No. 409. Woensdag ST February 1869. 9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. VOOR iUSjis SPOOR W EGDIEI9T. Neuzek, 15 February. Het buitenlandsche nieuws levert niets op wat reden geeft tot nieuwe bezorgdheid voor de toe- konist, docb geeft ook nog weinig hoop op eene rustige beslissing der Griekscbe of Spaansche kwestien. De aanneming van hot protocol der mogend- heden door Griekenland gaat met vele moeije lijkbeden gepaard en is de toestand van den jeugdigen koning George niet benijdenswaardig. Geslingerd tusschen de noodzakelijkbeid om aan bet verlangen der mogendheden te voldoen en de dreigende houding zijner onderdanen, die verlangen dat bij den ongeljjken kamp tegen Turkeije zal wagenis de jeugdige vorst reeds op het punt geweest, zegt men om afstand te doen van den troon en zijn gezag ten offer te brengen aan den vrede. Verlaat de koning der Hellenen zijne staten, dan zal daarvan het ge- volg kunnen wezen of de onmiddelijke uitbars- ting van den Grieksch-Turkschcr. oorlog wan- ueer namelijk de mogendheden onzijdig bljjven of het bezetten van den Piraeus door eene Fransch Engelsche misscbien Fransch-Engelsch Pruissi- sche vloot met het doel den krijg te beletten. De ernstige wil der mogendheden zal onge twijfeld den openbaren oorlog ditmaal vvel voor- komen, doch bij kan de stelselmatige ondermij ning van bet Turksche gezag in Europa niet be letten evenmin als de eindelijke slooping van het Turksche rijk en de daaruit volgende zegen praal der Grieksche heerscbappij over die van den Sultan. Z. M. heeft herbenoemd tot Imrgemeester der gemeente Ossenissede beer F. Neve. INeuzen, 15 February. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 17 zeeschepen, metende 3139 tonnen en 162 binnenschepen, m. 10211 t.; en afgevaren28 zeeschepenm. 6240 t. en 137 binnenschepen, m. 8809 t. Totaal sedert 1 January 1869 zjjn het kanaal opgevaren 17 zeeschepen m. 3139 t. en 162 binnenschepen, m. 10211 t.en afgevaren28 zeeschepen m. 6240 t. en 137 binnenschepenm. 8809 t. In de eerste maand van 1868 zijn het kanaal opgevaren 18 zeeschepen, m. 2916 t. en 91 binnen schepenm. 6218 t.en afgevaren 10 zee scbepenm. 2290 t. en 89 binnenschepen m. 6407 t. Neuzen, 15 February. Bij de heden plants gehad hebbende opening der stembriefjes, ter verkiezing van de vijf nog ontbrekende notabelen bij de hervormde gemeente alhieris gebleken dat waren uitgebragt op: J. Dieleman Wz. 56, J. van Pienbroek 53, C. Leunis Jz. 46, II. Ver- kouteren 42J. Donze Az. 38, G. Dees 38, J. Dregmans 38, J, L. van IJsselsteijn 35, J. Verlinde 33 en J. C. Harte 26 stemmen tot notabelen zijn alzoo gekozen de heeren J. Die leman Wz., J. van Pienbroek, C. Leunis Jz. en H. Verkouteren terwijl J. Dregmans mede als verkozen wordt beschouwd, als zijnde hij de oudste van de drie personen welke ieder 38 stemmen verkregen. Neuzen, 16 February. Hebben er vooral sedert 1855 aan den Nieuwen Neuzenpotder vele en belangrijke vallen en oeverafschuivingen plaats gehad de afschuiving die jl. zaturdag morgen aan dien polder is ontstaan overtreft al de vorige in belangrijkheidzij heeft plaats gehad v66r den zeedijk bij de verkorting, en wel tusschen de peilraaijen X en XV van de hoofdraai AA, zij heeft eene lengte van 240en eene breedte van 100 ellen terwijl zij zich uitstrekt totom trent 8 ellen afstand van den teen van den zee dijk. Na afvlakking voor de bekleeding zal den teen van den zeedijk worden beixikt, men ver- moedt dat de eigenareu van den polder in de noodzakelijkbeid zijn gebragt, om achter het aan gevallen gedeelte zeedijk eene inlaagdijk te leggen. INeuzen, 16 February. De stoomboot varende tusschen Vlissingen, Breskens, Neuzen en Hoedekenskerke