No. 349. Woensdag 25 December 1867. 7de Jaai iif' TfflLAIDS I 4 de 7 to tande 2N— VOOR SPOOHWEGDJEIST. 3f£ Nedzen, den 24 December. Bij kabinetsbrief van den 21 dezer, kecft bet den koning behaagd aan den raad van minis ters, naar aanleiding van diens rapport van 26 November jl. mede te deelendat zijne majesteit geen reden heeft gevonden, om zijn vertrouvven aan bet tcgenwoordig kabinet te ontzeggen en mitsdien bet door de ministers aangeboden ontslag niet aanneemt. De vergadering der staten generaal zal vrjjdag 27 dezer, des namiddags ten 2 ure worden geslotenmen vcrzekert dat alsdan de tvveede kamer ontbonden zal worden. Ingevolge bet koninklijk besluit van den 12 dezer Slaatsblad no. 118) vvordt bet uni- forme binnenlandsche tarief van fO,bO per enkel- vondig telegram, met ingang van den 1 Januarij 1868 op f 0,30 verminderd. Dit tarief is toe passelijk op het vcrkeer met alle telegraafkan- toren in Nederland, onverscbillig of zij aan het rijk dan wel aan eene bijzondcre onderneming toebehooren. Gelijktijdig wordt de prijs van een afschrift van f 0,25 op 0,15 gebragt. In verband biermede is 00k bet tarief van telegrammen naar Engeland met /'0,20 vermin derd. Bij besluit van den 18 December jl., no. 76, heeft zijne majesteit goedgevonden te benoemen tot gezworen van de polders Tienbonderd en Zwarte J. Bisseeuw Jz., en tot bebeerder van den nieuw bedijkten polder op de Kleinestelle A. Taclmau. Bij de overwcging van bet vvetsontwerp houdende aanvulling van artikel 195 der ge meentevvet (kermissenjaarmarkten en andere markten) werd in de afdeelingen van de tweede kamer de vraag gedaan, of de noodzakelijkbeid dezer voordragt wel genoegzaam door de erva- ring was aangetoond. Men achlte het niet nood- zakelijk dat de regering tusschen beide trede tot bet doen schorsen van jaarmarkten, daar de bevoegdbeid hiertoe bij art. 135 der gemeente- wet aan de gemeeutebesturen is gegeven. Men acbtte bet 00k zeer bedenkelijk om aan gemeeute besturen eene bevoegdbeid uit de hand te nemen, wijl zij daarvan welligt geen behoorlijk gebruik zouden maken. Wel hoorde men in bet afge- loopen jaar wel eens klagten over de zwakbeid van sommige gemeentebesturen, maar deze wet zou juist die onverantwoordelijke zwakheid aan- moedigen, om dat zij de gemeentebesturen van hunne verantwoordelijkheid in dit opzigt ontslaat. Zeer vele leden achtten bet in geen geval wenscbelijk aan de regering de magt te geven, welke zij met deze voordragt vraagt. De ge meentebesturen zouden alsdan alles op de rege ring laten aankomeu. De zelfstandigbeden der gemeenten wordt daardoor gebroken. Andere leden daarentegen meenden dat tegen- over dit belang een ander bestaat. De openbare gezondheidstoestand kan in sommige gemeenten worden benadeeld door maatregelen, of door gemis aan veerkracbt van besturen der omliggende gemeenten. Uet staatsgezag moet dan tusschen- beiden kunnen komen. Vrij algemeen was men bet evenwel hierover eens dat de inmenging van het staatsgezag eerst dan beboort te gescbieden, wanneer in eenig geval volledig is bewezen dat een gemeente bestuur in de vervnlling zijner taak in kort scbiet. De omscbrijving dezer bevoegdbeid meet dan bare plaats vinden in eene geneeskimdige politiewet, maar niet in de gemeentewet De commissaris des konings in de provincie Zeeland beeft bekend gemaakt, dat de sluiting der jagt op klein wild, met uitzondering van tjie op boutsnippen, (ook met schietgewcer) in deze provincie is bepaald op dingsdag den 31 December 1867 met zons-ondergaugen dat bet tijdstip van de sluiting der jagt op boutsnippen en waterwild nader zal worden vastgesteld. In den geneeskundigcn raad van Zeeland zijn met ingang van 1 Jan. aanst. benoemd de heeren dr. Y. Keizer, dr. S. Dobbelaar de Wind en J. J. A. Baert, Apotheker alien te Middel- burg; tot plaatsverv. leden dr. J. C. de Man te Middelburg, dr. Vogelvanger