No. 406. Woensdag 27 Januarij 1869. 9de Jaarg. it liinnenlandsche beri^ten. Buitcnlandsche hermten. VOOE §POOKWEGDIElST. o Z. M. heeft aan C. L. van Laere onder- pastoor te (Betgig./, verleomt de zilveren medaille en een loffelijk getuigschrift, wegens het betoon van mood en /.ell'opoffering; bij den brand te C'linge (Zeelandj, op 6 .September 1868. By de tweede kamer der staten generaal is ingekotnen een wets untwerp, tor nilrekking der wetten van 29 Florgal jaar X en 7 Veal use jaar XII, hburiunde voorselniften nopeus bet ver voer van vrachten op de landvvegen, in verlmnd met de lireedte van de velliugeu der wielen van voertuigen. Blijkena de niemorie van toelichtingtot dat ontwerp bebooreude, is de minister van binnen landsche zakeu tot liet besluit gekomen dat bet vervoer op de wegeu in bebeer en onderbond bij het rijk, behoort te wovdeu vriigelaten lie- halve in geval van dooiweder en dat voor de overige wegen de mogelijkbeid tot het invoeren van beperkeiule liepalingenr behoudejia de noo dige voorzorgen tegeu mis-bruik, niet mag wor den afgesuedeu. Bijna overal in onn land worden adressen geleekend aan de tweede kamer der staten gene inai, urn aan te driugen op de alschafting van de zegclbelasting„De lieweging (zegt heili i. Dagblad) is zoo algemeen, dat bet oiibegrijpelijk •/.ou wezen, als de meerderheid niet in overeen stemming met de openbare meening besliste." TNnuseen. 26 Januarij. Naar wij vernenien heeft het eollegie van dagelijkseli hestituralbier, dat jl. donderdag bij den beer minister van oorlog ten gehoure is ontvangen in de lieden geboodeii vergadering van den gemeente aad verslag van bare zending gedaan en zijn wij daaromtrent wel ingelicbt dan schijnt, alle hoop op het belioud win de tegenwoordige getal- sterkte van het garni zoen alhier, nog niet ver loren. Hook 22 January. Heden was het voor den hoofdonderwijzer den Jieer A. Waeij.haert een heugelijke dag, hij mogt daarop gedaehtenis vieren van 25 jaren in zjjne gewigtige belrek king als onderwijzer te zijn werkzaam gevveest. Had hij, om, voor hem geldige redeiien, daar van geeneilei melding gemaakt, zoo werd bet aan de velo belangstelleuden nog tijdig genoeg bekend, 0111 den nederige en brave man huiine deelneming en acliting te kuunen betnigen, wat dan 00k op de ondnbbelziuuigste wijze plaats greep. De eerste verrassing hem berei I was, dat de burgers des middags ten 12 ure, de vlaggen uit limine woningen staken en hem alzoo te kebnen gaven, dat zij in zjjne vreugde deelden. Dade lijk daarna werd hem kennis gegeven dat hij dien avond niet als naar gewoonte onderwijs zou geventnaar toch bet schoollokaal zou willen toegankelijk stellen, voor alien, die hem zouden hegeeren geluk te weuschen. Ten 5 men ver zamelden zich aldaar, de leden van het zang^e zelschap cn van de hier bestaande joagelings vereeniging ouder leiding van den beer Wairaven, vvaarhij even daarna de leden van den kerke raad en de kerkvoogden met den predikant zieli voegden, benevens vele belangstelleuden. Toen alles tot 's mans ontvangst was geregeld, werd hij van zijne woning afgehaald en in de school gekomen begroet met Int opzingen vap gez. 19 vers 4,8, vvaarua hem veiy.oelit word plaats te nemen op den sinaakvollen stoeldie hem door vele ond leerlingen en vrienden werd aan gehoden. Dadelijk mi het cindigen van bet ge zang, spvak den predikant hem heilweuschen le toe, uit naani van kerkeraad en kerkvoogden en tigering, tot vrelk buitste hij was