No. 346. Woensdag 4 December 1867. 7de Jaarg. W II )i ;Mfi C./ #;0- ;';3 ijy m m m n" voor §POOKlYEGI)lEl§T. i:' Nkuzes, 3 December. Bij de behnndeling der l>egroot:ng van but ten* landsche zaken op den 2G November vereenigde de kamer zieh met een amendement van den beer Dumbar, st>*ekkende ora den post voor de missie bij de Zuid Duitsche staten van de be grooting weg te laten. Bij de eind stemming over de begrooting van genoemd departemcnt is deze met 38 tegen 36 stemmen venvorpen. De zitting werd daarop op verzoek der rege- ring voor een half nnr gesrhorst. Onmiddellijk nadat de zitting weder geopend wasbeeft de beer Ueemskerle medegedeeld dat de regering de verwerping der begrooting van buitenlandsche zaken beschouwt ais eene afkeuring van het regeringsbeleid omtrent hare jjogingen tot bet behoud van den vrede en de losmaking van Liniburg van den Dnitscben bond. Dit belangrijke verschil tnsschen de tweede karncr en het kabinet doet de ministers besluiten qrezamenlijli hun ontslagf in te dienen. De minister verzocht vervolgens dat, in af- wacbting van 's konings beslissing, de verdere bebandeling der staatsbegrooiing zou vvorden geseborst. In dien geest werd dan ook besloten. Donderdag werd de kredietwet voor de be grooting van jnstitie behandeld en met alge- meene sfemmen aangenomen. Er loopt een gerncht, dat Z. M. bet door de ministers aangeboden ontslag niet zou hebhen aangenomen, met uitzondering van dat van den qranf van Zuylendie tot gezant te Londen zou worden beuoemd. Zoo even ontvangen wij het volgende berigt Bij kabinetsbrief van den 1 dezer heeft het den kouing behaagd aan de lieeren ministers in antwoord op hnn gemeenschappeljjk rapport van den 26 November jl. te kenncn te doen geven, dat Zijne Majesteit niet wenscht op het daarbij gedane verzoek om ontslag eene beslis sing te nemen, v<I6r dat de beraadslagingen in de staten-generaal over de ingediende en tlians daar aanbangige "credietwetten zijn afgeloopen. Bij Z. M. beslnit van den 23 November j 1. no. 59, is aan mr. F. van Deinse, op zijn daartoe gedaan verzoekeervol ontslag verleend als notaris te Hulst; en benoemd tot notaris binnen het arrondissement Goes, ter standplaats de gemeente Hulst, mr. J. G. van Deinse, advocaat en candidaat notaris aldnareen en ander in te gaan den 1 December 1867. In eene vergadering van geeommitteerden der polders die belang hebben bij eene nieuwe nitvvatering in het voormalig 4e district van Zeelandwerd door de commissie tot bet gra ven van dat kanaal berigt, dat, uithoofde van het mislukken der beproefde geldleening, zij fich had genoodzaakt gezien haar ontslag bij den commissaris des konings in deze provincie in te dienen. Daar het ontworpen plan nu ver- vallen is, wordt van vele zijden de wensch nit- gedrukt dat de betrokken polder-of watersebaps- besturen andere plannen zullen beramen en dat zij daartoe zeli's onmiddellijk zullen overgaan daar de uitwatering zoowel van den kapitalen dam als de watering van Cadzand, met iederen dag gebrekkiger wordt. Neuzen, 3 Dec. Met leedwezen verneemt men dat de beer ingenienr van den waterstaat, jonkheer A. D. van den Saniheuvelop 15 dezer naar 's Bosch wordt verplaatst. De bijna 2jarige standplaats albier van dien kundigenonvermoeiden en minzamen ambtenaar zal voor velen ecu blijvend aanden- }ieu achterlaten. Op 7 November jl. is in de bus ten post- kantore te Neuzen bezorgd een brief aan bet adres „den kovporaal C. Maandaginstruclie ballaillon te hampen," inhoudende een munt- biljet van f 10, no. 290 P. D., welke brief niet aan zijn adres is bezorgd. De burgemeester van Neuzen verzoekt opsporing, aanhouding en be rigt. Axel, 30 Nov. Gisteren avond omstreeks negen ureis bet schuurtje van den arbeider Nicolaas Bolleman