No. 408. 4 1 Woensdag 10 Februarij 1869. 9de Jaaig. M::-' u,td:rkende z Hit!":grmes (2: k°''rei) ,au du b»d« Binnenlandsche berigten. rr de:vo:;rc l:«ser::^K 8tr,ekdken zi lngezonden Stukken. L "Jg* S? xZZZ SsSSTLT Handelsberigten. H *r r VOOR SI'OOKWEGDIEiST. Neuzen, 8 Februarij 1869. Zoowel op bet tleswegc door den gemccnte- raadals op bet door vele ingezetencn dczer gemcente ingediend verzoekschrift, oindetegen- woordige getalsterkte van het garnizoen alhier met 1 Mei a. s. te behouden is dezer dagen van den beer Minister van Oorlog eene afwij zende besohikking ontvangen zoodat met ge meld tijdstip de staf en 2 kompngnien van hier naar Vlissingen znllen vertrekken en alsdan bet garnizoen alliier slecbts zal bestaan nit 2 kompagnien infanterie. Heeft de beschikking van den heer Minister van Oorlog onzc vcrwachting zeer te leur ge steld, wij vleijer. ons nog met de hoop dat ecu adres nan Z. M. onzen geeerbiedigden koning gcrigt, nict vruehtcloos wezen zon. Bij ons staat de mcening vast dat onzen ko ning niet wil dat onzc gemeente worde afgeta keldmanr wel dat zij in bloei en welvaart tocnemen zal. Dc belangstellende woorden die Z. M. sprak, toen 11 ij op 26 Mei 1862 zich in dezc gemeente bevond, strekken ons daartoe ten waarborg, en wij meenen or goen misbruik van te mnken wanneer wij die woorden als ons plecbtanker beschouwen, wij meenen de verzekering te heb- iben dat bet lot van onze gemeente Z. M. zeer ter harte gaaten dat Z. M. steeds bereid zal bevonden worden mede te werken tot alles, wat strekken kau tot bevordering van bare wel vaart <en voorspoed. J Door den minister van oorlog is een re«-!e ment vastgesteld op de verstrekking en°de vcrantwoording van munition aan en door tie korpsen van bet leger en de dienstdoende scbuttenjen. Het garnizoen van Middelburg zal in den regel zip mnnitie ontvangen nit het artillerie ma^a- zi'n te Vlissingen en do garnizoenen van Neuzen en Vlissingen uit de artillerie magazijnen aldaar De dienstdoende schntterijen te'Gocs, Mid del burg en Vlissingen znllen in den regel Imnne mnnitie ontvangen uit het artillerie magazijnen te Vlissingen. J A'euzen5 Februarij. Gistereu is do stoornboot de Wester Schelde op bare reis van hier naar Hoedekcnskerke voor den Eendrn-t polder op de plant omhoog gevaren, en bij hot afgaande wiiter, aldaar tot gisteren avond bfijven zitten 7.001 at zij eerst 's avonds orasf reeks 7 uren van bier naar Vlissingen is kunnen ver trekken, zmder Hoedckeuskerke te hebben aan- gedaan. f-euzen, 9 Februarij. De werkznam- heden aan den spoorweg worden sedert eeni<-e dagen met verdubbeldc kracht voortgezet drie locomotieven snorren gedurig been en wedertot het aanhrcngen van zand, de bann en de gebon- wen znllen weldra afgewerkt. zijn de bostuurs raad der maatsrhappij wordt donderdag hier verwacht tot bet bouden van eene iuspectie over de lij'imen verneemt dat de opening van den wcg den 1 Maart zal plants hebben. IVeuzen, 9 Februarij. Het doet ons ge- noegen te kunnen mededeelen, dat alliier eene jcreeniging is opgerigt ten doel hebbende de zangkunst onder Neuzens jongelingsehan te be vorderen, onder leiding van den heer G. Mulder tot motto hebbende „Polyhymnia", waarvan de eerste vergadering is gehouden den 3 Febr. 11. Meermalen toch werd ook bier behoefte gevoeld aan zulk eene vereeniging, waarvan de strek king pets anders kan zijn, dan veredeling en beschavmg van den mensch wij hopen dat de pogingen van de oprigters der bovengenoemde veieenigmg volkomen mogen slagen en zij van alle zijden ondersteuning znllen ondervikden opoat Neuzen dat zich steeds in toenemende bescbaving beroemen mag, in die