uitgenoo digd geworden, hij eindigde zijnen Avenseh met gebeden voor belioud en wclzijtt van den jttbe laris. Die toespraak werd afgewisseld door 't ge/.ang van de bovengenoemde gezelscbappen en hesloten met Fs. 134 vers 3. De onderwijzer zeidde hartelijk dankvoor wat hem werd aangedaan maar was te diep getroffenom daarin te kannen voortgaan. Nog vele stukken werden vervolgens door het zanggezelschap uit- gevoerd en vele bewij/.en van liulde aan den onderwijzer gebragt. Zoo werd bij begroet door den beer Wairaven met een gedicht, zoo werd hem van wege het zanggezelschap en de Jon- gelings vereeniging een fraai album gegeven, en door een nieLje van 12 jaren een heilgroet in versmaat opgedragen. Meer bewijzen van boog acliting zouden hem zeker 00k van andere zijden zijn ie benrt gevallen, ware bet vroeger bekend 1 geweest. Onder meerdere geschenken en blijken van toegenegenheid hem gegeven, behoort 00k een geschenk van kerkeraad en kerkvoogden te worden vermeld. In de namiddagschool onthaalde de onderwij zer alle zijne leerlingen, en des avonds in de school, de leden v.an bet zanggezelschap en van de Jongelings vereeniging, tervvijl naar zijne be geertc, alien die hem eere betoondenzich in zijne woning vereenigden en oji guile wijze door hem werden ontvangen. iMoge bij nog lang werkzaam zijn in zijnen van alien, tot nit toe hem zoo wel verdiend be toond, 0111 zijn minzaaiu karakter, voortdurenden ijver en navolgingswaardig voorbeeld Opinerkenswaardig is het dat onder de 13 jongel ngen welke alhier in deze inaand voor de nationale rnilitie zijn ingescbreveu, 7 eeuige zonen worden geteld. van (ient, 26 Januarij. De workmandie in 't begin van December 11. zoo jammerlijk verminkt is geworden, doordien 1 de locomotief, die hem naar huis voerde, legen een wagen stootie, zoodat hij uit den wagen viel en overreden werdis zoo we vernenien in zoover berstelddat hij kan loopen. Een ieder hegrijpt dat deze ongelukkige, door ge m i s van regterarm en been, geenszins meer in staat wezen zal zijn brood te verdienen bet is wel te denken dat de directie van den spoorweg GentNettzentot uu toe zoo goed voor hem gezorgdhem wei aan eenig betrekkrneje y,al helpei: maar des al niet te min bljjft hij diep te bekiagen. Om dien ongelukkige zoo veel mogelijk nog te geinoet te komen en voort te helpen is de rederijkerskamer „o e f e n i 11 g k w e e k t ken nis" alhier van plan om met medewerking van bet faul'aren ninziek van Selzaete oj> dingsdag 2 Februarjj a. s., eene soire6 nmsicale en d6cla matoire te geven, zoo als den 28 February a. s. te Selzaete zal plaats hebben met medewerking dier kamer; er wordt met eene inteekeninglijst rondgegaan en wij knnnen niet nalaten een ieder inwoner van Sas van Gent, Westdorpe, Philip pine, Selzaete en meer nahurige plaatsen bet ongelnkkig en diep beklagenswaardige lot van dien man op het hart te drukken. Dat niemand acbter bljjve in dit liefdadig werk dat een ieder zijn penningske ofFere voor hem die buiten zijne scbuld zoo ellendig ge worden is. Om een ieder in staat te stellen tot dit barm- hartig doel mede te werken is do toegang voor een beer op slechts 50 en voor eeue dame op 25 cents hepaald. Naar wij met zekerheid vernenien zijn er dezer dagen drie procesverbalen opgemaakt tegen een nabnrig Belgisch geneesheer, wegens on vettige nitoefeniug der geneeskunst op Ne I derlandsch territoir. lontet'fisse, 23 Januarij. Ter gele- genbeid van den verjaardag van den beer