wonende nabij de kom dezer gemeentegeheel afgebrand, door de spoedige aangebragte bulp van de brandspuit dezer ge meente en de ijverigc pogingen van de brand- spuitgasten, is het mogen gelukken bet daar- nevens staande huisje te behouden. Het ver- brandde bestaat grootendeels uit eene partij brandhout, beneveus eene geit, vier boenders en twee konijnen. De oorzaak van den brand is onbekend. De schade wordt begroot op f 400 a f 500. Niets is tegen brandschade verzekerd. Axel, 2 Dec. Ds. VV. J. Irn nink predikant bjj de herv. gemeeute te Cothen (prov. Utrecht), beeft voor het beroep uaar deze gemeente bedankt. In de laatste weken hebben zieh volstrekt geene gevallen van veetyphus in Nederland voorgedaan. Een onbekende heeft dezer dagen aan het rijksarchief een belangrijk gescbenk toegezon- den. Ilet bestaat in eene groote verzameling oorspronkelijke brieven, meerendeels door onze vlootvoogden en kapiteins aan de admiraliteiten van Zeeland en de Maas gerigt. Daar zijn er verscheidene onder van de Bugler, de Trompen, Wille Com. de Will, Banker!, de van Nessen, enz. Het arcbief der voormalige admiraliteit wordt bierdoor aanmerkelijk aangevuld. De bijdragen voor het pauselijke leger, door de Tijd ingezameld, bedragen ruim 85,000. De bode bij het departement van marine Reedijk, die tijdens bij bij de marine in dienst was, bij een gevecht in Oost Indie een zijner armen had verloren, werd op 23 jl. aangenaam verrast, toen hem door eenige ambtenaren van het departement, waarbij bij werkzaam is een kunstarm werd aangeboden, dien men te Parijs voor hem had doen vervaardigen, en waarvan de bewerktuiging hoogst merkwaardig is. Te Amsterdam zijn een aantal winkeliers gestraftomdat zij in bunne winkels van de oude el gebrnik maakten al de ellcn waarop aelfs de onde maat sleebts was aangeteekend werden in beslag geuomen. Ten gevolge van het besluit der Leidsche scherpscbutters-vereeniging om eene uniform kleeding aan te nemen, hebben al de leden van bet bestuur bun ontslag genomen. De Tijd deelt mede, dat iemand, die in een gezond oord van ons land een groot hnis met dito tuin bezit, dit voor de uit Ilome terug- keerende verminkte zouaven bestemd beeft vertrouwendedat de katholieken niet zullen nalaten hem bij te staan, om dit verblijf voor ben in te rigten. De heer Heringa, oud schoolopziener, deelt in de Wekker de volgeude waarschuwing mede Een Duitsch geneesheer heeft, dezer dagen de oogen van 10,000 sehoolkinderen onderzoeht en bevondendat 1730 hunner bijziende waren, hetgeen zij niet waren toen zij op school kwa- men. IIij schrijft het ontstaan van dit gebrek toe aan verkeerde plaatsing van borden en banken en den digten druk van schoolboeken. Uit Venlo schrijft men 26 November. „Sedert eenigen tijd wordt in de dagbladen de vraag betwist of Nederlanders, die zieh zonder vergnnning des koning in pauselijken dienst be geven, wel bun Nederlanderschap verliezen. De vraag is reeds door den minister van justitie in bevestigenden zin beslist geworden en wel bij brief van December 1862, waarbij aan den beer L. Schoenmakers, wonende te Tegelen, zoon van den len luitenant der koninklijke mar6- chaussee van dien naam, die om eene' rjjkshe- trekking solliciteerdeeene afwijzende beschik- king werd gegeven, dewijl bij opgehouden bad Nederlander te zijn, toen hij als zouaaf in pau selijken dienst was getredenzonder toestem ming des konings dnarna solliciteerde hij om genaturaliseerd te worden, hetgeen bein insge- lijks werd geweigerd, dewijl hij eerst 6 aehter- eenvolgende jaren liier te lande moest verblij- ven. Genoemde heer Schoenmakers had vroe- ger als onderofficier op Java gediend. Bij besluit van den koning der Belgen, van 21 November 1867, zijn de verhodsbepa lingen op den invoer van