No. 405. Woensdag 20 Januarij 1869. 9de Jaaig. Binnenlandsche berigten. Buiteiilandsche berigten. M VOOR I lf» SPO»KWEGI)IEM« T. J r? J - Z. M. de koning beeft bij besluit van den 6 dezer 11. aan Augustinus Geilleit kwijtschel ding verleend van de straf des doods, waartoe bij is veroordeeld door bet provinciaal geregts hof in Zeeland dd. 22 October 1868, ter zake van moedvvilligen doodslag, welke beeft gestrekt om dicfstal gepleegd met behulp van binnen- braak in een bewoond Luis gemakkelijk te maken of de ontdekking daarvan te voorkoinen, en die straf verwisseld in een tuehtbuisstraf vau twiutig jaren. Herbenoemd tot kantonregter te Hulstmr. J. W. A. Schneiders van Greyffenswerth. De eerste kamer is op 13 dezer, na al de hoofdstukken der staatsbegrootiug met algemeene stemmen te hebben aangenomen, tot nadere bijeen- roeping gescbeiden. Het provinciaal blad no. 1 bevat eene cir- culaire van den commissaris des koniogs in Zee land aan burgemeester en welhouders der ver- scbillende gemeenten, waaruit blijkt dat over het dienstjaar 1869 op de grondbelasting zullen ge- heVcn worden voor het rijk 21f alleen op de arryebouvvde eigendommenvoor de provincie 10voor de gemeenten de opcenten zooals die, blijkens mededeeling bij provinciaal blad no. 130 van 1867, over bet dienstjaar 1868 zijn ge bevon met deze uitzondering dat iti de gemeenten Breskens en Watcrlandkerkje 40 op de gebouwde en 10 op de ongebouwde eigendommen zullen gebeven worden. JMeuzen19 Januarij. Heden voormid dag ll'/j ure» bad op het raadhuis albier de plegtige beeediging plants van debij Z. M. besluit vau den 17 December 1868, no. 17, benoernde ottieieren der scliutterij albier, n. 1. de beeren J. L. van IJssclsteijn kapitein, J. Sturm 1« lnitenant, en J. Dieleman Wz. en C. J. A. Fercken 2a luiteuants. Het collegie van dagelijksch bestuur heeft genoemde officieren bij opgemeldc gelegenheid eenige ververscbingen aangeboden, en ben ver- der op zcer vereerende in loffelijke wijze ont haaid. In deze gemeente circnleert onder de ingezetenen ter teekening, een adres aan den beer minister van oorlog, houdende verzoek om de getalsterkte van bet garnizoen albier met 1 Mei a. s. te behouden. Wij bopen dat bet met veler zoo niet met aller haudteekeuing worde voorzien. Bij besluit van koning Leopold van 11 dezer, is de beer C. J. A. Fercken, candidaat notaris te Neuzen, benoemd tot vice consul van Belgie aldaar, in plaats van den beer J. T. de Smidt, die op verzoek uit die betrekking eervol is ontslageu. In 1868 heeft bet in deze enverons op de voigende dagen geregendJanuarij 10 d.Fe bruary 11 d.Maart 16 d.April 15 d.Mei 10 d.Junij 7 d.Julij 10 d.Augustus 10 d. September 8 d.October 19 d.November 16 d. December 20 d.te zamen 152 d. In de drie vorige jaren was het getal regendagen als volgt in 1865, 116 d.in 1866, 167 d. en in 1867, 169 d. S8as van Gent, 18 Januarij. Naar wij vernemen bestnat bij de ingezetenen van Sas van Gent cu Westdorpe bet denkbeeld, dat de Belgische geneesheeren op Nederlandscligrond- gebied tbans vrijelijk de geneeskundige praktjjk mogen uitoefenen, en wederkeerig, de Nederlan ders op Belgiscb territoir, ovenwel slechts in die gemeenten, palcnde onmiddelijk aan de g r e n z e n dier lieide landen. Volgens een ingesteld onderzoek bij den mi uister van binnenlandsche zaken, kunnen wij op officieele wijze en dus met zekerheid melden dat de conventie over die zaak vvel is waar dezer dagen te Brussel is geteckenddoch nog niet is bekrachtigd door de Nederlandscbe tweede kamer. Boseliliapelle, 19 Januarij. Hetaan- tal der geboorten bedroeg in 1868, 58, dat der overledeneu 39, terwijl als levenloos geborenen