No. 403 Woensdag 6 Januarij 1889 >'^31 Bimienlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. VOOB SPOOR XV EGDIEM§T. De Staatscourant van jl. donderdag bcvat bet koninklijk besluit van den 27 December 1868, houdende goedkenring van een regiement voor'den dienst van de rijkstelegraaf, enintrek- king van het koninklijk besluit van 12 Decern- ber°l8G7 (Staatsblad no. 118). Bij de overweging in de afdeelingen van de eerste kamer van bet wetsontwerp tot aan- wij zing der middelen bestemd om de staatsuitgaven voor 186 9 te dekken, werd de wensckelijkheid en nood zakelijkbeid van eene herziening van ons be- lastingstelsel door verschillende leden ter sprake gebragt. Sommige leden gaven omlreut den vorm van het wetsontwerp te kennen, dat zij nog altijd de voorkeur blijveu geven aan den vorigen vorm. Wat de onderdeelen van bet wetsvoorstel be- treft kwam in de eerste plaats ter sprake: art. 1 a. de grondlasten! Door eetnge leden was met genoegen de meening van den minister vernomen dat eerst eene verzameling of coditi eatie van alle wetten en verordeningen over dit punt bestaande moet hebben plaats gehad, voor dat men tot eene herziening zal kunnen overgaan. Men wilde ecbter den minister aansporen om met kraclitige hand daaraan te doen arbeiden. l'ersoneel. Zeer vele leden acbtten eene herziening van de belastingwetten op het per- sonecl noodzakelijk. Het patent r eg t. Herziening der patent- belasting seheen aan velen eveneens hoogst nood y.akelijklioewel zij de bezwaren er aan ver bonden niet voorbijzagen. In de afdeelingen der tweede kamer was men het, bij bet onderzoek van het wetsontwerp nopens de inaten, gewigten en weegwerktuigen, na<renoeg algemeen eens dat de Parijsche standaar den moesten worden aangenomen als groudsla- o-en voor de maten en gewigten. De meeste leden hebben het denkbecld tot afscbaffing van het ijkloon toegejnicht, boevvel anderen de bate 70,000 voor de schat'kist wilden hebben be houden. ^ieuzenj 5 Januarij. Men hoort bier niet meer de vraag doen Wat d u n k t u v a n h e t -v o o r s t e 1 d e B r a u w maar wij booren hier dagelijks de vraag herhalen W a t d u n k t u van de voor gene men verminde ring van bet garnizoen? en het ant- woord dat daarop gegeven wordt ligt opgcsloten in het wachtwoordZeeland! let op uw e i n d e 1 Gaan wij na hoe het aantal garmzoens- plaatsen in onze provincie sedert jaren achtereen- volgens is verminderd, dan vragen wij met eerbied en met ernst af: moet Neuzen, na ver loop van weinige jaren, ook op- houden eene garnizoensplaats te "in vroegere jaren hadden wij hier 6 a 7 kompagnien infanterie, 1 h 2 kompagnien artil lerie2 en later 1 kannonneerboot, nu zullen we met Mei a. s. maar 2 kompagnien infanterie meer hebben, en dat niettegenstaande de belang rijke offers die onze gemeente, Vooral in vroegereu maar ook in lateren tijd ten dienste der vesting en bezetting heeft gebragt, niettegenstaande bier voldoende gelegenbeid tot kazernenng en ge schikte gelegeulieid tot oefening zoo wel voor infanterie als artillerie is, en ook de prijs der levensmiddelcn, buis- en knmerbuur en gemeente belasting, bier niet hooger dan in andere garni zoensplaatsen is. Wanneer wij berinneren aan bet wachtwoord Zeeland! let op u w eindcl! dan denkcn wij aan die plaatsen waar in vrcdestijd bezot- J.ing was en die