No. 345. Woensdag 27 November 1867. s-. Hnn m l'Mc. T VOOR s r o o nweem e k s t. T 1 Naar anuleiiling van ingekomen klagten ovv het vermissen van aangetee^ende of nief aangeteekende brieven op-de post, heeft de minis ter van Binnenlafodsehe Zaken de feitelijke op- gave deswege gedurende 6 jaron medegedeeld, waaruit blijkt, dat gedurende dat Kijdsverloop op een getal van 2,122,235 aangcteekende brieven, sjechts seven vennist zijn. De minister zeide dan Qok, met bet oog op deze ejjfers, zeer te- rjegt dat de veiligbeid der aangcteekende brieven Hiag geaeht worden op eene voldoende wijze ge- waarborgd te zijn, zoodat het nemen van meer dere maatregelen van voorzorg dan tot dusverre worden aangewend, als overbodig is aan te merken. Als opvolger van den heer Bondwordt voor het geval dat het ministcrie bit den be- grootingsstrijd ongedeerd te voorschijn mogt komen, genoemd de heer Lttijbcn, lid der tweede kamer der staten generaal. De zitting der tweede kamer van den 25 dezer heeft een zonderling incident opgeleverd. In den loop der algemeene beraadslaging over de begrooting van buitenlandsche zaken heeft de heer Geerhcma brieven overgelegil van den Nederlandscbe gezant te Uerlijn aan den toen- maligen minister van buitenlandsche zaken, den heer Crenters gerigt. De overlegging dezer brieven strekte om bet bewijs te leveren dat de door bet vorige ministerie gedane stap betrek kelijk de losmaking van Limburg van den Duit- schen bond niet door Pruissen is afgekeurd, gelijk door den tegenwoordigen minister vau buitenlandsche zaken heweerd is. De heer l/eemtkerlc meende nu, in zijn be- trekking van tijdelijk minister van justitie, die brieven als lands eigendom te moeten opeiscben, doeh de voorzitter lie eft geweigerd aan dien eiseb te voldoen en heeft ze aan den heer Geerl- sema terug gegeven, waarnp de minister llecms- kerU verklaarde de zaak aan eene regterlijko beslissing te zullen onderwerpen. Blijkens het verslag aan den koning van het geneeskundig staatstoezigt, uitgebragt door den minister van binnenlandsche zaken, zijn in 1866 aan de cholera overleden over het geheele rijk 19,691 personenvan 1000 overledeneu stierven aan cholera in Noord-Brabant 104 (2.65 van de 1000 inwoners), Gelderland 128 (3.46), Zuid Holland 274 (11.43), Noord-Holland 145 (4.57), Zeeland 53 (1.43), Utrecht 374 (15.6), Friesland 72 (1.59), Overijssel 139 (4.06), Gro ningen 246 (6.61), Drentbe 140 (3.69), Lirn burg 78 (1.93), in het geheele rijk 181 (5.56). Het geheele getal aangetaste gemeenten was 637, als in Noord Braband 55, Gelderland 73 Zuid Holland 174, Noord-IIollaud 77, Zeeland 32, Utrecht 54, Friesland 33, Overijssel 34, Groningen 49, Drenthe 22, Limbing 34. Hoek, 23 Nov. In eene vergadering van den gemeenteiaad dezer gemeente, is op heden benoemd de heer Kieviet van Scherpenisse als bulponderwijzer. Hulst, 25 Nov. Over eenige dagen is bij de landbouweres de wed. op het gehucht „de Zandberg" gemeente Graauweene zeer schoone koe ontvreemd. Naar men zegt hadden eenige kooplieden uit Belgie de koc willen koo- penden daarop volgendcn nacbt is de koe ontvreemd, men heeft den dader of daders nog niet op het spoor kunnen komen. Oostburpr9 21 November. Bij de opening op 18 dezer der inschrijvingen in de geldlee- ning van f 420,000 ten behoeve van een alge- meen nieuw uifwateringskanaal in het voormalig 4e district, bleek het dat slecbts voor f 131,000 was ingeschreven, als Door 10 inscbrijvers te Sluis Door 4 inscbrijvers te Retvanchement„ 5,000 2 v Hint Anna fer Maiden 3,000 r. I p r Oostburg2,000 n 1 n. p Heille. 