bur- gemeester werd bedeu na den afloop der raads- vergadering, aan zijn boog wel geb. door de harmonie St. Cecilia, voor bet gemeentebuis eene aubade gebragt. Uit vele huizen wapperde de Nederlandsche driekleur, tervvijl onderscheidene ingezetenen hunne gelukwenschen zijn hoog wel geb. kwamen aanbieden. Hontenisse 23 January. De gemeen teraad beelt heden tot bulpondenv ijzer in de openbare lagere school te Lamswaarde benoemd de heer Job van Bekkumhulpondervvijzer aan de R. K. armenschool te Amersfoort. Met hem waren op de voordragt geplaatst C. M. Cruijsbergs en P. Verb agebulponderwijzers te Hoofdplaat en te Goes. llet getal sollicitanten naar deze betrekking bedroeg t i e n waarvan twee uit Zeeland en ter uitzondering van Noord Braband en Limburg, 6en uit ieder der overige provincien. Kloosterzande 23 Januarij. In de vorige raadsvergadering alhier bleek uit voorge- lezene stukken en gedane mededeelingen dat plaatselijke schooleomuiissie der gemeente 1 UV7-' o Hontenisse aan het gemeentebestuur, 0111 daarbij opgegevene redeu had voorgesteld, om den on dervvijzer Le B.te L. voor eene niaand in zijne betrekking, met inhouding zijner jaar- wedde te schorsen en dat op gezegd voorstel den heer distriei-scboQlnny.ifvnot wue .mv.....—1 I11 eene op heden gebouden openbare verga dering van den raad werd op de deswegens door den beer D. gestelde vraag door bet ge- meeutebestnur geantwoordt, dat de beer school- opziener met opgaaf van reden tegen die scbor sing heeft geadviseerd, dat ecliter de motleven van dat ad vies burgemeester er» wetbouders niet zouden weerhonden hebben 0111 tot de voo'rge stelde schorsing te besluiten dat ecbter in die school eerstdaags een nieuwe bulponderwijzer zullende optredeueene schorsing van Le B. zeer waarsehijnlijk boogst nadeelig oj» bet on derwijs zoude werken en dat alleen om deze redenvoor dituiaal nog niet tot de schorsing was besloten. Naar men verneeint zijn gemeente- en pol- derbesturen in de gemeente Graauw voornemons eerlang aan de provincie een renteloos voorscbot te verzoeken tot bestfjjding der kostert van he- grinding van bet einde weg, loopende van de tbans begrinde lange Nieuwstraat of Kruispol derschestraat naar den grind weg van de Paal op Hulst. Deze begrinding zou eene voorname verbinding daarstellenwaarom eene spoedige verwezenlijking van dat planallerweusche- lijkst is. Het Sluiseh Weekblad zegt met zekerheid te knnnen berigten dat het Nederlandsche gon- vernement besloten heeft, in overeenstemming met de Belgiscbe regcring, 0111 eene telegraaflijn aan te leggeu van Sluis naar Brugge en wel langs een der dijken van bet kanaal, dat beide plaatseu verbindt. De heer C. C. J. Hiebendanlpredikant bij de hervornide gemeente te Otterloo is be- roepen te Driel bij Anthem. Een bierbrouwer te Essen liet dezer dagen een kelder uitgraven. Daar het werkvolk in het begin slechts zeer langzaam vorderde en weinig lust scheen te hebben in den arbeid venvonderde men zich dat het werk op bet laatst zoo vlot van de hand ging. En wat was nit de reden van dien plotseling^n ijver der gra vers Ouze bierbrouwer bad tijdeus de werk lieden afwezig wareu, 3 voet diep in den grond gestopt en daarna met kiezelsteen overdekt, een onden potvvaarin hij gelegd bad een struck perkament, waarop in oud schrift het volgenrle versje stond „Hierunder ligt viel Geld begrawe „Uud wet- et fint, der soli es liawe „Gedeuke den At rmen ALGEU AIEI WS-n A0VERTENT3EBLAD Zeeuwsch-Vlaanderen. I>it Wedtbud wordt elken Woensdag morgen ten 8 are uiigeL'e- vee bij DHONT COM P. te Neuzen. Prijs j»er 3 maanl dsn 80 cent, frmnco per post 95 cent. Men abooneert rich bij alle Boekhandelanrs, Postdireeteuren en Brievtnbuslionders. Van Setznete naar Gent 7,05. 