No. 404. Woensdag 13 Januarij 1889. 9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. d. nd an VOOR SPOOKWEGOIEIST. I Bij eene afwijzende bescbikking op ket verzoek van ket geineentekestuur van de VVijk in Drentke is bij koniuklijk kesluit keslist, dat eene gratificatie, aan een onderwijzer verleend, niet anders kan kesckouwd worden dan als eene tijdelijke verbooging van jaarweddedie alleen mag plaats hebben door wijziging der sckoolre- gelingonder goedkeuring van gedeputeerde staten. De eersle kamer der staten generaal keeft in hare zitting van 9 dezer, de volgende boofd stukken der staatsbegrooting voor 1869 aange- nomen als koofdstuk I, kuis des konings, met algemeene stemmen hoofdstuk II, hoogc collegiiin van staatmet algemeene stemmen hoofdstuk IIIbuitenland6che zakenmet algemeene stemmen hoofdstuk IV A, juslitie,met algemeene stemmen; hoofdstuk IV B, roomsch katkolijke eeredienst, met 28 tegen 4 stemmen hoofdstuk VIIC, hervormde en andere eere diensten met 27 tegen 5 stemmen. De zaak van het uitwateringskanaal in het voormalig vierde district van Zeeland werd bij het onderzoek van hootdstuk V der staatsbegroo- tin" voor 1869 besproken. Hieroiutrent wordt in bet verslag bet volgende gezegd Naar aanleiding van het antwoord der rege ring aan de tweede kamer betreffende bet uit wateringskanaal in het voormalig vierde district van Zeelaud, werd in eene afdeeling te kennen gcgevendattoen de minister zijne meiuorie van beantwoording ontwierp, die zaak nog niet tot rijpheid gekomen, maar in behandeling was voor zooveel de betrokkeu polders betreft. Is men wel ouderrigt, dan zijn thaus al de betrok- ken polders tot 's ministers plan toegetreden, en meende men daarom in het gro»t belang van dat district bij den minister te mogen aandrin gen op de spoedige indiening van een daartoe strekkeud wetsontwerp, te meer daar men van meening is dat bet te dier zake bij de wet vau Julij 1863 toegestaue rijkssubsidie van 206,000 niet meer bescbikbaar is, als buiten verband met bet destijds ontworpen, doch vervallen plan vau een uitwateringskanaal aldaar." Door de regering is hierop het volgende ge- antwoord Met gcnoegen nam de minister kenuis van den wensch, in eene afdeeling uitgedruktdat spoedig een wetsontwerp voor de vwjietering der uitwatering in het voormalig vierde district van Zeeland worde ingediend. Van gedeputeerde staten van dat gewest is echter op dit oogenblik nog geen mededeeling van het gevoeleu der be trokken pdderbesturen omtrent eene regeliug, gelijk de regering die weusckt, outvangen. „Geheel juist is de optnerking in bet verslag, dat bet bij de wet van 6 Julij 1863 voor dit werk toogestaau rijkssubsidie als niet meer be scbikbaar moet worden beschouwd." Op de vraag van enkele ledenbij het onderzoek der begrooting van marine gedaau welke voornemeus de regering heeft met de kostbare maritieme etablissementen te Vlissingen, welke nu ongebruikt liggen heeft de minister geantwoord, dat de regering zieh de bescbikking over de maritieme etablissementen te Vlissingen wenscht aan te Louden, tot dat de spoorweg zal zijn voltooid of zijne voltooijing nadei t, ten eitide alsdan daarvan partij te trekken tot het vestigen van inrigtingen voor den bandelentrepots of bergplaatseuwaaraan alsilan ongetwijfeld be- lioefte zal zijn. Onder de plannen waarvan bet pestaan haar bekeud is, komcu er voor welke voor den bandel en de scbeepvaart van zeer groot gewigt zijn. Bij voorraad echter valt nog geene beslissing te nemen. INeuzen, 12 Januarij. In den morgen van vrijdag den 8 dezer, omstreeks 7 