No. 343. Woensdag 13 November 1867. 7de Jaarg. PROVINCIALE GELDLEENINC VOOR •\y SPOOR W EGDIEIST. van 40.000. De Gedeputeerde Staten van Zeeland Gezien bet besluit der staten van Zeeland van den 7 Maart 1867, no. 11, goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 17 dier niaand, no. 11, tot het aangaan eener geldleening ten laste van de proviucie Zeelanden ten behoeve van de Stoombootdienst op de Wester-Scheldetegen eene rente en onder voorwaarden door gedepu teerde vast te stellenen onder bepaling dat zij zal worden afgelost in het tijdvak van 18691888, jaarlijks met niet minder dan twee duizend gulden voorts dat tot zekerheid van de betaliug van rente en aflossing verbonden worden de inkomsten en middelen der provincie, en dat speciaal van de opbrengst der ten haren behoeve geheven wordende opcenten op 's rijks directe belastingen daarvoor vier duizend gulden zal worden afgezonderd. B c s 1 u i t e n 1. dat voor de bovenbedoelde geldleening zullen worden uitgegeven veertig obligation of bewijzen van aandeelelk van duizend guldentegen eene rente van vijf ten honderd in het jaar ingaande met den dag der storting 2. dat indien in de bovengenoemde geldlee ning tegen verschillende koersen wordt inge- sehreven, de hooger aangebodene zullen worden teruggebragt tot den minsten koers die door gedeputeerde staten aannemelijk wordt geacht 3. dat de termijn voor het inleveren der inscbrijvings-billetten is bepaald van Donderdag den 21 tot en met Donderdag den 28 Novem ber 1867op de gewone werkdagen des voor- middags van 10 tot 12 ure 4. dat de inschrijvingsbus en billetten in het openbaar zullen geopend worden op Donderdag den 28 November 1867 des namiddags te 2 ure in de raadzaal van gedeputeerde staten 5. dat het bedrag der ingesehreven aandeelen, voor zoo veel die zijn aangenomen, moet worden overgestort v<56r of op 15 Januarij 1868 6. dat op de onderwerpelijke geldleening toepasselijk worden verklaard de bepalingen voorkomende onder artt. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15 en 16 van het plan der provinciale geld leening van/" 75,000, goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 8 Maart 1866, no. 57, waarvan exemplaren op franco aanvrage te bekomen zijn bij den beer D. J eras, commies ter provinciale griffie van Zeeland, belast met de comptabiliteit. Dit besluit zal worden geplaatst in het Provin- ciaal blad van Zeelandbuitendien bij wijze van openbare aankondiging in de Staats-courant, alsmede in de Middelburgsche-, Goessche- en Zierikzeesehe couranten, in het Sluissche week- blad en in het Algemeen Nieuws en Adveiten- tieblad voor Zeeuwsch-Vlaauderen. Middelburg, den 7 November 1867. De Gedeputeerde Staten voornoemd R. W. VAN LIJNDEN Voor zil ter. S. VAN DER SWALMEGriffier. Neuzen, 12 November 1867. In ons nummer van 16 October 1867no. 339, stipten wij de hoofdpunten aan van het bij de tweede kamer ingediend vuetsonlwerp tot wijziging der wcl van 19 Augustus 1861 Slaats- blad no. 72), betrekkelijk de nationale rnililie in dat van 30 October jl. no. 341deelden wij den inhoud mede van een adres aan de tweede kamer van inwoners der gemeente Eind hoven, provincie Noord Braband houdende, on der aanvoering der redenen welke hen daartoe hadden geleid, het verzoek aan de voorgestelde wijzigingen hare goedkeuring niet te sclienken thans laten wij hieronder volgen een soortgelijk adres van eenige in en opgezetenen van Groede, OostburgBreskens en Nieuwvlieten zulks met de opmerking voor ben die zulks nog noodig hebbenWerkl (erwijl hcl dag is t Aan de tweede kamer der staten-generaal in het Koningrijk der Nederlanden. De ondergeteekenden, in- en opgezetenen der gemeenten GroedeOostburgBreskens en Nieuwvlietin het voormalige vierde district der provincie Zeeland Geven eerbiediglijk te kennendat zij met groote bezorgheid bebben kennis genomen van het