No. 347. Woensdag 11 December 1867. voou SPOOItWEGDIElST. Volgens besluit van Z. M. is eene bronzen medaille uitgereikt aan 165 personen, die zich gedurende het heerschen der cholera in 1866 bijzonder hebben onderscheiden. Op de eene zijde der medaille staat eene afbeelding van Aesculapius met het randschrift Ob civcs serva- tos en op de keerzijde een lauwcrkrans, waar- in de naam van den persoon aan wien de me daille is toegekcnd, met de woordenVoor goede zorg en hulp bij het heerschen der cho lera asiatica in 1866. De leden van de ccrste kamer zijn tegen vrijdag 13 dezer ter vergadering bijeengeroepen. De gvoote meerderheid in de afdeelingen der tweede kamer, die de nota van wijziging op hoofdstuk V hebben onderzocht, geloofde niet dat deze wijziging aan den eisch eener zoo- genaamde credietwet voldeed. Bij de voorloo- pige staatsbegrooting, welker vaststelling titans noodzakelijk "is geworden, behoorde geen ander doel op den voorgrond te staan dan bet voor- komen van stremming in den dienst. Ernstige beraadslaging moet zooveel mogelijk worden afgesneden, omdat die beraadslaging met een miuisterie, dat zijn ontslag heeft gevraagd, toch tot geene afdoende uitkomst kan leiden en zelfs zoo -wel voor de kamer als voor het uitvoerend gezag verkeerde gevolgen na zich zou kunnen Blepen. Men meende daarom dat de voorloopige begrootingswetten zich moeten bepalen tot (lie posten van uitgaaf, welker noodzakelijkheid niet wordt betwist of reeds vroeger zijn aangenomen, zoo dat alles wegvalt wat als nieuvv kan worden aangemerkt of in onmiddellijk verband staat met de inzigten en bet regcringsbeleid van den dienst - doenden minister. Eenige lcden waren daarentegen van gevoelen dat de credietwet moest gebaseerd zijn op de begrooting van 1868, die in de thans bestaande beboeften van den dienst voorziet. De kamer kon danzoo noodigbij de openbare beraad slaging posten doen wcgvallen, welker toestem- ming zij in de bestaande omstandigheden niet wenschelijk mogt achten. Hierop werd van de zijde der meerderheid geantwoord dat juist, door het volgen van dien weg, de moeijelijkheden zonden ontstaan, die men zooveel mogelijk wil vermijden. De slotsom van het onderzoek was, dat de groote meerderheid aan de regering bet ernstig, maar beleefd verzoek meende te moeten rigten om de begrooting van hoofdstuk V voor 1868 zoodanig te wijzigen of in te rigtendat zij werkelijk eene credietwet in den aangeduiden zin werd. Om aan dit verzoek zooveel mogeljjk gCvolg te gcven, heeft de minister van binnenlandsclic zaken nit zijne voorloopige begrooting eenige posten verwijderd, die, niet in de begrooting voor 1867 voorkomen. Hij heeft evenwel in zijn antwoord op bet verslag der kamer te kennen gegeven, dat die wijzigingen in zijne begrooting alleen werden gebragt in het belang van het gemeen overleg met de kamer in de tegenwoor- dige exceptioneele omstandigheden, en dat zijne overtuigingomtrent de noodzakelijkheid ennuttig heid der voorgedragen posten geene verandering heeft ondergaan. De tweede kamer heeft, in hare zittingen van donderdag tot zatnrdag, al de credietwetten aangenomen, nadat over sommigen eene kortere of langere discussie was gevoerd. Het Dagblad, dat als het eens door den vang is, alles door elkander radoteert, en alles van zijne gading achtindien er maar goed in gescholden wordt, verklaart in e6n en betzelfde noromer (van 30 Nov.) volkomen