lire bad alhier in de kazerne op Java, een aller ontzet- tends voorval plaats. De sergeant Genet namelijk, die den vorigen avond in beschonken toestand verkeerde, en, naar wij vernemen ten gevolge daarvan, zijn post had moeten verlaten, en zieh naar de onderofficiers zaal had begeven,was aldaar den geheelen nacht, met een geladen geweer bij zieh, in een bijna radeloozen toestand, waarom dan ook verschillende van zijne kameraden de zaal verlieten, uit vrees voor ketgeen schijnbaar gebeuren zou. De sergeant de Kok echter en nog een paar onderofficieren, die waarschijnlijk de positie van Genet minder wantrouwden hadden ziehtoen het meerendeel der andere onderofficieren zieh verwjjderden, op hunne krib begeven, en lieten Genet begaan. Intusschen had Genet, vau een tafel en stoelen en andere voorwerpen, een soort barikade zamen - gesteld, met bet doel om zoo als later bleek zijn kameraad de sergeant de Bult, op wien bij een wrok schijnt geliad te hebben, neer te vellen. Omstreeks 7 ure in den morgen, toen de Kok zieh van zijne legerstede wilde begeven, en zonder het minste kwaad vermoeden uitriep w a a r is Genet! w a a r is d e moordenaar van gistereu avond! sprang Genet van achter zijne barikade, en, nieeneude dat bij de Bult koorde en voor zieh zag, lostte hij zijn geweer, met dat gevolg dat de kogel de Kok trof, zijn regterknie doorboorde en ook zijne linkerdij bijna doordrong. Dadelijk daarna laadde Genet andermaal zijn geweer, stelde't zieh zelve op de borst en lostte bet alzoo met den voet, zoodat de kogel zijn linkerborst doorboorde en langs zijn regtersckouderblad uit tegen den muur teregt kwam. Gaan wij na dat het een en ander, op zekeren afstand, in tegenwoordigheid van een paar onder officieren plaats vond, zonder dat deze iets konden voorkomendan staan wij verbaasd over de vlugheid vvaanuede Genet het geweer wist te hanteren. Beiden werden dan ook badende in linn bloed opgenomeu. Genet stierf in de kazerne reeds denzelfden voonniddag omstreeks 11'/a ure, ua zieh nog weinige oogenblikkeu te voren met den predikant der hervormde geineeute alhier te heb ben bezig geliouden en diep berouw te hebben betoond over zijne misdaadterwijl de Kok die te 8 ure in don voonniddag naar de iufir- merie was overgebragt, aldaar in den avond van dien dag omstreeks 7 ure is overleden. Genet is gisteren morgen te 7 ure zonder, en de Kokte 10 ure in den voonniddag vau gisteren, met meer dan g e w o n e in i 1 i- t a i r e e e r b e w ij z e n, ter aarde besteld. INeixzmi, 12 Januarij. Gedurende de vorige maand zijn bet kanaal alhier opgevaren 35 zeesebepen mctende 5570 tonnenen 186 binnensckepen, m. 12083 t.: en afgevaren18 zeesebepenm. 3342 t. en 206 binnenschepen, in. 12964 t. Totaal sedert 1 Januarij 1868 zijn bet kanaal opgevaren 435 zeescliepen m. 66760 t. en 2524 binnenschepen, in. 158970 t.en afgevaren: 384 zeescliepen, m. 695)7 t. en 2418 binnenschepenin. 156818 t. In dc 12 maandeu van 1867 zijn het kanaal opgevaren 413 zeescliepen in. 70180 t. en 2872 binnen schepen m. 160350 t.en afgevaren 3d 1 zee scliepen, ui. 73786 t. en 3808 binnenschepen, m. 157016 t. Maandag 4 Januarij 11. is in de algemeene vergadering door het bestuur van het bistorisch genootschap gevestigd te Utrecht'', tot gewoou lid benoemd de beer F. Calaud te Sas vau Gent. Axel, 11 Januarij. In 1868 zijn in deze geraecnte geboren 123 kinderen als48 rmyin. en 75 vrouw., levenloos aangegeven1 raann. en 2 vrouw. In de gemeente vestigden zieh 66 mann. en 54 vrouw. Overleden 108 per- sonen als: 40 ongehnwde mann. 45 ongehuwde yrouw., 10 gehuwde maun. 3 gehuwde vrouw., 1 weduwenaar en 9 weduwen. Het getal per- sonen die de gemeente verlaten hebben bedroeg 151 als78 mann. en 73 vrouw. Er werden 18 huweljjken voltrokken als: 13 tusscben jong- mans en jonge dochters, 1 tusscheu jongman en weduwe2 tusschen weduwenaars en jonge dochters en 2 tusschen weduwenaars en weduwen. De bevolking bestond op 31 December 1868 uit 771 ongeli. mann. en 776 ongeh. vrouw. 