No. 344. Woensdag 20 November 1867. 7de VOOR SPOOHWEfiOlEVlT. Omtrent de quaestie vau den Nieuw-Nenzen polder wordt door den minister ran binnen - landsche zaken, in zijn antwoord op bet verslag der tweede kamer, betrekkelijk zijne begrooting, bet volgende gezegd De commissie nit de tweede kamer, in wier han- den werden gesteld de door den ambtsvoorganger van den ondergeteekende verstrekte inlicktingen op bet adres van de dijksdirectie vau den Nieuw- NeuZenpolder, was, blijkens liaar verslag van 17 Augustus 18G6, van meeuing, dat de regering door bet toezeggen van een subsidie voor de oever-verdediging van dieu polder niet ver ge- noeg was gegaan, maar dat op bet rijk de ver- pligting rustte, 0111 6f de daarvoor noodige werken zelf te maken 6f de noodige geldeu, b«j wijze van subsidie of renteloos voorschot, geheel te verstrekkeu. Daar bet verslag dezer commissie niet in behandeling kwara, heeit de kamer geene gelegenheid gehad, ziqji omtrent deze punten to verkiaren. Uit het ^oorloopig verslag op de begrooting blijkt thans, dat naar bet oordeel van verscbeideue leden de regering door bet toezeggen van een subsidie tern bedrage van f 100,000 voor de oiver-verdediging van den Nieuw-Neuzenpolder reeds te ver gaat. Naar het gevoelen dior leden zou de regering, door aldus vergoeding te geven, niet voor zeer kennelijkemaar slechts voor vermoedeljjke benadeelingzich op ecu gevaarlijkea weg be- geven. Op dit laatste zij al dadelijk geantwoord, dat En wat'de regtstreeks belanghebbenden betreft deze bebben blijkcu gegeven van hunne bereid- willigheid om tot voorziening mede te werken. Nog onlangs heeft bet polderbestuur van dc regering magtiging gevraagd en verkregen tot het zetten vau twee kraagstukken, ter verde diging van den oever des polders, voor welke werken door de algemeene vergaderiug eene som van f 35000 is bescbikbaar gesteld. Reeds vroegcr werd de dijksdirectie door den ondergeteekende uitgenoodigdeene volledigc opgavc in te zenden van de werken, die zij ter verdediging van den polder noodig achtte. De directie heeft daaraan voldaan, en een plan van oevervoorziening ontworpen, voor welks uitvoering, naar de berekening der directie, eene som van f 560,000 noodig zon zijn. Maar het oordeel van den waterstaat, is echter de uitvoering van al de door de directie voorge- dragen werken niet dadelijk noodig, omdat de polder niet op alle punten even sterk aange vailen of bedreigd wordt. Zijne Majesteit heeft, met ingang van 15 Jannarij 1868, benoemd tot rentmeester van het kroondomein te Huhst en ontvanger-griffier van de watering van Walzoordenden beer A. A. harott Collot d'Escury, thans rent meester te Schiedam. De minister van financien heeft aan de tweede kamer ingezonden zijn antwoord op het verslag over hoof'dstuk VII B der staatsbegroo ting voor 1868. Daaromtrent blijkt 0. a. het volgende Binnen kort zal een ontwerp worden aange boden tot herziening van den vijfden grondslag der pcrsonele belasling (betrekkelijk de vrou- welijke dienstboden). Aan een wetsontwerp tot herziening van de wet op het regt van zegel voor zooveel de dntkwerken betreftwordt de laatste band gelegd. Het zal zoo spoedig mo- gelijk worden ingediend. Het dagbladzegel zal daar bij verminderd worden maar daaroin kan eene vrijstelling van zegel voor de registers van het niet een btool vennoeden is, maar naar het advies van alle geraadpleegde deskuudigen eene uitgemaaktc zaalidat de in het algemeen be- lang van rijkswege aangelegde werken te Neuzen bebben niedegewerkt om den ongunstigen toestaud in het leven te roepen, waarin zieh de oever van den Nieuw-Netrzenpolder bevftidt. Maar hierover was verschilterwijl aan de eene zijde de schuld van dien toestand gebeel, of althans voor ver het grootste gedeelteop de rijks werken werd geworpen, en op dieu grond van het rijk herstel gevraagdwerd aan de andere zijde vvel de schadelijke invloed dier werken toegegeven, maar de gehoudenheid voor het rijk ontkend 0111 gelieel te herstellen wat slechts gedeellelijk en onwillekeurig door zijne kande lingen was veroorzaakt. Dit laatste was eu is nog het gevoelen der regering; de eerste ziens- wijze werd door het dijksbestuurdoor gedepu- teerde staten van Zeelanden 00k door de bovengenoemde commissie uit de kamer voor gestaan. Men verlieze wijders, bij de beoordeeling van dit subsidie, niet uit het oo£, dat een deel der uit te voeren voorzieningen inderdaail in het algemeen belang ifc. Zoo werdenook in het gedrnkt verslag betreffende de oevervcrdediging in Zealand, van 30 October 1861 (zie bladz. 