hoornvee nit Nederland in Belgie opgeheven. Dit besluit tree It in wer king op 1 December e. k. De eenige maatregel, die voorloopig tot wering van den veetyphus in Belgie wordt in stand gehouden is de quarnntaine voor vee, bestemd stallen te worden vetgemest. Naar men verneemt is bij besluit van den koning der Belgen van 24 November, de heer 4. M. van de Wallijne, kandidaat-notaris te Bassevelde, benoemd tot notaris te St. Martens- Lathem, in vervanging van den beer Pannenlier, als zoodanig benoemd te Gent. De Belgisclie regering heeft in de kamer verklanrd, dat zij steeds het oog hondt op de afdamming der Ooster-Schelde, doeh zicb voor het oogenblik tevreden stelt met de verzekering der Nederlandsche regering dat deze zieh ver- antwoordelijk acht voor de eventueele aan te rigten schade. Men meldt uit Brussel, 26 Nov. Gisteren was geheel Brnssel in rep en roer. Een beursman de heer Bauchan, bad ten 7 ure 37 min. des avonds een telegram ontvangen gedagteekend van Parijs en onderteekend met den naam van den agent van den effecten handelaar, Stephen gebceten, en die aldns luidde gewiglig. Aan slag tegen den keizer, doodelijk gewond rente 54,20; Italiaansche rente 32." De dtipecbe was voorzien van bet volgnnnimer, maar in de op- gewondenheid van bet oogenblik bad men niet opgemerkt, dat de drooge stempel der telegraaf administratie er op ontbrak. Zoodra deze dd- peclie op de kleine effecten-beurs, die des avonds gehouden wordt bekend werd, verkocht de heer Bauchan 500 metallieken tegen 46^/i6, en werd de tijding ook verder in de stad bekend. Het publiek liep weg uit de schouwburgzalen van de Monnaie en van St. Hubert, en uit de socie- teiten. Ieder schaarde zieh voor het Engelsehe Lloyd's koffijlmis in de reu de l'Ecuycr, vvaar de kleine beurs gehouden wordt. De straat was opgepropt met een opgewonden menigte, die reikhnlsde naar verdere tijdingen. Intusseben had men op de kleine beurs eens bedaarder nagedacbt. Men eindigde met het geen wnnrmee men had moeten beginnen. Na dat men op de bureaux der verschillende dag bladen geweest was waar men natuurlijk van niets wist, begnf men zieh naar bet telegraaf bureaux en vernam daar dat het telegram valsch was. Ilet was niet op het telegraaf-bureaux geweest. Dadelijk ging men toen aan het zoe- ken naar den besteller, die de depeehe bij den heer Baurhan had bezorgd. Men vond hem en heden heeft men hem meegenomen naar de beurs, om daar te zien of bij den In or ook kon aan- wijzen, die, uit bet telegraaf bureau komende hem de valsche d6peehe ter beaorging bad over- gegeven. Geen woorden kunnen u een denkbeeld ge ven van de opschudding, welke deze zaak hier beeft verwekt. De jnstitie beeft een ouderzoek ingesteld eu reeds onderscheidene getuigen ge- boord. Iedereen koesterf den wenseli dat men den stoutmoedigen bedrieger in lianden krijge. Een notaris in een der voornanmste steden van Belgie bad zieh dit jaar, na zijn bezoek aan de Parij ehe lentoonstellingnaar Saint Germain en Lay begeven. Toen bij daar de bergen beklom, ontmoetfe bjj een oud man, ja zoo oud, dat hij hem bij Meih it sal em vergeleek. Eenzaam als de onde man daar liep tedwaleu, sprak de notaris hem minzaam aan en onder- hield zieh langen tjjd met hem. Hij verzocht hem zelfs om hem voor dat bij Frankrijk zou verlaten, nog een bezoek in zijn lifitel te kometi brengen de grijsaard voldeed eraan en seheidde in hartelijke woorden en met een vrjendschap- pelijken lisnddruk van den notaris. line ver- wonderd en opgetogen was deze laatste, tocu j bij dezer dagen ecu brief nntving van ecu confrere in Parijs, die hem verzocht daarbeen te komen, om een evfenis, hem door den on len man vermaaktte komen ontrttngen. De hem door don zoogenaamden Melhusnlem, die geen bloedverwanten