nn sedert langereu ol kortercu tijd hebben opgehouden garnizoensplaatsen te zijn, als: IJ z e n d ij k c, Axel, Philippine, S 1 it i s, Bat h, E 11 e w o u t s d ij k en V e e r e, aan bet gering getal militairen dat zich op bet oogenblik te B r e« kens bevindt, en aan de in de laatste jaren plaats gehad hebbende ver- mindering van het garnizoen te V lissiugen en te M i d d e 1 b u r g. Hebben wij de leden van onzen gemeenteraad steeds ijverig werkzaam gezien aan de behar tiging der belangen van onze gemeente, wij hebben met genoegen vernomen, dat zij in hunne vergadering van beden aan het collegie van dagelijks bestuur hebben opgedragen om de belangen van onze gemeente als garnizoensplaats mondeling bij den heer minister van oorlog aan te bevelen, en Z. E. te verzoeken de voorge- nomen vermindering van ons garnizoen, niet te doen plaats hebben. JNeuzen, 5 Januarij. Donderdag den Jl December jl. heeft aan den nieuweu Neuzen polder, v66r den zeedijk aan de Wester Schelde, en wel in de nabijlieid van de verkorting, weder eene belangrijke oeverafschuiviug plaats^ gehad de lengte daarvan is 140, de breedte 25, en de diepte 12 ellen, terwijl dezelve slechts 10 ellen van den teen van den zeedijk is verwijderd. Naar wij vernemeu is het begin van deze at schuiving dadelijk naast het in 186.' tusschen de peilraaijen 5 en 7 van de hoofdraai A A ge- zette kraagstuk, dat alzoo zeer wordt bedreigd. In aanmerking genomen het bedrag der aan- neemsomvan de op den 17 September 1867 door de directie van dien polder aaubestede werken, rekenen wij, dat bet zetten van bet ge- zegde stnk aan de iugelauden eene opoffering heeft veroorzaakt van ruim 20,000. Neuzen, 5 Januarij. De bevolking be droeg alhier op 81 December 1868, 3814zielen, en bestoud uit ongehuwden beneden 18 jaar 751 boven 541 gehuwden 57.'! weduwnaars 70 ongehuwden beneden 15 jaar 710 boven 484 gehuwden 574 weduwen HI 1935 1879 naar de godsdienstige gezindhedeu verdeeld als volgt Nederduitsch hervormd 2901 1 5 10 2 196 674 23 2 Franseh hervormd Engelsch of presb. hervormd evang. lutersch remonstrantsch christelijk afgescbeiden roomscb katbolijk Nederduitsch israeliten mahomedanen Gedureude 1868 werd zij vermecrderd door geboorte met 179 en door vestiging in de ge meente met 258 personen. Zij verminderde door sterfte met 112 en door vertrek uit de geineeute met 204 personen. Tegen 1867 leverde zij eene venneerdering van 60 maun, en 61 vrouw. op. Ouder de geboorten ziju begrepen 6en twee- ling geboorte en aeht onechte. Levenloos zijn aangegeven 14 kinderen. Er werden 17 huwelijken gesloten. Heden beeft het stoombootje de Zee- land, weder een proefreisje gemaakteen l aantal passagiers die hier aan boon! vvareu ge- gaan met bestenmiing naar Hoedekenskerke konden aldaar niet worden ontseheeptzoodat zij dezen middag hier weder ziju teruggebragt. In bet vorige jaar zijn te Neuzen, voor Gent bestemd uit zee binnengekomen 432 schepen waaronder 138 stoombootennaar de vlaggen verdeeld waren er 16 Nederlandsche42 Bel- gisclie, 180 Engelsche, 6 Fransche, 104 Noord- Duitsche Bond 23 Deensche58 Noordsche, en 3 Russische. De ladingen bestonden in stuk goederen 139, hout 139, vlas 41, zaad 26, ijzer 14, rijst 10, creosote 9, steenkolen 9, Spaansche vruchten 9, gezouten- en stokvisch 7, granen 5, zout 5wijn 5, suiker 4, guano 