No. 348. Woensdag 18 December 1887. 7de Ja VOOR P O O E& W EGDIEUSTi P Bij deze Courant behoort een BIJYOEGSEL. Jongeliedengcnegen om voor Onderwijzer te worden opgeleid kunnen geplaatst worden, als kweekeling, aan de openbave school der gemeente Neuzen bij bet genot eener jaarlijksche belooning van Vijflig gulden. Inclinerenden adresseren zich aan den Bur- gemeester dier gemeente. Z. M. heeft herbenoemd de burgemeesters der gemeenten, Baarland, Biggekerke en Zou- telande, Borsselen Brouwershaven Kadzand Betranchement, Zuidzande, Clinge, Dreischor, Duivendijke, Eede, KapelleKloetingeKoe- wacbtOudelandeScherpenisseSerooskerke (Walcberen), St. Laurens en Wemeldinge. Bij beschikking van den heer minister van binnenlandsche zaken dd. 15 dezer is o. a. als leerling voor de telcgraphie ioegelater. A. J. de Kidder, klerk bij den rijkstelegraaf te Rotterdam. INeuzen, 17 Dec. In de vergadering van den raad dezer gemeentegisteren gehouden zijn de keeren J. Dieleman Wz. en J. Sturm met algemeene stemmen als leden der plaatse- lijke-schoolcommissie herbenoemd. Men meldt uit Aardenburg 13 Dec. Maan- dag 2 dezer strandde bij Retranchement een Engel- sche schoener met ballast, komende van Londen en bestemd naar Antwerpen. Iiet schip zit op de zoogenaamde Vlaamsche plaat, en er is twijfel gerezen, of bet zich bevindt op Belgischen of op Nederlandschen grond. Allen, die van onze zijde op de plaats der stranding zijn geweest met de kaart in de hand, verklaren dat het schip zich duidelijk bevindt op Nederlandsch territoir. Evenwel hebben zich reeds tien ge- wapende ambtenaren der Belgische douanen aan boord van het vaartuig begeven en houden er vrolijk huis. Er is van dit alles berigt gezon- den aan den commisaris des konings in dit ge- west. Met belangstelling wordt de beslissing afgewacht. Welligt dat v6br dien tijdde schoe ner reeds weder zeilende zal zijn, want men twijfelt nict of hij zal nog kunnen worden af- gebragt. Goes, 11 Dec. Een vijftienjarige jonge- ling d. K. loopjongen bij den heer D. alhier ■werd zaturdag namiddag 11. door zijn' patroon naar een kassierskantoor gezonden om een be- drag van 125 te betalen. De jongeling verblind door geldzucht, schijnt een vlug en stout besluit geuomen te liebben. In plaats van naar den kassier, begeeft hij zich naar een huurkoetsieralwaar hij onder het voorwendsel, dat hij zijn oom te Antwerpen, die eensklaps ernstig ongesteld was geworden, spoedig moest gaan bezoekeneen rijtuig nam om zich naar Yersekendam te laten brengen. Op de vraag van den koetsiers-knecht, waarom zijn vader dan niet ging, moet hij geantwoord hehben Ja als ik je dat zeidan kon ik je alles wel vertellen." Toen hij te Yersekendam in het schuitje staple om overgezet te worden droeg hij den koetsier op, het compliment van hem aan zijne ouders te doendat deze dan ook volbragt heeft en waarna men eerst tot de ontdekking van den diefstal schijnt gekomen te zijn. i - De politie heeft dadelijk een ijverig onderzoek ingesteld. Hij moet te Scherpenisse overnacht hebben en aldaar het bankbiljet van f 100 heb ben laten wisselen. Zondag morgen is hij per eerste spoor van Bergen op Zoom naar Antwer pen vertrokken. Men zegt dat hij thans te Brus- sel gearresteerd is. Men meldt uit Bath, 8 December. Heden bevinden zich de geredde manschappen der Sulta- ne nog in onze gemeente. Als Engelschen zeer gesteld op het godsdienstig vieren van den zondag, en daarbij zeker behocfte gevoelende om geza- mentlijk God te danken voor hunne gelukkige redding, hadden zij zich des morgens, even buiten de gemeente achter een hoop stroo vereenigd, om godsdienstige liederen te zingen. De heer de Groof en de kapitein der verongelukte boot dit vcrnomen hebbende, begaven zich naar den predikant ran Ooslen en verzochten zijn eerw. 