding en het bedrijf van den bandwerksman heeft zich ook in 'Bek-ie gevormd eene commissie, bestaande uit 23 leden en bier te lande verder te Amsterdam Meppel en Culemborg. Als een niettw bewijs van de zeldzame weersgesteldheid geduren le dit saizoen wordt ge- melddat den 6 dezer door den landman A. \an Keulen te Itansdorp (Noordholland is gcvon- den een nest, waarin drie jonge hazen, en wel reeds zoo ont vikkeld, dat 6eu bet op een loopen kou zetten. De leening van bet paleis voor volksvlijt te Amsterdam zal definitief gesloten worden op zauu dag fa Maart, ten zij reeds vroeger de aan vrageu bet beschikbarc overtreffen. Bij de luting voor de nationale militie te Tilburg bevonden zieh dit jaar minder nommers in de bus dan er lotelingen waren, zoodat men nieuwsgierig is welk resultaat dit incident beb ben zal. Volgens berigten van de westknst van Af ika is de Nederlandsclie kruidtoren te Qui- sembo in de Inclit gesprongen. 35 inboorlingen wenlen daarbij gedood. De scbade beloont 100,000 c£. In de heden gehouden zitting van den gemeen- teraad is henoemd tot secretaris en ontvanger van de gemeente Ossenisse, de beer Voetkantoor- klerk ter seerctarie van de gemeente Ilouteuisse. o Men me'dt uit Autwerpen 21 Fehruarij. De polieie beeft bier gisteren een ,Hollaudm ALGEMEEN MEIWStv ADVEHTEATIEBLVIK Zeeuwsch^101 -1 Dil Weckblad wordt clkcn Woenndag morgen ten 8 ore uitpeae- ver bij DHONT COMP. te Nnttrn, Prijs per 3 maan- den 80 cent, franco per poat 95 cent. Men nlioDneert zicli Jjkj bij mile Boekhandelaars, Poatdirceteoren en Brievciibuslmuders. Van SnhaeU tianr Oant 7,03. in,3n. ]2,?5. 5,20. Van Bant naar Sehaete 7 55 11 SO S 00 ens Van Sefzcwle niinr Tjokarm 7 OS/i S *4i. ja ,«c r o,')0. o 05. V,„ W V- 7d 8' Vau Lokeren naar Sehaele 6,30. 9 55. It 50a 445 Van St.y,ca!aa, naar Gent, alle dniem 0,00. 8,15. 10,05*. 1 1,80 2 45 4 35* fi is R IS V„, o, Ntro/aas.Mc dageo 4,40. 7,20. 9,10*. 10,50. 2,30. i 20.' 5'35* 8 15 V rr "llar 'tntioerpen a"" ilngcn 5,55. 8,t0. 9,50*. 1 1.35. 3 25. 5 10 6 15*' 9(15 Jjtticerflen naar St. flico/aat alle dagen: &J00. 7,80. 9,30*. 10 30. 2 00 4 00*' tVo 7 30 Dc trcinen getcrkend njden aUecn de. W oensdag, urea gft»kend met een V?* trTen\anT>c Int klauc. Adrertentien gelicve men aan de Uitgl uiterl'jk Ding9dag avond ten 6 ure |p£| regels 40 cent, voor elken regel 35 cent zegelregt voor elke plaat9ing. meer "DJ

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1