is heden hier niet aangeko- mennaar men verneeiut is de boot dezen morgen bij het aankomen te Breskens aan het havenhoofd aldaar op palen gevaren en niette genstaande vele aangevvende pogingen om los te geraken blijven zitten, zoodat de terugreis naar Vlissingen niet is kunnen worden ondernomen. De boot schijnt aanzienlijke scbade aan een der raderkasten te hebben bekomen. Axel, 15 February. Ds. C. W. Schoorel, predikant bij de hervormde gemeente te's Heer Abts- en Sinoutskerkeheelt het beroep naar deze gemeente aangenomen. Axel, 16 February. Uitslag herstemming notabelen. In de bus gevonden 158 billetten. Getal kiezers 300. Gekozen *Levinus de Feij- ter Pz. met 107, Simon van Moeve met 102, *Adriaan Ve'rijzer, met 91, *Pieter Dieleman Wz. met 79 en Leendert van Dixhoorn met 79 st. De met een geteekeude waren ledeu van het vorige kollegie. De heer D. de Preepredikant bij de chnstelijk afgescheideue gemeente te Seiooskei ke Walcheren), heeft voor het op hem uitgebragte beroep naar die gemeeute te Zaamslag bedankt. Hontenisse, 15 February. Bij de her stemming tot voltallig making van het nieuwe collegie van notabelen alhier, tusschen de heeren L. M. 't Gilde en J. M. Adriaausen, verkreeg de eerste 39 en de tweede 22 stemmen. Het collegie zal dus bestaan uit de heeren P. J. Visser, Is. van Dijke, J. W. de Zwart en L. M. 't Gilde. Van de 71 stemgeregtigden waren 61 opgekomen wel een afdoeud blijk van de levendige belaug- stelling der gemeente in den uitslag. llulst, 13 February. Het gewone vasten- avond concert onzer harmoniewas dit jaar bij zonder geanimeerd en bezocht, en onbevoor- oordeeld gesproken 't is ook uitnemend ge slaagd. Koddige voordragten wisselden op aan- gename wijze de ernstige en deftige muziek af, vvier keurige uitvoering bijna het gemis deed ver- geteu aan eukele hoofdinstrumenten, diejammer genoeg, nog steeds onbezet blijven. Maar daar- om ook te meerder eer voor bet numeriek kleine gezelschap, dat met zijti talent-vollen kapel- meester en met zijn onvermoeiden directeur groot is in volharding, blijkbaar vooruit gaat en IIul sters ouden kunstroem moedig bandhaaft. Dit weinige strekke tot nagalm op de herbaalde toejuichingen, welke het gezelschap op dit concert mogt inoogsten. »t. Jan Sateen15 February. Tus schen vrijdag en zaturdag nacht heeft alhier een storm gewoed aan een orkaan gelijk waardoor veel scbade werd toegebragtde wijzers van bet uurwerk der kerk werden afgerukt en weg geslingerd twee nieuw gebouwde huisjes werden in een oogenblik in een puinhoop veranderd, in een van die huisjes waren vijf menschen aau- wezig, doch wisten zich bij tijds te redden een boom werd door den storm ontvvorteld en viel vlak door een sehuurtje. Naar men verneemt is donderdag den 11 dezer aan den zeedijk onder de gemeente Os senisse, het lijk van een onbekend persoon aan- gespoeld, vermoedelijk tijdens de laatste stormen verdror.kenen ter plaatse waar het werd ge vonden ter aarde besteld. Dezer dagen verdween weder een der weinige overblijfselen van vroegeren ridderlijken tijd, die nog op het eiland Zuid-Beveland gevon den werden. In de nabijheid van Ellewoutsdijk zag men de rui'ne van bet oude slot, dat daar reeds in de 13de eeuw stond. Nog|is daarvan eene afbeelding aanwezig (zie Dresselhuis, Wan- delingen door Zuid-Beveland,) zoo als het zich in de 16de eeuw vertoonde. Tot op dien tijd was het een eigendom van verschillende mees- ters en o. a. in het bezit der heeren van Borssele en van den hertog van Bourgondie- Reeds in de 16de eeuw begon het te vervallen en thans is er niets van over dan een muurblok, onbe- teekend op zich zelf, maar welsprekend getuige- nis der vroegere grootheid. De grond, waar