intestemmen met I'Ami dxi Limburg, rdal dc ballcrijen van hel radicalisme alleen Qerigl xvarcn op graaf van Zuijten en graaj Schimmelpenninck en dat DE KAMER DE ANDERE TITCI.ARISSKN WENSCHTE KB BKHOUDEN.'' Aangaande het noodvveer op den 1 en 2 dezer, ontvingen wij de navolgcnde berigten Ten gevolge van den geweldigen storm, in den nacht van 1 op 2 dezer uit het noorden opgestoken, is de Schelde vd6r Antwerpen bniten hare oevcrs getreden, waardoor eene aanmerke- lijke schade aan op de kade opgeslagen koop- mansgoedcrcn is toegebragt. Men spreekt o. a. van 350 kanassers suiker en van groote hoeveel- beden wol en zeep, die bescbadigd zijn geworden. Den daarop volgenden dag is bij Cadzand gestrand een Fransch scboonerschipgenaamd Jeanc d' Arcgeladen met ballast. Van de be- manning is niets bespeurd. Het schip zit reeds diep in bet zand. Men sch.jut voornemens le zijn het te sloopen. Een anderzijnde een Engelsehe schoener bemand met 6 koppen, zit op de zoogenaamde Vlaamsche plaat bij Ketranchementjuist op of althans zeer nabij de grensscheiding tusschen Nederland en Belgie. De autoriteiten schijnen niet te kunnen bepalen of het schip op Neder- landsch of Belgisch grondgebied zit. Intusschen hebben de Belgische douanen en gendarmes zich als bewakers aan boord begeven, naar men zegt tegen den zin van den gezagvoerder. Nu bestaat er een gewcldige spanning tnsschen de kustbewoners van de beide landen, die woens dag tot botsingen dreigde over te slaan, daar beiden regt op bet schip meenen te hebben een regt dat ecliter nog verre van verzekerd is, want vennoedelijk zal het schip met behulp van stoombooten gocd kunnen worden vlotgebragt. Ook dit schip is in ballast nit Eonden geko- men en was bestemd naar Antwerpen. Het Cadzandsche en Groedsche strand is als bezaaid met drijfbout, waaronder veel nieuw, waarschijnlijk van de werken te Vlissingen cn elders. Voorts zijn aangespoeld eene sloep, het ljjk van ecu ruudeene boeveelbeid suiker, peeen en meer andere voorwerpen afkomstig van vcrgaue sehepen of door den hoogen water- stand van den wal in zee gedreven. Aan den zeedjjk onder Borsselcn is het lijk van een als zeenian gekleed persoon gevon den en na onderzoek begraven. Uit Bath wordt van jl. Vrijdag aan de fiieitwe Rollerdamsche couranl geschreveu de Engelsehe stoombooten Harwich, komende van Antwerpen, bestemd naar Harwich, en Snllane, stoomende van Bristol naar Antwerpen, hebben elkander dezen middag circa half vier uur, in het zoogenaamde naauw van Bath, bij de witte ton zoo gedueht aangevaren, dat laatstgenoenide boot sehier onmiddellijk te midden van het vaarwafer is gezonkeu. De passagiers, 20 in getal, zijn, even als de equipage, nitgenomen de stunrman, die juist in zijne but was en ver dronken is, door de Harwich opgeuomen en te Bath aan land gezet. Op stroom drijven vele en onderscheidene goederen van de Snllane af komstig; van de 6 paarden die er aan boord waren, is er slechts een ann land gczwommen. De Harwich, die oogenschijulijk niets geleden heeftis naar Antwerpen ternggekeerd. De controleur van 's rijks belastingen te Bath was met de klaringsloep spoedig op de plants des onheils tegenwoordig, ten einde zooveel mogelijk hulp te liieden en heeft de beste orde gesteld op het bewaken cn opbrengen der opgevischte of aanges))oelde goederen. Op het oogenblik dat de geredde scliipbreukelingen der Snllane aan land werden gezet, werd het