edele knnst met andere plaatsen moge wedijveren. - Wij herinnereu de stembevoegde leden der liervormde gemeente van Neuzen, dat de ber- stemnnng ter verkiezing van de vijf nog ontbre- kende notabelen zal plants hebben op aanstaanden zaturdag tusscben 12 en 7 ure. a/smede dat tot en met dien dag de stembriefjes te verkrijo-en dfsmldt 'kV0O°den A" Walraven on J. me^daf' Fe,brnIari|- Uit goede bron verneemt men dat aan de kerkeraad der ned. herv. ge- meenfe a bier de noodige dispensatie is verleend TTpp^ frr Vf!V <ls- C- W. Schoorelte s lleei Abts Sinontskerke tot predikaut bij de i iv. gemeente alliier. En dat in de heden avond 1 ,",de" kerkeraads vergadering tot bet beroe pen zal worden overge^aan Etir ----^■S.d^tonde: rr'„.u, it February. In den morgen van 11. vrydag ontdekfe men alhier een begin van brand, in een huis in de Bierkaaistraat, o. a. bewoond door J. de Kok, welke met zijne vrouw alwezig was. Door spoedige hulp vkn eenige oni-en mogt men met eenige emmers water verdere onneilen voorkoinen. De brand was outstaan, doordien men eenige uitgedooft.e kolen in een kindertrommellje had weggezet, welke weder vvareu aangegaande sckade is zeer gering. Hontenisse, 5 Februarij. Tot leden van bet collcgie van notabelen bij de nedcr heereu J fTt ^mepent« gekozen de neeieu j. w. de Zwart, P. J. Visser en P v»n Dyke, voor het vierde lid moet eene herstem- ming plants hebben tusscben de beeren J M j Adriaansen en L. M. 't Glide, H. M. de koningin heeft, als bescherm- vroiuv der koumklijke kantwerkscbool te Sluis, -chon'ken"6 Va" 150 aa" die inrigting ge- - In de laafst vorige week stond voor het proMiiciaal geregtshof te Middelburg teregt Jacob \ingerhoed, oud 41jaren, landbouwor, wonende te. Zienkzee, bescbuldigd van raoedwillige brand stichting waardoor te voorzien was dat men schenlevens in gevaar konden gebragt worden. Een en twintig getuigen zijn in deze zaak ^ehoord. Het 0. M. eischte de schuldig verkla- ring en veroordeeling tot de doodstraf. De advocaat mr. W. C. Borsius, concludeerde daaren- «6?» eene sierlijke pleitretle tot vrijspraak. i e eelj jl. zaturdag uitspraak gedaan en den neschiildigde vrjjgesproken. Ue invrijbeidstelling van den beschuldigde is daarop oumiddelijk gevol^d. I e Amsterdam wordt eene melkinrigtin0, geopend waar znivere onvervalsckte koemelk^ tegen 8 cent per ned. kan te koop wordt ge- 7~ Pe .0U(,e en hier fe lande alom bekende hofmechanieiis D. L. Bamberg, is te Amsterdam in oojangen onderdom overleden. Reeds op zijn j tiende levensjaar was bij de goocbelaars wereld ingetreden. - Men meld uit Amersfoort, 1 Februarij Onitrent den nitslag van de audientie den ^1 January li. door eene commissie uit den ge.neenteraad gehad bij den minister van oorlog kan „og worden berigt, dat de minister gezind ilyft tot eene garnizoens-vermeerdering bestaande nit twee escadrons kavallerie en een ot twee bataillons infanterie, waarvoor moeten worden opgerigt: 1. eene kazerne op den vier- kanten en eene op den in aaubouw zijnden stal waarvan de kosten geraaind zijn op 90 000 - 2 een stal voor kavallerie en eene kazerne voor liameiyk voor infanterie, te zamen f 240000- t ef%mf""erii enapotheek in bet arsenaai zso,( 100zoodat bet tofaal cijfer /355 000 zou bedrageu. Wanneer nu de gemeente C de belft in de kosten wilde deelen, dan was de minister bereid bij de volgende begrooting de voordragt tot garmzoens vermeerdering, als door hem was opgegeven in te leveren. o te Kampen is van den heer minister van oorlog eene missive betreffendo de voorgenomene kazerne a'duar, ontvangen \vaaruit biykt dat de gemeente Kampen wordt u.tgenoodigd 4o,000 by te dragon tot vergroo- ting van die kazerne. v7n miraSgd8? 