te Hulst en S. G. ftaula van der Grijp, apotheker te Zierkzee. INeuzen, 24 December. Omstreeks 5 uur in den morgen van zaturdag 11. werd het Aakscbip ons vergenoe- gen" scbipper E. Slellingsma te buis beboorende te Waspik geladen met steenkolen komende van Dusberg bestemd naar Gent, liggende aan de Westzijde nabij de ijzeren draaibrug albier door bet aftappen van bet kanaal op een paal gedreven, waardoor bet schip eene aanzienlijke lek bekwam en binnen weinige rninuten zonk. De scbipper met zijn buisgezin kon zicli nog bij tjjds redden doeb den inboedel verdween met bet scbip in de diepte. De paal waarop bet schip is neder gekomen, moet naar men zegt. van een vorige brug afkomstig zijn, wel waren de palen afgezaagd maar niet uitgebaald. Men boopt in bet laatst dezer week de la ding te lossen om daarna te beproeven bet schip te ligten. Het scbip was niet gcassureed. Iloofdplaat 18 December. De zware storm van verleden zondag nacht bad een sloep van den beer Reinders te Breskens, losgeslagen en tot vlak voor onze lmven op eene plant gestuwd. Tegen den middag kwamen drie personen van Breskens met een bootje om de sloep vlot te inaketi bij de plaat genaderd, scbepte bet bootje water en sloeg om. De drie personen waren gewis eene prooi der golven gewordendocb oogeublikkelijk begaven zich onze wakkere scbip- pers J. lleijdens en Roolsgezel, in eene sloep naar de plaats des onheils, en hadden bet ge- luk de met de ontstuimige baren worstelenden te redden en bebouden aan wal te brengen. Eere, en, zooals wij venvachten, ook beloo- ning, zij bun voor hunne menschlievende daad lVIiclclell)l^^•^*". 20 December. In den nacht van woensdag op donderdag beeft men bier de aardigheid gebad, om de scbellen aan de huizen af te draaijen bordjes van de deuren te nemen enz. en dat alles wel, zonder dat de naehtwacht er iets van gehoord beeft. Wij zouden dit laatste toe kunnen geven, inge- val dit in de buitemvijken of achterbuurten van de stad bad plaats gebadmaar dit is in het midden en in de voornaamste wijken onzer stad geschiedt. Met zekerheid schijnt men de grap- penverkoopers nog niet aan te kunnen wijzen. De rederijkers-kamer „Oefening kweekt kennis" bad dicn avond eene soiree gebad en werd als vermoeden uitgesprokeu dat de leden daarvan niet onbekend met het gebeurde zoude zijn. Om zich te regtvaardigen hebben zij eene belooning uitgeloofd aan ben, die de daders kon aanwijzen, als bier ook maar het geval niet is, „qui s excuse, s'accuse." (die zich verontscbul- digd beschuldigd zich). In den avond van den 22 dezer beeft men gepoogd in dekerkderR. C. te Goes diefstal te plegen. Op het gerucbt, dat men in de kerk hoorde, hebben de beer en pastoor en kapellaan zich daarhcen begeven en heeft dhr. kapellaan A. met de diensfmeid een der daders, die inmid- dels gevlugt waren door de deur van de artnen- kamer, achtervolgd. De kapellaan is bij die gelegeuheid door dezeu nog al hevig verwond, terwijl ook de dienstmeid aan bet boofd eene wond beeft bekomen. Den daafop volgeuden nadit zijn de beide vermoedelijke daders ge- arresteerd. De aartsbisscbop J. Zwijsen, administrator van het bisdom van 's Hertogenboscbbeeft jl. vrjjdag zijn oOjarig priesterscbap en bet 25jarig jubile van zijn bisschoppelijke waar- digheid berdacbt. 11 ij is bij die gelegeuheid door den groot- hertog van Luxemburg benoemd tot offieier van de orde der eikenkroon. Bij de redactie van de Tijd Noord-Holl. Cl. is voor bet pause! ijke leger reeds ontvangen de som van 125,792,78'/^. Door de politie te 's Huge is dezer dagen eeu gevaarlijke grappenmaker aangehouden. Die persoon, te Voorburg woonachtig, voor- geveude te zijn een rijk landbouwer van Ledger- dorp, knoopte reeds 11a bet laatste Pinksterfeest lietdesbetrekkingen aan met een lieftallig dienst- meisje. Gedurende hunne verkeering vicl zijn blik op een gouden ketting, dien zijne minna- res om den hals droeg; daar bij deze veel te gering acbtte voor zijn meisje, verzocht bij haar dien ketting te verwisselcn tegen een meer kostbare. Zonder argwaan gaf het meisje hem dat sieraad. Zijn persoon scbeen ook bet ver- trouwen te hebben verworven zoo van den beer, bij wien het meisje diende, als van haar vader.