1,000 p 1 Nieuwvliet 1,000 >7 1 r p Vlissingen 1,000 t.erwijl door vier inscbrijvers uit Belgie te zamen was ingeschreven voor 27,000 9 7 6 4 Zuidzande Aardenburg, Cadzand IJzendijke 32,000 20,000 20,000 10,500 8,000 Zamen f 131,000 Ten gevolge dezer ten tweeden male mislnkte leening, schijnt de eommissie bepaald besloteu te zijn, ontslag van hare betrek king te vragen, en heeft zij zulks reeds gisteren in peisoon aan den heer commissaris des koning.s medegedeeld, terwijl de gecommitteerden en ingelanden ook eerlang met dit besluit in kennis zullen gesteld worden. Uit Krabbendijke meldt men ons, dat op 21 dezer uit die gemeente weder 3 gezinnen, uitmakende 11 personen, naar Noord Amerika vertrokken zjjn. De goede be.igten an bloedver wanten, die schier doodann vroeger derwaarts gingen, gepaard aan de ontoereikende daglo'onen die aan de boerenarbeiders worden verstrekt, om in de behoeften hunner gezinnen te vooivien, zullen nog menigeen tot de reis aanmoedigen. Van een lioofd der drie gezinnen, bestaande uit 5 personen vertrok twee jareu geleden ecu broeder, die, r,a alles te gelde te hebben ge maakt, naauwelijks toereikende voor de reis was en nu reeds zooveel bad overgewonnen, dat hij in staat is voor zijn broeder met zijn ganscbe gezin de reis te bekostigeu. Wei luiden niet alle berigten even gunstig en slaagt de een gelnkkiger dan de ander, doch doorgaande blijkt, dat flinke arbeiders, in de kracht van hun leven, gewoon en de kunst verstaande om te werken, al spoedig daAr het gebrek vergeten zijn waarmede zij bier, met uitputting vau al hunne krachten, te worstelen hebben. Ook de kamer van koophandel te Ooster- hout heeft even als die van Gorinchem een adres ingeiliend tot vermindering van het briefport tot op vijf cent, zoo ruogelijk gepaard met in voeriug van gedwongen frankeeren. De Arnh. courant bevat onder het mengel vverk een stukje over Dlnndin, waarin wordt aangetoond dat de held van de Niagara niets nieuws levert want dat zjjne toereu reeds bij de Grieken en Romeinen en later in de middel- eeuwen vooral onder Knrel 1' en liarel VI te Parijs zijn geiivenaard en zelfs overtroffeu. Voor eenige dagen werd eene vrouw te Maastricht, welke met een fruit kraampje zit even buiten de poort, die naar het station geleid, met een vreemd gescheuk verrast. Eene fat soenlijk gekleede dame, vergezeid van een dienst- meid met een kindje van circa 7 maanden, hield zick eenige oogenblikkeu voor hare zitplaats op en verzocht genoenule dieustmeid, baar daar eenige miuuten te wachten, daar zij iets aan bet stationsgebouw had vergeten. Toen ecbter eenige tijd verloopen was, werd de meid onge- duldig en vroeg aan de koopvrouw, of zij Let kind even wilde nemen, op dat zij kon gaan zieu waar hare jufvrouw bleef. De fruitvrouw nam bet kindbenevens een pakje, dat later bleek kindergoed te bevatten. Daar ecbter noch de jufv rouw, noch de meid terug kwam, begaf zij zieh naar het spoor, waar zij tot hare niet geringe verbazing vernamdat beiden reeds ,lang vertrokken waren. In een weinig bezocht koffijhuis te Maas tricht werd door den eigenaar sedert eenigen tijd geld verinist, hetwelk hem te meer bevreomde, daar het vertrek, waar hij zijn geld borg, alleeu door huisgenooten werd bezocht. Aan de vrouw van zekere Jdie bet bovenhnis bawoonde decide hij dit mede, en deze gaf voor, sedert eenige dagen vreemde geluiden in bet buis vernomcn te hebben, zoodat zjj vennoedde, dat alleeu een spook de oorzaak van het wegrooven van bet geld kon zijn. De waard echter, die met de/.en hebzucktigen geest nader kennis wilde mnken, liet zouder medeweten zijner huisgenooten in genoemd vertrek waken, met het gelnkkig gevolg, dat de wakers in den afgeloopen nacbt zich reeds van het geldspook mogt verzekeren, liet was de vroinv van den bij hem inwonende J., die, met eenige lakens otnkangen, zich als een bovennatuiirlijken geest aanstelde, doch by de wakers weinig opgang maakte en spoedig het schimmennjk met de gevangenis moest ver- wisselen. Te Z wolle heeft woensdag jl. in het voor- naamste hoiel een bevig tooneel plaata geliad. Een aldaar gelogecrd beer bad reeds geduren de den n ioht veei opschnddii g verwekt en in den vroegen morgen deed bij