87) de noodzakelijke werken voor een deel ten laste van het ryk voorgesteld, voor een deel ten laste van den polder gelaten. Wat de voorbarigheid vau het subsidie betreft op dsn voorgrond moet worden gesteld, dat de toestand van den oever des polders van dien aard is, dat voorziening driugend wordt geeiscbt en dat langer uitstel niet alleen de kosten dier voorziening .steeds zal doen stijgen, maar ook scbromelijke gefvWlgdn na zieh tan slepen. Met bulp van rijkswege te wachten tot dat ookde provincie zich daartoe bereid heeft verklaard schijnt in dit geval ongeraden. Het gewestelijk bestuur van Zeeland heeft tot dusver volstandig geweigerd hetzij om den Nieuwen Neuzeupolder calamiteus te verkiaren, hetzij om iels voor zijne verdediging bij te dragen. Niets zal den onder- geteekenden aangena'mer ziju, dan wanneer dit bestuur van zijne zienswijze terugkomt eu mede- werking verleeut, maar de toestand is te ernstig eu hulp te zeer noodig om in afwaehting daarvan werkcloos te blijVen. De ondergeteekende wil altbnus van zijn kant doeu wat in zijn venno- •gen is, om mogelijKe onheilen te voorkomen. Ook zou deu aanleg van al deze werken, naar het gevoelen van den hoofdingenieur, wel eene som van f 650,000 vordereu daar de directie, bij de berekening der kosten, te lage eenheids- prijzen voor de benoodigde malerialen heeft aaugdnomen. Do hoofdingenieur heeft, ook in verband hiermede, eene splitsing voorgesteld tusschen de werken, die dadelijk noodig zijn, en die welke uitgevoerd kunnen worden naar mate daarann later behoefte ontstaat. Als dadelijk voorziening eisschende, rekent de waterstaat de dijkshoeken bij de dijkpalen 33 40 en 49; daar bevindt zich nog maar weinig voorland, vooral in vergelijkiug met de daaruevens gelegen werken, terwijl de hoofd- stroom der Wester Scbelde, zoo wel bij eb als bij vloed regtstreeks langs deze drie punten been strijktvvauueer deze door den stroom aangevallen punten behoorlijk tegen verdereu achteruitgang worden verdedigd, kan, naar de meening van den waterstaat, de verdere ver dediging der tusschen liggende oevervakken voorloopig worden uitgesteld. Voor de verdediging der drie genoemde dijks- hoeken wier behoud als stroomafwerende punten ook in het belang der rijkswerken te Neuzen wensehelijk is, schat de hoofdingenieur eene som van f 920,000 noodig. Het voorgedrageu rijkssubsidie, hetwelk als /ixum bedoeld is, zou dus ongeveer de helft dier som bedragen. Verder laten wjj uit het bovengenoemde ant woord van den minister, hier nog volgen De briefwisseling met gedeputeenie staten van Zeeland over eene regeling van de zaak der calamiteuse polders in Zeeland gevoerd, deed duidelijk zien, dat er van eene scbikking tus schen de regering en het gewestelijk bestuur niets zou komen. Tevens werd daarbij te kenneu gegeven, dat de regering bedackt was een anderen weg in te slaan om tot eene eiudregeliug te komen. Die eiudregeliug zal moeteu geschieden bjj de wet. Alvoreus echter hiertoe een voordragt te doen, achtte de regering, vooral om bet groot verschil van gevoelen, dat over de hoofdpunteu eeuer regeling, ook tusschen de belanghebbenden in Zeeland bestaat, geraden aan eene gemengde, dal is gewestelijke Zeeuwsche commissie, advies te vragen omtrent het stellen van regelen bij de wet aangaande de verdeeling der lasten voor gewoon eu buitengewoon onderhoud der zee- weringen van de calamiteuse polders in Zeeland, en omtrent