01 gefUngeerd- ee0 d getuigeui. «le ho J Hiebemlaal, predikant bij e hervormde gemeente te Otlerloo, heeft voo'r beroepmg naar St. Philipsland bedankt. Ue van bmnen ligt groene enveloppen die n alle winkels van schrijfbehoeften verkoeht worden, zyn gekleurd door middel vrn arseni-- znur kojieroxyde elk exemplaar bevat ongeveer Als voorzorgsmaatregel zon de fabricatie en lom^n'vprhlV"6' ko')erai'8enik gekleurdc envo- j lopjicn verbodon moeten worden. J 7 .prr rPh7bh eeDe-laak late" ™elg-a11" burgerlijken stand van neuzen Villi 31 Ja,n. tot 7 Febe. Amsterdam 8 February, fl'erk Sehuld 2j pCt --3 PCt. 6d- - 4 p0u 88, Rotterdam, 8 Februarij. ALGEMEEN NIEliWS Zeeuwscb Dit Weekblad wordtelken Woensdag raorgen ten 8 ure aitgege- Tec bij DHONT COMP. te Neuzen. Prijs per 3 raaan- de« 80 cent, franco per post 95 cent. Men abonneert zich bij alio Boekhandelaars, Postdirectearen en Brievenbusliouders. Van Selcaete naar Gent 7.05. 10,30. 12 nr. s on v.„ n Van Selzaete ua.r Lokeren 7,05*. g 34 v,f n"ar Sthr"i* 7-55. 11,30. 3,00. 6.05. Van St. Nicolaa, »„r Gent, klle dau'en 6 00 8 15 1 T" Se'za'" B'30- 9.55" 11,50a, 4.45. Van GentnwuSL d.~n 4 40 7 00 0 m.' 1'n an 4'35*' M5' 8-15- Van St. Nicnlaas naar Antwerp™aMe .lasjen - 5 55 s'ln' V-nl l i a 4,2°' 5'35*" 8,15" Van Antwerp™ naar St. Nicolaae alle dagen 5 00 7 30 !)<n» ,n.'!n 03,25- 5',()- B'15*" 9'05- Da treinen geteekend (a) rijden alleen des Woensdags n' u a'0'30' 2'"°- 4'00*- 5'00" 7.8()- uren geteekend met een zijn treinen van de 1 e en 2e klasse. Advertentieu erelieve men nan de Hit; uiterlijk Dingsdag avond ten fl nre regels is 40 cent, voor elken regel meer 35 cent zegelregt voor elke plaatsin?. jEft« f^Vh^de*, */to« 4 tnt, behalve Be woe "n f|^rU,,rij,' Sa' Gent 'ier',e fee.t. die doo, L l ;an ,den 0n?e'ul(kl> te Selzaete. een val vaa den locomotief op de liin Gent— Nm». gezelschap "e orneme"'1'opge^t'I tte" schadeloos te stellen. geledene afdeeling door het 'faofare gezels'chap ran Seizaete" k^unen '11 declamatoae roordrng.en op voor, door de mee,'t uitaUkende leden van de feestvierende rederijkers. Het kan nJoE bedoeling liggen. st.l te etaan bij ieder afzonderlijk nummVra" hat programme maar wel i, het ons al, onpartiidiJ versla^ gerers "rgund te zeggen dat zouder uitzondering, zij .lie roor het publ.ek optradeu, op de hun en waarliik niet II. biizonder ""'if toeiuichkonden aanspraak maken en levels ti&k "wag0 b^rekmid b#«S ti voor \Zl Miet minder geooegen deden de komische roordragten ran den heer Acke n.t Selzaete. bij aommige scenes door een zijn.r l n hrefetralennt,tT,hnteTJ b,\estaan- ^oals bij bi vroHjkh d te ,L J om hunoe toeboordera to roiyKpeid te stemmen, wier gebaren zoo voluiaakt in n.... stemming zijn met de koddige acenes die ,H ten I worden zelden aangetroffen. J te° beste Zevea- Alzoo heeft de gnnstige afloop ran dit feest dna tenrolletnt Tegenwerking ran aommigen die door dweepzncht gedreren lefilt begrypen dat de geeat des tijds niet meer daar heen om leder middel tot bescharing te onderdrukken t "■ets baton. Met het edele doel roor «Len heeft ook hem zal het met onverschijlig zija geweeat dat de e'en VlU. '8e ,Ir.aa.r K«»oelvolle en Diet aangekondigde roordragt ran d.e ,n den tegeowoordigen tijd niet meer houdbaar is g fiaarne roepen wij hem toe. en met ons alien wier hart on regte plants zit en de ooren niet moedwillig sluiten roor alles wat goed en edel is. of zich door partijhaat kten leiden Larozwaarde1 Februarij. S 161(1. Mijnheer de Redacteor! In uw geeerd weekblad van 27 January jl. lees ik een arfiM gedateerd uit