lijk van schipper J. B. Ceulemans, die 11. Zondag bij het zinken van zijn vaartuig door den heerschenden storm vcrdronk en even te voren was opgeviseht, het fort binnen bragtnaar bet lijk van zijne doch ter wordt nog onophoudeljjk gezocht. De schippers, die de Wester-Schelde van Bath tot Vinkenisse bevaren, worden in hun belang oprnerkzaam gemaakt op de gezonken stoomboot, tyaarvan de top der mast, bij laagwater slechts een paar voet is te zien en waarop of waarbij door de zorg van den heer de Groof te Bath voorloopig des naehts een hraudende lantaarn gehangen is en des daags eene roode vlag wappevt. JVeuzen, 12 Nov. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 47 zeeschepenmetende 7046 tonnenen 674 binnenschepen, m. 22723 t.; en atgevaren 40 Zeeschepen, in. 8877 t.en 616 binnenschepen, m. 20987 t. Totaai sedert 1 Jannarij 1867 zijn het kanaal opgevaren: 382zeeschepen, metende 65006 t. en 3646 binnenschepen, ni. 147565 t.; en afgevaren322 zeeschepenm. 68348 t., en 3582 binnenschepen, m. 144277 t. In de 11 eerste maanden van 1866 zijn het kanaal opgevaren331 zeeschepenm. 53838 t. en 4457 binnenschepen, m. 1472751.; en afgevaren: 295 zeeschepen, m. 56149 t. en 4351 binnen schepen, m. 139103 t. Ilontenisse, 5 Dec. Een van Kotter- dam op Brussel varende stoomboot werd giste- ren avond omstreeks half zes nrc voor VVal- soorden door een van Antwerpen op Londen varende stoomboot met zooveel kracht aangeva ren, dat hot geheele achtergedeeltevan at de raderkasten, zich van het overige van het schip afscheiddcen met de zich dnarin Vievindende machine in de diepte wegzonk. De bemanning werd gelukkig op de Engelsehe boot gered en te Walsoorden aan wal gezet. Het overige van de aangevaren boot, is door de tot redding aangesnelde sleepboot Union T in de haven van Walsoorden binnengebrrrgt, al- waar de lading, bestaande voornamelijk uit raapolie en kaas geborgen wordt. Door den storm van Maandag is de kapitale vestingmnnr van het Westerhoofd te Vlissipgen gelieel gebarsten en zijn ruim 2G00 palen van het werk buiten de Iiammekenspoort wegge- spoeld. Men leest in het weekblad voor bet on- derwijsIn den fijd dat men van de hooge re gering de beslissing wacht van het al of niet invoeren der spelling van de 11. II. He Vries en Te Win hel op de scholen acht ik do me dedeeling van het ond^rstaande niet van belang ontbloot. De notaris D. zond dezer dagen eene akte naar bet knntoor der registratieom die te doen registreeren. Hij ontving die ongerpgi- streerd terug met h'erigt, dat ze niet kon wor den aangenomen, omdat men zich van de nieuwe spelling hediend hadDe ontvanger der regi stratie had eene missive in dien geest van het gouverneraent ontvangen Men schrijft uit 's Hage De Mouiteur Uvi- versel deelde onlangs mede dat zich in de Wester- Sehelde tegen over Bath eene bevaarbare geul vormt, die veel dieper en korter als de tegen- woordige weg van Antwerpen naar de zee is, en dat wel, als een gevolg der aldamuiing \au de Ooster Schelde, waardoor de voorspellingeu der Nederlandsche en van het meerendeel der vreemde ingenieurs iu deze zaak volkomen wordt bevestigd. Ik ben iu staat dat heugelijke berigt niet alleen te kunnen bevestigen, maar ik mag er zelfs bij\oegen dat de vorniiug \au de bedoelde genl geregeld voortgaat, zoo.zelfs dat het zeer vvaarschijuiijk onnoodig zal wezeu tot het aanleggen dier overigens oubeteekeuende werken over te