- De eerste altbanleeude hem eenmaal f 10, als aanvulling van de som, benoodigd voor een door den zoogenaamden landbouwer te koopen paard terwijl de vader hem, op zijn verzoek, f 15 leende. Het teruggeven van een en ander scbeen ons boertje niet te bevallen, akbans deed bij j daartoc geen poging. Daardoor ontstond echter argwaan, en eindclijk kwain het uit, dat de rijke Leijerdorpcr niemand anders was dan een Voorburgsch daglooner, die met vrouw en vier kleintjes gezegend is. Zoowel bet geld van den gouden ketting, dien bij verkocht bad, als de geleen le gelden waren door den verliefden op- ligter verteerd. leur is opgenomen een berigt uit Antwerpen, dende, dat aldaar een Italiaan is gevanger De Echo du Parlemenl verneen.t, dat proces verbaal is opgemaakt tegen den vicaris generaal, die de ter aarde bestelling van den aartsbis scbop van Mechelen zonder voorafgaande mag- tiging van bet bisscboppclijk collegie beeft bevo- len. De geregtelijke stukken zijn den procureur- generaal van het bof van appel te Brussel in banden gesteld. Onder de berigten van den Franschen Moni- hou- gevangen ge- nomen, die zich uitgaf te zijn een scheepskapi- tein, die Italiaanscbe matrozen buurde en in wiens woning men een geheel arsinaal van dol- ken, revolvers, orsinibommen en valsche papieren vond. Naar men beweert, werd in die Belgi-cbe stad een aanslag op bet leven van keizer Mtpo- leon beraamd. Een paard der kinderen Yevhacstland bouwer te Oeselgbem (Belgie)betwelk den 16 October 11. in de bovenlip gebeten was door een klein hondje, van razernij verdacbt, is razeud geworden, den 22 November jl., dus 40 dagen na den beet. Dit paard is afgemaakt geworden op een verslag van den rijksveearts van Ecke te Thielt. Nadat het paard gebeten was, scboter. voor- zigtige iuwoners oogenblikkelijk hunne honden dood, of stelden ze in veiligbeid, terwijl andere onverschillig bleven en alreede begonnen te zeggenbet bondje, dat hier geloopen heeft, was niet razendware het razend geweest, al de bondeudie er van gebeten zijn, zouden binnen de 9 dagen ook razend zijn geworden. Deze volksoverlevering wordt wederlegd door bet verslag van den beer Bonnet, rijksveearts te Ingelmunster, over de hondenrazernijdit bewijst dat de bondeu, die van eenen razenden bond gebeten zijn, nog kunnen razend worden van den 9 tot den 220 dag. llet was wreed om vermeld paard te zien bet wreef bijua onophoudelijk den kopdie ongelootiijk dik was, en waarvan deoogen waren toegezwollen de koord van zijnen band had het atgctrokkeu of at'gebeten het kromp zicli in een, liet zich vallen, sprong regt, sloeg en stekte met zijne pooten, liep rond en beet woe- dend in alles wat bet krijgen kon. Men zegt ook, dat in de laatste dagen als bet paard at of dronk, bet dit deed met sloppen de beer B. van Bonle, landbouwer en jager te Oeselghem, beeft bet paard drie kogels in de borst geschoteu, bet was dood. 't Ware wel voorzigtig, dat de honden moesteu gekelend of opgesloteu zijn, 0111 de schrikkelijke gevolgen der razernij voor te komen; want bet is zeker, gelijk de beer Bonnet, rijksveearts te Ingelmunster beweert, dat de honden die men ziet geinnilband loopen, geen genoegzamen waar- borg geven tegen bet bijteu. Men meldt uit Parijs 16 December. De minister van oorlog beeft bevel gegeven, om in de volgende maand de nieuwe vestingwerken van liijssel te voorzien met 900 stukken ge- groefd gescbut. Tot volledige wapening dier vesting worden ruim 2000 kanouncn vereiscbt. In de afgeloopen week is de dikste vrouw van Parijs, mad. Elisabeth