had gelegateerde som liedro.ea wel 2 millioen francs en de notaris, die niet rijk is, vertrok onmiddellijk om zijn sohat te gaan halen. Het Prnissisch gouvcrnement heeft eene som van 165,000 thaler besehikbaar gesteld tot verhooging van de traktementen der onderwij zers in sommige provincien. In het Berlijnsche Fremdcnbluii leest men sub dato 8 November: Eene gewis zeldzame tcgenwoonligheid van geest legde voor eenige dagen een ,j<>ng mei>je aan den dag. Toen zij in bare slaapkamer bezig was zicb uit te kleeden en in den spiegel zag, zag zij onder haar vlak tegenover den spiegel staande-bedste'de eenen voet te voorscbijn komen.. Snel gevat, mompelde zij eenige onverscliillige woorden als hadde zij beneden nog iels ver geten, eu verwijderde zieh uit het vertrek, da^ zij echter zorgvuldig achter zieh digtsloot. Spoe dig daarna echter werd de deur geopend en verscheen een polieie dienaar met onderscheidene huisbewoners, om den ongenoodigden gast. eenen gevaarlijken huisbreker, nit zijn verstek te voor scbijn te halen. Nog hij het verlaten der woning, en in handen der polieie, stiet hij vreesselijke bedreigingen tegen het jeugdige meisje uit. De Tljarige Pruissische generaal von Sirin- tnils is op bet kasteel Holienzollern gehuwd met de lTjarige dochter van den generaal von Crosses, of die omzetling van cijfers goed har- monieeren za,l De beer K. flatin heeft berekend, dat er in ronde getallen 7000 nienwshladen in Europa, 5000 in Amerika en 500 in Azie, Australie enz. bestaan. Onder de giften, ten behoove van Gaviialdi bijeengebragt, komt er eene anonieme voor ten bedrage van 2000 p. st. en nog eene van 500 p. sf. Onder de berigten, met de laatste mail uit Indie aangebragt, vault met het volgende: Zekere Javaan had een praauw, waarmede hij de Solo rivier overvoer, vice versa, elken dag, zoo dikwijls er menschen waren, die van zijn overtogtsmiddel wensebten gebrnik te maken tegen behoorlijke betaling. Nu gebeurde het op zekeren dag, dat een schaaplierder hem verzocht zijne kudde, 20 stuks in getal, naar den andereu oever ov er te brengen, waartoe hij gereedelijk besloot. De kudde werd 6en voor edn in de praauw gebragt, eerst de 19 ooijen en toen een ram, die vooraau afge zonderd werd geplaatst, omdat de neiging van het beest tot boksen het minder geradeu maakte, hem bij zijne getnaliuneu te plaatsen, zijnde de rankbeid van de praauw boven alleu twijfel vevheven. Op bet punt om over te steken kwatn er nog een passagier op een draf aanloopeu en verzocht mede aan boord te mogen suqtpendaar hij baast had. Eerst maakte de praanwvoerder wat tegen- werping, sprak van overlading en de eventueele ti.i,nin\\ en All YE Zeeuwsch-Vlaanderen. pit Wcckbbd wordt elken Woensdag morgen iiitgegeven £ff Wj BE1LANUS k DIIONT tc Neuten. Prijs per 3 maanden 30 centfranco per post 95 cent. Men abonneert zieh bij a'le Boekhaudcliari, Postdirectenren en Brievcnbusliouders. Van Selzaele 6,40. 10.26. 1,00. 5,25. Van Gent 7 50. 12,00. 3,00. 6,10. V»b Selzaete uaar Lnkeren 5,25. 8,30. 3,40. 6,45. Van Lokeren naar Selzaete 6,00. 9,50. 4,50. Van 5/. Nicolaas naar Gent, alle dagen: 6,15. 8.05. 9,35*. 11,45. 3,45. 5,40. 7.45. Van Gent naar S'. Nicolaas, a'.le dagen 5,00. 7,25. 9,30*. 10,50. 2,30. 5 85. 7,00. Van St. Nicolaas naar Antweipenalle dagen: 6,15. 8,05. 10,10*. 11,40. 3.15. 6,10. 7,5°. Vao Anticerpen naar St. Nicolaas alle dagen: 7,30. 9,II, 3,5,—. 7, De urea geteekend met een zijn treinen van de ie en 2e klasse. A hertenticn geliVve men artn ile I" nOerl'jk Pings lag nvond 'en 6 nn*; regel. is 40 writ, ronr elken re.'*! tjj 35 cent z-zelregt roor rllte pl.iaUing. if Severn in U- /en len de jtrjj* r*n I tvf. 4 metr 10 rent, hehalve

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1