439 gehuwde 495 gehuwde 38 weduwenaars 115 weduwen 1298 mann. 1386 vrouw. Daaronder zijn 2205 Nederd. hervormden 2 Franscke of Waalsche, 3 evang. lutherschen, 1 doopsgezinden, 154 cbristelijk ai'geselieiden en 319 roomsch katholijken. Zamen 2684 zielen. Zaamslaef11 Januarij. Gedurende het afgeloopen jaar zijn in deze gemeente Geboren 119 kinderen: 60 van bet mannel. en 59 van het vrouwel. geslacht. Bovendien werden 6 jongens en 1 meisje als levenloos aangegeven. Onder de geborenen zijn begrepen 2 tweelin- gen en voorts 2 kinderen uit ouders die elders woonden. Overleden 74 personen42 mauuen en 32 vrouwen, daaronder begrepen I man en 1 vrouw die hunne woouplaats niet hadden in de ge meente. Voltrokken 25 huwelijken 21 tusscben jong- mans en jonge dochters; 3 tusschen weduw naars en jonge dochters1 tusscheu weduw- naars en weduwen. Aangekometl 113 personen: 59 mannen en 54 vrouwen terwijl uit de gemeente zijn Vertrokken 111 personen 66 mannen en 45 vrouwen. De bevolking bestond op 31 December 1868 846 855 509 498 46 95 uit ongekuvvden gehnvvden in weduwen staat zamen 1401 1448 gekeel 2849 zielen. Uonteiiisssti10 Januarij. De bevol king dezer geineeute, die op den 31 December 1867 bedroeg4885 z. is gedurende 1868 verineerderd door geboorte met door \estigiug in de gemeente. 184 169 zamen 5238 verminderd door overlijden met 168 door verkuiziiig naar elde.s met 259 427 komt voor de bevolking op 31 Decem ber 1868 4811 onder de geborenen waren 5 twceliugen. Er werden 25 huwelijken gesloteuals 18 tusschen jongmans en jouge ducliters, 4 tusschen jonginans en weduwen, 2 tusschen weduwenaars en jouge dochters eti tusscheu eenen weduwe naar en eene weduwe. De gemeente telt 900 ongehnwden van het mannel jjk geslacht beneden de 18 jaren, eu 587 daarbo.ven 803 gehuwde mannen eu 64 wedu wenaars. Van liet vrouvvelijke geslacht 803 be neden en 664 boveu 15 jaren, 803 gehuwde vrouwen eu 187 weduwen. De heer C. C. J. Hiebendaal predikant bij de hervormde gemeente te Otterloo, heeft voor het beroep naar Schore c. a. bedankt. Uit Rotterdam verhaalt men het volgende geschiedenisjeEen der leiders van 't Rot ter- damsche oproer, stond er voor de regtbank en werd o. a. door den president gevraagd, wat hij voornemens was te doen, indien hij vrij naar huis kou gaan waarop de beschuldigde terstond aanhief de opwekkende straatmelodie „Dat zulje zien en ondervin hinde 'tgeen den aehtbaren regter-president zoodanig vertoornd zou hebben, dat hij den zanger on- middelijk tot zwijgen bragt door hem in driftig recitatief toe te bulderen „Je gaat nog niet naar huis, Nog lang niet, nog lang niet," en/,. Als 't niet waar is, is 't zeer goed verzonnen. De arrondissements regtbank te Amsterdam heeft een toezienden voogd veroordeeld tot sella devergoeding, nader op te maken bij staat, aan kinderen te voldoenwegens verznim van dc wettelijke verpligting om in de opengevallen voogdij te doen voorzien eu die inmiddeis waar te nemen, daar de moeder-voogdes was hertrouvvd, en bij den dood der moeder de volgeus inveu taris aanwezige nalatenschap Week te loor te z iju gegaan. Een dorpsburgemeester kwam eens in