het brengen van waterschappen ia den toestand van calamiteus en het bevrijden uit dieu toestand. De wijze waarop die commissie .is zameugosteldgeeft naar het schijnt den waarborg, dat zij de afdoeniug van het vraagstuk, in plaats van voor een oubepaalden tjjd te doen verschuiveuspoedig tot rijpheid zal helpen brengen. Een nieuw reglemcnt vau politie voor het Nederlandsche gedeelte van het kanaal van Gent naar Neuzen, dat ook op de voorhaveu betrek- king zal bebben is in beworking. den burgerlijken stand voor als nog niet plaats bebben. Van de Fransche regering is de toczegging verkregen, dat zij bereid is een nieuw pojdver- drag met Nederland te sluiten, zoodra het ont werp van wet tot vermindering van bet zegel- regt op de dagbladen enz., door de wetgevende magt zal zijn bekraebtigd. De postzegels voor drukwerken zullen binnen een betrekkelijk korten tijd worden ingevoerd. De voorbereidende maatregelen tot dat einde zijn nagenoeg afgeloopen. De minister van binnenlandsche zaken is bezig met eene reorganisatie van het ambtelijk personeel bij de rijkstelegrafie. Men wildat c. q. de referendaris Staring benoemd zal wor den tot directeur van nijverheid en telegrafie. Neuzen, 14 Nov. Op de gisteren alhier gehouden najaars paarden- en veemarkt waren aangebragt 40 runderen, 7 paarden en 18 var- kens. De uitgeloofde premien zijn uitgereikt Voor het schoouste paard aan Jac. Huijssen te Neuzen. Voor het schoonste stuk rundvee nit de kantons Axel en Hulst aan Jac. Dees te Hoek. Voor het schoonste stuk rundvee van bniten die kantons aangevoerd aan de Hop te Axel (Vee uit Zuid Beveland). Voor het grootste getal rundvee van 66n eige- naar aan E. J.1 Levi te Neuzen. Voor het verst aangebragte vee aan II. Mar- sielje te Neuzen. en Voor het grootste getal varkens aau de Meij te Zuiddorpe. De premie voor het grootste getal aangebragte paarden is verdeeld tusschen de Hrauuere van Ciinge en Jac. Iluijssen en P. Dees van Neuzen. Neuzen, deu 19 November. Naar wij vernemen bebben eenige in- en opgezetenen der gemeente Hoek, aan de tweede kamer der staten- generaal een adres van adhaesie ingezonden aan dat van eenige in- en opgezetenen der gemeenten Groede, Ooslburg, It res kens en Xieuw- vlict, dd. 31 October jl., hpudende verzoek om het welsonfiverp tot wijziging der wet van 19 Augustus 1861, Staalsblad no. 72) betrek kelijk de nationale militie, niet aan te nemen, maar Z. M. den koning eerbiediglijk te verzoekeu, ketzelve in nadere overweging te wlllen nemen. Voor het maken en stellen van een ij/.eren lichtopstand met ijzeren hek en het maken der daarvoor noodige fundering voor een oeverlicht te Neuzen zijn 12 biljetten ingeleverd; de minste inschrijver was de beer Vigee te Haarlem, voor /"1455,de hoogste bedroeg f 4443, Axbl, 18 Nov. Tot predikant bij de herv. gemeente alhier, is be roe pen ds. VV. J. Immink te Cothen (provincie Utrecht). Uit Bruinisse meldt men Het tiende kind van onzen geachten onderwijzer, de heer de Graaff, trad beden in het huwelijk. Er blijven hem nu nog vijf ongehuwden over, welke geza- mentlijk de helft uitmaken vau het getal kindereu, waarin hij zich mogt verheugen. Dertig rnnlen op nieuw vader te worden, is inderdaad een milde zsgenDat zelfde genoegen viel den heer Ear dot. geneesheer alhier, acbt en twintitr maal te benrt. De nieuw benoemde gezant bij het Neder landsche hofde baron de Heaulieuis bij H. M. de koningin en Z. K. H. prins Frtdenk ten gehoore toegelaten en vertrekt eerstdaags naar Munchen, waar bij verraoedelijk 14 dagen zal verblijven ter regeling zijner particuliere zaken. Voor zijne afreis zal hij evenwel nog het tractaat onderteekenen, dat tusschen Neder land en Belgig is gesloten omtrent den aanleg van een spoorweg ter verbinding der Be!gi«ch« spoocwegen met Staats-Vlaanderen. De regt bank te 's Hertogenbosch beeft do vorige week bij een vonnis uitgemaakt dat iemand zich niet aan den boofdeljjken omslag onttrek ken kan door zich van de gemeente-register# te doen af- en