wetsontwerp tot wijziging der wet van 19 Augustus 1861Slatalsblad no. 72), betrek- keljjk de nationale mililie, ingekomen in uwe zitting van 7 October II, Dat al dadelijk bij bet inzien der twee eerste artikelen van het ontwerp in het oog valt, dat het doel des ontwerpers ishet getal der mili- tiepligtigen nit te breiden door de getalsterkte der militie, die tbans 55,000 man bedraagtte verhoogen tot 70,000 man en dus met 15,000 te vermeerderen, ten gevolge waarvan de jaar- lijksche ligting, tbans 11,000 man bedragende, zal zijn 14,000 man, en mitsdien met 3,000 zal worden verhoogd, waardoor de last, die de ver- pligte krjjgsdienst der natie oplegt en tbans reeds voor velen schier ondragelijk is aan- merkelijk zal worden verzwaard. Dat die druk daarenboven nog veel meer zal worden gevoeld door vele der verdere bepalin gen van het ontwerpgelijk uit het volgende korte overzigt zal kunnen blijken, te weten Bij art. 11 der bestaande wet is bepaald, dat, om als vrijwilliger bij de militie te worden aan genomen, men het 20sto levensjaar moet zijn in- getreden en het 35ste nog niet moet bebben volbragt terwijl art. 5 van het ontwerp wil, dat alleen zullen worden aangenomen zijdie hun 21ste jaar zullen hebben volbragt en niet ouder zijn dan 25 jarenhetwelk een verschil geeft van elf jaren en dus het getal van hen die als vrijwilliger kunnen worden aangenomen, zeer zal beperken. Volgens art. 41no. 3, en art. 52 der be staande wet is van een ongelijk brocderental slechts de kleinste helft dienstpligtig en volgens art. 11 en 14 van bet ontwerp zal de grootste helft dienstpligtig zijnen art. 12 maakt remplacement onnut. Volgens art. 58 en 165 der bestaande wet moeten de lotelingen, die in dienst zijn gesteld, doch door de inlijving van anderen aanspraak op vrijstelling hebben verkregen, krachtens de wet worden ontslagen volgens artt. 16 en 31 van het ontwerp zullen zij slechts worden ontslagen wanneer zij zulks verlangen maar wanneer zij nu met deze wetsbepaling niet be- kend zijn en dit zal bij velen wel het geval wezen zullen zij hun verlangen niet te kennen geven deze voorgedragen wijziging is dus een valstrik voor de onkundigen, en een bedekt middel om een groot aantal militiepligtigen onder de wapenen te houden. Bij art. 60 der bestaande wet moet men, om als plaatsvervanger te worden aangenomen even als bij art. 11 omtrent vrijwilligers is be paald, het 20ste levensjaar zijn ingetreden en het 35ste nog niet hebben volbragtterwijl bij art. 17 van het ontwerp wordt voorgesteld even als bij art. 5 hiervoor gemeld, dien ouder- dom te beperken van 21 tot 25 jaren, waardoor het aantal plaatsvervangers zeer veel zal ver- minderen en dus de eischen van hen die in de termen vallen om aangenomen te worden oneindig zullen worden verhoogd. Hierbij komt nog a. dat volgens art. 61 der bestaande wet de vervangene slechts gednrende 66n jaar voor zijn plaatsvervanger aansprakelijk is en vol gens art. 18 van het ontwerp, men gedurende den ganschen diensttijd van vijf jaren voor zijn plaatsvervanger zal moeten instaan b. dat volgens art. 71, 2, der tegenwoor- dige wet, als een plaatsvervanger als vrijwilli ger bij het leger bier te lande wordt aangeno men, hij den vervangene ontheft van alle aan- sprekelijkheid, waartegen bij art. 20 van het ontwerp die ontheffing niet plaats heeft en dus de aansprakelijkheid voortduurt c. en dat boven dat alles de nummerverwis- seling, bij art. 65 der bestaande wet toegelaten en bij de artt. 66, 67, 68 en eenige volgende der zelfde wet geregeld volgens art. 19 van het ontwerp bepaald wordt verboden waarvan het gevolg zal zijn dat aan hendie ongaarne zelve in dienst treden geen middel zal over blijven dan een gewone plaatsvervanger te stellen, een middel dat slechts voor zeer weinigen zal bereikbaar wezen, daar behalve door hetgene reeds hiervoor is aangewezen het afschaffen