Kloosterzande. Het is in hooge mate beleedi.eud voor my en kwetst gevoelig mijne eer. Hoezeer door initialen aangedu.d ,s de persoon, die daarin bedoeld wordt, voor icier duidelyk te erkenuen Ware ik een ambteloos persoon. ik zou my met verwaard.gen, op zulke vuige !aal te aatwoordeo. Maar als ouderwyzer mag ik met stilzwijgeud zulk een smaad gedoo- geu vooral omdat die verguizmg voorkomt in eeu blad, dat door honderde fatsoenl.jke heden en vele talentvolle mauoen oelezen wordt, die my keunen, en die, naar aauleiding van dat geschrijf my wel voor een eeriooze zouden moeten houden Het voorstel tot sehorsing is van de schoolcommissie uitve- gaan, (zoo luidt het, in dat document van edel karakter, I 1 maar de redenen daartoe moeten al zeer nietig zijn, wij 1 de aoomeme mzender die met eeos vermeldt ook wacht hij zieh wel te zeggen, dat onder de ovengeus geachte leden der sehool- commissie, een persoonlyk vijand van den ondergcttekende is een vyand, d.e smds jaren alies in het werk stelde, om mij'teu val te brengen. en thans weder ijverig in de weer is. Die" maakt noemen' ae anonieme zijnen naain bekend Vindt de E. A gemeenteraad goed een ooderwijzer te sehor- eu, dan ,S het toch wel voldoende, zij het ook in de schenJe terrnen daaromtrent den betrokkea onderwijzer aansehrijving te doea; deze heeft zich dan te verantwoorden maar nooit .si ik gelooven, dat een achtbaar bestuur zulk eene hatelijke publiee- Voor ieder eerlijk man iahetderhalveallerdnidefijkst.dat hand"'!, r8h 1^ ra° S°°rtgelijke deMberaliu d»«r eena vijandiae hand is geschiedt,- en met welk doel? Ran dit doel een ander zyn, dan om myne eer te bezwalken, en mij aid een phgtvergetend onderwyzer bij alle eerlijke personeu te doeu doorgaac En de gevolgen Zal dit strekken om raijo.-n 'tT medehdper achting voor zijnen patroon lu te boo- zuneu?... Maar ik hoop, dat deze zal onderviuden dat ik geeuszms zulk een metswaardigen ben. Heeft emit de heer Verhappeu, die gednrende de vier laalste jaren als hulpouder- vaaehtZaweitadelijk'Mla die Zaal? ruthlbaar werdt, (doordien UEels, geacht blad van Neuzan ook alhier veel gelezen wordt) zal Do h m'JU n J nm'JDe 1'',Jl liu.?en veil Joor lijdeo g^ueg! Alle achtenswaardige persoaeu Jezer gemeente noemen die hamlelwyze eene laagheidik hoop, dat ieder wel- deokeode er zou zal over o^rdetlen. LE BERRUU1KR. Hontenisse, 2 February. twin,— Catharina du Bois alhier. haar vijf en twintig jar.g jubile als meesteresse der zondagschool. (De zonda snuifdoos"" (Jok t°fgene=enbe'd e" Hoogaehting eeue z.lveren snuiraoos. Uok de eervva.irde heeren Keesteliikpn hrrtu„ u een kort bezoek en wenschten haar geluk, bij welke geh genhehl de wel eerw. heer pastoor haar, als Lewijs zijner hoo.e e denheid over de door haar in de .(.ndagsehool hewezene diensteu aanboodS ek met ^i'asselijke inseriptie ten gesehenke De gezamenlijke leermeesteresaen bleven ten huize der oudera van de feestvierende den geheelen avond ge^lI g eu vrolhk byeen, en warden gul en gaslvrij onthaald. 8 J Juist om de omstaadigheid. dat zoo weinig meisjes een zoo l'.' ep,rake Is' h.ebbe.a '"J gemeend van deze gebeurtenis on lofwaardige wyze in dit veelgelezee weekblad te mogen gewagem OVERLUDEN. Den 1 Febr- Elisabeth Pladdet 2 j d v Wiilem en Maria Hamelink. J'' fT17'in 30 -a,5() l<,ger trsaS Tan t">"d. beste f U 70 f 10 20, mindere f 8,50 a f y,50. Roege 40 a 5 lager. Zeeuwsehe en Vlaamsche f 8 a f 8,30, Overmaassche f7,70 f 6 60 f r~ i. Zeeuwtcha winter f 6 a f 6.80, zomer a,1 Haver 10 a 20 cent laser ko-ie f a I 5.30, lange t 2.70 a f 4 30. P..idebXe'ii io a 20

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1