in eene uaburigejgemeente, waar hij eene kamer heeft, te doen inschrijven, maar dat de verandering van vvoonplaats of hoofdver- bljjf door de daad gevolgd moet zijn. Een land- bouwer uit Meeuwen had zich uit dien hoofde verzet tegen het door den ontvanger aldaaf uitgevaardigde dwangschrilt tot betaling vart 71, doeh de regtbank verklaarde hem kwaad opposantomdat gebleken was, dat hoewel de hiervoor genoernde feiten bewezeu warenhij slechts enkele malen in zijne nieuwe gemeente nachtverbljjf hield, doch in zijne oude gemeeutu verbieef aldaar zijn beroep uitoefendeen do boerderij en huisHouden op denzelfden voet liei voortgaan. Dit verzet zal hem nu zoo wal ongeveer f 900 kosten. Te Maastricht heeft men een zeventai jeug- dige deugnicten in verzekerde bewaring geno- mendie eene wezenlijkc bende vormden eti zich sedert eeuigc dagen aau falrijke diefstalleu van eijeren, spek, kaas, sigaren enz. hadden schuldig gemaakt. De oudste dezer knapen telt slechts 16 jaren, Als een voorbeeld van verdraagzaamheid wordt gemeld., dat bij de plegtige gedachtenis- viering der hervorming in de Luthersche kerk, te Amsterdamverscbeideno katholieken deel genomen bebben aan het koorgezang. Bij de redactie van de Tijd Soord-Holt. Couranlis voor het pauselijke leger reeds ontvaogen de som van 53,427,02. Feu historisch feit! De goede stad Kampen blijft haar alom bekenden roem haudbaven. rI oen ook d&ir bet vorig jaar de cholera hevig woedde, werden op last der stedelijke regering gedurig door de verschillende wijken hrandeude teertouneu rondgekruid. Het bevel was, om ook de kazerne, tot desinfectie, van binnen te beroo- ken, en zoo plaatste een der lieden, daarmedo belast, zich met zijn rookenden kruiwagen voor de geopende vensters van dat gebouw, Daar den wind echter toevallig juist van den kant van het gebouw afwoei, draaide onze Kampeuaar eenvoudig zijn kruiwagen 0111, behoeven wij het nog te zeggen: onder het luide gejuich der bijeengeloopen militairen Een tiinmeruiansknecht te Hollum op Ame- land heeft bij het afbreken van een trap in de kerk aldaar gevotideq een potje met 103 gouden mnntstukken van Portugeesche afkomstwelke te Amsterdam getaxeerd zijn op eene waardo van f 2000. Het vo'gende is een staaltje van de wijze, waarop eeu lanileigenaar in de gemeente RuU nerwold de sebade berekeut, die bij beweert te hebben, door het leggeu vau deu spoorweg nabij zijn woonhuis natunrlijk afgescheideu van de vergoeding voor den af te stanen grond, als: last vau het oprijden jaarlijks f 25; wachten op deu trein en de gevaren daaraan verbondeu /25; belcmmering van het uitzigt op de arbeiders 40; voor't gevaar van geraas, door het passeren der treinen veroorzaakt, voor paarden, karnmo- lens, ziekeu enz. [2b\ de jaarlijksche last bedraagt dus /'115 en wordt, tot kapitaal gebragt, /2300. Dat de wijsbeid soins in de flesch *it bewee* dezer dagen een drouken handwerks- ALGE1HEEN NIELWS-en ADVERTGAITIEBL Zeeuwsch-Vlaanderen. Bit WukbUil wordt olken Woentdag morgen uitgegercn bij BEILANUS k DIIONT te Nenttn. Prijs per 3 maanden 80 aentfranc per put 95 cent. Men abonncert zich bij all* Boekhaudelaare, Huatdirectanren en Brievenbosbonders. Tan Sehaete «,40. 10,25. 1,00. 5,25. Van Gent 7 JO. 12,00. 10O. (110 Vaa Sehaete uaar Loteren 5,25. 8,30. 3,40. 6,45. Van lokeren nnar Sehnete 8,00. 8,50. 4 50. Van St. Nicnlaat naer Gent, alio dagen: (5,15. 8,05. 9,35*. 11,45. 8,45. 5,4(1. 7 45. Van Gent nnar S'. Nicolaas, alia dagen 5,00. 7,25. 9,30*. 10,50. 2,3(1. 5 35. 7,00. Tan St. Nico/aat naar Antwerpenalia dagen8,15. 8.0 10.10*. 11,40. 3,15. e'lo! 7 80, VaD Antwerpen naar St. Nteolaas alle dagen: 7,80. 9,—*. U, 3,—. 5,—. 7 De uren geteekend met een rye treinen en de 1» en fe khtte. Adrertentiea gtlirre mea aan de IMtgerera ia t« zeadea uilerlijk Hiugilag arond tea nre; de prija raa I tat 4 P regeds ie 40 cent, roor elkea reael niter 10 eeut, kebatre 85 cent aegelregt roor tike plaateing.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1