der nummerverwisselaars den prijs van een plaatsvervanger nog meer zal doen stijgen. Dat de ondergeteekenden gelooven door het voorafgaande overzigt de gegrondheid van hnnne hiervoor kenbaar gemaakte bezorgdheidvoldoende te hebben geregtvaanligd. Dat zij zelfs vertrouwen verder te mogen gaan en zonder overdrijving te mogen voorspellen, dat het onderwerpelijke ontwerp bij de toepas- sing zal blijken slechts aan de zeer begoeden de gelegenheid te geven om hunne kinderen door plaatsvervanging van de persoonljjke mili- tiedienst te bevrijdeu en dus den last dier dienst gebeel over te brengen op alle overige standen en klassen der maatschappijwaardoor inder- daad voor schier gebeel het volk der Nederlan den zal geboren worden een toestandgelijk aan dien, in Pruissen en Zwitserland bestaande, waar geene plaatsvervanging wordt toegestaan, ofschoon de steller van de memorie van toelick- ting van het bedoelde ontwerp zegt, zoodanigen toestand niet te verlangen. En dat, om al deze redenen, de ondergetee kenden de vrijheid nemen UMijne Heeren dringend te verzoekenhet onderwerpelijke ontwerp niet aan te nemenmaar Z. M. den kouing eerbiediglijk te verzoekenhetzelve in nadere overweging te willen nemen. Gkoede, 't Welk doende, enz. 31 October 1867. Volgen de Ilandleekeningen.) Bij koninklijk besluit van 24 Oct. jl. zijn nadere bepalingen vastgesteld omtrent de uniform- kleeding voor de schutterijen. Z. M. de koning heeft den minister van oorlog gemagtigd zijne tevredenbeid te betuigen aan de troepen die tot de buitengewone en zeer moeijelijke diensten bij de uitvoering der bepa lingen tot wering van den veetyphus zijn geroe- pen geweest, zoo wegens bun gehouden gedrag als voor den door lien betoonden ijver in de vervulling hunner pligten. De tweede kamer is tegen 14 November tot hervatting van hare zittingen opgeroepen daar hare verslagen over de verschillende hoofd- stukken der staalsbegrooting voor 1868 achter- eenvolgens verschenen zijn en de antwoorden der regering nu spoedig te gemoet gezien kun nen worden. Met deelneming werden sedort verschei- dene dagen de berigten vernomen wegens den meer en meer verzwakkenden toestand van den beer Borretminister van justitiede vrees wegens zijn naderend einde is maar al te zeer bewaarheid. Zondag voormiddag is bij, in ruim 51jarigen ouderdom, aan de ziekte bezweken die zich spoedig als bedenkelijk had laten aanzien. Mr. Eduardes Josephus [Jubertus Barrel., was den 17 Augustus 1816 te 's Bosch geboren. Zaturdag heeft de beer graaf van Zuijlen van Nijevelt, minister van buitenlandsche zaken, een laugdurig onderkoud gehad met rar. J. A. Mutsacrs, lid van den raad van state. ..1 De heer Ileemskerk, minister van binnen- landsche zakenis tijdeljjk belast met het be- heer van het departement van justitie, ter ver- vanging van wijlen den heer Barrel. In den avond van Dingsdag 5 dezer is do najaarszitting der provinciale staten van Zeeland door den commissaris des konings geopend 34 leden waren tegenwoordig, afvvezig waren de heeren I. C. 0. Benteijn F. L. BenleijnBlaaa- been, van iler Have, Onghena, Moolenbttrgh en Egberts Risseeuw, Voor kennisgeving werden aangenomen eenige koninklijke besluiten een brief van den minister van binnenlandsche zaken, ten geleide van een ontwerp van wet tot regcling der grensschei- ding tusschen de provincien Zeeland en Znid- Holland, wordt in harrden gesteld eener eom- missie, de heeren de Lange, ('en en ran fitters. Aan de leden is rondgedeeld eene mededee- ling van gedeputeerde statenbetreffende de stoombootdienst op de Wester-Schelde, waarnit blijkt, dat de nieuwe bnot in de vaart is gebragt en aanvankelijk uitmunfend voldoet. De heeren F. van Ueinse, Hennequin en lloelamls Jans-sen brengen hulde aan de bemoeijingon van gede puteerde staten in dezen en betnigen hnnne ie ingenomenheid met den goeden nitslng daarvan. .jij