alien, voor ziju uitgetrokken dolkmes vlugten. De bijstand der poilitie werd ingeroepen, maar vddr dat hij in bedwang kon worden gcbragt, had bij een der politic agenten met ecu scherp vvapen een der vingers bijpa gcheei afgesneden en hem door de kleederen een steek in den onderbnik toe- gebragt, die gelnkkig niet tot het vleesch door- drong. De blijkbnar krankzinnige wordt in het logement door de politie bewaakt, tot dat men berigten omtrenf Zjjne herkomst, waartoe naar Amsterdam en Utrecht getelegrafeerd is, hecl't ingewonnen. De gemeenteiaad van Groningen heeft den prijs van bet gas verlaagd en bepaald op 11 cent per kub. el voor. particuliereu en op 74/s cent per kub. el voor de levering aan de gemeente, in te gaan met January 1868. Toen in de afgeloopen week eenjagerhet boseb van Well bij Venlo passeerde voud bij, aan den voet van een boombeenderen en kleederen al komstig vau een meusch, liggen. Ilij sloeg daarop zijne oogeu naar den top van den boom en zag toen met schrik een hoofd geheel ontvleesclit en liangende aan een lederen eeintuur. Bij onderzoek der kleederen van het skeletvond men daarin een tinnen koker waarin zich een pas bevond, afgegeven te Maas trichtin February 1866, aan eene zekeren Beaujeau, gepensioneerd Indisch militair. Men meldt uit Brussel, dat eene eommissie uit het Nederlandsehe leger aldaar de onlangs door de heeren Montigny <y (.'krislophe uifge- vonden niitrailleuronderzocht heeft. De mitraillenr is een kanon bestaande uit een I 30tal loopen, waarmede 100, 200 en zelfs 300 sckoten in de minuut gedaan kunnen worden. Zondag 18 Nov. 11. zijn er wederom 210 i vrijwilligers naar Rome, uit Brussel vertrokken, makende alzoo 554 in vier weken tijdgde meesteu dezer ziju Hollanders. Te Brussel en omstreken hebben in de aatste dagen versehillende zelfntoorden plaats gehad Twee of drie daarvan ziju door vrou wen begaan. Of die wereldtentoonCelling Parijs ook goed heeft gedaan! Allien dj scliouwbnrgen heb ben gedurende de zeven tentooiistellingsinaanden 16.533,665 fr. ontvaugen terwijl ze in hetzelfde tijdvak van 't vorige jaar niet meer dan 9,040,210 fr. maakten. Als een charge op de bekende excentrieiteit der Engelscben ontleenen wij het volgende aan een Romeinsche correspondentie in den Figaro. Een Engelschman volgde het leger van Gai ibaftii bij is voorzien van een zeer ver dragende karabijn, vervaardigd voor het schieten op grooten afstand. Op dat wapen bevindt zich een kleine verrekijker, terwijl een weerkaatseude Spiegel onzen Engelsch j man in staat stelde op 1800 el afsiaud liet terrein te overzien. Gemakkelijk gel'nst illeerd i oj) een hoogte buiten het bereik vau de vij n lelijke kogels, schoot bij de menschen neer getijk een jager de snippeu. Hij hield er een jagtboekje oj) na, waarin nannwkeurig de omstandigbedeu werden opgeteekend van de manslagen die hij beging. Hij heeft geen bepaalde politieke meaning, bij is alleen maar menscbendooder, dat is zijn licfliebberij. Maar daar hem in geen enkel geregeld leger de uitoefening van die soort van sport zou worden toegestaan, volgde bij de Garibal diaansehe benden. Drie monniken van bet St. Bernardskloos- ter hebben onlangs een nieuw bewijs gegevdn van hun moed en van hnn bereidwilligheid otn verongelukte reizigers te redden. Een heer eu eene dame kwamen, begeleid door wegwijzerg van Aosta. De laatsteu hadden gehoopt nog voor den naeht het gesticht te bereikem Plbiseliog brak ecbter een orkaan los, die de reizigers digt bij een afgrond in de diepste dnis ernis. hulde. Versehrikt door de donder.slagen, en door duizeling aangegrepen, gleed de dame uit en stortte in den afgrood. De geleiders sneldcu naar het klooster om bulp weldra k amen «ok i drie monniken, van hunne makkers vergezeid, wier instinct hen bij zulke gevallen zoo uuttig maakt. Naauwelijks op de plaats des onbeils gi kometi, sprong een der honden dadelijk in