gaan, vvaarvauvolgens den Pruissiscben ingenieur, den heer Hagen, welligt tot bevordering dier vorming de noodzakelijkheid zou blijken. Een ander even schitterend bewijs voor de juistheid van het ootdeel ouzer ingenieurs, eu dat bovendien door ieder kan worden gecousta teerd, bestaat in het allengs verdwijnen van do in de Wester-Schelde gelegen zaudbank vau Saaftiuge. Ongetukkigervvijze heeft eehter ook deze zaak hare keerzijdeten gevolge der, overigens zeer vetklaarbare, onvolkomenbeid der peiliugenlieb- ben iu de laatste maan.leu vrij aanzieulijke ver- zakkingen langs den afdainmingsdijk plaats ge vonden, waardoor aankoudend nieuwe opkoogin- gen noodzakelijk zijn. Doch aangezien deze zoh- der opouihoud worden voortgezet, zal ook deze binderpaal weldra zijn overwonueu. De heer Bode, sigarenfabriekant te Kam- pen, zal op zijne fabriek voor eigen rekening eene school openen, ten behoeve van kindereu tusschen de 12 eu 16 jaren. Naar wij verueinen zijn reeds twee gc- wonde Zouaven te Veghel bij buuue fainilie te- ruggekeerd. De eeu, van llulie gebeeten, heeft eeu been verloreu. Hij is het die door de zou- aveu in eeu Garibaldiaausch hospitaal is out- dekt geworden. De audere heeft eeu slag vau een paard op zijne burst outvaugen waardoor eeue inweudige ziekte outstaan is. Op 28 Novemberin de algemeene zitting der ingelanden van den polder vau Lillo, onder het voorzitterschap van .W. Jac. de ISeef, heeft men wijdloopig gehandeld over bet verhoogea ALGEMHMEIJWS-bii Zeeuwsch-Vlaanderen. Rit Wtikbiaii wordt ellten Woensdag morgen uilgtgeven jj.-g bij BEILANUS DIIONT te tftuzen. Prija per 3 maanden tjj 80 cent, franco per post 95 cent. Men abonnecrt zich bij a'le Boskhandelaars, Postdirecteuren en Bricvenbushouders. Van Selgaete 6,40. 10,26. 1,00. 5,25. Van Gent! 50. 12,00. 8,00. 6,10. Van Selzaete naar Lokertn 5,25. 8,30. 3,40. 6,45. Van Lokeren naar Selzaete 6,00. 9,50. 4,5 Van St, Ficofaos naar Gent, alle dagen: 6,15. 8,05. 9,35*. 11,45. 8,45. 5,40. 7,45. Van Gent naar S4. Nicola as, alle dugen 5,00. 7,25. 9,30*. 10,50. 2,30. 5 35. 7,00. Van St. Nimlaas naar Antwerpenalle dagen 6,15. 8,05. 10,10*. 11,40. 8,15. 6,10. .,5', Van Antwerpen naar St. Nico/aas alle dagen: 7,30. 9,11,-. 3,—. 5,—. 7,—. De urea geteekend met een zijn treinen van de le en 2e klasse. Advertent ion grlinve mea aan de Uitge*fr* i •Jtjj ivterlijk Dinail.Hr n*nnd ten 6 lire: de prij* reeeia is 40 rent, voor elken regal rarer 10 w? |l'J 35 cent 7^eelregt voor tike pha'aing. 1 tot 4 hrhsiV# Latere berigten dcelen meile, dat de atorra niet alleen groote schade heeft veroorzaakt, m iar ook raenschenleveus heeft gekost. Men schrijft ous daarover uit Bath: „Den 1 Dec lag op onze reede ten anker J. B. Ceulemans, voerende het BelgDche achip Theretia Josephi, met een lading ziuksteen. Na dat het den geheelen dag gestorind had brak om'.rent 6 nnr des avond* iets van het vaartuig, zoodat het ougcnblikkelijk zonk. De opvarrnde waren; J. B. Ceulemans de knechti E. Verstraeten en C. Tdboornbeneveus de dochter van den achipper. I oen het achip naar de diepte zonk lag het I7jarig meinje nog te bed; men ri< p haar, zoodat zij nog bij tijds op het dek was. Geene gelegenheid vindmde orr de roei- boot te krijgen, iprong het mei^je op den rug van den kuecht Verstraeten, die gelukkig ceD atuk houd (trieVgel waar het link op lag) vast kreeg en zooveel tegenwoordighewl van geest b-zat om dit tusschen zijn lederen gordel to st< ken en al zwemmende te trachten land te bereiken. UerhaalJelijk naar benoden gezon- ken, verloor geno mile kuecht geen oogenblik ziju bewastzijo, doch het mei.