werden aaugegeven 3, en er 9 buwelijken werden gesloten. Stoppeldijli, 19 Januarij. Bij den bur gerlijken stand werden in 1868 aangegeven 78 geboorten 83 overiedenen, 7 levenloos ge borenen, gesloten 15 buwelijken. Hencrstdijb:19 Januarij. In 1868 werden in deze gemeente bij den burgerlijkeu stand aangegeven geboorteu 22 mannelijke en 15 vrouwelijke, overiedenen 31 17 levenloos geboren I mannelijke en gesloten 5 huwelijken. Hontenisse 19 Januarij. Heden na middag ten 3 nre beeft de fabriekraad der R. K. alhier, in het openbaar bij enkele insclirljviug aanbesteed, het bouwen van eene nieuwe kerk en toren, van welke de fuudameuten bereids tot boven den grond voltrokken zijn, en voor welken bouvv genoegzaam alle materialen door de kerk- fabriek zelve worden aangekocbt en gelcverd. De laagste inschrjjver was den beer Hoppen- brouwers te Rosendaal voor f 13198, terwijl de boogste inschrywug was in gel eve rd door den heer Freijzer te Lamsvvaarde voor 18575. Overslii'j;19 Januarij. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 December 1867 512 pers. In 1868 is dezelve vermeerderd door geboorte met 9 vestiging in de gemeente met 27 36 548 te zamen Verminderd door overlijdeu met verhuizing uit de gemeente Bevolking op 31 December 1868: 515 Voltrokken 3 buwelijken tussckeu jougmans en jouge dochters. Er zijn als nu 105 ongehuwdeu van bet manuelijk geslacbt beueden eu 71 boven de 18 jaren 82 gebuwde niannen en 6 weduwe naars. Van het vrouwelijk geslacbt 72 beue den en 81 boven de 15 jaren; 82 gebuwde vrouwen en 16 vveduwen. Op den 12 dezer vierde de heer B. Ruessen. deken en pastoor der roomsck-catkolijke gemeente te IJzendijke, de gedachtenis vau zijn 25jarig herderschap binnen die gemeente. Des morgeus werd door den jubelaris een mis gevierd en door den pastoor van Hoofdplaat eene feestrede ge houden. Na afioop daarvan werd hem door zijue parochianen een zilveren thee en kotfieseryies benevens eenige geschenken voor kerkelijk ge- bruik aangeboden. Tegen den avond werd hem nog eene serenade gebragt. Eenige aanzienlijke inwoners vau Aarden- burg zijn dezer dagen met ueringdoenden in overleg getreden ter bespreking van de zaak van den spoorweg. In overwCging nemende fiat de gemeenteraad niet altijd in staat is zich te overtuigen van den geest der ingezetenen, wier mandaat zijne leden aannamen meenden zij hunnerzijds hunne gemeentevertegenvvoordigers een zedelijken steun te moeten geveu, en bonderd en elf grondeigenaren, neringdoenden en rente niers hebben bij adres den raad uitgeuoodigd tot bet brengen van belangrjjke otters voor den zoozeer gewenscbten spoorweg. Slechts een zestal wien het verzoekschrift ter teekening aan geboden werd, hebben zich van de onderteeke- ning onthouden. De redactie van het Sluisch weekblad aan wellc blad wij bovenstaaude ontleeueu wekt de ingezetenen van Sluis, Oostburg en het land van Kadzand op tot het doen vau een gelijken stap. Zij gelooft de door haar steeds voorgestane en altijd voor te stane lijn in bet algemeeu be- lang is. Men zegt dat Sluis eene nevengedacbte beeftuamelijkuitzigt in de verte van een spoorweg uit bet Noordeu, en jnist daarom be- boort Sluis zich aan te sluiten. Bestaat ertoch in Belgie een piau om dat Noorden over Sluis met Breskeus te verbinden, dan kan het West- Vlaauderen en Sluis niet onverschillig zijn, of zij op ongeveer een kwartiertje afstands van de gemeente Sluis de baan gelegd vinden. En kwam de lijn van 't Noorden niet tot stand, dan zou bet kanaal van Sluis op Brugge, in verband met bet door 't Sluisch weekblad voorgestane planden toestand vau Sluis nog verbeteren, daar bet bij zijn altijd goedkoopen waterweg