De voorstellen van gedeputeerde staten wor- ue den naar de afdeelingcn verzonden. !t0 Verder was aan de orde het verslag over bet voorstel van den heer Verhagenom in de instructie voor gedeputeerde staten een nieutv j artikel op te nemen, betrekkelijk de hchande- ling der geschillen van bestmir. De beer F. van Deinsc stelt voor bet niet voor te lezen maar te doen drukken en ronddeelenwe'k voorstel niet wordt onderstennd. De heeren Verhagen en van Eck wenschen de voorlezing, _u die alsnu bij monde van den heer Bulenx plaats heeft. De heer Verhagen verlangt dat het stuk gedrukt en zoo spoedig mogelijk naar de afdee- lingea verzonden zal worden, om nog in deze zitting der staten in behandeling te komen. Daarover ontstaat eene uitvoerige discussie waarbij gewezen wordt op het bezwaar, om met het drukken zoo spoedig gereed te zijn, terwijl de heer van der Bill het onmogelijk acht om de zaak reeds donderdag a. s. te behandelen en de heer Vis zegt, niet voor de behandeling in deze najaarszitting gezind te zijn. Eindeli'1' f£~n wordt met algemeene stemmen aangenomen, or de commissie voor haar belangrijk rapport dank te betuigen, het rapport en de bijlagen te doen a sn ml drukken en de behandeling nader aan de orde te stelien. Bij de splitsing der vergadering in afdeelin- gen worden de leden aangewezen, die in ei' voor derzelve zullen zitting nemen, en de voorzitterXaar verzockt de ledenom tot de benoeming van lnt voorzitters en onder-voorzitters over te gaan. ar Nadat de volgende bijeenkomst bepaald was yjj op aanstaaiulen donderdagdes voonniddags ten 11 ure, is de vergadering gesloten. Donderdag hebben de provinciale staten vanm^_ Zeeland, in openbare zitting, hun werk voort- (je gezet. De voorstellen van gedeputeerde staten betreffende scholen en wegen zijn alien aange- nomen. Naar aanleiding van een voorloepiiga verslag der commissie, in zake de regeling i grensscheiding tusschen Zeeland en Z. Holla, wi*e is besloten van de regering magtiging te vra-^u^ gen voor die commissie, om bare werkzaamhe-eei;t den, na het sluiten der najaarszitting, voort tiyg- zetten. De heer Verhagen had eerst voorgesteld(.je[j de geheele zaak aan gedeputeerde staten op teJj dragen en na discussie werd een amendement jtejj ook door hem voorgesteld, aangenomen met 3j^je tegen 2 stemmen, waarbij bepaald wordt ds-j gedeputeerde staten, na bekomen magtiging te dezer zake eene buitengewone vergadering^ kunnen bijeenroepen. Vervolgens kwam i.aa2.* behandeling het bekende voorstel van den he^oQ/j Verhagen, betreffende de wijziging der instrue voor gedeputeerde staten. Ilet verslag daaro^er^g' was gedrukt en rondgedeeld en de voorzit wensehte nu eene stemming, waarbjj uitgomaa. AIjGEMEIIIM NIEUWS-eh auvektentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. Pit Wc.kbbd wordt elken Woensdag morgen uitgegeven Wj BEILANUS DHONT te Neuzcn. Prijs per 3 raaanden g|| SO «entfranco per post 95 cent. Men abonneert zich bij alio Boekhandelaars, Postdirectearen en Brierenbnsliouders. Van Schaeic 6,40. 10,26. 1,00. 5,25. Van Gent 7,50. 12,00. 3,00. 6,10. Van Selzaete uaar Lokeren 5,25. 8,30. 3,40. 6,45. Van Lofeeren naar Selzaete 6,00. 9,50. 4,50. Van St. Nicolaas naar Gent, alle dagen: 6,15. 8,05. 9,35*. 11,45. 3,45. 5.4). 7,45. Van Gent naar S'. Nicolaas, alle dagen 5,00. 7,25. 9,30*. 10,50. 2,30. 5 35. 7,00. Van St. Nicolaas naar Antioerpenalle dagen: 6,15. 8,05. 10,10*. 11,40. 3 15. 6,10. 7,50. Van Anticcrpcn naar St. Nicolaas alle dagen: 7,30. 9,—*. 11, 3,—. 5,—. 7,—. De uren geteekend met een zijn treinen van de le en 2e klasse. Adrertentien geliere men ann de Uitgevers in te tended ut»rlijk Din ilag avond ten 6 ur®; de prijs ran 1 tot 4 fpgj regels is 40 cent, voor elken reirel meer 10 cent, behalve ij 35 cent zegelregt voor elke plaatsing. iff i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1867 | | pagina 1