1(1,3". 12,25. 5,20. V,n Gent naar Settaele 7,55. 11 30. 3 00 6 05 SeUa."' Mi",r Mer'» 7."5a- 8,34. 3,42. 6,38. Van Lokeren naar Selzaete 6,30. 9,55. 11 50, 4 45 Van iyt. Nico/aas near Gent, alle doaen. 6,00. 8,15. 10,05*. 1 1,30. 2,45. 4.35*. 6 45. 8 15 Van Gert naar S'. Nico/uat, alle dagen 4,40. 7,20 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. sVs*. 8 15 Van St. Nico/aos nnar Antwerp™ alia Japan 5,55. 8,10. 9,50*. 11,35. 3,25. 5 10 6 15* 905 Van Antverpen naar St. Nicotaas alia dagen 5,00. 7,30. 9,30*. 10 30. 2 00 4 00* l'oo 7 30 tmn'" 8e1i.kend {u) ,ijdrn aHeen de* U oensdaga. De uren geleekend met ten 'zijn tre'inev rand. ie en it k/hese. nilliige A-Varklifio^f om Ulijvotk (iooicn in (U AdverteDtieD gelieie meu aan de Uitgeier9 ,in (4 iarida* (J uiterlijk Din^adag aaond ten 6 ure; de prijs 4 regels is 40 cent, roor elken regel meer 10 eenti befllttta 35 cent legelregt voor elke plaatsing. Men meldt uit Brussel, 22 Jan. Ofichoon voorhereid op den slag, die vorsteuhuis en volk in Belgie oDverraijdelijk inpesC treffen. werd loch ecu algemeene weeklagt gehoord,'toen do tijdinu van deu dood van den jeugdigen kroonprins zich hed< a moreen vroeg door de hoofdatad verapreidde. lie klokken iu de slad CD overal in den ointrek verkondurden den volke het trcffuide verlies, dat de koninkiijke familie had geleden. Heeda ten elf ure nsts een grool aantal magnzijuen gesloten en met rouwfloeri omhangen,' alle achepen haddeu de vlaz halve,- atok geheschen en de avond-vermakelijkheden in schouwbnrg en eoucertzaal zijn voor een onbepaalden tijd gestaakt. De akte van overlijden van den kroouprina zal heden ten vijf ure door deu heer Iterry, burgemeester van Laeken, in het paleia worden opgemaakt, in tegen woordigl,e,d van de preai- denten der wetgevende kamera de leden van den miuiaterraad de ministers van staat, de presidenten en dfe preettreurs genelaai van - de hoven van cassatie en appel, den gouverneur van Bra bant en van verscheideue andere burgcrlijke eu mditaire aulo- riteiten en grootwaardigheids-bekleeders van het hof. De geineenteraad zal heden avond ten 8 ure in buitengewone zitting bijeenkomeo om een ODtwerp-adres van rouwbeklag aau den kouing en de konicklyke familie te redigeren en aan te nemen. lieden morgen is door alle vertegenwoordigers van de liuiteo- laudsche mogendheden naar hunne respective) hoven de dood vaD den Belgischen kroonprins geseiud. Aan de inwoners van Brussel en Laeken zijn door het gemeeutebestuur proclamatien gerigt, waarin zij met den dood van deu verinoed. Iijken troon ipvolger worden bekend gemaakt. In de heden gehou len zitting der kirner van a'g -vaardigdeu werden door deu minister van finantien eenige korte maar bftt.disw- lijk daarop nam de voorzittir het woord op en vertolktn de gevoelens van deelneming der karner, die h«den meer dan ooit <le behoefte gevoelt om den band uaauwer toe te halen, waurdoor de uatie aan liaar dynaatie is verbondeu. De voor/.itter stelde daarop een staking der werkzaamheiV voor tot 11a de betfrafeois. Op voorstel van den heer de Brouckere is een commissie van 1^ leden benoemd, aan welke drputalie elke ufirevaardiijde zich kan aacsluiten, om aan deu koning de betuigingen