3, grondnoten 3, raapkoeken 2, en porseleine aarde 2. Hier- van ziju te Neuzen gelicht 32 schepen. Naar zee zijn vertrokken 380. In het jaar 1867 zijn binnengekomen 419 en uitgezeild 344 zeeschepeu. Hoek, 4 Januarij. De echtelieden Wil lem Koole en Cornelia Riemens alhier, hadden in het vorige jaar het bijzonder geluk de ge boorte registers van deze gemeente te kunnen openen en sluiten met de aangifte van 6en zoon op 7 Januarij, en nog 66n zoon op 23 December. Hoeli, 5 Januarij. Gedurende 1868 zijn in deze gemeente geboren 53 wettige en 3 onechte kinderen. Ouder de eerste was een drielinggeboorte levenloos aangegeven 2 kinderen overleden 53 personen ingesckreven wegens vestiging 51 personen afgeschreven door vertrek 71 personen; en gehuwd 19 paren. Het eindcijfer der bevolking op 31 December 1868 was maun. 775, vrouw. 776, zamen 1551. Naar den burgerlijken staat bestond deze nit ongehuwd beneden 18 jaar 269 boven 205 270 weduwnaars 31 ongehuwd beneden 15 jaar 233 boven 197 272 v weduwen 74 De verdeeling naar de godsdienstige gezind hedeu was als volgt Nederduitsche hervormden 1433 christelijk afgeseheidenen 70 roomscb katholijken 48 Graauw4 Januarij. Gedurende het jaar 1868 zijn in deze gemeente geboren 39 34 73 personen gevestigd in de gemeente56 46 102 gezameulijk 95 80_ 175 ovwleden33 30 63 personen vertrokk. uit de gemeente4733 80 effect wel eenigennate verloren ging, kon men de toonen ecbter nog op vrij verren afstand ver- nemen. De vroege ochtend van Nieuwjaarsdag die veelal vreugde aanbrengthcett zich te Rotter dam door een allertreffendst ongeluk gekeumerkt. Het Grouinger tjalkschip Vrouw Grietje, schip- per Veldsemawas zaturdag middag bij den mond der Leuvehaven aan den wal gelegd, om ijzer uit de Engelsche stoomboot Marlborough over te nemen. De vrouw en vijf kinderen van den schipper bevonden zich mede aan boord. Des naehts had bij zich nog trachten te ver- gewisseu dat er geen water in het schip was. Er schijnt eehter een lek ontstaau te zijn zoo spoedig toenemende dat de sehuit des oeh- tends is gezonken. De schipper en zijne vrouw zijn nog tijdig gered en naar het ziekenhuis overgebragt, maar de vijf kinderen, zijnde eene dochter van 12 en vier zonen van 8, 6, 4 eu 2 jaren oud, zijn verdrouken. mannen I gehuwd vronwen - gezameulijk 80 63 143 versehil 15 17 32 bevolking op 31 December 1867 963 927 1890 idem 186^978 94£ 1922 Er werden in den loop van dat jaar alhier 18 huwelijken gesloten waarvan tusschen jongmans en jongedochters 12 en weduwen 2 weduwenaars en jongedochters 3 'v en weduwen 1 Er werden 9 kinderen als levenloos aange geven, en drie tvveelingen gedurende dat jaar in de registers van den burgerlijken stand Ingesckreven. Het kersfcest werd te 's Gravenhage op eene bijzondere wijze ingewijdbij bet slaan van middernacht lilonken van den toren der groote kerk de toonen van een orcke t van ko- peren instrumenten en werden uitgevoerd de psalnfen 118 en 1F7 in eon koranl vervaardigd door den heer Kiehl. De heercn gebroeders Hemmes waren op het denkbeeld gekomen om even als in Duitschland meer algemeen isde in "iing van het feest door muziek aan te kon digen. Ofschoon door dc bevige rukwinden het De commissaris van policie te Leiden heeft in de Leidsche couranten het publiek gewaar- schuwd voor de in oniloop zijnde uieuwjaarvven- schen