het overschot gevonden werd, is uu in andere han- den overgegaan, en de nieuwe eigenaar schijnt alle sporen van het huis te Ellewoutsdijk te widen opruimen. Uit Rilland berigt men, dat G. Vette eerst- daags met zijne kinderen en behuwd-kinderen, ten getale van 22 personen naar Amerika zal vertrekken eene jonge dochter uit Krabbendijke zal zich bij dit gezelschap aansluiten. Om later te volgen schijuen ook reeds meerderen aange- worveu. Dezer dagen is te Delft overleden en met militaire treurmuziek begraven zekere Johanna Krieke weduwe van Nicolaas van den Agtersloot in leven marketentster, en als zoodanig den Rus- sischen veldtogt alsook de veldslagen van Leip zig en Waterloo bijgewoond hebbende. Op de lijkkist lagen de onderscbeidingsteekenen^ harer betrekkingnamelijk liaar veldhoedmadaille en het tonnetje, door haar zoo vele jaren in het veld gebruikt. Bij den lijkstoet merkte men ook de oudstrijders van Waterloo met hunne zilveren kruisen op. Vier weken geleden werd te Zaandam gearresteerd en naar bet huis van arrest te Haar lem overgebragt. een jongelingoud 21 jaren, beschuldigd van omstreeks den 11 November 11., tijdens bij op het registratiekantoor aldaar, bij afwezigheid van den eersten klerk, werkzaam was, van dat kantoor 500 zegels ad 50 cent te hebben ontvreemd. Zaturdag is de jongeling, na herhaald verhoor, door den regter coinmissaris, als aan dat feit onschuldig, op vrije voeten ge- steld, naar men verneemt op grond, dat het is gebleken, dat het ontdekte tekort der zegels aan eene vergissiug was toe te schrijven. Bij een apotheker te Amsterdam kwam dezer dagen een dienstineisje en vroeg om de gedroogde kruiden voor mevrouw K. Lieve meid zoide de apothekerik weet van niets. Ja wel antwoorde het meisjelees maar op dit papiertjede apotheker las gedroogde kruiden van Reuter, en zond het meisje naar een boek- verkooper. Ds. C. C. J. Hiebendaal predikant bij de hervormde gemeente te Otterloo, heeft de beroe- ping naar Driel bij Arnhem, aangenomen. De gemeenteraad te Meppel is niet gestemd voor de emancipatie der vrouwen. Als beginsel is aangenomen dat geene gemeentelijke betrek king door eene vrouvv kan worden waargenomen Uit Bakkeveen wordt gemeld Tot waar schuwend voorbeeld strekke het volgend nood- lottig voorval, dat dezer dagen plaats had. Zeker persoon uit het naburige Ureterp had eene open wonde aan den grooten teendie moeijelijk scheen te genezen. Hij kreeg van een zijner kennissen den raad om er petroleum op te doen, waaraan gevolg werd gegeven. Na korten tijd compressen met petroleum aangewend te hebben waren voeten en beenen vreeselijk gezwollen en openbaarde zich het koud vuiir. Men ont- bood toen den geneesheer, maar in weerwil dat deze allerlei middelen aanwendde, was de man binnen weinig tijds ten gevolge zijner onvoor- zigtigbeid reeds een lijk. De winter van 1846 kenteekende zich ook door voorbeeldelooze zaehtheid zoodat er op den 19 February reeds koeijen in de weide werden gebragt en den 26 daaraanvolgende grasboter op de markt verkocht werd. Een der bladen berigtdat een der rijkste en aanzienlijkste gravinnen te Parijs de he 1ft der som voor hare kleeding bestemd, 7500 fr. bedragendeaan den pastoor der meente der hoofdstad geschouken heeft. armste ge- De Petit Marseillais meldt, dat een jonge ling, die bij de loting voor de militaire dienst een hoog nummer had getrokken, bij zijne tehuis- komst naauwelijks het heugelijk nieuws aan zijne moeder kon mededeelen en reeds drie uren later overleed aan den geweldigen indrukdien zijn geluk op hem gemaakt had. Uit het rapport van den kapt. Shaw, den commandant der pompiers (brandspuitgasten) van Londen, blijkt, dat er in 1868 in die