Veromquc Monlrouqe- in den ouderdom van v7 jaren gestorven. Zij woog 257 kilo. In het jaar 1848 scbreef zij aan de nationale vergaderingBurger president ik ben een schoone vrouw, 27 jaar oud, 5 voet 8 duim lang en weeg 200 kilo. Ik Verzoek de godin der vrijheid te mogen verbeelden op bet aan- staande nationale feest, en ben overtuigd dat geen andere mijner sekse haar van zoo gunstige zijde zal kunnen voorstellen." De nationale vergadering kon echter aan den wensch dpi^ dikke madame niet voldoeu, daar van bet gebeele feest niets kwam. Ilet officieele scbrijven, waarmede de uit- levering van bet lijk van Maximiliaun is ver- kregen, is tbans openbaar gemaakt. llet is te Weenen den 25sten September jl. onderteekeml door den beer von Beast, als rijkskanselier en minister van 's keizers buis. Het zegt dat de aartskertog Maximiliaun door eenen ontijdigen dood aan zijne familie is ontvallen bet ver- zoekt de regering van den president" bet lijk uit menscklievendhoid aan de diep beproetile nabestaauden uit te levereu en bet belooft daar- voor aan "bet boofd des staats' de erkeutelijk- beid der keizerljke familie. In het oostelijk gedcelte van Louden beerscht onbeschrijfelijke elleudedaar zijn duizeude woningen, in welke geen buisraad, vuur, toereikend voedsel en bleeding wordt aan- getrotten. De dagbladen bebelzen hartverscbeu- reude bijzonderbeden dienaangaaude. Het ooste lijk deel bevat alleen 636,000 inwoners, waar- onder 60,000 werklieden. In den winter beerscbt daar altijd armoede, maar die is nu sterker dan ooit. Met den Amerikaanscben oorlog is de hagchelijke toestand begonnen, en hij houdt aan, nu de oorlog is geeiudigd. Er heerscht steeds minder leven en werkzaamkeid in de werkplaatsen. Volgens de Gazette d' Italia beeft do minister van oorlog bet besluit genomen tot oproepingder manschappen van de eerste kat.be- gorie der liebting van 1846; waardoor bet effec- tief van bet leger met ruim 50,000 man zou worden versterkt. Inmiddels schijnt de beer Menabrea werkelijk te Parijs te hebben aange- drongen op opbeldering van de woorden des beeren Rouher. Berigten uit Barcelona spreken van eene versckrikkelijke gebeurtenis binnen die stad waaromtrent men nog niet geuoeg op de hoogte is, 0111 daarvan de juiste omstandigbeden^te kunnen mededeelen. Het zoude gebleken zijn, dat te midden van een groot aantal zakken met meelin de haven aldaar aaugebragt en ont- sckeepteenige zakken waren met rattenkruid vennengd. Daar een gedeelte daarvan door twee bakkers was gebruikt, zijn reeds vier per sonen overleden, en tien anderen ernstig onge- steld geworden, en naar bet gasthnis vervoerd. De scbrik, die door deze misdaad op 'thoogste toppunt is gevocrd, is niet mogelijk te beschnjven I I I MI.IMUVMIJ WS-i:vA[IVi:iSTr;CTIIJ{LA Zeeuwsch-Vlaanderen. I>it Weskbiad wordt elken Woensdag morgen nitgegeren bij BEILANUS DIIONT te Seuzen. Trijs per 3 maanden 80 cent, franco per post 95 cent. Men abonneert zich bij p|| alls Boekhandelaars, Postdirectenrcn en Brievcnbushouders. Van Se/zaete 6,40. 10,26. 1,00. 5,25. Van Gent 7,50. 12,"0. 3,00. 6,10. vVan Sclzaete uaar Lo<ceren 5,25. 8,30. 3,40. 6,45. Van lokercn naar Seha 'ete 6,Oil. 9,50. 4,50. Van St. flico/aat naar Gent, alle dagen: 6,15. 8,05. 9,35*. 11,45. 3,45. 5,40. 7,45. VaD £?eni! naar S'. Nicoluas, alle dager, 5,00. 7,25. 9,80*. 10,50. 2,30. 5,35. 7,00. Van St. Hicnlaat naar Antwerpenalle dagen: 6,15. 8,05. 10,10*. 11,40. 3,15. 6,10. 7 50. Van Anticerpen naar St. Nico/aas alle dagen: 7,30. 9,11, 3,5,j De uren geleekend met een zijn treinen van de it en 2e klalse. 1-15 M 5 fc 3 uiterl'jk f? Ailvertentien gelicve men aan de Uitgevers in te zend Dings lag avond ten 6 ure; de prijs van 1 li regela is 40 cent, voor elken regel meer 10 cent, beh 35 cent zegelregt voor elke plaatsing. auoiiicii - f M

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1