een spoorweg in de nabijheid zou hebben. Het woest rijden van personeu die markteu bezoeht hebben heeft, naar door een ooggetuige gemeldt wordt, woensdag in de nabijheid van Aardenburg aanleiding tot een ongeluk gegeveu. Iemand die met zijn karretje met e6n paard be- spannen van Oostburg huiswaarts keerde, beeft den geleider vau eeu vvagen, welke gaans paards reed eu die beboorlijk bad uitgehaald, omver gereden zoodat de man onder de wielen van den door hem bestuurd wordenden wagen ge- raakte en een" voor- en achterwiel over zijne beide beenen kreeg. De man met het karretje reed doorzonder vau het voorval notitie te nemende beleedigde is voorloopig op eene hofstede opgenomeu, terwijl aan de poiitie onmid delijk keunis is gegeven. De bevvuste persoon is in bet vorige jaar veroordeeld voor het toe- brengen van slagen aan denzelfden man dien bij nu overredeu heeft. Ilet bestuur der maatsohappij van algemeene verzekeriug tegen brand te Brussel heeft eene zilveren medailie toegewezen aan de heeren J. Bourdrez, opperbraudmeester, en C. Krijger, ge meente bouwmeester te Middelburg, wegens bunne verdienstelijke hulp bij den brand op 7 November jl. ten huize van den heer Blinden- bach aldaar. In den avond van 12 dezer heeft in eene vergadering van bet bestuur der brand- weer de uitreiking dier medailles door den heer D. de Oude, bijzouder agent der genoemde maat- scbappijplaats gebad. Ter verdeeling onder de manschappen die zich bij den geuoeiudeu brand buiteugewoon onderscbeiden hebbenis uameus meergenoenule maatschappij eene som van 25 aan den voorzitter vau bet bestuur der brandweer ter hand gesteld. De beer C. W. Scboorel, predikant bij de nederduitscbe bervormde gemeente te 's Heer Abtskerkeis beroejieu bij die gemeente te Staveuisse. Jl. woensdag morgen zijn de eerste nieuwe aardappelen vau den koudeu grond aan Z. M. den koning gezondeudoor Arie Molendijk tuinmau te Dubbeldam onder de Mijl. Woensdag hebben eenige en donderdag talrijke lietbobbers van scbaatseurijden te's Hage zicli op het veldijs, niettegenstaande de ijskorst nog zeer dun was, dat geuot verschaft. De heer ds. C. C. J. Hiebendaal predikant bij de bervormde gemeente te Otterloois be- roepen te St. Philipslaud. De Enscbedescbe eourant meldt dat dezer dagen ieinand op het postkautoor t6 Almelo kwam om een postwissel. Na dien ontvangen te heb ben, vroeg hij in alien ernst of bjj hem niet per telegraaf zou kunnen verzenden, waarop hem bevestigend werd geantwoord, met deD raad, deu wissel maar op den draad te bangen dat '/-y alsdan vau zclf wel teregt zou komcn. i Uit Lutjebroek wordt als eene bijzonderheid vermeld dat een broeder en zuster, tweelingen, die ten vorigen jare op een en denzelfden dag waren gehuwddezer dagen ook op denzelfden dag vader en moeder werden, ook van tweelingen. In zekere gemeente kwam een bruidspaar op bet gemeeutehuis om zich te laten trouwen. De burgemeester was afwezig, de plegtigheid zou dus door een der wethouders voltrokken worden. Deze, een laken- en manufaetnurwiu- kel bebbendezag dat bruid en bruidegom ge- heel in een nieuw pak gestoken waren nu was zijne vraagwaar het goed gekocht was. De bruidegom, door de vraag verrast, sprak de waar- heid en noemde den voornaamsten concurrent van den wetbouder manufacturier. De man werd daarop zoo verstoord, dat hij zijn hoed nam en er- trok onder bet zeggen dan geef ik er ook de brui van om je te trouwen. De Belgische Mouiteur beeft op 16 dezer de goedkeuring medegedeeld, vau de statuten der nieuwe eompagnie tot aauleg van eeu spoor weg van Mecbeleii naar Terueuzen. Deze weg kan, even als de lijn Neuzen-Gent van veel iuvioed zijn op de ouderlinge verstandhouding tusscben Nederland en Belgie. Men meldt uit Brugge, d.d. 8 Januarij Dezen nacbt is er alhier eeu moord gepleegd. Zekere Felix Braef, oud omtreut 50 jaar, sedert ongeveer veerlien jaar getiouwd met Theresia de Langhe, weduwe de Stoop, bield in de sme- destraat logement, zoo voor koopliedenals voor bedelaars tu vreemde rondleurders. 