's avonds in het kerkgebouw een godsdienst- oefening voor de schipbreukelingen te houden. Ofschoon het reeds laat in den namiddag was toen hem dit verzoek werd gedaan, aarzelde onze jeugdige en ijverige leeraar niet hier aan zijne toestemming te geven. 't Was een vrij aandoenlijk gezigt, ruim een twintigtal personen opzettelijk vereenigd te zieti om hunne stemmen dankend en biddend te verheffen tot God, hnnnen redder. Afwisselend werden door hen en de talryk opgekomen menigte liederen aangeheven, terwijl de heer van Ooslen hen in hunne taal aanspraken met een hartelijk dankgebed de Engelsch-Nederlandscke godsd'ienstoefening be- sloot. Men zegt dat onderhandelingen zijn aan- geknoopt voor een huwelijk tusschen den prins van Oranje en prinses Friederikedochter van koning George van Haunover (geboren 9 Januarij 1848). De prinses heeft een huwelijksgift van 8 millioen frcs. te wachten. Naar men zegt wordt dit ontwerp door hooggeplaatste personen te Parijs ondersteund. In no. 321 van ons blad deelden wij het navolgende mede „Naar gemeld wordt zijn er sedert het optre- „den van het tegenwoordige ministerie niet min- „der dan 8 burgemeesters in die betrekking niet herbenoemd onder deze waren er 3 anti-minis- „terielen en 5 die overal en in alles het tegen- „woordige ministerie huldigden de laatste om- „standigheid strekt wel ten bewijze dat de te- „geuwoordige minister van binnenlandsche zaken „ook weet te handelen daar waar het noodig is, „en minder let op flatteurs dan wel op personen „van erkende bekwaamheid en voorbeeldiggedrag. Wij kunnen er nu achter laten volgen dat de zer dagen weder 6 burgemeesters niet zijn her benoemd, dezezoo meldt men ons hadden voor het meerendeel geen beginsel of meenden in hunne betrekking de conciliante-politiek te moeten volgen. Men verneemt dat het voornemen bestaat om voor de verzending van aangeteekende brie- ven per post, de vooruitbetaling van bet regt van 10 cts. voor aanteekenen, op gelijlce wijze als bij frankering, door middel van aan de brieven bevestigde postzegels te laten voldoen. Door de hoofd administratie der posterijen is bet eerste posttractaat met de Vereenigde Staten van Noord-Ainerika gesloten, waarbij de bricvenport van 70 op 40 cent is verlaagd. Dit tractaat zal met 1 Jan. a. s. in werking treden. Ook met Frankrijk is eene nieuwe overeenkomst gesloten, waardoor de port van 30 op 20 cent zal worden gebragt. De door de Nederlandscke maatschappij tot bevordering der genceskunst benoemde coin- missie voor het oprigten van een standbeeld voor Bocrhave is thans, door toevoeging van een groot aantal geneeskundigen en andere invloedrijke of aanzienlijke personen, 35 leden sterk. Zij heeft dezer dagen te Leiden eene eerste bijeenkomst gehouden, waarin een bestuur is gekozen, en voorts besloten is, voor het ver- zamelen van bijdragen sub-commissien in ver- schillende oorden des lands aan te stellen. Bij de dir. der maatschappij van welda- digheid is van denzelfden persoon, die in 1864 de hoogst aanzienlijke gift van f 25,000 schonk weder de aanzienlijke som van /5000 ontvan- gen. te blijven. In eene gemeente van het rijk heeft zich het geval voorgedaan, dat een bruidspaar voor den ambtenaar van den burgelijken stand is Ook nu wenscht de weldadige onbekend verschenen om een huwelijk te voltrekken. Alle stukken waren in volmaakte orde. Nadat de ambtenaar had verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden waren, weigerden evenwel de partijen te teekenen, omdat zij zich wenschten te vcrwijderen. Men vraagt of dit huwelijk als wettig te besckouwen is. De ge- meentestem antwoordt, dat het huwelijk voltrok- ken i3, nadat de ambtenaar van den burgerlij- ken stand verklaard heeft dat zij door den echt zijn verbonden, en de acte slechts dient, om het bestaan van het huwelijk te bewijzen. Dit be- wijs kan evenzcer geput worden uit eene acte, die door den