een synagoge juist toen de gemeente oprees voor het gebed. De biunentredende riep bierop, tot groote verbazing der vergadering: „Och, doe bet niet, doe bet niet, goede menscheu AI te veel eerIk bid u blijf zitteu De buitengewoon zacble winter, dien wij dit jaar beleven, is niet zonder \oorbeeid. In 1172 toch kwainen gedurende het zacbte u iuter- saizoen de bladeren aan de boomen, de vogels broeddeu bun eijeren uit eu hadden in February jongen. Het jaar 1289 giug zouder winter voorbij. In 1421 bloeiden de boomen in Maart en de wijnstok in Aprilin die maand wcrdeu ook de kersen rijp en de druiveu in Mei. In 1538 prijk- ten de tuiuen in Januarij met vele bloemsoorten. Het jaar 1572 leverde dezelfde verschijuseleu op. als het jaar 1172. Do jaren 1607, 1612 en 1617 waren opmerkelijk dour de gestadige zaeht- lieid der temperatuur. In 1659 zag men uocb ijsnoch sneeuvv. In 1692 braudde men in Duitschland geen kagchels. De laatste buiten gewoon zackte winters, die sommige personen zieh wel berinneren kunuen, waren die vau de jaren 1791, 1807 en 1822. Men leest in de Wiutsehoter oouraut„Dat men in Pruissen tusscben water en luckt niet gebeel veilig is, kan men uit bet volgende oor- deeleu. Voor korteu tiji was ceu kapiteiu vau Wildervank met zijn scbip in de nabijkeid van eene kleine Pruissiscbe haven. Op eens zag de bemauuiug dat een Pruissiscb sckoeuerscliip bet er op aanlegde om op baar in te vareu, lietwelk bun in zoo verre gelakte dat ze een gat in de boot joegen. Onze Nederlanscke jongens daar- over gebelgd zijndeging bet tot wederzijdscli sclieldeu over. Zij outvingeu den groet vau „Hollaudsche poepeu," dat met „Duitsche uiffi- feu" werd beantwoord. Kapiteiu eu stuurnian (de laatste te Veeudam te Luis behuoreude) stoordeu er zieh niet aan. Toen riep eeu der Dnitscbers„Wir babeu all die kleiuen Fiirsten verjagtdas kleine Holland werden wir aucli wobl bald annexireu," dat door den siuurmau werd beantwoord met„Ie hebben al dei lauden stoolen, ie zelleu Holland nyt stolen." Wat was het gevolg? Des avouds kwam een boot aan- roeijeu, eu daar wipteu vijf gendarmes aan boord om den kapiteiu tespreken, eu wildeu deu naam van schipkapiteiu eu volk weteu. Ofsckoon eerst weigerachtig, gaf de niets kwaads vermoe- i deude kapiteiu een eu ander op waarna bet ALGEMEEN NIEEWSh ADVERTENTIEBLAD Zeeuwsch Pit Wt^kbi.iJ wnrdt elken Woensdag morgen len 8 are uitgege- rtc bij DI10NT COMP. te Keuzon. Prijs per 3 mann- den -80 cent, franco per post 96 cent. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren cn Brievenbusliouders. Van Selzaete naar Gent 7,05. 10,30. 12,25. 6,20. Van Gent naar Selzaete 7,55. 11,30. Van Selzaete unar Lokeren 7,05a. 8,34. 3,42. 6,38. Van Lokeren naar Sehaete 6,30. 9,55. Van Nico/aas naar Gent, alle dagen: 8,00. 8,15. 10,05*. 1 1,30. 2,45. 4,35*. 6,45. Van Gent naar Sf. Nico/aas, alle dagen 4,40. 7,20 9,10*. 10,50. 2,30. 4,20. 5,35*. Van St. Nicnlaas naar Antwerpenalle dagen: 5,55. 8,10. 9,50*. 11,35. 3,25. 5,10. Van Antwerpen naar St. Nicolaas alle dagen 5,00. 7,30. 9,30*. 10,30. 2,00. 4,0( 3,00. 6,05. It, 50a. 4,45. 8,15. 8,15. 6,15*. 9,05. 3,00. 7,30. 6 fcv»/v Advertentien gelieve men a uiterlijk Dingsdag avond ten 6 ure regels is 40 cent, voor elken regel 1 35 cent zegelregt voor elke plaatsinu, ecu len 1 lot 4 e prijs vau behalve meer 10 cent van SLniwerpcn Iltiar 01. nivuiuua nuc uo^cu - De treinen geteekend (a) rijden a/teen des Woensdags. De uren geteekend wet een zijn treinen van de le en 2e Masse. Mannel. Vrouwel. n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1