-je kon na l1 uur met de barm der zee g-wor- st( Id te hebben het niet langcr uithou len en verdween in de diepte. Jammer waa zulks daar genoemde knecht geen 2 minutco duirna den steenen dam bereikte, tegen welke hij was gewor- p n. Na tweemaal tegen denzelven te zijn geslagen gclukte het hem er op te kotnen en ▼ourtkruipende over den steenen dam, den dijk tot aan hot rijksgebjuw te bercik-n. Zijn go- kerin en geklaig werd gehoord door den rijka-cntvanger J. Kleiuman, die hem daJelijk binnen hielp en eeue hulp ver- lremle waaivoor alien lof den hetr Klein man eu zijne geheele fainilie to-komt. Oogonblikkelijk werd ora den heer van den Brink gezoudenala zijn le de ezpedit ur van den achipper teu/emans. Na dat ook deze alles in het w<-rk stelde om de knecht te hel pen verhaalde deze dat alles verdrouken was. De heer. bnrgemeester Windhorst stelde ioini Idtls zijnen om'er- hebbenden ambtenaar aan, om toezigt te houden op de goede- ren die aan den wal kwamen drijven, terwijl hij in persoon tot 12 uur 'a oachts de wacht hield ora order op de zaak te -tellen. Dhr. controleur Tissot v Patot, mede ter hulp geaneld, g< laste oogonblikkelijk aan zijne ondcrhebuende roeijera, als de kwar- tiormeester F. Sweighart eu de roeijera JBarendreytW. van der Ve/deG. AndreeL. Bos cn M. van Felt om famine sloepcn in gereedheid te houden, dewijl men meende nog altij i op de reede hulp te hooren rorpen, doch, of-choon dc con troleur in persoon wilde mede gaan om zijne arabtenaren aan te wakkeren, maakte de zware storm en hevige wind het oumo gelijk om de plants des onheila te bereiken. liet achip was omstrreks 6 uren ge/.onken, en de knecht Verstraeten 1| uur daarna aan wal gespoeld, men moeat nu tot ruiin 9^ uur waehten toen er (altijd met leveusgevaar) uitzigt bestond om met de sloep, bemand met bovengenoemde roeijera, het achip te bereiken, doch keerde na een nur zwslkens op dei baren onverrigter zake terng. Dc controleur die in- middela het strand was langa geloopen, had nog een stille stem gehoord en apoorde nogmaals aan om te trachten den ongeluk- kige of onuelukkigen te redden, ala met den vinger aanwijzcnde op welke hoogte het vaartuig moeat leggen. Met onvermoeideo ijver rbciden onze zea onverschrokkenea weder met levens- KCvaar op die plaata toe. Thana diende hun het geluk eu voaden zij in de roast doodelijk afgemat de andere knecht C. TuibcornHet gevaar was, zoo wcgens de wind ala duis- tern'a groot ,*d och "met kloek beleid ontging men achier taa- tende de boot en giek der gezonkene sehuitwelke men niet kon zien, en redde de knecht. Tot tweemalan werd de aloep op de boot geslagen doch kwam eindelijk gelukkig met den schipbreukeling aan wal. Met leveudige vrengde werden zij begroet doch vernam men teveua de droevige tijding dat de tehipp r na bijna 20 minnten in het wand te hebben gehangen, verdronken was. Vader en dochter hadden alzoo hun graf iu de golven gevonden de knecht weid door de heer van den Brink in een logement gebragt, waar hij ook van het noodige voorzien werd. Beide knechts zijn onge^eerd. I leden den 3 is men begonnen de tuigage af te semen, zuliende het schip later worden geligt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1