in den vorm van een baukbillet van veer- tig gulden. Bij den uitgever C. van Ileldeu te Amster dam is eene aanbeveling in het lickt versckenen van Benton County in den Amerikaanscheu staat Minnesota, als gesehikte plaats voor eene kolonie van Nederlandsche laudbouwers. De schrijver J. J. Pas, geeft eene schets van bet lauJ de opbrengst van den groudde prijs van lande- rijeu, den veestapel, de middelen van vervoer de belastingeu, kortoin van al wat de kolouist heeft te weten. De schrijver hoopt door zijn geschrilt eenige knappe laudbouwers te hebben orergehaald 0111 in Benton County bun geluk te beprocveu. Men deelt aau de Arnheiusehe courant mede, dat reeds den 8 of 9 Februarij aanstaaude de tweede kamer hare werkzaamheden zal her- vatten, eu hoogstwaarschijulijk de wet totalseh.it- fing van het dagbladzegel het eerst in behaude- ling zal genomen worden. In de vorige week zijn te Nijmegeu, door de visiteurs der in- en uitgaaude regteu met hulp der gemeente politie, in beslag genomen vier kisten die bleken gevuld te ziju met pa- troneu voor revolvers en achtei'laders en een gewigt hadden van bijna 13000 pond. Deze kisten waren met eene passagiers stoomboot uit Pruissen aangebragt, zouder dat de wettelijke voorzorgsmaatregelen daarbij in aeht waren ge - nomen, en werden bij aaukomst alhier dooi de geadresseerdeu geweigerd. De Belgische staatsspoorwegen hebben in vergelijkiug met de spoonvegen van andere lan- deu de grootste ontvangsten, namelijk ougeveer 204,000 per mijlterwijl die in Pruissen ge- middeld f 150,600, in het overige Duitschland f 115,000, in Oostenrijk 130,400, in Fraukrijk f 174 400, in Nederland f 130,400, in Zwitser- laud 86,600, in Italic 62,700, iu Spanje 70,400, in Zweden en Noorwegen f 30,030, in Rusland 120,000 en in Grout Brittauie en Ierland f 167,400 bedragen. Daareutegeu leveren de particuliere -Bulgisehe spoorwegen slechts 126,400 per mijl op. Een failliet te Manchester, die ten vijfden male hetzelfde ongeluk overkwant, troostte zijn niet malscbc crediteureu met de woordeu ,.Ach mijne heeren, wij hebben alien onze tekortko- mingen." AD VER Zeeuwsch-Vlaanderen 6 ep Dil w«ckblail wordl elken Wocnsdag morgen ten 8 ure ultgege- »er. bij DIIONT COMP. te Semen. Prijs per 3 maan- gSJ den 80 cent, franco per pool 95 cent. Men abonneert zic.b g| bij alle Boekhandclanrs, Postdirecteuren en Brievenbushouders. l| Van Selzaele naar Gent 7,05. 10,30. 12,95. 5,80. Van Gent naar Sehaete 7.55 11 30. *.°®- ®.«- Van Sehaete uaar Lokertn 7,05a. 8,84. 3,42. 6,38. Van Lokeren naar MO. 9 55. 11 50,. 4,4n. Van St. Nicolaas naar Gent, alle dagen: 6,00. 8,1o. 10,05. 11.30. 2 45 4,o5 6,45. 8,1 Van Gent naar St. Nico/aas, alle ihgeo 4,40. 7,20 9,10». 10.50. 2,80. 4.2"-^ ».3o 8. Van St. Nicalaas naar Ant we rpenalle dagen 5,55 8,10. 9,50. 11 35. 3,-5. 5 10. 6,15 9 Van Antwerpen naar St. Ntco/aas alle dagen: 5,00. 7,30. 9,30 Iff-*0- 2,00 4,00 De treiuen geleekend (a) rijden alleen des Woensdags. De uren geleekend met een zym tremen van de le en 2e kla.se Advertentieu gelieve men aan de Uitgefers in te jenden uiterlijk Dingadag avond ten 6 ure; de prijs ran 1 tot 4 regela is 40 cent, voor elken regcl rneer 10 cent, brhaUe 35 cent zegelrcgt voor elke plaat9ing. Mann. Vrouw. Mann. Vrnnw. Tot.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1