van rouw beklag van de zijde der volksvertegenwoordiginz aan te biedeu. Nog eenige nadere bijzonderheden over het treurige voorval, dat het geheele land in rouw hult, znllen uwen lezer niet onwel- kom zijn. Sedert verscheid»*ne das<en had de jeugdize lijder, die met een uitstekend oordeel en een zeldzame vastheiti van geest was begaafd, een voorgevoel gehad van zijn naderend uiteinde. Op den 14 van deze maaod vroeg hij aan een vnu zijn g< neesheeren :aZou ik Dog eenige dagen leven, doctor?" De geneesheer kon dit naauwelijks bevestigen. maar antwoordde niet te min; Uwe h o 0 ir h e i «1 is veel bete r." - „W e I n e e n, hernam de prins i k ben er zeker van, dat raijn einde nader t.'. Op nieuwjaarsdag had de j^ugdige zieke aan zijn vader een som van Ot'OO frs. gevraagd, om ze, zooals hij zich uitdrukte, aan de twee engelen te schenken, die hem met zooveel trouwe liulde hadden verzorgd. Dc prius bedoelde di»arinee twee zusters van liefdadigheid, die het doorlnchtige kind inderdaad voortdu- rend de beste bewijzen van innige toewijding gegeren hebben. De kroonprins is in dezelfde kamer gestorven, waarin zijn groutvader l^eop *ld I den laatsten adem uitblie*. De laatste vier dagen had de prina in een ijlenden toestand doorgebragt en gister, ten vijf ure, begon zijn doodslrijd. De laatste oogenblikken van den prins werden bijgewoond door de koninkiijke ouders, graaf van ne Mraeten Pont hot. den heer Donny, 's prin»en gouverneur, de doctoren Henriette, Wim- mer eo ^p|■iug. de beide zusters van liefdadigheid en twee kamerdienaars van den prins, De graaf van Vlaandereu was ten negen ure te Laeken aangekomen doch reeds ten 12 ure uaar Brussel teruggekeerd. Gedurende de laatste drie dagen verliet de koninzin geen oogenblik het ziekbed van haar zoon. De koning, ter prooi aan de levendigste ontroering en smait, ging reeds sedert vele dagen elk oogeoblik van den nacht zijn kind zien en angstig de vorderingen der bwaal onderzonken. Toen de noodlottiire slag v el en de treurige werkelijkheid aan geeu twijfel meer ouderhevig was, liet de koning zich in een fauteuil oeSrzakken en slaakte hartverscheurende kreten. De ongelukkige vader was ter prooi aao de hevigste smart en verkeerde in een beklagens* waardigen toestand. De smart der doorluchtige moeder wuag ik niet te beachrijven. De prins, die ons heden door den dood werd wsggenomen, was de eenige zoon van Leopold U, koning van Belgie. Dien tengevolge is nil Z. K. H. de giaif van Vlasudereu, broeder des konings, de vermoedelijke troouopvolger geworden. Daar volgens art. der Belguche constkuth* de vermoe delijke erfgenaam van den troon op t^jarigeu loefujd lid van den senaat wordt, met een raadgeveude sti-m op zijn 2S jaar, heeft de graaf von Vlaanderen, die bijna den ouderdora van 22 jaar beeft bereikt, regiens zitting en stun In den sennat. De ter' aarde bestellmg zal a. s inaaudag te Laeken zonder eenige prfial plaats hebben;'het stbflfelijk Overschof zal niet op een paradebed gelegd, waais.-hijulijk ouk niet gtdiaDeind worden wtgeus de spoedig verwachie out binding van liet lijk. Uit hot buitonland zijn hier reeds de, tretTendate bewijzen van innige dec!ufining en hartelijke sympathie met de uatiooala lump outvnngen. De overh defie, Z, K. H. prins Leopold Ferdinand Flic Victor x\lbert Marie, hertog van itrabaut. i^raaf van ilea gouwea horlog auu Sakscn, kioCgiprius \..n Belgie, was deu 12 Juay

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1