hoofd stad 1668 branden hebben plaats .gehad, waar- van er 235 met geheele verwoesting vergezeld gingen in 1867 had men siechts op 1397 branden te wijzen. Het corps telt 373 pom piers verdeeld in 51 postenhet beschikt over 27 stoom- en 80 handbrandspuiten en 47 particuliere telegrafische lijnen. J!, donderdag zijn de Cortes plegtig geopendvan de tribunes werd bij de opening geroepen „Leve de nat. souvereiniteitEnkele kreteu: „Leve de republiek!" Olozaga antwoordde daarop met den kreet: „leve het koningschap Serrano riep „leve de souvereiniteit der Cortes Serrano heeft de openingsrede gebouden enr na de afgevaardigden te hebben verwelkomd, gezegd, dat het gouvernement siechts den weg heeft gebaand tot de believing van Spanje en de zegepraal der nieuwe ideeen na een onop- houdelijken strijd van 60 jaren. Aan het slot zijner rede zegt de stantsman De val van den wereldlijken troon heeft de goede betrekkingen met de vreemde mogend heden niet verstoord. Intcgendeel, de sympathiSn van sommigen namen zeer toe. Souvereinen die gedraald hadden om het gevallen stelsel te erkennen, erkenden oniniddellijk de volbragte verandering. Ik constateer dat deze zoo radicale revolutie heeft plaats gehad zonder een oogenblik van regeringloosheid. Het gouvernement heeft ongeschonden bewaard en stelt op heden weer eerbiediglijk in handen van de cortes den gehci- ligden schat van het gezag, de vrijheid en de orde dat alles bewijst dat de Voorzienigheid het heilige werk heeft gezegend, dat gelukkig is aangevangen en dat nu de taak der cortes is, om het op dezelfde wijze te eindigen. In een Savooisch dorp heeft zich volgens den Union Savoisienne dezer dagen een vrij zon- derling geval voorgedaan. Men had aan een ver- geetachtigen neef opgedragen om voor de begra- fenis van een oudoom te zorgen. Dieneefkweet zich, naar zijne meeningzeer goed van dien last, en op het vastgestelde uur werd de kist afgehaaldmet gebrnikelijke plegtigheden graf- waarts geleid en ter aarde besteld. Daarop keerde de familie naar het sterfhuis terugen begon dit dadelijk voor zijne nieuwe bestemming in te rigten. Hoe verschrikte zij echter, toen zij op de slaapkamer van den overledene ge- komen, het lijk nog op het bed vond Bij nader onderzoek bleek hetdat de verstrooide neef vergeten had oom in de kist te leggen. Te Rome, eene plaats in den staat New- York is onlangs een moordenaar opgehangen Bij die gelegenheid is de proef genonien me algemeen miiwsiv advertentieblad 1 V. Zeeuwscb-Vlaanderen. Dit Weckblad wordtelken Woensdag morgen t«n 8 are aitgege- vec bij DHONT COMP. te Neuzen. Prijs per 3 maan- JijfJ den 80 centfranco per post 95 cent. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireeteuren en Brievenbusbouders. Van Selzaete naar Gent 7,05. 10,30. 12,25. 5,20. Van Gent naar Selzaete 7,55. 11,30. 3,00. G,05. Van Selzaete naar Lokeren 7,05<z. 8,34. 3,42. 6,38. Van Lokeren naar Selzaete 6,30. 9,55. 11,50a. 4,45. Van St. Nicolaas naar Gent, alle dngen: 6,00. 8,15. 10,05*. 11,30. 2,45. 4,35*. 6,45. 8,15. Van Gent naar St. Nicolaaz, alle dagen 4,40. 7,20. 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5,35*. 8,15. Van St. Nicnlaas naar Anltcerpenalle dagen: 5,55. 8,10. 9,50*. 11,35. 3,25. 5,10. 6,15*. 9,05. VaD Antwerpen naar St. Nicolaas alle dagen5,00. 7,30. 9,30*. 10,30. 2,00. 4,00*. 5,00. 7,30. De treinen geteekend (a) rijden alleen de3 Woensdags. Be uren geteekend met een zijn treinen van de le en 2e klasse. Advertentien gelieve men aan 3V te^euden, uiterlijk Dingsdag avond ten 6 van 1 tot 4 regels is 40 cent, voor elken regel meer 10 cent, behatve 35 cent zegelregt voor elke plaatsing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1