den afgrond waarin hij de verongelukte ua eenig zoeken ont- dekte. Door zijn gehuil geleid, daalden de ge leiders en de monniken met levensgevaar naar de dame in de diepte, en nmgten zij er in 1 slagen baar naar liet gesticht te vervoereu. Hoe- wel door den val zvvaar gekwetst, itr bet leven der geredde tocb buiten geiaar. Bij besluit van trior Etna thief is eeno som van 50,000 fr. beschikbaar gesteld, ten behoeve der gewonde Garibaldianen of van de nagelaten betrekkingen der gesueuvelden. Jacob Slraitb, een jongen van 16 jaar, te Carlinville, 111., werd onlangs bevryd van een lintworm, die 600 voet lang was. In een gedeelte van Zweden heerscht reeds sedert eenigen tijd hongersuood, waanoor alom gifteu worden gevraagd. Nu berigt het Zweed- sche blad Afionblailcldat bij de redactie is ingekomen een brief uit New York van den we reldberoemden Zweed John Ericson, strekkende ten geleide van een wissclgroot 1200 p. st., ter ondersteuning der noodlijdeudeti in Nyrrland. Ericson geeft in dien brief den wensch te keu- nen, dat dit bedrag besteed worde tot den aan- koop van 1000 ton zaaikoren, uit te reiken aan bet beboeftigste deel der bevolkingen mogt de gezondeu som daartoe niet toereikend zijn dan geeft hij de redactie van Aflonbladel vrij- heid op hem voor het ontbrekende een wisscl op zich te trekkeu. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN Villi tot S3 November. msterdam 25 November. It otter (lain 25 November. i* raADVEIITfflTi Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit Wtckbi^d w#rdt jtlken VtSeriudag inorgen uitgegeven bij BEILANpS DI10OT \t Jff%zcn. Prijs per 3 maanden 89 centfranco, pef ppst 95 pent- Men abonneert zich »bij Bockhandelaars, Postdirec4enren en Brievrnbushouder*. Van Sehnete «,40. 10,2«. 1,00. 5,?5. Van (7ent 7 SO. t2,"0. S.0O. fl.10. Van Se/znete nnnr Lokercn 5,25. 8,30. 3,40. 0,45. Van Lokeren naar Se/znete H,0<>. 8,50. 4,Ml, Van St. Nicnlaaz naar Gent, a|]e ilnycn: fi,5. 8,05. 9,35*. 1,45. 3,45. 5,40. 7,45,' Van Gent naar S'. Nicotunz, alle (lager. 5,08. 7,35. 9,30*. 10,50. 2,30. r> 35. 7,00. Van St. Nico/aas naar An'weipenalle dajien 8,15. 8,05. 10.10*. 11.40. 3,15. fl 10. 7 50, Van Antwerpen naar St. Nteo/aat nlle da^en 7,30. 9,—*. 11, 3,5,_. '.7 De uren geteekend met een zijn trrinen von de ir en 2c ktaw. Adiertentien grliVve men aan de ritgevprs in te CsJ 4 r#, uilerl'jk ilin.slag a«ond tan 8 lire<fe puj, vau 111 regels ia 10 cent, *oor slkno resrel mwr 10 i-.nl, 35 cenl iffcelSegt voor elk. plsatrosr. HUWELIJKEN. Dea 21 Nov. Jacobns iJeij w. ea Jasina van den Berge w. Deu 22. Dirk Faas jtn. ea janucka Herrebout jd. HUWKLIJKS-AANGIFTEN. Den 23 Nov. Jan Meeuaea jtn. en Johanna Boutcus jd. OVERL1JDEN. Den 17 Nov. Pieter Allaart, oud 3 j., a, v. Jacomiua Ailaart. Den 18. Joris Jacobus Kolijn, oud 11 m z. v. Frans en Jacoba Catrina Klaassen. Deo i(J. Abraham Pieter Sas, oud 7 w., z. v. Januis en Anna Tona de Vos. Den 21. Abraham van Fraaijeuhove, oud 4 w., z. v. Cornelia F[*au9ois en Cornelia Ockerse. Den 22. Jan Kieraens, oud 24 j., z v. Cornelis en Junua Deea. Jacoba Adriaanse, oud 73 j., w. v. Andii s Qainlus. GEBOOBTEN. 22 Nov. Jacobus, z. v. Jan Huijsaed en Catalina de Feijter. Anna, d. v. Abraham Jolijt eu Elisabeth de Doelder. W.rk. Schiild p Ct. 52|. 3 pCt 68] 4p€l.#:ij. Tarwe. De aanv er va i Zteu^ache, Vlaamache en Overre. «as merkelijk luimtr dan iu verscheidene wekeh het geval geweest is, de terete verkoopeu, die zich voomameiijk tot de beate sourteu bepaalden, waren 30 a 50 cent lager, doch later was zelfs voor 75 ceut lajer niet alles op te ruimen. De best* pHrtijtjes vau /16a/ 16,50, miudere en geringe van 13 a 13,50. Bogge. Inl. mede met ruimen aanvoer,' doch me^st in bruiue ea miodere soorien die 50 cent lager maar gedeeltelijk konden opruim o, terwijl de puike blanke partijjtjea,,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1