'In Jit logement waren sums alle bedden bezet. Gis.e- ren avond telde men er eeu twaalftal logement- gasten, waaronder drie iondreizende Italiaausclie mnziekanteu of zoogeuaamde Lubemeis. Het lo gement draagt voor uitbaugbord „Au Voyageur." Braet, de logemeiitbouder, was zeer dikvvijls beschonkeu en dan kwam bij sleeht' overeeu met zijue vrouw, die 75 jaar ond is. Gistereu avond zelfs verliet zij de eclilelijke wouing, om zich aan de sleckte bebaudeliugen van haren man, uaar zij zeide, te ontfrekken, want, volgens zij ergens vertelde, lag bij soiuvvijlen met een mes te bed. Ook volgens bet veibaal zijncr vrouw lag hij soms in twist met logemcntgasteu of personeu die er kwanien diinkeu. Zij begaf zicli dus naar de poiicicwacbtom over ban-n eebtgeuoot te klagen, en van daar rigtte zij zicli tot iemand barer familiewaar zij den uacht heeft doorgebragt. Wat mag er gaatule of .ge- beurd ziin geweest bij Braet, tijdens de afwezig- heid zijner vrouw Dit is iets wat uog in ecu sluijer gebuld is. Wat er van zij, men vond heden morgen Felix Braet in zijn bed vermobrd. Hij lag daar met de beide armen sterk hij lag ebunden zoodanig dat geen tegenstaud bad kuimen iiieden. Hij in eene krampacbtige bonding en was nog geheel gekleed. Eu de logemcntgastpn dan De Italianers of Btdieuiers waren reeds vroeg vertrokken, langs de smedepoort, in de rigting van Gent. Zoohaast de justitie van den moord ouderrigt was, spoedde zich het parket, de polieie- commissarissen met hnnue agcn'.en en (ie gen darmerie, alsmede de regterlijke geneesheeren ter plaatse. Onmiddelijk werd er in versctiil- lende rigtingen met den telegraaf naar de Ita- liaanscbe muziekanten geseind en de geiidarmerie werd ook ter opsporing uitgezonden. Het lijk van den vcrmoorden Braet is naar de operatie kamer van het Sint Jans hospitaal overgebragt. Deze misdaad heeft eene algemeene verslagen- heid in onze stad ie vveeg gebragt. Annlnunlend stroomt er volk naar bet huis. Braet had in do eerste jaren van zijii lnnvelijk etn contract vau "VJcv ALGEMFffl MELIWS-bk ADVERTENT1EBLAD Zeeuwsch-Vlaanderen. C-i' Pit Wtckbi.x! wurdt elkcn Woen»iia«r moreen ten 8 ure i »ec bij PIIONT 4t COMl*. te Nenzen. 1'rija jxt 3 niMH- de« 80 centfranco per pott 'Jo cent. Men almnocert zicli bij »lle Uoekhnuiiclanri, Pintrlircctcnren en Brievenbuslitiuders. 9 Van Selzaete naar Gent 7.03. 10,30. 12,25. 5,20. Van Gent naar Selzaete 7,53. 11,30. 3.00. (i,05. Vbd Selzaete naar Lnkeren 7,05a. 8,34. 3,42. B,38. Van Lokeren naar Selzaete 0,30. 9,55. 11,30a. 4,45. Van St. Nico/aaz naar Gent, alle dagen: 6,00. 8,13. 10,05*. 11,30. 2,45. 4,35*. 6,45. 8,15. Van Gent naar St. Nico/aas. alle dagen 4,40. 7,20. 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5,33*. 8,15. Van St. Hici/aas naar Antwerp,enalle dagen 5,55. 8,10. 9,30*. 11,35. 3,25. 5,10. 6,15*. 9,05, Van An/wrpen naar St. Nico/aas alle dagen: 5,00. 7,30. 9,30*. 10,30. 2,00. 4,00*. 3,00. 7.30. Op treinen gelet kend (a) rijden atleen dei Woenadags. De urea yeteekend. met een zijn treinen van de ie en 2e klastc. Jgl Adverteotien gelieve men mho d\ |^3 uiterl'jk Dingidag avood tea 6 gJSj regeli is 40 cent, voor elken regel aider EO-rrfnt, 35 cent zegelregt voor elke plaatuiDg. tot 4 be hulv« 26 33

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1