ambtenaar en de getuigen is op- gemaakt, met vermelding der weigering van de partijen. Wij voegen hierbij, dat de ambtenaar niet kan verklaren dat bet huwelijk is voltrok- ken voor dat de partjjen de verklaring hebben afgelegd, dat zij elkantler tot ecbtgenooten aan- nenien. Ook daarnit blijkt o. i., dat de wettig- heid van het huwelijk, niettegenstaande eene weigering tot onderteekening onbetwistbaar is. Donderdag morgen ontdekte de equipage van het sfoomschip Anna, liggende in de Wijn haven te Rotterdam en bestemd naar Gentdat er zich water in de kajuit en maehinekamer bevond. Een ingesteld onderzoek deed blijken, dat door een gebrek aan de machine reeds 3 voet water in het mint stond hetwelk steeds vermeerderdc. Door aanstonds aangebragte hulp middelcn is men er in geslaagd de boot voor zinken te bewaren doch de lading, die bestaat uit koffij, vlas, vijgen, bokking enz. is aaumer- kelijk beschadigd. In den avond van Maandag 9 dezer viel, tijdens eene voorlezing door ds. de llarlog in de kerk der Engelsch-presbvteriaansche gemeente te Rotterdam een stuk pleister van het plafond der kerk zullcs veroorzaakte een zoo grooten angst en verwarring dat men in allerijl het gebouw verliet en de dienst moest worden ge staakt. Uit Leeuwarden wordt van 9 dezer aan de Nieuwe Ilollerd. courant gcschreven dat dr. liecloo Verwijs, provinciaal archivaris-bibliothe- caris, lid van den gemeenteraad, schoolopziener enz., zich eerlang te Leiden zal vestigen, om mede te werken aan het Woordenboek der Nederlandscke taal van dr. de Vries en dr. le Win /cel. Sckrik en ontsteltenis bevingen in den morgen van 6 December de bewoners van de Haspehvijk te Zevenhuijzen, in Groningen, toen zij bij bun ontwaken zagen dat de woning van de weduwe K. Louwers geheel was verdwenen. Den vorigen avond stond die kleine stulp nog nog daar om eene oude vrouw van ruim 60 jaren met haar schaap en een kleinen inboedel tegen het gure jaargetijde te beschermen, en dien ochtend was van alles niets meer te vin dan een lioopje stof en asch. De vlammen hadden in den nacht huisje, vrouw, schaap en verder alles verslonden, zonder iets te sparen eu zonder dat iemand het bad bemerkt. Daar de oude vrouw gewoon was een. heeten steen mede naar bed te nemen, is bet mogelijk dat daardoor den brand is ontstaan. (Per Tetegraaf). Bmssel, 16 Dec. Het kabinet heeft thans colleclief zijn ontslag ge- vraagd. Men verwacht morgen esne interpeliatie over de ministerieele crisis. In de Belgische kamer is beraadslaagd over een voorstel van den heer Delaclstrek- kende om in de Vlaamsche provincien geen an dere dan Vlaamsche regters te beuoemen 't welk eckter is verworpeu. In Bclgie is de veepest uitgebroken in de nabij Antwerpen gelegene gemeenten Kiel en Berehem. De noodige bevelen tot afmaking zijn gegeven, maar het schijnt dat zich in de gemeente Kiel op een vijftal stallen verschijnselen van dreigenden aard voordoen. De heer L. van den Ilulle te Antwerpen heeft een proef genomen met bewaring van petroleum in de gewone vaten onder water. LI. woensdag heeft de heer A. fJuart, makelaar, in gezelschap van den heer van ilea Ilulle, den heer Ley ten, directeur der petroleumpakhuizen te Antwerpenden heer Jansens, waterbouw- kundige, en den heer Jaumin, kuiper, proces- verbaal opgemaakt van de opening van een vat petroleum, 'twelk 36 dagen op 2i/* el diepte onder water had gelegen. Aan de oiie was geen verandering merkbaar; bij het brsnden knetterde zij in 't minst niet en zoo weinig was bet water doorgedrongen dat zelfs de duigen van het vat snel ontvlamden en ook niet knet- terden bij het branden. Gelijk men zich herinncren zal heeft de landbouwmaatschappij van Oost-Vlaanderen in Oct. jl. het denkbeeld opgevat, om aan den heer van den Peereboom, minister van binnen landsche zaken, een blijk van dankbaarheid aan te bieden wegens de kraehtige maatregelen waardoor die minister Belgie voor de verwoesting der veepest heeft bewaard, een plan, dat nader met eenparige stemmen bekrachtigd werd in eene daartoe te Gent gehouden vergadering, waarop afgevaardigden uit alle provincien tegenwoordig waren. Naar aanleiding van dit besluit heeft thans ook het bestuur van de maatschappij Het Noorden met algemeene stemmen besloten aan deze nationale demonstrate deel te nemen door eene vrijwillige inschrijving open te stel len, bepaald op 1 franc hoogstens eu 25 centi mes minsteus per insckrijver. De storm van zonslag en maandag 1 en 2 dezer heeft, zoo als wij reeds gemeld hebben, op vele nlaatsen nog al groote schade aangerigt. Wij laten hier nog het een en ander volgen Wij hebben gezegd dat de storm bet hevigste te Blankcnberge heeft gewoed inderdaad, men mag zonder overdrijven, het stoffelijk verlies en de schade der schuiten schatten op minsteus 60 duizend franken. Vier dezer vaartuigjes toebehoorende aan den beer bnrgemeester Du Jordan, zijn gansch vernictigd. Een tiontal andere moeten bijna geheel vernieuwd worden. Onder deze bevindt zich eene nieuwe schuit, waarmedo de reeder Basscur pas eenige dagen geleden de flotilje vcrmeerderd bad, en eene andere toebe hoorende aan den heer de Meulcnaerc, welke slechts sedert vrijdag op het strand geplaatst was geworden, na een vermaking-onkost van elf honderd franken. Wat de overige betreft, alle zijn min of meer beschadigd, en daardoor onbruikbaar voor een geruimen tijd. Het hart breskt bij de gedachte der elleude die de onvenvachte ramp te Blankenberge zal te weeg brengen want men weet dat des winters de visscherij bijna de eenige nering der Blan- kenbergsche bevolking iszij is de bron, bet voedselgevende ligchaam van alle deze verschil- lende standeu, en in 's visschers huisgezinnen ontbreekt alles, wanneer het werk hem outuo- men is. Uit Ostende meldt men dat de storm er den sckrik onder de bevolking heeft te weeg gebragt en vele schade heeft veroorzaakt. De groote dam, sedert lang gemaakt voor de werken der nieuwe visschcrskaaiis doorgebroken eu het werk is 6 a 7 voeten hoog onder water gezet. Al de kelders der herbergen langs deze zijde der stad zijn vol water geloopen .in het zoogenaamde Withuis" is er wel 2000 francs schade. Twee visschcrs-sloepen zijn langs den oostkant tot tegen de duinen gestrand er zijn nu al 7 sloepen verlore-n in twee maanden. De zeedijk heeft veel geleden, en debrugom naar het hoofd te gaan, is op 35 a 40 meters weggeslagen en vcrnield. Bij dit alles meldt men van versckillende kusten het stranden en vergaan van vaartuigen. In de op den 5 dezer gehouden zitting van het Fiansch wetgevend ligchaam, is Frauk- 4LGEMEENMEEWs-«ii4DvERTEN Zeeuwsch-Vlaanderen Dit Weckbiad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven t|| bij BE1LANUS DI10NT te Neuzen. Prijs per 3 maanden 80 centfranco per po*t 95 cent. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara, Poatdirecteuren en Brievenbusbouders. Ji| Van Sehaete 6,40. 10,26. 1,00. 5,25. Van Gent 7,50. 12,00. 3,00. 6,10. Van Selzaete unar Lokeren 5,25. 8,30. 3,40. 6,45. Van Lokeren naar Sehaete 6,00. 9,50. 4,50. Van St. Nicotaas naar Gent, alle dagcn6,15. 8,05. 9,35*. 11,45. 3,45. 5,40. 7,45. VaD Gent naar Nicotaas, alle dageo 5,00. 7,25. 9,30*. 10,50. 2,30. 5,35. 7,00. Van St. Nicotaas naar Antwerpen, alle dagen 6,15. 8,05. 10,10*. 11,40. 3,15. 6,10. 7,50. Van Antwerpen naar St. Nicotaas alle dagen: 7,30. 9,11,— 3,5,—. 7,—. De uren geteekend met een zijn treinen van de le en 2e ktasse. Adverfenticn grlieve men aan de Uitgevrrs i 1^1 uilerlijk Dings lag avond ten 6 urc; de prij* cj regela is 40 cent, voor elkcn rezel meer 10 4| 35 cent z^gelregt voor elke plaatsing. ti te zrn.len van 1 tot 4 eent, behalve

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1